Hotărârea nr. 217/2020

HCL privind modif HCL 412-12.12.2019-organigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 412/12.12.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 31728/13.07.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 33174/2020, nr. 33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr.33178 /2020;

  • - Adresa nr. 4646/08.07.2020 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 31145/08.07.2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c”, ale art. 478 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 412/12.12.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • - un post ocupat de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Logistică Achiziții Administrativ și Arhivă se transformă în consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior;

  • - un post ocupat de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Bază de Date și Dispecerat din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

  • - două posturi ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Disciplină Rutieră din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional principal;

  • - trei posturi ocupate de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică din cadrul Serviciului Siguranță Publică se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional principal.

Art. II. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia precum și Biroului Management Resurse Umane al aparatului de specialitate al Primarului Munielpiiilui Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Narcis-Ionțiț Spfianu

semnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăljfJ Călugăru

Pitești, Nr. 217 din 22.07.2020