Hotărârea nr. 223/2020

HCL trecere in dom privat al Mun.Pitesti bunuri retur concesionate Apa Canala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de Prim Pitești;

  Municipiului


 • - Raportul nr.31815/13.07.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

 • - Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.5074/25.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.28621/25.06.2020;

 • - Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.79/18.06.2020, cu privire la casarea unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești;

 • - Raportul Comisiei de Casare din cadrul S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.31666/17.06.2020;

 • - Referatul de scoatere din funcțiune al Secției Operare Apa Zona Metropolitană Pitești din cadrul S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.28982/03.06.2020;

Văzând și prevederile art.129 alin.(2) lit. c) și ale art.361 alin.(2) și (3) din Codul Administrativ, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L(l). Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) . Trecerea în domeniul privat al Municipiului Pitești a bunurilor menționate la alin. (1), a căror valoare de inventar este de 1036,591ei, se face în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării acestora.

 • (3) . Până la finalizarea procedurilor de valorificare, și după caz, casare, bunurile prevăzute la alin.(l) sunt și rămân în administrarea S.C. Apă Canal 2000 S.A.

 • (4) . Sumele rezultate în urma valorificării bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se constituie venit la bugetul Municipiului Pitești.

 • Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Apă Canal S.A.

 • (2). Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/26.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

 • Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează uzul public local al bunurilor identificate în anexa la prezenta hotărâre având în vedere gradul de uzură avansat al acestora.

 • Art.4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești atestat prin HGR nr.447/2002 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 • Art.5. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Contrasemnează pentru legalitate: SECRET ARjPENERAL, Andrei-Cătăjin Călugăru

Pitești, Nr. 223 din 22.07.2020

Anexa la H.C.L. nr.^Â ..y^/PZ.2020

Nr.

Crt

Denumirea Mijlocului fix

Adresa

Codul de clasificare

Număr de inventar

Valoare de inventar (•ei)

Data PIF (ziua, luna, anul)

Durata normala de utilizare (luni/ani)

Punct de lucru

1

POMPA NDS Q500 H55

Pitești, strada George Cosbuc (Statia de Repompare Zin)

2.1.17.1

233461

1036,59

01.10.1995

84/7

Apa Pitești