Hotărârea nr. 218/2020

HCL SF Racord termic Centrul Multifunctional Comunitar

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului General aferent obiectivului de investiții „Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.32020/14.07.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b„ din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1). Se aprobă Studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General de 107.914,35 lei inclusiv T.V.A., conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2). Finanțarea obiectivului se va realiza din sume de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico - economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

  • Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

//£•/'—

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Narciș-Ionuț Sofianu

X

^^^€6ntrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GȚNERAL, Andrei-Cătălii> Călugăru

Pitești, Nr. 218 din 22.07.2020

Beneficiar:    MUNICIPIUL PITEȘTI

Executant:


Advanced

Structural Design


Proiectant:    S.C. Advanced Structural Design S.R.L.

Obiectivul:    "RACORD TERMIC CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR"-Corp C5

- Colegiul Tehnic "Dimitrie Dima", strada Razboieni nr. 35, cartier Razboieni, mun.Pitești, jud. Argeș

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta te

hnica

3.1

Studii

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.1

Studii de teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra

mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

17,500.00

3,325.00

20,825.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a tehnic si a detaliilor de execuție

proiectului

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

8,000.00

1,520.00

\ țA 9,520.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

000

3.7

Consultanta

0.00

0.00

// * / 0 00


\\


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților net

:esare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Nr.

———------------

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Scrierea cererii de finanțare

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.3

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a Iu

crarilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

2,000.00

380.00

2,380.00

TOTAL CAPITOL 3

26,000.00

4,940.00

30,940.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

60,190.48

11,436.19

71,626.67

4.1.1

Ob.01 RACORD TERMIC

60,190.48

11,436.19

71,626.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice s funcționale care necesita montaj

i

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice Si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

60,190.48

11,436.19

71,626.67

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,919.72

364.75

2,284.47

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

1,919.72

364.75

2,284.47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul cred

itului

683.21

0.00

683.21

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

310.55

0.00

310.55

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de ponstructii

62.11

0.00

62.11

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

310.55

0.00

310.55

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize con autorizația de construire/desfiin

orme si :are

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,000.00

380.00

2,380.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publi

citate

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

4,602.93

744.75

^,$47.68

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si test

e

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL "RACORD TERMIC CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR '-Corp C5 -Colegiul Tehnic "Dimltrle Dima", strada Razboieni nr. 35, cartier Razboieni, mun.Pitești, jud. Argeș

90,793.41

17,120.94

107,914.35

TOTAL Constructii+Montaj

62,110.20

11,800.94

73,911.14


Beneficiar, MUNICIPIUL PITEȘTI


-j-v Proiectant General, J Advanced Structural ^ Design S.R.L.


Pagina 3 din 3