Hotărârea nr. 222/2020

HCL aprobare profil CA Publitrans

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membriț în Consiliul de Administrație la S.C. Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr, 31745/13.07.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale H.C.L. nr.210/08.07.2020 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 2020-2024;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se avizează Profilul și Matricea Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se avizează Profilul și Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. S.C. Publitrans 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L. cu sediul în

București, sectorul 1, str. Arhitect Louis Blanc nr.l, et. 5, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.ȘEDINȚĂ, îanu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăjfn Călugăru

Pitești,

Nr. 222 din 22.07.2020

Profilul Consiliului de administrație al Societății Comerciale Publitrans 2000 S.A. Pitești

Conținut

Introducere........................................................................................

Prezentarea Societății.......................................................................

Profilul Consiliului de administrație în funcție.................................

Profilul noului Consiliu de admi tislrație..........................................

1. Cerințe contextuale....................................................................

1. 1. Reglementări legale și recomandări de bune practici.........

I. 2. Poziționarea strategică a întreprinderii...............................

1. 3. Responsabilităție Consiliului de administrație..................

II. Capacități, trăsături și cerințe ale Consiliului de administrație

11. Matricea profilului Consiliului de administrație......................

Definirea criteriilor și a indicatorilor aferenți............................

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale..................................

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile.......................

Ponderile aferente criteriilor......................................................

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă........................

..................................................6

..................................................7

..................................................7

Error! Bookmark not detlncd.

................................................10


................................................14

................................................15

Error! Bookmark not defined.

................................................25

................................................37

................................................37


Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică .... 37 Subtotaluri, totaluri, lotului individuali...........................

Rezumat al Profilului noulu Consiliu de administrație

Profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație.....

Anexa 1.................................................................................

i ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii

39

39

40

42-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S.A. Pitești-


Introducere

Prezentul document es e realizat în scopul realizării procedurii de selecție a Membrilor in Consiliul de administrație al SC Publitrans 2000 S.A. Pitești, în conformitate cu prevederile OUG 109/20)1, cu modificăiile și completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție, în sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 și anume: a) profilul consiliului în funcție;

b) profilul noului consiliu:

c) profilul fiecărui membru al consiliului

Aceste modele reprezintă punctul de plecare în procesul de selecție. întrucât definesc nevoia de recrutare și criteriile de evaluare și selecție. în baza lor. se vor iijidoin» adunțpnle de selecție și se va implementa pruțccdura de selecție.

Prezentarea Societății

S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești este operator de transport public, aflat în syb’ordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești,iar prestația este reglementată de Legea 92/2007 cu modificările și completările ulterioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării transportului public de persoane.

A fost înființată la data de 05.05.2000, sub formă de societate pe acțiuni, cu capital integral de stal, acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Pitești. Obiectul principal de activitate al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului (ORC), este transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori, cod CAEN - 4931. în anul 2018 activitatea s-a desfășurat pe baza contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Pitești m.40200 / 6713/31.08.2017.

De asemenea, conducerea societății acordă o atenție deosebită pentru:

 • > protejarea mediului și securitatea la locul de muncă;

 • > urmărirea constantă a 'cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri ți cheltuieli, conform lcgii( inclusiv cheltuielile cu personalul);

 • > menținerea și respectarea graficului de revizii-tehnice;

 • > urmărirea respectării t mpilor de efectuare a curselor de către conducătorii auto;

 • > luarea de măsuri de înlocuire în permanență a orarelor de circulație, distruse sau degradate din stațiile de transport public;

 • > realizarea instruirii personalului privind protecția muncii și controale impuse de medicul de medicina muncii;

O preocupare importantă c reprezintă instruirea conducătorilor auto, scopul urmărit fiind siguranța circulației. în acest sens, se acordă o lot mai mare importanță ședințelor de instruire privind circulația jn traseu,în sensul evitării unor evenimente rutiere.

CADRUL LEGAL

Acte normative care reglementează organizarea și Funcționarea societății:

 • - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și

completările ulterioare

 • - O.U.G. nr.57/2019 pr vind Codul Administrativ;

 • - Legea nr. 51/2006 pri -rind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată cu modificările și completurile ulterioare;

 • - Legea nr. 92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 544/2001 pr vind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G nr 109/201 1 privind Ordonanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • - O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002;

  ProfiluLConsiliului dc administrație în funcție  SC Publitrans 2000 S.Ă. este administrată în sistemul unitar nr.31/1990, a societăților comerciale cu modificările ulterioare. Societatea un Consiliu de Administrație format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite in calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariatii societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

  Mandatul Administratorilor este dc 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pol fi realeși.

  Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

  Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiur evaziune fiscală, infracțiuni prev spălării banilor, precum și pentrr instituirea unor măsuri dc prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

  In cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul dc nominalizare și remunerare și comitetul de aiidit. Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește atribuțiile prevăzute în art. 34 alin.2 din OUG 109/201), iar comitetul dc audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 di modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

  Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii soc

  la prevederile contractelor de mandate, respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pol fi delegate directorilor.

  în cadru) Consiliului actual identificăm următoarele profiluri:

  > Financiar/economic: metr o experiență profesională i facilitează în cadrul Consiliului înțelegerea situației economice/financiare a societății. De asemenea, urmăresc prinicipalii indicatori lînanciari-economici și stabilesc liniile directoare privind activitatea economică a societății.

  > Inginerie: membrii care prezintă o asemenea formare și experiență profesională se preocupă în special de tratarea aspectelor de natură tehnică/inginercască ale societății. Membrii cu o asemenea1 formare dețin o bună experiență în domeniul de tehnic, de


  ni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, ăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea


  n Ordonanța dc urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu


  etății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea


  brii Consiliului de administrație cu un asemenea profil prezintă dobândită înlr-o societate de utilitate publică, prezentă local. Ei


  -Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație al S C Publitrans 2000 S.A. Pitești-
coordonare lucrări de mentenanță și instalații, acumulată în cadrul instituțiilor din care au făcut parte. Acești meriibri arată preocupare pentru activitatea tehnică a' societății; evaluând impactul evoluțiilor tehnologice asupra societății. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului in elegerea elementelor sensibile, de natură tehnică.

 • > Management general: membrul consiliului care este încadrat în acest profil deține o experiență bogată în administrarea/conducerca unei societăți comerciale, dovedind o bună viziune strategică și capabililate in a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania și terții. în baza experienței , membrul consiliului are un rol de facilitator, dc îndrumare și control în eițdrul Consiliului de administrație.

în cadrul Consiliului actual există o maturitate profesională. Experiența profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt care permite importul de bune practici și modele eficace de administrare. Experiența de administrare variază, permițând atragerea de noi talente și transm terea cunoștințelor de la o generație la alta.

Profilul noului Consiliu de administrație

în vederea implementării politicii de guvemanță corporativă la PUBLITRANS 2000 S.A., autoritatea publică tutelară elaborează profilul noului Consiliu de administrație. Profilul este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

nivelul S.C.


în conformitate cu prevederile art. I punctul 18 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului constitue o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarețt dc așteptăriși elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține de asemenea, matricea consiliului dc administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pc care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abililtăți, alte condiții eliminatorii, care trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

în conformitate cu prevederile art. 23, din Anexa nr 1 la H.G. nr 722/2016. Profilul consiliului sc bazează pe următoarele componente:

 • a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;

 • b) matricea unui profil al consiliului.

în conformitate cu prevederile art. 34, din Anexa nr. 1 la II.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se aprobă astfel:

b) în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitatului de nominalizare și remunerare sau, după caz, dc către autoritatea publică tutelară.

-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S.A. Pitești-

I. Cerințe contextuale


I. 1. Reglementări legale și recomandări de bune practiciîn baza prevederilor OUG 109/201 I cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație va fi alcătuit după cum urmează:

 • 1. Membrii consiliului dc administrație dețin experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regii|or autonome pc care le-au administrat sau condus;

 • 2. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridjee și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 • 3. în cadrul Consiliului de administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadru


ailor autorități sau instituții publice;


4.


5.


6.


7.


Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul ari. 138A2 din Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se afl? pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru a) consiliului de supraveghere;

Administratorii să nu fi fost revocați din funcție în ultimii 5 ani, pentru ncîndeplinirca indicatorilor de perfohnanță stabiliți prin contractele de mandat;

Consiliul dc administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.


Având în vedere așteptările autorității publice tutelare specificate în Scrisoarea de așteptări, membrul consiliului de administrație trebuie:

să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui ta activitatea consiliului ca întreg;

să dețină studii superioare atestate cu diploma de licență;

să cunoască trăsăturile pieței în care activează societatea;


a)


b)


c)


d)


e) 0 • g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administratei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale;

 • h) să nu se afle înir-urm din situațiile prevăzute de ari. 88 din Legea nr. 161/2003;^- -

 • i) să dețină minim 3 ari de experiență în funcții de conducere/coordonare/administrare dobândită în compan i, unități administrativ-teritoriale și structuri asociate acestora

De asemenea, având în vedere așteptările privitoare la etică, integritate și guvernantă corporativa, administratorul trebuie să nu (ie în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație al sociețătii și să nu fi fost condamnat - să nu prezinte însrisuri în cazierul judiciar. Este recomandat să nu preinte înscrisuri în cazierul fiscal.

Consiliul de administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare ce va exercita următoarele atribuții:

 • • formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, in conformitate cu procedura de selecție derulată ciinform OUG nr. 109/201 1 și a Legii nr. 1 1 1/2016;

 • • elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidați lor pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

 • • recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr. 109/2011 și Legii nr. 111/2016;

 • • formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere corelat cu documente e interne valabile la nivelul societății:

 • • elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de audit cc va exercita următoarele atribuții:

 • • monitorizează procesul de raportare financiară;

 • • monitorizează eficaci alea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscur lor din cadrul societății comerciale;

 • • monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

 • • verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de slcrvicii suplimentare entității auditate.

-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație al S.C Pubiitrans 2000 S.A. Pitești-


 • I. 2. poziționarea strategică a întreprinderii

  S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești este operator dc transport public, aflat în subordinea ui Pitești, iar prestația este reglementată de Legea 9212007 cuConsiliului Local al Municipiul modificările și completările uite rioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării transportului public de persoane.

ori prestaie de S.C. Publitrans 2000 S.A., locuitorii Municipiului jlic caic respectă principiile de bază și dispozițiile generale


în ceea ce privește dezvc llarea previzibilă a societății .Consiliul de Administrație vă a societății a continuat îmbunătățirea calității serviciilor


Conform Actului constitutiv al societății pe acțiuni Publitrans 2000 S.A.. domeniul principal de activitate este transrortul terestru de călători pe bază de grafic. Transportul de călători se face în baza unui contract de concesiune a serviciului public de transport în comun cu autobuze pe o durata de 10 ani, încheiat între S.C. Publitrans 2000 S.A. și Consiliul Local al Municipiului Pitești, și aprobat prin H.C.L. nr. 337 din 28.09.2005. Astfel, beneficiarii serviciilor de transport public local de călă Pitești, dispun de un serviciu pu prevăzute de O.U.G. nr. 86/200 împreună cu conducerea execuți

oferite prin respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public local realizând indicatorii specifici ai activității.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă s-au preocupat pentru:

 • • fidelizarea călătorilor actuali printr-o nouă politică tarifară aplicabilă încă din anul 2017 ;

 • • asigurarea continuității serviciilor de transport prin programe de transport corelate cu fluxul de călători ;

 • • urmărirea permanentă a gradului de încărcare al autobuzelor;

 • • îmbunătățirea permar entă a modului de adresare către clienți:

 • • introducerea sistemului de plată cu cârdul bancar prin POS-uri atât în mijloacele de transport în comun cât și la tonetele de vânzare bilete și abonamente.

 • • actualizarea permanentă a site-ului societății cu informații utile călătorilor cum ar fi;

 • • inserarea traseelor peiserviciul google maps, astfel încât aceștia pot să-și planifice mai bine călătoria, lista agenților economici care comercializează tichete de călătorie pentru a veni în sprijihul persoanelor care doresc achiziționarea de bilete după ora de închidere a punctelor de vânzare ale S.C.Publitrans 2000 S.A.;

 • • reducerea numărului de sesizări;

 • • menținerea unui echilibru între veniturile populației și tariful călătoriei cu mijloacele de transport local, cu sprijinul autorității publice locale, prin asigurarea resurselor financiare necesare de Pentru ca acest servic

Administrație și conduceri publice locale, în vederea nerambursabile POR 2014- 2020 Axa 4 "Sprijinirea dezvoltării durabile ' pentru achiziția

sfășurării în condiții optime a activității de transport;

u public să funcționeze adecvat și să se dezvolte, Consiliul de ea executivă a societății colaborează împreună cu autoritățile implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene


de sistem de e-tichetting. călători.


autobuze electrice și modernizare stații de așteptare pentru


I. 3. Resptjnsabilităție Consiliului de administrațieConsiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • • Aprobă nivelul salari

 • • Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății;

 • • Aprobă structura orgi nizatorică a societății la propunerea Directorului General;

 • • Aprobă propriul Regulament de Funcționare;

 • • Stabilește și menține societății;


lor;


politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile


 • • Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile, responsabilitățile și s<ncțiunile cu privire la personalul societății;

 • • Prezintă anual Adunării Generale a Acțonarilor, in termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de protit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul urnător, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activ late, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va so proiecte;


icita avizul conform prealabil al Asociației asupra


acestor


 • • Promovează studii sjpecifice și propune autorităților competente tarifele furnizarea serviciilor;

 • • Aprobă operațiunile dp creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

 • • Numește Directorul General și Directorul Economic;

 • • Stabilește remunerația


directorilor în limitele stabilite de OUG 109/2011;


pentru


 • • Aprobă Planul de Management întocmit de directorii societății;

 • • Propune Adunării Ge

este necesară pentru desfășurarea activități;

 • • Exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

 • • Pune în aplicare sarcinile stabilitde de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii.


nerale majorarea capitalului social atunci când această


măsură


-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul dc administrație al S C Publitrans 2000 S.A. Pitești-


 • II. Capacități, trasaturi și cerințe ale Consiliului de administrație

Având în vedere secțiunea 1, tema 1, fiecărui membru al consiliului de administrație îi este cel puțin cerut:

să exercite concomitent cel mult 3 mandate dc administrator și/sau de membru al consiliului dc supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul Românii i, dacă va II numit administrator al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești. Vom avea in vedere aici:

 • a) numărul de mani ate deținute, fapt ce sc poate traduce în risc pentru numire;

să dețină experiență ile minim 3 ani în funcții de conducere/coordonare/adminislrare dobândită în companți, unități adminislraliv-teritoriale și structuri asociate acestora. Vom avea în vedere aici:

a) experiența de administrare și/sau conducere/coordonarc comercială publici sau privată sau, regie autonomă;

2.


într-o societate


3.


4.


să dețină experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Vom avea în vedere aici;

a) evoluția profitabil

să nu prezinte înscrisuri care afectează activitatea societății în cazierul judiciar și,


lății societății adininislrată/gcstională.


recomandat în cazierull fiscal. Vom avea în vedere aici:

 • a) înscrieri în cazien I judiciar.

 • b) înscrieri în cazien 1 fiscal.

  tale corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru


  5.


să aibă o stare de sâni

care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale. Vom avea în vedere aici:

 • a) Adeverință medicală.

  6.


să nu se afle într-uma din situațiile prevăzute dc art. 88 din Legea nr. 161/2003. Vom avea în vedere aici:

 • a) Declarație pe propria răspundere.

Având în vedere poziționarea strategică a societății, structura acționariatului și specificul cultural al societății, administratorului îi este cerut:

 • 7. să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, Vom avea în vedere aici:

 • a) Declarație pe propria răspundere.

 • 8. să cunoască limba ron ână (scris și vorbit). Vom avea în vedere aici:

 • a) Declarație pe prop'ia răspundere.

Celelalte cerințe determirate in secțiunea 1, referitoare la diversificarea competențelor, studii și experiența profesională

i în anumite domenii, statut, vor fi considerate în alcătuirea


Consiliului de administrație, în etapele dc recomandări și/sau numire. în baza .-îceslm: cerințe și, având în vedere secțiunea 1, Consiliu) de Administrație ar fi bine să aibă 6 componență mixtă și echilibrată în ceea ce priveșe genul și vârsta, precum șt în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Nu este obligatoriu cu toți membrii Consiliului de administrație să aibă experiență profesională în sectorul de activitate în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale poate Oferi substanță discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea experienței în mediul privat cu experiența în mediul public este de dorit, tară ca tipul acesta de experiență să devină o condiție obligatorie.

Referitor la pregătirea Educațională, este recomandat ca pc lângă formarea economică și/sau juridică din cadrul consiliului prevăzută legal, cel puțin unul dintre membri să aibă o pregătire în inginerie. Prin urmare, aceste cerințe se vor reflecta în:

 • 9. studii: superioare finalizate, de preferință, în domeniul economic, juridic, inginerie: orice altă calificare pe care individul o deține și care poate aduce un avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare.

Cerințele de mai sus Reprezintă o condiție esențială și minimă pentru accederea în consiliu de adminislrație și, implicit, în procesul dc selecție.

 • 10. Pentru constituirea Consiliului de administrație, majoritatea este formală din administratori neexetutivi și independenți. Vom avea in vedere aici:

 • a) Independență: statut dc independență, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

De asemenea, având în vedere secțiunea I, identificăm următoarele capabilitâți, trăsături și cerințe referitoare la membrii Consiliului de Administrație:

 • 11. Competențe specifice sectorului:

 • a) cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății: fără a avea o natură de obligativitate, cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație ar trebui să posede cunoștințe despre sectorul de activitate al societății pentru a facilita elaborarea și implementarea unei viziuni de administrare în concordanță cu strategia locală și națională în domeniu.

 • b) cunoștințe despre domeniul utilităților publice: fără a avea o natură de obligativitate, cellpuțin unul dintre membrii Consiliului de adminislrație ar Irebui să posede cunoștințe despre sectorul utilităților publice pentru a facilita adoptarea unor bune practicji din domeniul mai larg al sectorului de activitate al societății, însă tară a depăși cu mult similaritatea.

 • 12. Competențe profesionale de importanță strategică: esențiale pentru stabilirea strategiei de dezvoltăm a Societății, aceste competențe cuprind pe lângă cerințele identificate anterior k educație (de preferință economică, juridică, inginerie), de experiență și îmbunătățire a performanței financiare, și:

 • a) viziune strategică necesară pentru trasarea unei direcții optime privind evoluția societății în concordanță cu acordurile și reglementările legislative, cu politica


locală și națională și de asemenea, necesară pentru stabilirea obiectivelor strategice pc caic managementul companiei/directorii săi le atingă în termenii agreați, precum și a oportunităților de creștere; vizunea strategipțkșc manifesta in diverse arii precum management general, tehnologie, piâta dc CQnsumatori, financiar/contabil/investitii etc,;

 • b) competența financiară și de contabilitate: necesară pentru înțelegerea constrângerilor și oportunităților financiare pe care societatea le întâmpină, pentru a înțelege eleme ițele cheie ale sănătății financiare a societății, însă tară a avea un caracter de obligativitale pentru întreg consiliul;

 • c) competența de gestionare a riscului: necesară pentru înțelegerea și identificarea timpurie a riscurilor la care societatea este expusă iîc prin activitatea în sine, fie prin mcdiul/contextul în care operează și/sau de luarea unor măsuri de prevenire și/sau corecție a lor, însă tară a avea un caracter de obligativitate pentru întreg consiliul;

 • d) capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă): necesară pentru asigurarea fluxului de capital pe de o parte și, a investițiilor stabilite prin strategia și planul de administrare pe de altă parte.

 • 13. Competențe de guvernanță corporativă:

 • a) guvemanța între prinderilor publice și rolul consiliului: necesară pentru trasarea liniilor directoare in vederea implementării optime a politicilor guvernamentale si a legislației spec fice, cu un focus pe rolul si funcțiile consiliului de administrație;

 • b) luarea deciziei: recesară pentru a decide în privința politicilor majore care trebuie implementate și/sau atinse în cadrul organizației. în privința liniilor pentru dezvoltare și a iilor aspecte sensibile și/sau care au impact major, pozitiv sau negativ, asupra bunei funcționări a societății;

 • c) monitorizare și control: necesare pentru înțelegerea activității curente a societății, permite înțelegetea manierei în care obiectivele trasate sunt/vor fi îndeplinite, sesizarea disfuncționalităților și/sau a oportunităților, trasarea și luarea unor măsuri de acțiuie sau corective, după caz, însă Iară a avea un caracter de obligativitate per tru întreg consiliul;

 • 14. Competențe sociale *;i personale:

 • a) relații interpersonale: necesare pentru stabilirea unor rapoarte eficace și armonioase de lucru, cu diferite grupuri și în diferite situații;

 • b) organizare și planificare: necesare pentru asigurarea unui flux optim activității societății, prin p revizionarea acțiunilor viitoare și alocarea eficientă a resurselor. De asemenea, necesară pentru creionarea planurilor de investiții, în conducerea proiectelor pe care societatea le gestioncază/dezvoltâ.

 • 15. Experiență pe plan local și internațional:

 • a) experiență locali.: tară a avea un caracter de obligativitate pentru consiliul de administrație, experiența locală/națională este de dorit în special în domeniul de


activitate al societății sau mai larg, în ccl al irtihtățilof,publice, pentru a facilita importul de bune practici sau de implementare ti cadrului legislativ cu aplicabilitate locali /națională;

 • b) experiență inlemaț onală: tară a avea un caracter de obligativitate pentru consiliul de administrație, experiența internațională este de dorit în special în domeniul de activitate al societății sau tnai larg, în cel al utilităților publice, pentru a facilita importul de bune practici sau de implementare a cadrului legislativ cu aplicabilitate internațională.

 • 16. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice:

 • a) de conducere: necesare pentru asigurarea bunei funcționări a societății. Candidatul trebuie să dovedească exercitarea unei funcții de conducere/administrare, indiferent de formarea educațională (economică, juridică, inginerie etc.).

 • 17. Reputație personală și profesională: necesară pentru a conferi credibilitate societății în fața propriilor angajați, cât și a terților (consumatori, instituții etc.).

 • 18. Integritate: necesară pentru promovarea unui mediu etic și transparent în relațiile cu angajații societății, dar și cu terții.

 • 19. Expunere politică: pentru a se asigura depolitizarea Consiliului de administrație, este de dorit ca membrii Coisiliului de administrație să nu fie membri activi ai unui partid politic.

 • 20. Abilități de comunicate interpersonală: necesare penlru buna relaționare atât în interiorul consiliului de administrație, cât și în relațiile cu terții.

 • 21. Aliniere cu scrisoarea ie așteptări: necesară pentru înțelegerea valorii adăugate pe care fiecare persoană o roate aduce Consiliului de Administrație și implicit societății.

 • 22. Diversitate de gen: (ars un caracter de obligativitate, este de dorit pentru asigurarea unui caracter de diversitate a Consiliului de Administrație.

Aceste competențe, trăsâtu i și cerințe sunt translataie în matricea profilului Consiliului de administrație prezentată în Anexa 1 și descrisă in secțiunea următoare.

II, Matricea profilului Consiliului de administrație

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional. Matricea conține următoarele elemente: criterii de selecție și indicatori ai acestora, categorisirea criteriilor de selecție în criterii obligatorii și criterii opționale, ponderile alocate criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, tolaluri, lotaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și penlru administratorii individuali.

Definirea

Criteriile reprezintă catcdr derivate din matricea consiliul j individuală a candidați lor pentru p

Criteriile sunt definite în ba

/ '

criteriilor și a indicatorilor aferenți

irii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții i. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau islul de membru în consiliu.

za secțiunii 11, după cum urmează:

Criteriu: Număr de mandate

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește experiențț administrare concretizata contractele de mandat.

de prin

• Numărul de mandate deținut în prezent de candidat

~t

Criteriu: Experiența de administrare și/sau management

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește o cxperienl administrare și/sau management I nivel care asigură atingerea performanțe superioare.

ă de a un unei

 • • Perioada de administrare/management exprimată în ani;

 • • Rolul deținut;

 • • Tipul companiei administrate/gestionate.

Criteriu: Evoluția profitabilității

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește o experienț obținere a profitului.

1 de _

 • • înțelegerea contextului în care activează societatea;

 • • Evidențierea acțiunilor care conduc la obținerea profitului și formulare de propuneri pentru optimizare;

 • • Evidențierea unui trend ascendent și stabil pentru profitabilitate;

 • • Dimensiuneanrofitului.

Criteriu: înscrieri în cazierul judiciar

Definiție:

Indicatori:

Candidatul nu a fost condai pentru acțiuni/ comportamente/f care afectează activitatea societăți

itinat

apte

• înscrieri în cazierul judiciar.

Criteriu: înscrieri în cazierul fisca

1. _        _ _________1

Definiție:

Indicatori:

înscrieri în cazierul fiscal care afectează activitatea societîlii.

nu

• înscrieri în cazierul fiscal.

1

Criteriu: Studii

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește o educ

:ație

• formarea educațională în cadrul învățământului

-Procesul de selecție al Membrilor

în Consiliul de administrație al S C Pubiitrans 2000 S A. Piteșli-

(X R i-1 1. ■ '

corespunzătoare postului.

______________________________________________________________________________________________'

superior;                         ;

 • • Certi ficâri/atestâri în domeniu xare creează un avantaj competitiv în sensul punerii la dispoziția societății a unor cunoștințe specializate; creșterea gradului de expertiză a Consiliului;

 • • Diplome sau formări de specialitate în arii conexe, care pot conduce la creșterea gradului de profesionalism al Consiliului.

Criteriu: Independență

Definiție:

Indicatori:

Candidatul deține statutul independență, așa cum este de ti către art. I38A2 alin.2) din 31/1990.

de nit de -egea

• Statut de independență, așa cum este definit de către art. I38A2 alin.2) din Legea 31/1990.

Criteriu: Cunoștințe despre dom

cniul de activitate al Societății

Definiție:

Indicatori:

Candidatul este familiarizat domeniul de activitate al Soci având o înțelegere aprofundată a aspectelor critice și evolt viitoare. Articulează pozițio competitivă a companiei în răpi alte societăți.

cu etății, supra iții lor narea >rt cu

_

 • • Identifică aspecte cheie în sectorul de activitate și arată cum acestea pot influența activitatea societății;

 • • Cunoaște jucătorii majori în sectorul de activitate și modul în care aceștia relaționează;

 • • Arată considerare față de contextul larg în care activează societatea, evidențiind oportunități și.'sau riscuri majore pentru dezvoltare;

 • • înțelege reglementările și tendințele în domeniu și modul în care pot afecta evoluția pozitivă a societății.

Criteriu: Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Definiție:

Indicatori

Candidatul este familiarizat domeniul     utilităților     pu

înțelegând        specificul

reglementările din domeniu; or spre transferuri de bune practici un tip de activitate la alta.

cu blicc, Și ientat de la

 • • înțelege poziționarea sectorului de actvitate al societății în domeniul larg al utilităților publice și modul în care sectorul de activitate al societății poate avea un impact major în domeniu) utilităților publice;

 • • Identifică aspecte cheie, reglementări, tendințe în domeniul utilităților publice și arată cum acestea pot influența activitatea societății;

 • • Cunoaște jucătorii majori în domeniu și modul în care aceștia relaționează;

 • • Arată considerare față de bune practice și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul societății

-

i-         . / -     2

Criteriu: Viziune strategică

\ . ' /

Definiție:

Indicatori:

Candidatul înțelege import conturării unei strategii, defin într-un orizont de timp mediu și li

anța id-o

ing.

 • • Contribuie la activitatea Consiliului prin prezentarea unor linii directoare și strategice executivului in arii diverse (management general, tehnologie, marketing, legislație, financiar-contabil, etc), în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare;

 • • Preocupat pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilâ a companiei pe termen lung;

 • • Propune politici și programe variate pentru îmbunătățirea activității societății;

 • • Identifică priorități pentru dezvoltare și le aduce la cunoștință Consiliului și a Directoratului;

 • • Privește afacerea din perspective multiple; evaluează alternativele, arată o preocupare pentru generarea lor; solicită puncte de vedere diferite de la ceilalți membri și directorat; identifică tendințe ale afacerii;

 • • Înțelege provocările pentru implementarea strategici, manifestă preocupare pentru depășirea lor;

 • • Dovedește deschidere pentru colaborare cu membrii . Consiliului și Directoratului.

Criteriu: Competenta financiara si

de contabilitate

1

Definiție:

Indicatori

Candidatul este familiarizat cerințele guvemanței financiare ș practicile     contemporane

management financiar, inel responsabilitățile financiare consiliului și principiile contabilitate     financiară,     a

financiar și raportare financiară

cu cu de usiv

ale de

(idit

i

 • • înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;

 • • Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

 • • Explică aspectele financiare și contabile intr-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului cc posedă un nivel scăzut al competenței financiare;

 • • Conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii;

 • • Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;

 • • Familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

Criteriu: Competența de gestionare a riscului___________________________________ __________

Definiție:_____________________Indicatori:__

Candidatul înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului

 • • Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului;

 • • Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;

 • ♦ Sc implică într-o dezvoltare profesională continuă in relația cu metodologiile pentru managementul riscului;

 • • Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușqr (Je-înțeles;

 • • Elaborează strategia dc implicare a consiliului m ședințe în care sunt prezentate riscurile;

 • • Preia comanda propunerilor ce au’-fost adțise spre revizuire consiliului, în evaluarea cohipbricnțelor de management al riscului.

'I ' - *

Criteriu: Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă)__

Indicatori:

Definiție:___________________________

Candidatul este familiarizat cu activitatea de atragere și gestionare a fondurilor europene; înțelege specificul și importanța diferitelor etape din proces.


Arată preocupare pentru asigurarea capacității societății de atragere a fondurilor europene, având în vedere structura instituțională, resursa umană, sistemele și instrumentele de lucru;

Preocupat pentru asigurarea capacității financiare de absorbție prin asigurarea capacității proprii pentru cofinanțare sau a cofinanțării din partea autorității publice locale; în acest ultim caz, promovează interesele societății la nivelul autorității publice

locale;

 • • Urmărește implementarea programelor cu finanțare externă asigurându-se asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de către societate; înțelege aspectele critice și dificultățile care se pot ivi în implementare și dispune/aprobă măsuri de preventive și/sau corecție;

 • • Ajută membrii consiliului să înțeleagă specificul acestei finanțări; traduce concepte complexe într-un limbaj accesibil;

 • • Stabilește linii directoare pentru directori în legătură cu activitatea de gestionare a fondurilor europene.

Criteriu: Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului _____________________________

Definiție:      ________ ______ Indicatori:__

Candidatul este familiarizat cu » înțelege și explică membrilor consiliului și <iu

legislația și politicile stalului privind guvemanța întreprinderilor publice la care statul are participațiune, arjătând • afinitate pentru rolul consiliului de administrație.                              •


directorilor, după caz, cadrul guvernantei corporative în care acționează societatea;

Accentuează nevoia transperenței și eficacității societății;

Accentuează modul în care diferitele organisme dc conducere și administrare ale societății relaționează (de ex, autoritatea publică tutelară);

Accentuează și explică membrilor consiliului necesitatea unei structuri și funcții ale consiliului, în acord cu principiile dc guvemanță corporativă;

Distinge intre funcțiunea strategică și cea operațională, arată cum consiliu) se situează strategic față de directorat.

Arată preocupare pentru ca și ceilalți membrii ai consiliului să fie cât mai familiarizați cu principiile, conceptele și practicile de guvernanții corporativă;

Criteriu: Luarea deciziei

Definiție:        ____

Candidatul dovedește gândire critică și independență, oferă un raționațnent clar și bazat pe date concrete; iși asumă responsabilitatea deciziilor luate și este apt a lua decizii în condiții de stres/tensiune.


Indicatori:

 • • Conștientizează impactuLdeciziilor luate individual și la nivel de Consiliu asupra bunului mers al societății;

 • • Iși bazează deciziile pe dale și fapte concrete; oferă o argumentație clară;

 • • Caută clarificări atunci când datele situației cu care se confruntă nu sunt explicite și clare; cere puncte de vedere ale unor specialiști, dacă este necesar;

 • • Poate efectua analiza și în situația in care nu toate informațiile sunt complete; facilitează luarea deciziei în cadrul Consiliului, își expune opiniile și perspectivele și suscită păreri din partea celorlalți membri;

 • • Arată ușurință în asimilarea unor informații complexe, le poate traduce în unități informaționale simplicate și accesibile tuturor;

 • • Demonstrează gândire critică și independență, oferă propria perspectiva într-o manieră obiectivă; ia decizii chiar și în situații de tensiune/stres;

 • • Conștientizează nevoia de asumare a responsabilității deciziilor luate în cadrul Consiliului și acționează în consecință. _

Criteriu: Monitorizare și control

Definiție:

Indicatori:

Candidatul demonstrează înțeleg

sere

Stabilește obiective și indicatori cheie pentru

asupra funcției de supervizare a activității directoratului în sens restrâns și, a societății în sens larg. Demonstrează capacitatea de a monitoriza performanța societății și de a crea un sistem de control caic să acopere arii multiple.

1

i

înțelegerea bunului mers al societății: le.revizuiește periodic și acționează în consecință;

 • • Oferă feedback, în timp real, Directoratului și Consiliului asupra performanței societății; performanța este evaluată din perspective multiple, nu doar financiară (de exemplu, etică, socială, legală, etc.);

 • • Monitorizează implementarea deciziilor Consiliului, prin alocarea de resurse, roluri, responsabilități și/sau termene și obiective intermediare;

 • • Monitorizează și    evaluează performanța

Directoratului;

 • • Evaluează eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management al riscului;

 • • Ajută membrii Consiliului să implementeze, prin metode potrivite, un sistem în care societatea și actorii săi să determine, să răspundă și să raporteze interesele materiale, economice, legale, sociale și de mediu.

Criteriu: Relații interpersonale

Definiție:

Indicatori:

Candidatul demonstrează abilii de a stabili rapoarte eficace diverse grupuri și în diverse situaț

atca cu ii.

i

 • • Inițiază și stabilește cu ușurință relații eficace cu alte persoane, indiferent de poziția, puterea, influență sau statutul acestora;

 • • Arată     preocupare     pentru     cunoașterea

interlocutorului, investește timp și energie;

 • • Folosește tactul și diplomația în stabilirea relațiilor cu ceilalți;

 • • Arată deschidere față de ceilalți, dispus să asculte și/sau să împărtășească diferite experiențe;

 • • Arată preocupare pentru existența unor relații pozitive în cadrul organizației, își asumă un roi activ pentru facilitarea tor, prin identificarea resurselor și instrumentelor necesare, indiferent de natura acestora (de exemplu, financiară);

 • • Identifică situațiile care pot genera conflicte (de exemplu de muncă), ia atitudine și dispune acțiuni menite a le preveni. Dacă situația a degenerate și contlictual a izbucnit, depune eforturi pentru soluționarea lui, într-o manieră satisfăcătoare pentru toate părțile implicate;

Criteriu: Organizare și planificare

Definiție: j Indicatori:

-Procesul de selecție al Membrilor îln Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S.A. Pitești-


Candidatul demonstrează capacitatea de a gestiona eficient act vilăți complexe/proiecle, alocând eficient resursele și definind termene limită. Deține bune cunoștințe despre structuri organizatorice și estd apt pentru a face previziuni pe termen lung și mediu, demonstrând exigență și rigurozitate.


 • • Ajută membrii Consiliului m a ‘avea b imagine de । ansamblu asupra activității societății și a modului în care aceasta poate fi divizată în mod corespunzător; l

 • • Propune și/sau revizuiește structura organizatorică in acord cu planul de administrare și atingerea obiectivelor pe termen lung;

 • • Intervine la nivel de Directorat sau acționează individual pentru alocarea/aprobarea de resurse necesare unei organizări optime;

 • • Definește standarde de performanță care asigură o clarificare a obiectivelor și responsabilităților părților implicate; utilizează aceste standarde pentru măsurarea progresului și evaluarea performanței;

 • • Anticipează schimbarea;

 • • Planifică activitatea pe termen lung, acordând atenție la aspectele competitive, tehnologice și strategice ale societății; are în vedere de asemenea activitatea de cercetare și dezvoltare, precum și stabilitatea financiară a companiei;

 • • Controlează și intervine dacă e necesar asupra planificării pe termen mediu realizată de către Directorat.

  Criteriu: Experiență pe plan local Definiție:___________________________

  Candidatul demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor            locale/națiorale,

  evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi peimil adoptarea unor bune practici din mediu) local/național.


I ndicatori:                       _____________

 • • Participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății și/sau al utilităților publice;

 • • Este membru sau inițiază parteneritate/asocieri, etc. cu diferite organisme, organizații, asociații, etc. din domenii similare sau conexe cu domeniul de activitate al societății;

 • • Promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații, etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății;

 • • Facilitează înțelegerea Consiliului asupra politicilor și reglementărilor locale și/sau naționale din domeniul de activitate al societății și mai larg, din domeniul utilităților publice

Criteriu: Experiență pe plan internațional_________ ____________

Definiție:_____________ ________ ' Indicatori:____________________________________________

Candidatul demonstrează o bijină • Deține și își actualizează în permanență cunoștințele înțelegere a reglementărilor și | referitoare la cvolujiile europene în domeniu;

normelor internaționale, evidențiind


puncte critice și oportunități acțiune. Deține experiență


dc

Ș>


cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul internațional.Participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale Momentului de activitate al societății și/sau ai utilităților publice;

Este membru sau inițiază parteneritate/asocieri, ctc. cu diferite organisme, organizații, asociații, etc. din domenii similare sau conexe cu doemniul de activitate al societății;

Promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații, etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății;

Facilitează înțelegerea Consiliului vizavi dc importantă implementării directivelor, normelor și reglementărilor internaționale în domeniu; exprimă puncte de vedere și interpretări consistente față de acestea și creează și/sau aprobă resursele necesare adoptării lor;

Importă în cadrul societății elemente cheie din guvemanță corporativă internațională, facilitând transferul unor modele și practici a căror utilitate și eficacitate a fost dovedită.


Criteriu: Reputație personală și profesională__

Definiție:   Indicatori:


Candidatul demonstrează un |bun • renume și o recunoaștere a expertizei sale din partea unor autorități atat în • domeniul său de activitate, cât si în domenii mai largi. Se bucură de o . apreciere socială solidă.


Câștigă rapid încrederea interlocutorului prin expertiza deținută;

Exprimă puncte de vedere avizate și în conformitate cu domeniul său de expertiză;

Se îngrijește de activitățile desfășurate de către companie și angajații săi, care au potențial de a afecta negativ reputația și credibilitatea companiei și acționează în consecință;

 • • Se îngrijește de formarea continuă a angajaților companiei cu scopul dobândirii sau menținerii renumelui de profesioniști în domeniu;

 • • Pune bazele și/sau menține norme/proceduri care reglementează aspecte diverse (tehnic, comportament moral, civic, etc.); pune bazele sau menține o deontologie profesională la un nivel superior;

 • • Se implică și angajează societatea în acțiuni și proiecte cu recunoaștere socială.

Criteriu: Integritate Definiție:

Indicatori;____________

Se comportă cu integritate, oneti și transparență în relațiile cu ccik cu întreprinderea.

itate

Iți și

 • • Nu arc antecedente penale,,

 • • Se comportă în conformitate cu propriul sistem de valori, promovând și respectând totodată valorile societății;

 • • Acționează cu transparență, se comportă cu onestitate și sinceritate; arată respect față de ceilalți, indiferent de poziție, statut, rol în organizație;

 • • Construiește sau menține și/sau actualizează Codul de etică al societății, aplicabilitatea acestuia proiectandu-se la toate nivelurile ierarhice;

 • • Denunță conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății; sc retrage sau abține din 1 deciziile Consiliului care ar putea conduce la con 11 ict de interese;

 • • Tratează informațiile sensibile și confidențiale în conformitate cu prevederile și reglementările legale și ale societății și/sau contractului de udininistrare/mandat.

1

Criteriu: Expunere politică

Definiție:

Indicatori:

Lipsa apartenenței la un partid po prezentând un risc minim politizare.

liric, de

 • • fără apartenența politică (membru de partid);

 • •_Fără apariții publice în care să susțină programul __ unui partid.      _____ _____ _____ ____ _

Criteriu: Abilități de comunicare i(

iterpersonală

Definiție:

Indicatori:

Candidatul demonstrează clarital coerență în discurs, adapt; comportamentului     verbal

interlocutor astfel încât înțelegi reciprocă să fie facilitată. A concizie și logică, poale cornul ușor mesaje complexe. Adept feedback-ului.

și rea

la rea •ată ica

al

 • • Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul sau funcția acestuia; comunicarea este desfășurată sub notă de respect;

 • • Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea; limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;

 • • Transmite mesaje complexe într-o manieră comună, se face ușor înțeles, ordonează idei, demonstrează o logică a discursului;

 • • Promovează feedback-ul în interiorul organizației ca metodă pentru îmbunătățirea comunicării la toate nivelurile;

 • •_Dă dovadă de claritate și coerență în exprimarea __verbală și/sau scrisă.___

| Criteriu: Aliniere cu scrisoarea de rișteplâri

-Procesul de selecție al Membrilor î i Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S.A. Pitești

Definiție:

Indicatori:

Completitudinea cu care declarația de intenție răspunde scrisorii' dc așteptări.

 • • Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;

 • • Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;

 • • Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o baza concretă și solidă; limbajul și tonul folosit indică acțiunea;

 • • Acolo unde este posibil, face apel la date concrete și cifre;

 • • Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru ' realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății;

 • • Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;

 • • Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădita spre obținerea unei performanțe superioare.

Criteriu: Diversitate de gen

Definiție:

Indicatori:

Fără a fi un criteriu în sinej poate ajută în luarea deciziei pentru riumire, în sensul asigurării diversității de gen în cadrul consiliului.              _____

• Scală nominală: masculine/feminine.

*• /             ,          A

---------------------- .. _J--——■
Grila coriună de evaluare pentru toate criteriile


Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat” la "expert". Anumite criterii, datorită modului lor de înțelegere și definire, nu rermit o diferențiere atât de fină precum cea pe scala de evaluare în 5 trepte și, prin urmare, vor fi evaluate în baza unei grile mai restrânse.

Număr de mandate

Scor

Risc

Descrie

c

1

Major

Egal cu

3, la momentul candidaturii.

2

Minor

Mai mia

de 3 la momentul candidaturii.

Experiență de administrare si/s

iu management

Scor

Nivel      de

competență

Dcscr

Icre                                                                                     j

l

Novice

Cundi diferi și/sau exper societ

datul deține experiență de 3 ani, acumulată însă în perioade e și la companii diferite de domeniul societății

ența, depășind pragul menționat este acumulată în cadrul unei ăți de tip afacere de familie.

2

Intermediar

3 ani, dome și/sau exper care < altul <

acumulați însă în perioade diferite și la aceeași companie din aiul societății

icnța este acumulată în cadrul unei societăți din sectorul privat iepășește afacerea de familie, însă într-un domeniu de activitate lecât cel al utilităților publice

3

Competent

3 ani, dome și/sau exper soc ie intr-u

acumulați însă într-un perioadă continuă la aceeași companie din niu) societății

ența, depășind pragul menționat, este acumulată în cadrul unei ăți din sectorul privat care depășește afacerea de familie. însă n domeniu de activitate altul decât ccl al utilităților publice.

4

Avansat

între 4 și 10 ani, din care minim 4 acumulați în cadrul aceleiași companii din domeniul societății și într-o perioadă continua și/sad

experiența, depășind pragul menționat, este acumulată în cadrul unei societăți din domeniul de activitate al utilităților publice. Poate deține experiență în administrarea'conducerea unor societăți private.

5

Expert

Peste 10 ani, din care minim 4 acumulați în cadrul aceleiași companii dinjjpmeniul societății și intr-o perioadă continua__

și/sau poate pri\ ii.

' -

deține experiență in adminislrareaconduccrca unor societăți

Criteriu: Evoluția profitabilități

ii._______________________________ '

Scor

Nivel     de

competență

Descr

fere

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I

1

Novice

Profit de a perioa și sau profite tanti li

ibilitatea este îmbunătățită doar în primul/primii ani ai perioadei ministrare/management a societății, indiferent de durata iei de administrare. îmbunătățirea este substanțială.

bilitatca este obținutâ/îmbunătățită în cadrul unei afaceri de fe, a cărei cifră de afaceri este net inferioară societății

2

Intermediar

îmbut perio; durata și/sau profil: sectoi a (acer

ătățirea profitabilității este dovedită doar în ultimul an al dei de experiență de administrare/management, indiferent de perioadei de administrare. îmbunătățirea este substanțială.

bilitatea este obținutâ/îmbunătățită în cadrul unei societăți din al privat care depășește afacerea de familie, însă a cărei cifră de i este net inferioară societății.

3

Competent

Profit; adm in și/sau profit; sectoi afacci

ibilitatea este menținută la același nivel pe durata perioadei de istrare/management, putând avea mici fluctuații nesemnificative.

ibilitatea este obținutâ/îmbunătățită în cadrul unei societăți din ul privai care depășește afacerea de familie, însă a cărei cifră de i este comparabilă cu cea a societății.

4

Avansat

Profit admir (pro fi an la îmbur și/sau profil dome a face

abilitatea poate iluctua pe durata perioadei de istrare/management însă sugerează un trend ascendant abilitatea este îmbunătățită sau se menține la același nivel de la an, cel puțin în ultimii doi ani). Trendul ascendent denotă o lătățire substanțială față de anii prccedenți.

ibilitatea este obținută/îmbunălățită în cadrul unei societăți din aiul utilităților publice sau al societății, însă a cărei cifră de i este inferioară societății.

5

Expert

Profit: varia] îmbu și/sai profit; doine afacci

ibilitatea are un trend ascendent, chiar dacă se pot înregistra mici i, pc întreaga perioadă de administrare/management a societății, tălățirea este substanțială de la an la an.

ibilitatea este obținutâ/îmbunătățită în cadrul unei societăți din aiul utilităților publice sau al societății, însă a cărei cifră de ieste comparabilă sau superioară cu cea a societății.______

Criteriu: Studii superioare fim care aduc valoare postului

lizate (de preferință econoniic/juridic/inginerie) și alte certificări

Scor

Nivel      de Dese:

■iere

competență

_                                                                               1

1

Novice

Dețineți diplomă de finalizare a studiilor superioare in domeniul de preferință economic/juridic/ingineric.                                    i

2

Intermediar

Dețineți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de prefcrihriță economic/juridic/ingineric, plus alte certificări care pol aduce paloare postului. Numărul certificărilor este mai marc sau egal cu trei,

3

Competent

Deține preferi mașter

ți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de nță economic/juridic/ingineric. plus altă/alte diplomă(e) de în domeniile specificate.

l~4

Avansat

Deține prefer mașter valoarț

ți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de nță economic/juridic/ingineric. plus altă/alte diplomă(e) de în domeniile specificate, plus alte certificări care pot aduce

î postului Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

5

Expert

Candidatul a finalizat un doctorat în domeniul de preferință econo|r>ic/juridic/inginerie și poate deține alte certificări care aduc valoare postului.__________ ________________________________,

Criteriu: înscrieri în cazierul ju

ijliciar

Scor

Risc

Descrie

ie

1

Major

Are însdneri în cazierul judiciar.

\         1

2

Minor

Nu are

^scrieri în cazierul judiciar

i 'r

J___________1

1________

Criteriu: înscrieri în cazierul fiscal

Scor

Risc

Descrie

ie

hl

Major

Are îns<

jricri în cazierul fiscal.

2

Minor

Nu arc

înscrieri în cazierul fiscal.

Criteriu: Cunoștințe des

pre domeniul de activitate al Societății

Scor

Nivel de competență

Descriere

i

1

Novice

Nu ar

cum s

: cunoștințe, cel mult poate spune generalități și de uz public, așa unt prezentate în mass-media.

2

Intermediar

Arată dome

o anumită preocupare, putând numi câteva particularități ale aiului, fără a putea intră în detalii.

3

Competent

Numi dacă între

șle și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția iile domenii, surprinzând specificul activității societății

4

Avansat

Arată prin t un ca și/sai evolu

o bună înțelegere a domeniului de activitate al societății nu doar vidențierea specificului societății, ci și prin interpretarea sa într-dru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri în domeniu are nevoie de ajutor la înțelegerea consecințelor acestora asupra ției societății.

5

Expert

Num, aprol acura

•ște corect trendurile majore în domeniu, arătând o înțelegere undată asupra impactului la nivelul societății. Demonstrează tețe în identificarea riscurilor și oportunităților în domeniu, poate

-Procesul de selecție al Membr

lor în Consiliul de administrație al S.C Publiirans 2000 S.A. Pitești-

-

face o practic

analogic cu alte domenii de a'ctis ițnle pentru importul de bune ._______________________________K ’•~?.~p X_______________

Criteriu: Cunoștințe des

pre domeniul utilităților publice

Scor

Nivel de competența

Descriere

1

Novice

Nu arc cum s

cunoștințe, ccl mult poate spune generalități și de uz public, așa jnt prezentate în mass-media.

2

Intermediar

Arată domer

o anumită preocupare, putând numi câieva particularități ale tliuhii, tară a putea intra în detalii.

3

Competent

Nume dacă între a

0e și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția jtc domenii, surprinzând specificul utilităților publice.

4

Avansat

De regulă, cunoștințele sunt acumulate într-unul din subdomeniile utilităților publice (de exemplu: transport local) sau a unor activități conext^ lor.

5

Expert

Arată io bună înțelegere, putând identifica trenduri în mod acurat. Demonstrează atenție la nivel de consecințe, identificând riscuri și oportunități

Criteriu: Viziune strateg

ică

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

1

Novice

Deține extern

concepte fundamentale de strategie, însă are nevoie de sprijin pentru articularea ei.

2

Intermediar

Poale activii econo clișee apt a s

fundamenta anumite linii directoare în ceea ce privește alea societății, în special în relație cu aria sa de expertiză (de ex. mico-financiară, tehnică ele.). Liniile directoare sunt rezumate la (de exemplu obținere profit, asigurarea cash-flow-ului), fără a fi pune maniera de implementare și realizare.

3

Competent

Apt t dezvo imple sunt i scurt straie

fundamenta anumite linii directoare în ceea ce privește tarea societății și de a demonstra maniera în care pot fi nentate și realizate. în continuare, prioritățile pentru dezvoltare lentificate în special în aria sa de expertiză și'sau sunt pe termen și mediu Poate conștientiza rolul celorlalți în formularea ’iei, însă uzanța lui este minimă.

4

Avansat

Priveț o prei punct tendir spre 1 are nu

te afacerea din perspective multiple; evaluează alternative, arată cupare pentru generarea unei strategii cât mai complete; solicită de vedere diferite de la ceilalți membri și directorat; identifică țe ale afacerii; perspectiva este mai degrabă pe termen mediu ang. Poate alinia strategia la tendințele din piață, însă alinierea ii degrabă un caracter reactiv.

5

Expert

Ca 4 mediu mani

>lus orientare proactivă spre alinierea proaclivă cu tendințele dm 1 extern. înțelege provocările pentru implementarea strategiei. estă preocupare pentru depășirea lor. _________________

Criteriu

Competenta financiara

isi dc contabilitate

Scor

Nivel dc competență

Desen

^re

1

Novice

Candic cunoaș

atul nu are cunoștințe financiar-contabile, cel mult arată o terc intuitivă a lor.

2

Intermediar

Candic orienta se trac este sl Sau ca nu ses

atul posedă cunoștințe generale financiar-contabile cu o re pregnantă pe costuri, Iară a surprinde maniera în care acestea uc în oportunități pentru afacere; relația costuri-performanță ib conturată.

ndidatul întâmpina dificutati în explicarea acestor concepte, sau zează oportunitățile de optimizare a lor.

3

Competent

Candic înțeleg legâtui

atul deține cunoștințe generale financiar contabile, arătând crea acurată a lor. De cele mai multe ori, este apt a realiza a dintre aceste concepte și performanța companiei.

4

Avansat

Candic condui buget, costur modul rezulte

atul surprinde acurat conceptele cheie financiar contabile care la sănătatea financiară. înțelege noțiuni mai complexe, precum flux de numerar, etc. și se orientează spre optimizarea lor. înțelege necesitatea susținerii financiare a investițiilor și în care acestea se traduc în rezultate pentru companie, inclusiv । tc financiare.

5

<____________

Expert

Candic financ apt și contat practic

atul arată familiaritate cu reglementările și bunele practici are aplicabile și standardele profesionale de contabilitate. Este trată proactivitate în facilitarea înțelegerii conceptelor financiar-ile celorlalți membrii ai consiliului. Interesat de și pune în â controlul financiar al întreprinderii. _     _      ___

Criteriu

Competenta dc

gestioriare a riscului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Conștientizează puțin riscurile dm activitatea, atitudinea fiind în general una reactivă și/sau are nevoie de suport în combaterea lui.

2

Intermediar

Arată o preocupare pentru identificarea și prevenirea riscului, însă acțiunile întreprinse sunt limitate. Prezintă o atitudine reactivă în fața riscului.

3

Competent

Identi comb și/sau proac

'tcă o mare parte a riscurilor și sugerează alternative pentru tterea acestuia. Alternativele sugerate pot să nu fie eficiente are nevoie de suport în implementarea lor. încearcă o atitudine ivâ față de risc, însă nu mereu susținută.

4

Avansat

Atent multe acțiur privei

la riscuri, conștientizează nevoia de prevenire a lor. Implică mai părți, chiar dacă nu își asumă mereu leadershipul unei astfel de i. Are grijă pentru o formare continuă a personalului în ceea ce te metodologiile managementului de risc.

5

Expert

Demonstrează o atitudine proactivă față dc risc, implică părțile jnteresale^ în prevenirea și combaterea lui. Explică aspecte tehnice

| legate c

e managementul riscului. Dezvoltă și conduce strategia de

__j__combați

rc a riscului.                      ____

Criteriu: Capacitatea dc atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă)

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

T-

Novice

Candidatul nu deține experiență în acest criteriu

2

Intermediar

Candidatul are experiență in atragerea și gestionarea fondunlor europene, cu o valoare dc până 1 000 000 euro. Domeniul poate fi । diferit de cel al utilităților publice

3

Competent

Candidatul arc experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de:

 • • până 1 000 000 euro, în cazul utilităților publice

 • • peste 1 000 000 euro, dacă domeniul diferă de cel al utilităților puqlice.

4

Avansat

Candi europ

qatul are experiență în atragerea și gestionarea fondunlor । ene, cu o valoare de peste 5 000 000 curo.

5

Expert

Candi europ

datul are experiență în atragerea și gestionarea- fondurilor ejne. cu o valoare de peste 10 000 000 curo.

Criteriu: Guvemanța întreprind

arilor publice și rolul consiliului

Scor

Nivel     de

competență

Descr

rc                                          ’ '■

1

Novice

Candi consil

latul nu are cunoștințe de guvemanță corporativă și rol al ( ului de administrație, cel mult arată o cunoaștere intuitivă a lor. 1

2

Intermediar

Candi consi! mod : afacei princi

latul deține cunoștințe de guvemanță corporativă și rol al iului de administrație la un nivel general, tară a putea explica în curat modul în care acestea conduc la sănătatea și bunul mers al ii. Poate nominaliza sau exemplifica un număr redus de pii, politici de guvemanță corporativă.

3

Competent

Candi guver au in care truncf stratc

datul este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile dc nanță corporativă și poate surprinde acurat modul în care acestea pact asupra bunului mers și sănătății organizaționale. înțelege este rolul și funcțiile consiliului, însă perspectiva sa este , tiată, doar din acest unghi și/sau nu diferențiază complet între jie și planul operațional.

4

Avansat

Candi sociel influe consil opera Se pix însusc proac

datul înțelege cadrul guvemanței corporative în care operează alea, surprinde corect aspectele cheie și modul în care acestea nțează bunul mers și sănătatea organizațională. înțelege rolul iului de a fundamenta strategia societății, delimitându-se de sfera ionalului.

:ocupă pentru ca și ceilalți membri ai consiliului/directorii să își ască practicile de guvemanță coiporativă, adopta o atitudine ivă în acest sens.

5__

Expert

Ca 4 plus o înțelegere acurată a structurii de responsabilitate, de

relajiot diverși de roii de guș

tare între organismele de conducere, plus m/pledure pentru o [îcarc a competențelor în cadrul consiliului: Arată claritate față 1 și funcțiile consiliului și atitudine proactivă pentru practicile smanță corporativă.__

Criteriu: Luarea deciziei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

în dec argum

tizii se sprijină pe acordul celor cu care interacționează. Nu poate mta și justifica propria decizie și sau propriul rol

2

Intermediar

Oferă a evid decizi

exemple limitate ca relevanță pentru luarea deciziei. Eșuează în enția concret impactul sau consecințele pe care le comportă actul onal.

3

Competent

Oferă conțin formu asocia conțin exper

cxpemple care au relevanță pentru actul decizional însă in aarc poate avea un impact modest pentru afacere și/sau pot fi ate la nivel general. Arată o preocupare pentru consecințele ic, însă acțiunile sugerate pentru implementarea deciziei sunt în nare limitate. Deciziile sunt luate în special la nivelul sau de iză.

4

Avansat

Exem implic argum sugeri specii

>lul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele ate fiind evidențiate și tratate corespunzător. Apt să enteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu. Acțiunile te pentru susținerea și implementarea deciziei sunt concrete și ICC.

5

Expert __

Ca nivelul 4, plus: arată independență în luarea deciziei și proactivitate, chiar și în situația când alți decidenți nu sunt pe aceeași linie au el/ca.

Criteriu: Monitorizare și control

Scor

Nivel     de

competență

Descr

ere

1

Novice

Arată reguli sunt f

o slabă preocupare pentru supervizarea activității societății. De , poate folosi clișee sau instrumentele dc monitorizare și control alosite inadecvat.

2

Intermediar

Conșt exces cficie și cor

entizează nevoia de monitorizare și control și, fie o realizează v și/sau în detaliu, fie este reactiv. Eșuează în alocarea/folosirea Hă de resurse și/sau crearea unui sistem eficient de monitorizare trol.

3

Competent

Pune defini cheie exper defini

aazele unui sistem de monitorizare și control. înțelege nevoia rii/transmiterii unor obiective clare și a alocării unor indicatori Monitorizarea se poate realiza periodic și/sau din perspectiva izei sale, în sensul că nu mereu imaginea de ansmablu este tă. Poate sugera note de proactivitate.

4

Avansat

Preod contr:

apare pentru crearea unui sistem eficient pentru monitorizare și

1, orientare spre monitorizarea societății în ansamblu, din ,

perspe revizu

:tive multiple. Stabilește obiective de performanță clare, le ește periodic, cu o puternică încărcătură proactivă.

5

Expert

Ca 4, constn

rlus preocupare pentru furnizarea feedback-ului în timp util și tetiv. ______; ,__

Criteriu: Reiatii interpersonale

i •11                                          . I1' .                                                   1

Scor

Nivel     dc

competență

Dcscr

frc                                               /

1

Novice

Candi stabili reacti’

latul arată o înțelegere limitată'și o preocupare scăzută pentru rea unor relații eficace, comportamentul* său fiind mai degrabă

2

Intermediar

Candi succe' statut.

datul arată o oarecare preocupare pentru stabilirea unor relații de ,, relaționând insă eficace în special cu persoane care au un poziție, autoritate, influență similare cu a lui.

3

Competent

Candi căutat specit autori conții

datul arată preocupare pentru stabilirea unor relații dc succes, id să înțeleagă persoana cu care relaționează. Este eficace în I în relaționarea cu persoanele care au un statut, poziție, late, influență similare cu a lui. Comportamentul său poate fi în uare reactiv.

14

Avansat

Candi dovec perso interi

datul arată preocupare pentru stabilirea unor relații eficace, ind proactivitate și relaționând cu succes cu o varietate de ine și/sau înlr-o varietate de situații. Este eficient în înțelegerea icutorului.

T"

Expert _

Ca 4, plus preocupare pentru existența unor relații interpersonale eficace în cadrul organizației, asigurând instrumentele și metodele specifice pentru consolidarea lor.

Criteriu:

Organizare și planificare

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Activitatea se desfășoară mai degrabă contextual, el/ea având un rol detcAninativ minor. Se lasă condus(ă) de contexl/situație, cel mult poate avea intervenții corective și/sau care nu au un impact major. Preocupare slabă pentru planificare, are în vedere doar situația curentă. Resursele și bună funcționare sunt precar definite.

2

Intermediar

înțek Are

resui activ

fie c activ nefti

:ge nevoia de organizare și planificare și acționează în consecință. । unele dificultăți în identificarea și/sau alocarea corectă a selor. E posibil ca legătura dintre specificul și complexitatea ității pe de o parte și, organizarea activității, pe de altă parte să nu impletă/acurată. Are nevoie de sprijin pentru a înțelege diviziunea tații, gândește în continuare la timpul prezent, planificarea ad detaliată în timp.

3

Competent

Organizează activitatea in funcție de obiective și planul de lucru, înțețege importanța definirii unor standarde de performanță, chair dacă lejnopune în special în zona sa de expertiză. Utilizează standardele

pentr încea exper opera

j monitorizarea progresului. Alocă resurse corespunzător și rcâ planificarea pe termen mediu și lung, în special în aria sa de tiză. Organizarea și planificarea are un caracter prepondereni țional.

4

Avansat

Orgar orizo decât ele. / cores

lizarea și planificarea sc realizează la nivel strategic, vizând un it de timp mediu și lung. Are în vedere perspective mai largi aria sa de expertiză, vizând elemente tchnice-Cinanciarc-sociale, .re o înțelegere aprofundată asupra resursei, înțelege și adresează aunzător resursă umană.

5

Expert

Ca 4 activi piață.

plus, anticiparea schimbării; are în vedere mediul larg în care :ază societatea când planifică, ține eoni de evoluții și trenduri din

Criteriu

Experiență pe plan Io

ca)

Scor

Nivel de competență

Dese

riere

1

Novice

Nu ai

e experiență pe plan local.

2

Intermediar

Dețir liiniti

anurr linii <

e o oarecare experiență provenită -din participarea la un număr it de simpozioane/conferințe, etc. care îi permite să identifice ite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și le acțiune viitoare, însă la un nivel general.

Competent

Dețir relev unor anun linii regie

e o bună experiență provenită din participarea la un număr int de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadru) organisme/aociatii. etc. de profil, fapt care îi permite să identifice ite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și de acțiune viitoare, arătând o bună înțelegere asupra politicilor, mentărilor și trendurilor în domeniu.

4

Avansat

Dețir relev unor cu uț linii transl

e o bună experiență provenită din participarea la un număr ani de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadrul organisme/aociatii, ele. dc profil, fapt care ii permite să identifice urință aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și de acțiune viitoare, arătând o modul în care se poate realiza erul de bune practici.

s

1

Expert

Ca 4 din c unor

plus promovarea, prezentări și promovări ale unor puncta critice omeniul de activitate al societății și/sau implicarea în definirea politici și reglementări cu caracter local și/sau național.

Criteriu: Experiență pe plan in

temațional

Scor

Nivel de competență

Dese

riere

1

Novice

Nu a

e experiență pe plan internațional.

2

Intermediar _

Deții limit idem socit

e o oarecare experiență provenită din participarea la un număr 3t de simpozioane/conferințe, etc. internaționale care îi permite să ifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al tații și linii de acțiune viitoare, însă la un nivel general.

!

3

Competent

Dețin relev mem fapt dome bună dome

; o bună experiență provenită din participarea In un număr nt dc simpozioanc/conferințe, etc ihtemaționale și/sau este >ru în cadrul unor organisme/aociatii, etc. internaționale dc profil. :arc ti permite să identifice anumite aspecte critice pentru niul de activitate al societății și linii dc acțiune viitoare, arătând o înțelegere asupra politicilor, reglementărilor și trendurilor in niu.

4

Avansat

Dețin relev

unor

perm activ

care

b 0 bună experiență provenită din participarea la un număr ini de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadrul organisme/aociatii, etc. internațional de profil, fapt care îi te să identifice cu ușurință aspecte critice pentru domeniul de tate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o modul în e poate realiza transferul de bune practici.

5

Expert

Ca 4 din c unor

plus promovarea, prezentări și promovări ale unor puncta critice omeniul de activitate al societății și/sau implicarea în definirea aolitici și reglementări cu caracter internațional.

Criteriu: Restricție de conduce

e -

Scor

Nivel     de

competență

Dcsci

ie re

1

Novice

3 ani.

acumulați însă în perioade diferite și ia compartimente diferite.

2

Intermediar

3 ani,

acumulați însă în perioade diferite și în același compartiment.

h3

Competent

3 ani.

acumulați însă într-o perioadă continuă la același compartiment.

4

Avansat

între Este 4 ani

4 și 10 ani. acumulată în ccl puțin două compartimente diferite, tecesar ca experiența într-unul din departamente să fie de minim și înlr-o perioadă continuă.

5

Expert

Peste nccc; și înt

10 ani, acumulată în cel puțin două compartimente diferite. Este ar ca experiența într-unul din departamente să fie de minim 4 ani r-o perioadă continuă.

Criteriu: Reputație personală ș

profesională

Scor

Nivel de competență

Dese

riere

rr

Novice

Aveț avut

care speci

o reputație restrânsă, apreciată în special dc persoane cu care ați o colaborare strânsă și de pe poziții egale și/sau subordonați și, dovedesc ele însele o reputație limitată. Recomandările vin în al de la colegi cu o poziție similară și/sau subordonați direcți.

2

Intermediar

Aveț speci perse perse la sp orga:

o reputație bună, apreciată în special unidirecțional, în cercul de alitate și mai puțin în cercul larg; recomandările sunt oferite de ane specialiști sau experți în aria de competență și, mai puțin de ane din managementul general. Recomandările vin în special de ecialișt i/experți care au o poziție/funcție similară, chiar dacă din lizații diferite.

3

Competent

Aveț man;

o reputație apreciată pozitiv de către persoane din gemenlul jeneraf dar și de către colaboratorii interni și sau

extern specia Recoi

i, cu o poziție egală sau de subordonare. ■Recomandările vin în 1 din interiorul societății la care persoană a activat sau activează' țăndări le vin dc la persoane din conducere.

4

Avansat

Aveți ați act socict Perso< scrise

o reputație recunoscută dincolo de limitele organizației în care ivat/aclivat. Recomandările vin: de la persoane de conducere din ițea în care persoană activează, dar și din afară societății/ ma poate face dovadă reputației sale prin oferirea unor articole de el și/sau scrise despre el.

5

Expert

Aveți oferite mult, public artico nolori sa prii

o reputație recunoscută la nivel macro; recomandările sunt ■ de către persoane care dovedesc ele însele o reputație. Mai sunteți recunoscut pentru activitatea dumneavoastră prin arca de articole/lucrări științifice și/sau prin publicarea unor e despre dumneavoastră/ Recomandările vin de la persoane de etate publică, din diverse domenii Persoana dovedește reputația i oferirea unor articole scrise de el și/sau scrise despre el.

Criteriu: Integritate

Scor

Nivel     de

competență

Descr

ere

1

Foarte scăzut

l nnăfește propriile scopuri și obiective, sistemul de valori fluctuează, are uri comportament nctransparent

2

Scăzut

Conșt nu spi

entizează nevoia de a acționa cu integritate, însă acțiunile sale ijină acest fapt.

3

Mediu

Arată valori Poate atinse

o preocupare pentru respectarea normelor morale și a sistemului c, însă comportamentul sau este fluctuant în această direcție, arata respect până la momentul în care scopurile personale sunt

4

înalt

Acțioi raport annor cu cai

icază cu transparență, se comporta cu onestitate și sinceritate în urile cu ceilalți. Respectă sistemul de valori al societății, îl izează cu cel personal; păstrează confidențialitatea informațiilor e vine în contact.

5

Foarte înalt

__

Este i ori d( Denuî creare

n promotor activ al comportamentului integru, sancționându-1 câte ori îl observă, indiferent de către cine este manifestat, iță conflicte de interese din proprie initiatia. se preocupă pentru a codului etic.

Criteriu: Independență

Scor

Risc

Descrie

re

1

Major

Nu resp 31/199C

ectă condiția de independență în sensul art. 138A2 din Legea nr. , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2

Minor

Respectă condiția de independență în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ______

Criteriu: Expunere politică

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I

Scor     Nivel de

Descriere

-Procesul de selecție al Membr

lor în Consiliul de administrație al S C Publitrans 2000 S.A. Pitești-

competență

1

De notorietate

Aveți înregi Dispu

o expunere politică de notorietate publică, în sensul în care traț i o bună prezența în presă de orice natură.

neți de un parcurs politic dovedit, deținând funcții la nivel înalt

2

Foarte expus

Dispuneți de un parcurs politic dovedit, deținând funcții la nivel înalt. Cu toate acestea, aparițiile publice în presă/media sunt rare.

3

Expus

Dispuhcți de un parcurs politic dovedit, deținând funcții care fie nu au avut un nivel înalt, fie sunt la un nivel înalt și nu au produs efecte, allându-se la începui.

Puțin expus

Sunte

i membru de partid, fără a deține funcții în cadrul lui.

5

Fara expunere

Nu su

|oteți membru niciunui partid _____________AAA__ _________1

1 ^7

Criteriu: Abilități decomunicar

e interpersonală

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Preoc la mo<

4pat doar pentru transmiterea proprti-lor idei, fără a acorda atenție i dul în care acestea sunt recepționate și înțelese.

2

Intermediar

Arată impac când î

o slabă preocupare pentru interlocutor, neluănd în seamă tul pe care îl are asupra acestuia. O lipsă de alternative atunci nlâmpină dificultăți, alte resurse nu sunt evidențiate

3

Competent

Arată rezult anteri altern

o preocupare pentru adaptarea comunicării la interlocutor insă dul nu este cel scontat. Dovedește o anumită pregătire >ară, încearcă un plan de comunicare însă persistă între aceleași itive atunci când acestea sc dovedesc limitate.

4

Avansat

Arată rezult reacti

preocupare pentru interlocutor, obține de cele mai multe ori Stele scontate. Cu toate acestea, comunicarea este mai mult k'ă.

5

Expert

Arată acesta diferii comu

preocupare pentru interlocutor dovedind proactivitate față de . Manifestă flexibilitate în stilul de comunicare, abordând e strategii. Identifică și înțelege rolul altor resurse în licăre, se folosește de ele pentru a obține rezultatul scontat.

Criteriu: Aliniere cu scrisoarea

de așteptări

Scor

Nivel de competență

Descr

ere

1

Nu       se

aliniaza

Călită

țile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări.

2

Se aliniaza puțin

A linie călită oblig; dezvc nu și

rea se realizează la nivel de intenție, însă nu sunt dovedite ile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele torii) sau dacă sunt dovedite, acestea se află la un nivel scăzut de Ilare. Alinierea se realizează la nivel de calități obligatorii, însă a nivel de intenție.

3

Se aliniaza moderat

Alinii calităl

rea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a ilor care sprijină realizarea acestora^Ja un nivel dc dezvoltare

minim dorit. Anumite corecții la nivel de intenție pot fi înregistrate lotuși.

4

Se aliniaza intr-o mare măsură

Alinidrea se realizează atât la nivelul intenției, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele cele opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit. Puține corecții la nivel de intenție.

। 5

Se aliniaza complet

Alinidrea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități. Corecțiile necesare sunt minore și în general au un caracter de completare.

Ponderile aferente criteriilor

Ponderea indică importa ița relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută. Alocarea ponderilor se fundamentează în analiza contextuală desfășurată în Secțiunea II. luârd în considerare complexitatea și specificul activității societății. Ponderile sunt evidențiate în ma ricea profilului consiliului în coloana “Pondere (0-1)”.

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă

Criteriile sunt grupate îi competențe, trăsături și condiții prescriptive și poslscriptive, astfel încât analiza comparativă 'ntre candidați să se realizeze cu ușurință.

Competențele reprezintă combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament, necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5.

Trăsăturile se definesc crept calități distincte sau caracteristici ale individului. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 pînă la 5.

Condițiile prescriptive și postscriptive reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite ș , care sunt interzise. Și în cazul lor, de regulă, grila de punctaj este de la 1 până la 5.

Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică

Pragul minim colectiv reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebui: să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul dc capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Formula de calcul a prafului minim colectiv pentru fiecare criteriu este: punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / ^numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100.

Pentru definirea punctajului minim acceptat se arc în vedere nivelul minim acceptat de competență la criteriul respectiv. Nivelul minim accepta! de competență reprezintă scorul de la care obținerea unei performanțe superioare în post este posibilă și ia valori pe scala de evaluare de la 1 la 5. unde I înseamnă ‘ novice” și 5 înseamnă "expert’'. Punctajul minim acceptat este calculat astfel: nivelul minim acceptat X numărul de membri. Tabelul de mai jos reflectă criteriile pentru care este necesar un prag minim colectiv și punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu în parte. In cazul în care nivelul minim acceptat coincide cu punctajul maxim, pragul minim colectiv nu mai ejste necesar. De asemenea, în cazul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal. înthjcâl un singur membru al consiliului de administrație poate proveni din aceste categorii, pragul minim colectiv nu este necesar.

Criteriile pentru care ejste necesar un prag mir im colectiv;

Nivel     minim

acceptat pentru criteriu:

Punctajul minim acceptat pentru criteriu in total:

Prag minim colectiv:

Viziune strategică

3

15

60%

Capacitatea de atragere gestionare a investițiilor

Și

3

6

40%

Guvemanța      intreprinder

publice și rolul consiliului

lor

3

15

60%

Luarea deciziei

3

15

60%

Relații interpersonale

3

15

60%

De     conducere     (pentru

funcționarii publici sau șlte categorii de personal)

3

6

NA

Integritate

4

20

80%

Abilități     de     comunicare

interpersonală

3

15

60” b

Aliniere cu scrisoarea așteptări

dc

4

20

80%

Experiența

administrarc/managcment

de

3

15

60%

Evoluția profitabilității

2 _

15

60%

Studii superioare finalizate alte certificări care aduc valo postului

si

are

1

5

20%

înscrieri în cazierul judiciar

1

5

60%

înscrieri în cazierul fiscal

1

______     5       __

___60%


Subtotaluri, totaluri, totaluri ponderale și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali

In cadrul matricei se regăsesc o serie de elemente, după cum urmeaza:

 • (i) Total: valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma pi nctajelor de pe fiecare rând.

 • (ii) Total ponderat: valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calcul it ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (0-1)].

 • (iii) Pragul minim colcctv: nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / [numărul candidați sau merrbri x punctajul maxim] x 100).

 • (iv) Pragul curent colectiv: nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidați sau membri x punctaj mt.xitn) x 100.

Rezumat al Profilului noului Consiliu de administrație

Noul Consiliu de administrație va fi format din administrator independenți si neexeculivi în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul său nu pot fi mai mulți de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității | publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Expertiza profesională a membrilor va fi dovedită cu precădere în domeniile fmanciar-economic, inginerie și juridic. Este necesar ca noul Consiliu să prezinte în continuare o înțelegere aprofundată a domeniului de activitate al societății și a! domeniului utilităților publice, pentru transferul de bune practici. In cadrul Consiliului vor fi constituite următoarele Comitete, conform prevederilor legale:

 • • Comitetul de nominalizare si re nuncrare;

 • • Comitetul de audit.

Noul Consiliu se va concentra mult mai pronunțat pe implementarea politicilor de guvemanță corporativă. Prin urmate, noul Consiliu va arata preocupare pentru maniera în care activitatea companiei este împărțită între acționari, consiliul de administrație, manageri, angajați, auditori, clarificând atât rolurile și responsabilitățile aferente fiecărei părți, cât și maniera în care deciziile sunt luate în cadrul societății. Responsabilitatea și transparența sunt instrumente și totodată puncte de plecare pentru implementarea practicilor de guvemanță corporativă. Consiliul de Administrație trebuie să acționeze în calitate de punct central pentru guvemanța corporativă.

Noul Consiliu trebuie să aprecieze faptul că strategia, riscul, performanța și durabilitatea sunt inseparabile. Astfel, membri noului Consiliu trebuie să dovedească aplecare asupra

managementului riscului și performanței tehnice si financiare a societății. Echilibrarea numărului de administratori care prezintă expertiză inginerească și financiar-economică sau juridică este recomandată.

Noul Consiliu trebuie să c:

accsst scop, este de așteptat ca noul Consiliu să elaboreze un cod de etică și să se asigure că etica societății este gestionată în mod eficient. Integritatea fiecărui membru al noului Consiliu este mai mult decât un deziderat. Administratorii trebuie să-și exercite mandatul cu îndeplinirea obligațiilor impuse de ari. 144 ulterioare:

 • • Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • • Administratorul nu încalcă ob

de afaceri el este în mod rezonabil îndreptății să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații ader

 • • Membrii consiliului de admi societății;

 • • Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la cate au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Principalul obiectiv al noului Consiliului de Administrație, pe termen mediu și lung, definit și determinat de particularitățile societății și dc contextul economic în care activează, este asigurarea unui echilibru între

așteptărilor acționarilor. Pentru satisfacerea acestuia, membrii noului Consiliu trebuie să satisfacă în mod corespunzător condițiile și (Criteriile descrise în secțiunea 11.


sigure o administrare eficientă, bazată pe un fundament etic. în


I din Legea 31 republicată cu modificările și completările


igația prevăzută mai sus, dacă în momentul luării unei decizii


vale (regula judecății de afaceri);

pistrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul


continuitatea activității în condiții optime și satisfacerea


Profilul fiecărui


membru al Consiliului de administrație


I S.C. Salubritate 2000 S.A. este format din 5 (cinci) membri, -unul din următoarele categorii:

Einanciar/economic: membrii consiliului care pot fi încadrați în acest protil dețin o experiență vastă în domenii


Consiliul de administrație a al căror profil se poate distribui înti


I financiar al societății, incluzând aici, dar fara a se limita la,


managementul riscului și procese de guvernantă corporativă. Experiența în domeniul financiar este dobândită cu economic, director financia() și îi face pe acești membri să fie eligibili în comitetul de audit din cadrul societății.

Inginerie: membrii consiliului care pol fi încadrați în acest profil, dețin o experiență vastă în domeniul inginerie, relevant pentru sectorul de activitate al societății. Ei dovedesc cunoștințe superioare privitei pentru reglementările locale, evalueze impactul evoluțiilor


precădere în poziții de management (de exemplu, director


are la executarea activităților societății, arătând considerare naționale și internaționale. Acești membri sunt în măsură să tehnologice asupra activității companiei.


• Management general: membrii consiliului care pot li încadrați în acest profil dețin o experiență bogată în adm nistrarea/conducerea unei societăți comerciale, dovedind o bună viziune strategică și capabilitate în a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania și terții. în baza experienței lor, membrii consiliului au un rol de facilitator, de îndrumare și control în cadrul Consiliului de administrație

Având în vedere piața muncii și specificul activității Societății, este însă de dorit ca în noul consiliu de administrație, profilurile de mai sus să fie cât mai bine reprezentată. Profilurile financiar-contabil și/sau inginerie sau juridic trebuie să fie reprezentate în cadrul noului consiliu de administrație în acord cu legis ația în vigoare. în alcătuirea noului consiliu de administrație, sc poate ține cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor de mai sus, fapt ce poate influența decizia de numire. De ademenea, în alcătuirea noului consiliu de administrație, se poate ține cont de diversitatea de gen, fapt care își poate pune amprenta asupra deciziei de numire.

Indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în consiliul de administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate în Matricea profilului, descrisă în Anexa I, la un prag corespunzător pentru performanța consiliului de administrație.

Anexa 1.

Matricea Profilului Consiliului de administrație.

Nominalizați

Criterii

Oblig sau opt.

|

Administrator __1

Administrator i           2

Administrator

3

Administrator 4

Administrator 5

jTotal

Total ponderat

Prag minim colectiv

Prag curent colectiv

—                   Rating 1 = Novice,Kaling 2 Intermediar. Rating J - Competent; Raring4 - Avansat; Rating 5 - LApert

1. Competente

Competențe specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul dc activitate al Societății

Opt

OR

1

NA

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice ______________________

Competențe profesionale de importanță strategică

Opt.

0.8

_

-

NA

Viziune strategică — ... *----.

Oblig

1

60%

Competența financiară șt de contabilitate

Opt.

1

_ 1

60%

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.8

1__________________

NA

'— 1

Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor

Oblig

1

40%

Competențe de guvernantă corporativă

Guvemanța întreprinderilor publice și rolul consiliului Luarea deciziei

Oblig_ Oblte.

1 ntz

-

_

_

60%

60%

Monitorizare și control

Opt.

0.8

NA

Competențe sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8 j

60%

Organizare si planificare

Opt.

0.8

__

ț.

NA

-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație al SC Publitrans 2000 S A. Pitești-

Experiență pe plan local și internațional

Local

Opt

1 0 8

1

NA

Internațional

Opt.

0.8

1

NA

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal

De conducere

Oblig.

1

1

NA

Altele

1

Subtotal

0

1

Subtolal ponderat

0

2. Trasaturi

Reputație personala și profesională__

Opt.

T^kfT.,

0.8

--

60%^

Integritate                      -- '______

Independență

O Dl in Opt.

1

0.8

--

80% NA

Expunere politică

0.8

NA

—1

Abilități de comunicare interpcrsonală

Oblig.

60%

!

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

L_L

80%

Diversitate de gen

Opt -

i

NA

Subtotal

0

Subtotal ponderat

0

1

3. Condiții prescriptive si prescriptive

Număr de mandate                                              Opt.

0.7

n

NA

1

Experiență de administrare si/sau management

Oblig.

1

. J

60%

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

40%

1

Studii superioare finalizate (de preferința economic/juridic/inginerie) si altcxcertificari care aduc valoare postului

s Q 'X

Oblig.

1

20%

înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

0.5

60%

înscrieri în cazierul fiscal

Oblig.

0.5

4

60%

Subtotal                           _________

]__0_

1

____________1

ZJ

1

-Procesul de selecție a) Membrilor in Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S A Pitești-

Subtotal ponderat

0

1

TOTAL

0

TOTAL PONDERAT

0

1

.CLASAMENT __ _ __ _


-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliu) de administrație a) S.C Publiirans 2000 S.A. Pitești-

li -i i.

Profilul candidatului

pentru poziția de Membru în Consiliul de Adrnîp ist rație al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești

Având în vedere profilul Consiliului de administrație în funcție și profilul Noului Consiliu de administrație stabilit în comițiile OUG 109/2011. cu modificările și completările ulterioare, prezentăm mai jos profilul când datului pentru postul de Membru în Consiliu de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești.

Candidatul care aplică pentru postul de Membru în Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S.A. Pitești trebuie să se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, descris mai jos:

Consiliul de Administrați^ are următoarele atribuții principale:

 • • Aprobă nivelul salariilor;

 • • Aprobă Rcgulamcntullde organizare și funcționare al societății;

 • • Aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General;

 • • Aprobă propriul Regu ament de Funcționare;

 • • Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății:

 • • Elaborează și apropă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile, responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;

 • • Prezintă anual Adună ii Generale a Acțonarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profil și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul urnător, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului dc activi :ate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;

 • • Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

 • • Aprobă operațiunile de! creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

 • • Numește Directorul General și Directorul Economic:

 • • Stabilește remunerația directorilor în limitele stabilite de OUG 109/2011;

 • • Aprobă Planul de Management întocmit de directorii societății;

 • • Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activități;

 • • Exercită atribuțiile ce i au fost delegate de către Adunarea Generală;

 • • Pune în aplicare sarcinile stabilitele de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii.

Pentru a aplica la postul dc Membru în Consiliul dc administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, candidatul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

-Procesul de selecție al Membrilar în Consiliul de administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteșt -

V .. î


 • • Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Puropțfne sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • • Să cunoască limba română (scris și vorbit);

 • • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează;

 • • Să nu prezinte înscrisuri care afectează activitatea societății în cazierul judiciar .și, recomandat în cazierul fiscal;

 • • Să nu fi fost destituit dinu-o funcție publică și/sau să nu fi încetat mandatul din motive imputabile și/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

 • • Să nu exercite, dacă va fi nunii, mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pc teritoriul României;

 • • Să nu fie în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație a) sociețătii;

 • • Să nu se afle într-uma din situațiile prevăzute de ari. 88 din Legea nr. 161/2003;

 • • Să dețină experiență de minim 3 ani în funcții de conducere/coordonare/adininistrare dobândită în companii, unități administrativ-teritoriale și structuri asociate acestora;

 • • Să dețină experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;

 • • Să aibă studii superioare, fina izate, de preferință în domeniul economic/juridic/ingineric.

Candidaturile, care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tute are ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, trebuie să dețină/să fi deținut o funcție de conducere.

Neîndeplinirea condițiilor] pentru depunerea candidaturii atrage după sine eliminarea din procesul de evaluare/selecție.

în vederea îndeplinirii ro ului de mai sus, candidatul trebuie să demonstreze obligatoriu următoarele competențe și trăsături la un nivel de dezvoltare cât mai înalt, evaluat pe o scală de la 1 la 5, așa cum este descrisă mai jos

 • • Viziune strategică;

 • • Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă);

 • • Guvemanță întreprinderilor publice și rolul consiliului

 • • Luarea deciziei;

 • • Relații interpersonale;

 • • Integritate;

 • • Abilități de comunicare interpcrsonală,

 • • Aliniere cu scrisoarea de aștepțări.

-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație al S C. Publitrans 2000 S.A. Pitești-


Scală dc evaluare:

Scor

Nivel dc competență

Descriere ।

N/A

Nu se aplică.

Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.

1

Novice

Aveți b înțelegere a cunoștințelor dc bază.

2

Intermediar

Aveți |u prin ci extern • înțe lega

• Fac

n nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau leva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin 1

tegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme te de această competență;

cți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți eompe experie . Ați ajut • înțe pro.

capabil/â să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei ențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă nță, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.

aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de or;

legeți și puteți discuta aplicarea și implicații Ies chimbărilor în tcsele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți Sunteți această avansat • Ați

rele guv • Sun con ace:

ndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine tară asistență, recunoscul/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență â în această competență.

oferit idei practice/relevanie, resurse și perspective practice țitoarc la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de rmanță a consiliului și nivel executiv superior;

eți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu lucerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea stei competențe.

5

Expert

Sunteți găsi so zonă de • Ați con

• Sun ace< din

cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și Iuții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această expertiză.

demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple silii de administrație și/sau organizații;

toți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în jstă competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile c fără.

Condițiile „ experiență de minim 3 ani în funcții de conduccrc/coordonare/administrare inistrativ-teritoriale și structuri asociate acestora”, „experiență în


dobândită în companii, unități adn

îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus" și „studii superioare” sunt evaluate conform aceleiași scale. Opțional, candidatul poate prezenta și următoarele competențe și trăsătur ce aduc valoare candidaturii și, sunt evaluate pe o scală de la I la 5, descrisă anterior:

 • • Cunoștințe despre domeniul de

 • • Cunoștințe despre domeniul uti

  activitate al Societății, lităților publice:


 • • Competență financiară și de contabilitate;

 • • Competență de gestionare a riscului;

 • • Monitorizare și control;

 • • Organizare și planificare;

 • • Experiență pe plan local și internațional;

 • • Reputație personală și profesională;

 • • Expunere politică;

 • • Independența este o condiție pe care majoritatea candidaților propuși pentru numire trebuie să o îndeplinească.

Criteriile independență, număr dc mandate, înscrieri în cazierul fiscal și judiciar și diversitate de gen sunt evaluate din prisma riscului comportat, pe o scală nominală în 2 trepte: l-risc major, 2-risc minor.

Condițiile, competențele Și trăsăturile constituie criterii de evaluare a fiecărei candidaturi depuse pentru postul de Membru în Consiliu de administrație al S C. Publitrans 2000 S.A. Pitești. Este de dorit ca fiecare candidat la postul de Membru în Consiliu de administrație să prezinte un nivel al criteriilor egal cu cel puțin 3, măsurat pe scală dc la I la 5, așa cum este descrisă mai sus. Cu toate acestea, compensarea în re criteriile de evaluare și selecție este permisă atât intra, cât și inter-indi vizi. în baza matricei consiliului. Practic, matricea candidatului trebuie să se încadreze în matricea profilului consiliului. Ma.ricea este descrisă în Anexa 1

De asemenea, în baza formării și istoricului profesional, candidații se pot încadra într-unul dintre profilurile identificate la nivelul Consiliului de administrație, fără că acest lucru să afecteze satisfacerea criteriilor de selecție așa cum sunt descrise în matricea prezentată în Anexa 1. Profilurile identificate la nivelul Consiliului de administrație sunt:

 • • Financiar-economic;

 • • Management;

 • • Inginerie;

Nu este obligatoriu ca în cadrul Consiliu de administrație să identificăm toate profilurile descrise mai sus. Având în vedere piața muncii și specificul activității Societății, este însă de dorit ca în consiliu de administrație, diversitatea profilurilor de mai sus să fie cât mai bine reprezentată. Profilurile financiar-contabil și/sau inginerie sau management trebuie să fie reprezentate în cadrul consiliu de administrație, în acord cu legislația în vigoare. în alcătuirea consiliu de administrație, se poate (ine cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor dc mai sus, fapt ce poate influența decizia de numire. De asemenea, în alcătuirea noului consiliu de administrație, se poate ține cont de diversitatea de gen, fapi ce își poate pune amprenta asupra deciziei de numire.

Indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în consiliul de administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate în Anexa 1, la un prag corespunzător pentru performanța consiliului de administrație.

-Procesul de selecție al Membrilor^ în Consiliul de administrație ai S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești-

îJl A A/ /X

Anexa 1.

Matricea Candidatului.

1

Nominalizati

1

Criterii

Oblig sau opt,

Pondere(0-1)

Administrator

1

---

1. Competente

R

Competențe specifice sectorul Ji

C<

Cunoștințe despre domeniul dd

activitate al Societății

Opt.

0.8

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Opt.

0.8

Competențe profesionale de ini^f

jortanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

Competența financiară și de co

ntabilitate

Opt.

1

Competența de gestionare a ris

:ului

Opt.

0.8

Capacitatea de atragere și gesti

onare a investițiilor

Oblig.

1

Competențe de guvernanță cort

torativă

Guvemanța întreprinderilor pul

ilice și rolul consiliului

Oblig.

1

Luarea deciziei

Oblig

1

Monitorizare și control

L               .                                                         .

Opt.

0.8

Competențe sociale și personale

L

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

Organizare si planificare

j

Opt.

0.8

... .

Experiență pe plan local și internațional

Local

Opt.

0.8

Internațional

Opt

0.8

Competențe și restricții specifice pentru funcționariipublici sau alte categorii de personal

De conducere

Oblig.

1

Altele

1

Subtotal

0

Subtotal ponderat

1

0

2. Trăsături

Reputație personală și profesiona

Opt.

0.8

Integritate

Oblig.

1

Independență

Opt.

0.8

Expunere politică

Opt.

0.8

Abilități de comunicare interpersc

>rjală

Oblig.

1

Aliniere cu scrisoarea de așteptări

a acționarilor

Oblig.

1

-Procesul de selecție al Membrii

orj în Consiliul de administrație al S.C. Publitrans 2000 S A. Pitești-

5

Diversitate de gen

\\

-    - V

Opt-

1

Subtotal

0

Subtotal ponderat

___

0

ii

Condiții prescriptive si prescriptive

Număr de mandate

Opt-

0.7

Experiență dc administrare si sau

management

Oblig.

1

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

Studii superioare finalizate (de pi inginerie) si alte certificări care a

eferinta economie / juridic / .lue valoare postului

Oblig.

1

înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

0.5

înscrieri în cazierul fiscal

Oblig.

0.5

Subtotal

0

Subtotal ponderat

1

0

TOTAL.

0

TOTAL PONDERAT

0

CLASAMENT

1


-Procesul de selecție al Membrilor în Consiliul de administrație


al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești-