Hotărârea nr. 220/2020

HCL DALI teren sintetic stadion N.Dobrin

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Modernizare teren sintetic Stadion Nicolae Dobrin”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 31082/08.07.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

  • -Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 10204/07.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.30892/07.07.2020;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Modernizare teren sintetic Stadion Nicolae Dobrin”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.200.916,74 lei, inclusiv T.V.A.

  • (2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local, iar investiția va fi multianuală.

  • Art.2. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

  • Art.3. Direcția Tehnică. Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

VA Â /V

$SEDINTEÎDE\ȘEDINȚĂ, 3 (Narcis-Ionuț Sbfianu

. i'.jtk /Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 220 din 22.07.2020