Hotărârea nr. 215/2020

HCL actualizare anexa 3 -dotari DEP- la HCL 52-2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr.3 „Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020” la H.C.L. nr.52/2020, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 31879/2020 al Direcției Economice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Anexa nr.3 „Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020” la H.C.L. nr.52/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL H.C.L. nr.52/2020 privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.IIL Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului pite§tL

PREȘEDINTE DE ȘlED^F Narcis-Ipnuț Sofianu bntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.215 din 22.07.2020

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr.Z/5" din^. <9/ 2020

Lista de dotări a Direcției pentru Evidența

Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem de su

Draveghere video

buc.

1

12

2

Sistem de avertizare la efracție

buc.

1

14

3

Sistem de control acces

buc.

1

7

4

Sistem centrală de detecție, alarmare și avertizare la incendiu

buc.

1

14

TOTAL

47