Hotărârea nr. 216/2020

HCL privind modificarea HCL 30-28.01.2020-organigrama SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.31966/14.07.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

  • - Adresa nr. 10481/13.07.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31886/13.07.2020;

  • V ăzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Anexele nr.l și nr.2 la H.C.L. nr.30/28.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că, denumirea compartimentului “Atelierul întreținere Parcuri44 din cadrul Secției întreținere Patrimoniu se înlocuiește cu denumirea “Atelierul întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare44.

Art.II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secret^rul-General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, U i^arcis-Ionuț Sofianu

Xp/Ve''

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin^Călugăru

Pitești, Nr.216 din 22.07.2020