Hotărârea nr. 213/2020

HCL SF Regularizare parau Velisoara-Grigoresti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.33447/22.07.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33594/2020, nr.33595/2020, nr. 33596/2020, nr. 33597/2020, nr. 33598/2020;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.960.893,96 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

  • Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE Î)E ȘEDINȚĂ, Nărcis-Ipnuț Sofia nu li ~ /

Contrasemnează pentru legalitate:

secretar general,

Andrei-Cătș^in Călugăru

Pitești, Nr. 213 din 22.07.2020