Hotărârea nr. 214/2020

HCL rectificare bugetara mun.Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Piteștipe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 32145/2020 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

 • - Adresa nr. 11216/09.07.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 31543/09.07.2020, prin care s-a comunicat suma care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 pentru asigurarea finanțării stimulentului de risc conform O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, în baza Contractului nr. 35/30.06.2020 încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Argeș;

 • - Adresele nr. 5475/07.07.2020 și nr. 5704/13.07.2020 ale Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 31290/07.07.2020 și, respectiv, sub nr. 32015/14.07.2020, prin care s-a transmis avizul conform pentru redistribuirea între unități a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 12,50 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc”.

ZV'- \n

i .              ......// / r~j—A

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pk anul 2020 se rectifică, după cum urmează:                                     V              Iz jj

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 96 mii lei la capitolul 6^0^învățămân/“, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar Superior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 12,50 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate44, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefînanciare”;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 406 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 2.001 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul protecției mediului”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.3. Se repartizează suma de 56 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2020 - aprobat prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 4 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 59 „Alte cheltuieli”.

 • b) 52 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.4. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează, după cum urmează:

 • a) în sensul completării cu obiectivul „Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești” la capitolul 65.02 „învățământ44, grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 96 mii lei;

 • b) în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 65.02 „învățământ44, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”” în „Sală de Educație Fizică Școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 150 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, grupa A „Lucrări în continuare”, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, obiectivul „Amenajare teren sport str. Florilor FN”;

 • d) în sensul modificării denumirii obiectivului prevăzut la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, din „Bază sportivă Prundu tip 1” în „Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești, județul Argeș”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 406 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, obiectivul „Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu - etapa I”;

 • f) în sensul completării cu obiectivul „Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești” la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, grupa B „Lucrări noi”, cu o prevedere bugetară de 1.961 mii lei.

 • g) în sensul completării cu obiectivul „Regularizare Pârâu Turcești” la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 40 mii lei.

 • Art.5. Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșco ar pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr. 1.

Art.6. Se aprobă suplimentarea cu 2.653 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.7. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr.45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.47/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.50/2020 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.51/2020 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


NTE DE ȘEDINȚĂ fianu NarcisJoliut


^Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătățm Călugăru

Pitești

Nr. 214 din 22.07.2020

Redistribuirea între unități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Denumirea unității

Clasifica

ia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

65.02

03

02

20.01

16

Total

16

Școala Gimnazială „Miha Eminescu”

i

65.02

04

01

20.01

5

Total

7F

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

20.01

5

Total

5

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

20.01

16

Total

16

TOTAL

21

21

Mod

ificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Piteș

ti

54.02

05

50

50.04

-56

Total

-56

65.02

04

02

71

71.01

96

Total

96

70.02

50

71

71.01

406

Total

406

74.02

50

71

71.01

2.001

Total

2.001

Grădinița cu Program Prelun „Castelul Magic”

git

65.02

03

01

20

20.01

5

Total

5

Școala Gimnazială „Mircea Bătrân”

cel

65.02

03

02

20

20.01

-16

Total

-16

Școala Gimnazială „Miha Eminescu”

i

65.02

04

01

20

20.01

-5

Total

-5

Școala Gimnazială „Marii Preda”

i

65.02

04

01

59

59.17

4

Total

4

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

20

20.01

16

Total

16

Direcția de Asistență Social Municipiului Pitești

ă a

66.02

50

50

10

10.01

12,50

Total

12,50

Administrația Domeniulu Public Pitești

i

67.02

05

03

20

20.01

45

20.05

7

Total

52

Serviciul Public de Exploat. a Patrimoniului al Municipii Pitești

are

ilui

67.02

05

03

71

71.01

150

Total

150