Hotărârea nr. 219/2020

HCL neexercitare dr preemtiune Casa Vasiliu,str.Armand Calinescu nr.11

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unui imobil monument istoric “Casa Vasiliu “, situat în municipiul Pitești, str.Armand Călinescu nr.ll

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.31887/13.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1737 din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l .(1). Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului-monument istoric ”Casa Vasiliu” - cod AG-II-m-B-13397, conform Listei monumentelor istorice aprobată prin OMCC nr.2314/2004 cu modificările ulterioare, imobil situat în Pitești, str. Armând Călinescu nr.l 1.

(2). Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în schița, anexă la prezenta hotărâre.

Art.l. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Direcției Județene pentru Cultură Argeș, cu sediul în Piața Vasile Milea

nr.l, jud. Argeș, precum și doamnei din comuna

la adresa de corespondență de către Secretarul General al


Municipiului Pitești.


'V/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ngrcis-Ionjlț Sofianu “ I


țrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 219 din 22.07.2020

ANEXA LA HCL NR.

SCHIȚA

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL PITEȘTI, STRADA ARMAND CALINESCU NR.ll

S teren=414 mp

S construcție CI=207 mp

S construita desfasurata CI =414 mp

Regim de inaltime construcție C1=S+P