Hotărârea nr. 224/2020

HCL dezmembrare teren pasaje Grivitei+Sf.Vineri

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui teren aferent pasajelor subterane „Griviței” și „Sfânta Vineri”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.32051/14.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr. 33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr. 33178/2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren cu suprafața totală de 27009 mp, înscris în cartea funciară nr. 102342/Pitești, pe care sunt situate pasajele subterane „Griviței” și „Sfânta Vineri” în patru loturi, după cum urmează:

 • a) lotul nr. 1, teren în suprafață de 11837 mp, bulevardul I.C.Brătianu;

 • b) lotul nr.2, teren și construcții în suprafață de 702 mp, respectiv pasaj “Griviței”, în

  bulevardul I.C.Brătianu;

  c) lotul nr.3, teren în suprafață de 13600 mp, bulevardul I.C.Brătianu;

  d) lotul nr.4, teren și construcții în suprafață de 870 mp, respectiv pasaj “Sfânta Vineri”, în bulevardul I.C.Brătianu.

  (2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi


comunicată acestora, precum și Serviciului^Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

'EDICTE PE ȘEDINȚĂ, iârcis-Ionuț Sofîanu

Contrasemnează pentru legalitate:


SECRETAR GENERAL, Andrei-Gațăljfl Călugăru

Pitești, Nr. 224 din 22.07.2020

ANEXA NR.2490000


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 2000Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului Municipiul Pitești.

11837 mp

Bulevardul t. C. Bratianu. Jud Argeș


| Cartea Funciara nr.


|UAT| PITEȘTI- intravijărT


>70 34»


Suprafața (n-y) 9155 25 135 359

___2S4

410


Mențiuni


42B

87


11857


Carosao.1 aferent Bulevardul» I. C Brasanu Trotuar aferent Bulevardului I C Bratianu Parcare aferenta Bulevardul» I C Bratianu T-otoar a-erent Butovaroutoi I C Bratianu •roiuar aferent Bulevardului l C Bralianv Trotuar alerenl Bulevardului I C Bratianu i.-ctua-nferere B_.e-.ord         9:-i'0Ui

Trotuar aferent Bulevardului I C. Bratianu Trotuar aferent Buiavardul» I C. Bratianu


Trotuar alergii Bulevardului I. C. Bratianu Trotuar aferent Bulevardului I C. Bratianu Trotuar aferent Bulevardului l. C Bratunu


Teren neimprejmmSuprafața masurata =11837 mp

Suprafața din act =11837 mp


Coafim executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea îijtocnunjtdvț taliei cadastrale >i corespo ” ptâtcstcit cu ftal: din teren cciv:r>c SemnâtvQ și ștampila
, । Adat^y07.07.2020Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată $i atribuirea numărului cadastral


Semnătura și paraIu


Dau.................

Ștampila BCPI


490400


STd-*»'


Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

702 mp

Municipiul Pitești, Bulevardul 1. C. Bratianu, Jud Argeș

| Cartea funciara |                      | UAT | PITEȘTI - intravilan

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mpj

Mențiuni

1

Cc

702

Teren aferent pasajul pietonal-Grivitei

Teren neimprejmuit

TOTAL

702

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Supralata ronstru.u la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

595

S.constr. desf.=595mp - "Pasaj subteran pietonal cu Spatii comerciale - Grivitei", subsol, beton, an construcție 1996

TOTAL1595

Suprafața masurata =702 mp

Suprafața din act =702 mp

Executant: Ing.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea iiitocmirii documentației cadastrale si coresnpfttJeiitaaocsJSwicu realitatea din teren

CERiM»Kii»-“Xțhmpihi

Zj zl> r'J' -

|| “       t' Ctot

.10     //data:07.07.2020

B *1   ----

llispvi Itn

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral

Semnătura $i parafa

Data.................

Ștampila BCPI490600


490600ANEXA NR.4 LA


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 2000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului. Municipiul Pitești.

13600 mp

Bulevardul I. C. Bratianu. Jud Argeș


| Cartea Funciara ar. |                               IUAT | PITEȘTI - intravilan


!490800


A. Dale rtHrtloif» II l»r»n______________________________________________________________________

Nf. parcela

Categorie de foioiunta

Suprafața (mp)

Menbuni

1

DR

3070

Carosabil aferent Bulevardului 1 C Bratianu

Teren nermorejmuit

:

•ip

r-.-. t.;u ifacr: .’ij|wvx<,<- Z lî-aaar..

3

CC

744

Parcare ale-enta Bulevardului 1 C Bratianu

4

DR

119

Trotuar aierent Bulevardului 1 C Bratianu

6

DR

IM

1046

Trotuar aferent Bulevardului 1. C Bratianu

7

CC

368

Spațiu verde aferent Bulevardului 1. C. Bratianu

8

CC

504

Parcare aferenta Bulevardului i. C. Bratianu

9

DR

1514

Trotuar aferent Bulevardului 1. C Brabanu

10

DR

2058

CarosaM aferent Bulevardului I C Bratianu

11

CC___

570

Parcare alerenia Bulevardului 1 C Brabanu

rotai

13600

8. Daie referitoare la construcții________________

Nr 1 constf

Oeetmatia

Supralma con uruita la sol (mp)

Mențiuni

rom

Suprafața masurata =13600 mp

Suprafața din act =13600 mp

Mecutant: Ing.

Confirm executarea inJsurâtorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia cu realitatea din teren

ițumpila

r ■ 3

\1

Inspector

Confirm introducerea imobilului in ba?a de date integrată ți atribuirea numărului cadastral

Semnătura ți parafa

Data.................

Ștampila BCP1                    1
ANEXA NR.5 LA H.C.L-W?-.^fe


Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

870 mp

Municipiul Pitești, Bulevardul I. C. Bratianu, lud Argeș

| Cartea funciara |                       [ UAT [ PITEȘTI • intravilan__________A. DATE REFERITOARE LA TEREN___________________________

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

870

Teren aferent pasajul pietonal-Sf. Vinen       Teren neimprejmuit

TOTAL

870

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

870

S.constr. desf.=870mp - "Pasaj subteran pietonal cu Spatii comerciale - Sf. Vineri", subsol, beton, an construcție 1996

TOTAL

870

Suprafața masurata =870 mp

Suprafața din act =870 mp

Executant: Ing.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea înțsumini documentai iei cadastrale si corcs|xt«t^tMrat»au^xj realitatea din teren

jla

a? nc

/? AUT."V ' ,£

1 = Su- i          ■' atei •» 1

\î    t-ICu! 0    ^/data:07.07.2020

\% NiiGOI Ă //

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Dala.................

Ștampila BCPI

■ JIC3UIIV «