Hotărârea nr. 22/2020

.HCL act receptie Reabilitare str.Banat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții strada Banat”- între str. Războieni și B-dul Eroilor


„Reabilitare


Consiliul Local al M Având în vedere: -Referatul de aprob Pitești;

-Raportul nr. 3009/2 -Avizele comisiilor

nr.3 882/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


iire pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


.01.2020 al Direcției Tehnice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3883/23.01.2020,    nr.3886/23.01.2020,    nr.3887/23.01.2020,


Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulierioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările


ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.Ia act de recep

strada Banat” -între str. Războieni si B-dul Eroilor cu o valoare totală de 2.455.832,79 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.63467/20.12.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Modificării contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) .Inventarul bunuri

nr.447/2002, se modifică și se

 • (3) .Bunurile care fac Public Pitești pe bază de protc de 10 zile lucrătoare de la date

 • (4) .Bunurile prevăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) .Anexele nr. 1 și 2

Art.3.Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată


ia la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare


e ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența


or de domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului col de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen comunicării prezentei hotărâri.


'ac parte integrantă din prezenta hotărâre.


acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,


Andrei-Cătă|în Călugării


Pitești,

Nr.22 din 28.01.2020


H£.|

ZA HdC -22__

Investitor


Aprob Admiterea/ Respingerea

Municipiul Piteștiprivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

REABILITARE STRADA


BANAT - intre str.Razboieni s B-dul Eroilor”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 23562 din 20.05.2019. încheiat între Municipiul Pitești și SC Selca SA.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

  BANAT, Pitești, jud. Argeș;


 • - adresa administrativa: str.

 • - număr cadastral/număr topografic: teren aparținând domeniului public: 91278-91324

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 29, eliberată de Primăria

Municipiului Pitești la data de 18.01.2018. prelungita la data de 18.01.2019 cu valabilitate până la data: 17.01.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 12.12.2019 -1-20.12.2019, fiind formată din:

Președinte:        Gava Maria. Șef Serviciu Investiții

Membri:


Diaconu G


abriela. Inspector Serviciu Investiții


Oprescu IV arioara, Inspector Serviciu Investiții

Ene Camelia, Inspector Serviciu Investiții - membru specialist

Calugarescu Mărgărit, Inspector Serviciu Investiții - membru specialist

Reprezentant ISC Argeș:

4. Au mai fost prezenți: (num


: și prenume, calitatea, semnătura): Invitați

Proiectant SC Iptanarg Construct SRL

Executant SC Selca SA

Termo Calor Confort

.....................

... ...................................


- SC Infra Consulting Amo SRL- diriginte de șantier

e: 2.2; 3.1, 5.3, 6, 7, Autorizație nr. 20820, 21339


 • 5. Secretariatul a fost asigurat de autorizat în domeniul/domcnii

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de


  • 6.1. Capacități fizice realizate:

șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului „REABILITARE STRADA BANAT - intre str.Razboieni si B-dul Eroilor", a fost elabor;

at de SC Iptanarg Construct SRL iar execuția de către SC Selca SA,


lucrările constând în refacere t otuare, asfaltarea străzii inclusiv asigurarea scurgerii apelor;

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista dir.

  anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: Nu este cazul;

  irile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la


 • 6.3. Nu au fost realizate măsn din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi r implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz lice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: Nu este cazul;

  execuție din punct de vedere a prezentul proces-verbal: Nu e* te cazul;

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista înlăturate și care prin natura loi în care se impun expertize tehi

  • 6.5. Valoarea finală a lucrări


lor executate este de: 2.011,822,45 lei fără TVA (C+M), respectiv

2.394.068,72 lei cu TVA.

 • 6.6. Perioada de garanție: 48 de luni

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se cor: autorității administrației pub

  stată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul ice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al


Inspectoratului de Stat în Coistrucții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații d respingerea recepției etc.): Ni


i este cazul;

, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea eratelor ginte de șantier, prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției si Adeverința


 • 7. în urma constatărilor făcute.

  [X


întocmite de proiectant și diri

ISC;

 • 9. Comisia de recepție recamandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând - 3- file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 3 - file, a fost încheiat astăzi 20.12.201 9, în - 2 - exemplare.

 • 11. Alte mențiuni.................................................................

Comisia de recepție


Președinte: Gava Maria, Șef Serviciu Investiții


Membri:


Diaconu Gabriela,Semnătura:


Inspector Serviciu Investiții


Oprescu Marioara,


Inspector Serviciu Investiții

Ene Camelia, Inspector Serviciu Investiții - membru specialist

Calugarescu Mărgărit, Inspector Serviciu Investiții - membru specialist

Reprezentant ISC Argeș:

Alți participanți: Invitați

Semnătura:


Proiectant: SC Iptanarg Const uct SRL

Executant: SC Selca SA

Termo Calor Confort

CU2A -

...j..........

A N E X A nr. 2


La Hotărârea Consiliului Local

Nr.      .......


obiectivului de investiții

„REABILITARESTRADA BANAT”

intre str.Razboieni si B-dul Eroilor

Nr. crt.

Denumire mijlo

: fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

„REABILITARE STRAD str.Razboieni si B-

4 BANA T” - intre Iul Eroilor

1

PT+DE+AT           24.70

Dirigenție:                24.99

Lucrări de execuție: 2.394.06

Cote ISC:                 12.07

3,15 lei

),00 lei

8,71 lei

0,93 lei

1.3.7.2

20

2.455.832,79

TOTAL

2.455.832,79

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA GA VA


întocmit

Mărgărit Călugăresc»