Hotărârea nr. 212/2020

HCL executie bugetara la 30.06.2020

județul argeș

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2020

Consiliul Local ai Nțunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.31749/2020 al Direcției Economice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se aprobă execuția bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.

/ 0

PREȘEpifyf-E DE ȘEDINȚĂ, Niircîs-Tbjiuț Șofianij

, A

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă^în Călugăru

Pitești,

Nr. 212 din 22.07.2020

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. 2-*L2.din£2.0^.2O2O

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIATĂ LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE LA DATA DE 30 IUNE 2020

- mii lei -

DENUMIREA INI

ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

TOTAL VI NITURI (cod 00.02+00

. 15+00.16+00.17+4?.02+48.02)

OU .01

402.868

192.833

179.643

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-3

7.02+00.15+00.16)

49.90

307.228

162.681

156.469

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00

U2)

00.02

341.866

181.667

156.324

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.04+00

09+00.10+00.11)

00.03

319.633

170.236

146.309

Al

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C

1ST1GURI DIN CAPITAL (cod 00.1

00.04

206.316

104.072

88.2271

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE

00.05

2.178

1.250

560

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

2.178

1.250

560

| Impozit pe profit de la agenți economici r

01.02.01

2.178

1.250

560

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI ( PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

iASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

204.138

102.822

87.667

Im

pozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

460

280

205

Impozit pe onorariul avocaților și notarilo

■ publici

03.02.17

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul prop

rietatilor imobiliare din patrimoniul per

03.02.18

4601

280

205

Cote si sume defalcate din impozitul pe ver

lit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

203.678

102.542

87.462

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

203.678

102.542

87.462

Sume alocate din cotele defalcate din itnp

pzilul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PR(

JFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITA1

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri d

n capital de la persoane fizice (cod (

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri

Jin capital

05.02.50

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

- Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

|Cole defalcate din impozitul pe salarii

■ Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIE )

ATE (cod 07.02)

00.09

48.602

29.325

27.278

Im

pozitesi taxe pe proprietate (cod 07.01

^.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

48.602

29.325

27.278

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01

01+07.02.01.02)

07.02.01

40.693

24.500

23.007

Impozit pe.clădiri de la persoane fizi

ce *)

07.02.01.01

X

X

X

Jmpozitsi taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01

+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.925

3.425

3.165

' Impozit pe terenuri de la persoane fi:

tice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoar

ie juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

llmpozitul pe terenul din extravilan

*)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de tir

rbru

07.02.03

2.984

1.400

1.106

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI S

SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

64.699

36.831

30.796

Su

mc defalcate din TVA (cod 11.02.01+1

.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

34.648

18.996

14.914

Sume defalcate din taxa pe valoarea adău descentralizate la nivelul județelor

gată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adău descentralizate la nivelul comunelor, oraș

țață pentru finanțarea cheltuielilor elor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

30.988

16.798

13.088

Sume defalcate din taxa pe valoarea adău

îată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adău

tata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugat.! pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din sjrațiul rural

11.02.07

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.660

2,19®

1.826

- mii Iei -

DENUMIREA INE

1CATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si

ervicii (cod 12.02.07)

12.02

160

85

0

Taxe hoteliere

12.02.07

160

85

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15

02.50)

15.02

195

100

58

|Impozit pe spectacole

15.02.01

195

100I

58

, Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u desfasurarea de activitati (cod 16.02,02+1

tilizarii bunurilor sau pe

6.02.03+16.02.50)

16.02

29.696

17.650

15.824

Impozit pe mijloacele de transport (cod 1

p.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.113

11.200

10.03D

Impozit pe mijloacele de transport de

tinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

।Impozit pe mijloacele de transport de

linute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe s

i autorizatii de funcționare

16.02.03

3.460

1.950^

1.965

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizai

sa utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

9.123

4.500

3.8281

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCA

IE (cod 18.02)

00.11

16

8

8

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.501

18.02

16

8

81

| Alte impozite si taxe

18.02.50

16

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+

00.14)

00.12

22.233

11.431

10.015

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (co

d 30.02+31.02)

00.13

10.522

5.300

6.130

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30

102.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.522

5.300

6.130

Varsaminte din profitul net al regiilor autc

nome, societăților ți companiilor națior

30.02.01

633

0

833

Venituri din concesiuni si incbirieri

: carte instituțiile publice

30.02.05

9.331

5.000

4.560

Alte venituri din concesiuni si închirieri d

30.02.05.30

9.331

5.000

4.560

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02

30.02.08

558

300

737

Venituri din dividende de la alti plat

tori

30.02.08.02

558

300

737

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

u

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

9

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERV1C]

1 (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37

00.14

11.711

6.131

3.8851

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.19+33.02.12+33.92.24+33.02.2733.02.28+33.02.33+33.02.50)___

33.02

635

402

155

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor k

gali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

511

300

103

Contribuția persoanelor beneficiare ale ce

minelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultor

33.02.24

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru între

■ținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de jțidecata. imputatii si despăgubiri

33.02.28

72

50

0

Contribuții pentru finanțarea Programului

Școala după Școala

33.02.33

52

52

52

Alte venituri din prestări de servicii si altq

activitati

33.02.50

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări

permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

7

4

2

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

7

4

2

Alte venituri din taxe administrative, eiibt

rari permise

34.02.50

0

0

~O,

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.01

.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.139

3.700

2.551

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplic

ste potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.034

3.650

2.5481

Penalitati pentru nedeounerea sau depune

■ea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confis

:ate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

0

0

“ol

Alte amenzi- penalitati si confiscări

35.02.50

105

50

3

Diverse venituri

(cod 36.02.0(+2A.92.05+36.02.06+36.02.07

+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.930

2.025

1 1.177!

Venituri din aplicarea prescripției extincti

ve

36.02.01

25

15

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibi

1 itatile instituțiilor publice

36.02.05

3.710

1.900

1.135

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fi

36.02.07

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

99

60

39

Sume provenite din finanțarea bugetara a

anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.1

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a

anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

____0

“o1

Sume provenite din finanțarea bugetara a

anilor prccedenli, aferente secțiunii de

36.02.32.03

-            ,        0

0

Alte venituri

36.02.50

/

’ 50

3

Transferuri voluntare, altele decât subven

tiilc (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04

37.02

-.0

P-----o

0

DENUMIREA INI

1

• ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriala

încasări realizate

|Donatii si sponsorizări

37.02.01

0

■ 0

ir

¥ărsăminle din secțiunea de funcționare pen bugetului local (cu semnul minus)

ru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

-34.021

-19.002

0

Vărsăminte din secjiunea de funcționare

37.02.04

34.021

19.OO2

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

c

11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02

}

00.15

10

10

59

Venituri din "glorificarea unor bunuri (ce

d 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

10

10

59

Venituri din valorificare?, unor bunuri ale

instituțiilor publice

39.02.01

0

0

21

Venituri din vanzarea locuințelor constru

te din fondurile statului

39.02.03

10

10'

57

Venituri din privatizare

39.02.04

0

c

0

venituri din vanzarea unor bunuri aparțin

and domeniului privat al statului

39.02.07

0

c

ol

(Depozite speciale pentru construcții de lo

minte

39.02.10

0

0

0

III. OPERAȚWNT FINANCIARE (cod 4

Iq.02)

00.16

0

0

15.000

încasări din rambursarea împrumuturilor (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11

acordate

+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

15.000 ---------------------------------------------------------------------------1

oi

încasări din rambursarea împrumuturilor

servicii publice de interes local sau a unor

rentru înființarea unor instituții ți activități finanțate integra! din venituri

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcredițelor

ie la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

ol

oi

împrumuturi temoorare din trezoreria stat

ului**)

40.02.10

X

X

X           l

Sume din excedentul anului precedent pe casă ale secțiunii de funcționare**)

itru acoperirea golurilor temporare de

40.02.11

X

■ ■

X

-        1

x          1

Sume din excedentul anului precedent pe casă ale secțiuni’ de dezvoltare**)

Uru acoperirea golurilor temporare de

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utili

ia(e pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

15.000

(încasări din rambursarea altor împrumutulri acordate

40.02.50

0

3

Ol

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

19.260

7.703

5.763

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALf

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

19.260l

7.703

5.768

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.01 +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+41 +42.02.29+42.G2.34 + 42.02.35+42.02.40 la +42.02.52+412.02.54+42.02.55+42.02.62+42 42.02.47+42.02.69+42.02.73+42.92.80+42.1

..01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+

J.02.20 +42.02.21+42.02.28+

42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 +

.02.65 la

)2.82)

42.02

19.260

7.703

I

5.768

Rctehnologizarea centralelor termice și el

îctrice de termali care

42.02.01

0

0

0

Planuri si regulamente.de urbanism

42.02.05

0

0

0

Finanțarea acțiunilor crivind reducerea ri

Scului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a cil

dinilor de locuit

42.02.12

0

0

01

Subvenții pentru finanțarea programelor

nultianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

ol

Subvenții primite dir. Fondul Național deț Dezvoltare**)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către buge in sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.01

ele locale pentru finanțarea investițiilor +42.02.16.03)

42.02.16

0

o

C|

Subvenții de la bugetul de stat către aparaturii medicale ți echipamentele

cugetele locale pentru finanțarea

r de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către reparațiilor capitale în sănătate

augetclc locale pentru finanțarea

42.02.16.02

c

c

Ol

Subvenții de la bugetul de stat către investiții în sănătate

bugetele locale pentru finanțarea altor

42.02.16.03

0

0

c

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate [cod

42.02.18

0

0

ol

Subvenții din veniturile proprii ale î locale pentru finanțarea aparaturii rr comunicații în urgență în sănăiate

i inisterului Sănătății către bugetele cdicale și echipamentelor de

42.02.18.01

0

0

1

0|

Subvenții din veniturile proprii ale I locale pentru finanțarea reparațiilor

Ministerului Sănătății către bugetele capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

1

0

Subvenții dm veniturile proprii ale i locale pentru finanțarea altor investi

Ministerului Sănătății către bugetele ii în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării oroiectelor finanțate din FEN postaderare .----

42.02.20

-

H ’1

0

3                              V

N^P M

DENUMIRE?. I N D

ICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Finanțarea drepturi lor acordate persoanele

cu handicap

42.02.21

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Interventi

£*)

42.02.28

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pent cărbuni, combustibili petrolieri

rit încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

l

î

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanț

irea unităților de asistență medico-soci;

42.02.35

0

0

o

Subvenții de la bugetul de stat către buget obiectivelor de investitii in turism

ele locale pentru realizarea

42.02.40

0

0

0

Subvenții din bugetul de stal pentru finant

țrea sanatatii

42.02.41

7.1731

3.625

3.625

Sume primite de administrațiile locale în c

idrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

O1

□D

Sume primite de administrațiile locale în c Fondul Social European

drul programelor finanțate din

42.02.45

0

0

oi

Subvenții primite ce la bugetul de stat pen național (42.02.5 l.01+42.02.51.02)

tu finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

r

0

Subvenții primite de la bugetul dc sta interes național, destinate secțiunii de

pentru finanțarea unor programe de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de sta interes național, destinate secțiunii de

! pentru finanțarea unor programe de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

O1

Subvenții primite de la bugetul de stat pen instituții publice de asistenta sociala si uni

ru finanțarea investițiilor pentru aii de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

1

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de

ocuințe

42.02.54

0

0

Oj

Subvenții pentru finanțarea locuințelor soc

iale

42.02.55

r

Sume alocate din bugetul de stat aferente c

erecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvc

dtare Locală

42.02.65

1.250

400

0

Subvenții din bugetul de stat alocate confo de sănătate publică

nn contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

0

0

1

0|

Subvenții din sume obținute în urma scoat de gaze cu efect de seră pentru finanțarea [

:rii la licitație a certificatelor de emisii iroiectelor de investiții

42.02.67

L900

500

G

Subvenții de la bugetul de stat către bugeti proiectelor finanțate din fonduri externe n< aferete perioadei de programare 2014-2021

le locale necesare susținerii derulării .rambursabile (FEN) postaderare

42.02.69

6.226

467

384

Subvenții pentru realizarea activității de c< neutralizare a deșeurilor de origine animal

hectare, transport, depozitare și

42.02.73

0

0

01

Subvenții de la bugetul de stal pentru decantarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

2.710

2.710

1.746

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

0

13

Subvenții de la uite administrații (cod 43.1

2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

O1

Subvenții primite de la bugetele consiliilo(

județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

O1

Subvenții de la bugetul asigurărilor penlrii finanțarea programelor pentru ocuoarea te.

șomaj către bugetele locale, pentru nporară a forței de munca si

43.02.04

0

0

ol

Subvenții primite de la alte bugete locale oentni persoan tic cu handicap

lentru instituțiile de asistență socială

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite dî la bugetele consiliile situații de extremă dificultate**)

r locale și județene pentru ajutoare în

43.02.08

X

x

r-x

Sume primite de ra 'JE/aiti donatori in con1! (cod 45.02.19)

ul platilor efectuate si prefinantari

45.02

0

J2‘t|

Programul de cooperare elvețianc-român economice și sociale în cadrul Uniunii Eui

izând reducerea disparităților opene extinse

45.02.19

0

0

124

Sume primite în contul plăților efectjj

ate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

124!

Sume primite de la UE/alti donatori in con aferente cadrului financiar 2014-2020 (coțl

ul platilor efectuate si prefinantari

48.02.01 la 48.02.05

48.02

41.732

3.453

1 2.3681

Fondul European de Dezvoltare Regionale

(FEDR) (cod

48.02.01

36.621

1.792

-6i

Sume primite în contul plăților efect

ate în anul curent

48.02.01.01

36.621

..-L7-92.

Ol

Sume primite în contul plăților efect.

ate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

“61

Prefinanțare

48.02.01.03

0.

v          0

““1     el

Fondul Social European (FSE) (cod 48.0B

.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

5. IVI

1.66!

■2.3741

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

4.5B5

____z 1 1.085

\     1.6001

-----—

DENUMIREA IND

ICATOR1LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Încasări realizate

|Sume primite în contul plăților efectu

ale în anii anteriori

48.02.02.02

576

576

77*

P re finanțare

1

48.02 02.03

0

0

0

i'ENTi IR 1EE SECȚII'NU Dl 00. Oî+W. 15+00.1

l-V\CȚi(>N ÎRE (eutl r) - i mf.

00.01 SF

317.729

169,001

161.703

VENITURI PROPRII (cod 00.02-1.02-37.02+C0.16)

49.90

397.218

16167 r

141.4:6

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

307.845

162.665

156.324

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09 rOO.l0+00.11)

00.03 '

319.633

170.235

146.3091

Al

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CAfSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.1

00.04

206.316

104.072

88.227

AI.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI ( LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

1ASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.05

2.178

1.250

560

Impozit pc profit (cod 01.02.01)

1

01.02

2.178

1.250

560

limpezit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

2.178

1.250

569

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C

PERSOANE FIZICE       (ccd 93.02+C

ASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

4.02)

00.06

204.138

102.822

1

87.667|

Impozit pe verit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

460

280

2051

llmpozit pe onorariul avocatilor și notarilor

publici

03.02.17

1

Impozitul pe veniturile din transferul prop

ietatilor imobiliare din patrimoniul per

03.02.18

460

280

2C5!

Cote si sunt; defalcate din impozitul pe ven

t (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

203.678

102.542

87/5?:

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

203.678

102.542

87.462!

Sume alocate din cetele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

o:

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PRC

FIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAI

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri di

t capital de la persoane fizice (cod (

05.02

0

0

Alte impozite ne venit, profit si câștiguri c

in capital

05.02.50

0

~ol

c'

A2. IMPOZIT PE SALAR" - 7'OTAL

- Restante an:i anteriori - (cod 06.0

06.02

0

0

oi

ICote defalcate din impozitul pe salarii

Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0,

ol

A3. IMPOZITE S.'. TA XE PE PROPRIET

ATE (cod 07.02)

00.09

48.602

29.325

27.278

Impozite si laxe pe proprietate, (coti 07.02

01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

48.602

29.325

27.278

Impozit si 'axa pe clădiri (ccd 07.02.01 .<

1+07.02.01.0~

07.02.01

40.6931

24.500

23.007'

Impozit pe clădiri de la persoane fizic

e*)

07.02.01.01

X

X

X

.Impozh si taxa pe clădiri de ia persot

ne juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (ccd 07.02.02.01

07.02.02.024 07.02.02.03)

07.02.02

4.925

3.425

3.165

1 Impozit pe terenuri de la perscane fia

ice *}

07.02.02.01

X

X

X

'impozit si taxa pe teren de la persuan

e juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan '

)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.984

1.400

1.106

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE $1 TAXE PE D'JM'RI SI

SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

64.715

36.839

30.894

Sume defalcate din TIV (cod Lf.02.01+11

.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

34.648

18.996

14.914

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adău< descentralizate la nivelul comunelor, oraș<

ată pentru finanțarea cheltuielilor lor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

29.988

16.798

13.088

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugat? pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ech;librarea bugetelor locale

11.02.06

1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.660

r

2.198

1.826

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si

ervicii (cod 12.02.07)

12.02

160

85

ol

Taxe hoteliere

12.02.07

160

85

l

Taxe pe servicii so^cifice (cod '.5.02.91+1 f

02.50)

15.02

195

100

58

Impozit pe spectacole

15.02.01

195

1.00

58

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizare? bunurilor, autorizarea . desfășurare? de ac+ivitati (cod ''6.02.02+1

tilizani bunurilor sau pe

6.02.03+16.02.50)

16.02

29.696

17.650

15.8241

Impozit pe mijloacele de transnort (cod 1

5.02.02.01+15.02.02.02)

16.02.02

17.113

11.200

10.037]

limpezit pe mijloacele dc transport de

ținu te de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

x

... X

llmpoz.it pe mijloacele dc transport dp

tinute de perscane juridice *)

16.02.02.02

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe p

i autorizații de Funcționare

16.02.03

3.460

/ L950

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizalr

ea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

9.123

E 4.590

3.82-8

- mii iei -

DENUMIREA IN D

IC ATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE ^SCAI

E (cod 18.02)

00.11

16

8

8

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

16

8

O

Alte impozite si taxe

18.02.50

16

8

8

C. VENITURI NE FISCALE (cod 00.13+

00.’4)

00.12

-11.788

-7.57-1

10.015

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (co

cl 30.02+31.02)

00.13

10.522

5.300

6.130

Venituri din proprietate (cod 30.92.01+30.

(2.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.522

5.300

6.130

Varsaminte.din profitul net al regiilor auto

nome, societăților și companiilor națior

30.02.01

633

0

8331

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.02.05

9.331

5.000

4.560!

Alte venituri din concesiuni si închirieri di

către instituțiile publice

30.02.05.30

9.331

5.000

4.5691

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ’

30.02.08

558

300

7371

Dividende de virat de către societăți Ic cu capital majoritar de stat

si companiile naționale si societățile

30.02.08.03

558

300

“1

737]

Aite venituri din proprietate_______________

Venituri din dobânzi (cod 31.C2.03)

î

30.02.50

31.02

0

Q

1

Alte venituri d;n dobânzi

31.02.03

C|

C2. VANZARI DE BUNURI 3' SERVICI

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

-22.310

-’2.87'<

3Ț£?(

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.0^.2733.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

535

402

155j

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția patimilor sau susținătorilor le

?ali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

511

300

103^

Contribuția persoanelor beneficiare ale c

mtinelor de ajutor social

33.02.12

1

Taxe din activita'i cadastrale si agricultura

33.02.24

1

Contribuția lunară a părinților pentru între

(inerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de jt

decata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

72

50

l

Contribuții pentru finanțarea Programului

Școala după Școala

33.02.33

52

52

52]

Alte venituri din prestări de servicii si alte

activitati

33.02.50

1

Venituri din taxe administrați-.":, eliberări

nermise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

7

4

2l

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

7

■1

2!

Alte venituri din taxe.administrative, elibe

rari permise

34.02.50

1

Amenzi, penalitab ri confiscări (cod 35.02

.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.

139

3.700

2.55 ii

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplic

rte potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.034

3.650

2.548j

Venituri, din amenzi si alte sancțiuni aplic

jte de către alte inslitutii de specialitate

35.02.01.02

7.034

3.650

2.5481

Penalitaii .centru nedepunerea sau depune

ea cu intirziere a declarației de

35.02.02

1

încasați din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit Ieși i

35.02.03

1

1

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

105

50

3l

Div-rse veniri:-' (? >;■ 36.02.01+36.01.05+31

.02.05+36.02.’. 1+36.02.50)

36.02

3.930

2.025

1.1771

Venituri din aplicarea prescripti-i extincti]

ve

36.02.01

25

15

1

Varsamintn d'n -cniturile si/sau disponib

itatile instituțiilor publice

36.02.05

3.710

1.900

1.1?5|

Taxe speciale'

36.02.06

r

Venituri din recuperarea cheltuielilor efet

uate in cursul procesului de executare s

36.02.14

99

60

39;

Sume provenite din finanțarea bugetara a

inilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

0

0

ol

Sume provenite dm finanțarea bugetara a funcționare

inilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

1

1

Alte venituri

36.02.50

95

50

?!

Transferuri voluntare, altele decât subvei)

tiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.5(

37.02

-34.02’

-19.092

Ol _________________________2_1

Donatii si sponsorizări

37.02.01

Vârsăminie din secțiunea de funcționare peni bugetului local (cu semnul minus)

ru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

-34.021

-19.002

0

| Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 4

0.02)

00.16

0

0

°(

încasări din rambursarea împri'n’.u’urilo ■ (cod 40.02,06+49.02.07+40.02.1^+49.02.; 1

acordate i-40.02.50)

40.02

0

~ 0

1 °i

Încasări din rambursarea împrumuturilor servicii publice de interes Iccai sau a unqr

rentru înființarea unor instituții și activități finanțate integral din venituri

40.02.06

/

1

1

încasări din rambursarea microcreditelor

.e la persoane fizice și juridice

40.02.07

/ ‘

__

\    u

împrumuturi temporare din trezoreria stai

ilui**)

40.02.10

x I

i_____?

’ X

1

[O

■ -   î

j =-     tl

1

0 E N U M IR E A I N D

1

ICATORILOR

Cod indicator

■Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

t încasări realizate

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

încasări din rambursarea altor împrumutur

acordate

40.02.50

IV.

SUBVENȚII (cod OO.lfț)

00.17

9.884

6.336

5.384

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

9.884

6.335

5.384

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.2 +42.02.41 +42.02.42 +

1 +42.02.28+42.02.34 + 42.02.35

42.02

9.884

6.336

5.384

Finanțarea drepturilor acordate persoanele

cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Interventi

r)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentrlj încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

1

~n

~1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socit

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finant

(rea sanatatii

42.02.41

7.173

3.625

3.625

Sume primite de administrațiile locale în c

a[drul programelor FEGA implementate

42.02.42

Sume primite de administrațiile 'ocale în c

țdrul programelor finanțate din

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de' stat pen național (42.02.51.01)

ru finanțarea unor programe de interes ।

42.02.51

0

0

1 c'

Subvenții primite de la bugetul de sta interes național, destinate secțiunii de

pentru finanțarea unor programe de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

I j

Subvenții pentru sprijinirea construirii de

acuințe

42.02.54

I

Subvenții din bugetul de stat alocate confo dc sănătate pub'ică

■m contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

i (

Subvenții pentru realizarea activității de cc neutralizare a deșeurilor de origine animal

lectare, transport, depozitare și

42.02.73

1

1

Subvenții de la bugetul de stal pentru deco

ntarea cheltuielilor pentru car antină

42.02.80

2.710

2.710

1

1.7461

Sume alocate pentru stimulentu1 de risc

42.02.82

0

0

“Î3Î

Subvenții de ia alte administrații (cod 43.1

2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

C'l

Subvenții primite de la bugetele consiliilor

județene pentru protecția copilului

43.02.01

1

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru finanțarea programelor pentru ocuparea te

șomaj către bugetele locale, pentru nporară a forței de munca si

43.02.04

1

Subvenții primit? de la alte bugete locale pentru persoanele cu handicap

centru instituțiile de asistență socială

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consil ii lor situații de extremă dificultate**)

locale și județene pentru ajutoare în

43.02.08

X

X

X

’/ENlTURil. .E SECȚIUNII

(cod OO.O2 ■■ M 15^0(1.1 6-l 00. 1 7

DE DEZVOL TARE +4502+48,02)- TOTAL

00.01 SD

85.139

23.832

17.935

VENITE RI PROPRII (cod OO.C2-’.l.02-3'

.02+00.15+00.16)

49.90

^10

10

15.059

I. VENITURI CURENTE (cud 00.03+OQi

12)

00.02

34.02!

19.00?

0

A.

VENITURI MSCAL2 (cod 00.10)

00.03

0

0

°i

A4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI

SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

_______d

Sume defalcate dm TVA (cod 11.02.07)

11.02

C

0

CI

Sume defalcate din taxa pe valoarea adiiug infrastructurii si a bazelor sportive din spt

atâ pentru Programul de dezvoltare a iul rural

11.02.07

1

1

C.

VENITURI NEFJSCALE (cod 00.14)

00.12

34.021

19.002

c!

C2

VANZAE.I. DE TUNURI SI SERVIC!

(cod 36.02+37.02)

00.14

34.021

19.002

Di’

’erse veni' uri (cod 36.02.97)

36.02

0

A

“o!

Vărsăminte dU. amortizarea mijloacelor fij>

36.02.07

Sume prevenite din finan'aree. bugetara a

inilor precedenti (36.02.32.02)

36.02.32

0

0

“ol

Sume provenite din finanțarea bugetara ak dezvoltare

inilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvcnf

iile (cod 37.02.04)

37.02

34.021

19.002

0

Vărsăm inie din seif lunea de funcționare

37.02.04

34.021

19.002

0

n.

VENITURI TIN CAPITAL (cod 39.0^1

00.15

10

10

59:

Venituri din valorificarea unor bunuri (co

d 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02

39.02

10

IC

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

nstitutiilor publice

39.02.01

* !\ Kt

2|

Venituri din vanzarea locuințelor constru I

e din fondurile statului

39.02.03

' 10

57l

Venituri din privatizare

39.02.04

x ...

1

DENUMIREA I N D

CATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Venituri din vanzarea unor bunuri aparțin

ind domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construciii de loc

uinte

39.02.10

IU.. OPERAȚIUN7 FINANCIARE (cod 40|02)

00.16

0

0

15.000

încasări di» "'ambursaren împrumuturilor

ijcordatc (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

15.000

Surne din excedentul anului precedent pen casă ale secțiunii de dezvoltare**)'

tru acoperirea golurilor temporare de

40.02.13

X

X

1

X

Sume din excedente! bugetului local uriliz

Ete pennu finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

15.CGol

IV. S'JD’/ENT’L (cod Of. 18)

00.17

9.376

1.367

384

SUBVENȚII DE LA ALTE NTR1LE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

9.376

1.367

384

Subvenții de la cugetul de stat (cod 42,02 +42.02.13+42.02.15 +42.C2.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.0

)l+42,02.05+42.02.10+42.02.12

2.51 +

42.02

9.376

1.367

384

Retehnologizarea centralelor termice și ele

Strice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea ris cu destinație de locuință

dului seismic ai construcțiilor existente

42.02.10

~1

!

Subvenții pentru reabilitarea termică a. clă<

irilor de locuit

42.02.12

1

Subvenții pentru finanțarea programelor rr

țuhianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de

)'ez”oltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către buget în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16,024

le locale pentru finanțarea investițiilor 42.02.16.03)

42.02.16

0

G

1

0

Subvenții de Ia bugetul de stat către aparaturi: medicale și echipamentele

ugetele locale pentru finanțarea de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către 1 reparațiilor capitale în sănătate

ugetele locale centru finanțarea

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul ds stat către 1 investiții în sănătate

ugetele locale pentru finanțarea altor

42.02.16.03

Subvenții dm veniturile proprii ale Minist pentru finanțarea investițiilor în. sănătate ( 42.02.18.01+42.02.18.02+48.92.18.03)

irului Sănătății către bugetele locale :od

42.02.18

0

Q

o;

Subvenții din veniturile proprii ale Iv locale pentru finanțarea aparaturii mi

misterului Sănătății către bugetele idicale și echipamentelor de

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale N locale pentru finanțarea reparațiilor <

inislerului Sănătății către bugetele apitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale N locale pentru finanțarea altor investiț

inislerului Sănătății către bugetele i în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către buget proiectelor 1 mantale din FEN postaderare

ele locale necesare susținerii derulării

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobili^

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugc obiectivelor de investitii in turism '

ele locale pentru realizarea

42.02.40

l__

i j

Subvenții primite de la bugetul de stat pei național (42.02.51.02)

tru finanțarea uncr programe de interes

42.02.51

0

0

______________oi

Subvenții primite de la bugetul de st interes național, destinate secțiunii ci

it pentru finanțarea unor programe de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

1

Subvenții primite de la bugetul de stat pen instituții publice de asistenta sociala si urț

tru finanțarea investițiilor pentru tati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sc

tiale

42.02.55

1

Sume alocate din bugetul de stat aferente

sorectiilor lînanciEire

42.02.52

!

Finanțarea Programului Național do Dezvoltare Locală

42.02.65

1.250

400

!

Subvenții din S'ime obținute îr urma scoa de gaze cu efect de seră pentru finanțarea!

erii la licitație a certificatelor de emisii proiectelor de investiții

42.02.67

1.900

SCO

i

1

Subvenții dc Ic bugetul de stat către buget proiectelor finanțate din fondv., i externe i aferete perioadei de.programare 2014-202

ele locale necesare susținerii derulării erambursabile (FEN) postaderare

42.02.69

6.226

Li ‘   467

1

38^1

Sume primite 1. US/aiti dor.a'.or. in con (cod 45.02.19)

tul plăților efectuate si prefinantari

45.02

0 ----n——

R4* __ '

!                  c

______w'

DENUMIREA IN D

1CATOR1LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Programul de cooperare elvețiano-român vi

sând reducerea disparități lor

economice și sociale în cadrul Uniunii Eurc

pene extinse

45.02.19

0

0

124

Sume primite în contul plăților efect ur

te în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

124

Sume primite de la UE/alti donatori in cont

11 platilor efectuate si prefinantari

aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

Jl8.02.01 la 48.02.05

48.02

41.732

3.453

2.368

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(FEDR) (cod

48.02.01

36.621

1.792

-6

|Sume primite în contul plăților efectut

.te în anul curent

48.02.01.01

36.621

1.792

______________Qi

|Sume primite în contul plăților efectul

ite în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

_

|Prefmanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.

02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

5.111

1.661

2.3741

Sume primite în contul plăților cfectu

tte în anul curent

48.02.02.01

4.535

1.085

1.6001

Sume primite în contul plăților efectu

ite în anii anteriori

48.02.02.02

576

575

774

iFrefinanțare

48.02.02.03

0

EXECUȚIA BUGETULU* LOCAL DETALIATĂ LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE LA DATA DE 30 IUNIE 2020

- mii Iei -

DENUMIREA IN

Jucătorilor

1

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți |

efectuate 1

TOTAL CHELTUIELI (cod 50

(>2+59.02 +63.02+69.02+79.02)

49.02

469.431

242.259

150.986

Cili LI i lELi CI RENTE

01

317.729

166.523

î 36.218

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA

10

92.304

47.260

41.' 18

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

99.234

56.767

43.010

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.740

1.900

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

48.000

27.600

27.004

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

18.940

2.940

01

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN

ITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

16.977

9.938

7.988j

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

10.657

4.948

4.0311

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

24.428

13.237

12.135|

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

3.7561

2.201

1.

28

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONE

juRl EXTERNE NERAMBURSABILE

58

76.236

31.035

3.627Î

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75.1621

44.4331

H.fA’l

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.162

44.433

11.8-S3I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

___________o

o

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUA”'E IN ANII PRECEDENȚ1 Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-898]

Partea l-a SER CC.: PUBLICE GENERA

LE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

59.971

26.950

15.64(1

AUTORITĂȚI '-UELICE Șl ACȚIUNI E.

(TERNE (cod 51.02.01)

51.02

34.429

20.218

14.254 j

Chelt'ueîi.ntrețA'Ț-.-aP i 0+20+591________

Titluri Cheltuiri .'e personal

01

10

29.826

2.4.'00

16.918

'2.725

13.591

U.24C

Titlul II Bunuri și Servicii

20

5.056

3.606

2.366

Titlul IX Alte che’tuieli

59

673

587

___________țț.

Titlu] XVII Plăți efectuate în anii precedenti

și recuperate în anul curent

85

G

0

-84

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din fonduri e financiar 4-707(1

xteme nerambursabile aferente cadrului

58

4.114

3.300

____«L

Cheltuieli de capital (cod 7!)

70

489

0

°!

Titlul XII Active nefinanciare

71

489

0

0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALI

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54

54.02

21.802

4.832

1.392

Cheltuieli curente (cod 10+20+50+51)

01

21.710

4.740

1.300

Titlul I Cheltuieli de personal

10

250

2501

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

250

250

C)

Titlul V Fonduri de rezervă

50

18.940

2.640

0

Titlul VI Transferuri între unități ale sdmini:

trației publice (SF)

51

2.270

1.300

1.3C0

Titlul VI Transferuri Intre unități ale adminii

trației publice (SD)

51

92

92

921

TRANZACȚII PRIVIND DATOR'A FUG

LICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.740

1.900

0

Cheltuieli curente Rod 20+30)

01

3.746

’.UCO

0

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

0

0

c

Titlul Bl Dobânzi

30

3.740

1.900

0

Operațiuni financiare

79

Cj             c

0

Titlul XV impri’mv;Uri

80

6

C

0

Titlul X VI Rambursări de credite

81

o

e

0

TRANSFERUR' CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 55.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

7

r

0

Cheltuieli curerr*? fcod 51)

01

r             0

c

c

Titlul VI Transferuri între unităț' a'e admini^ Partea a Ha APĂ RARE, ORDINE PUBL

trației publice__________________________

1CĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

51 59.02

'C 20.469

___________0

12.793

0 8.994

APĂRARE (cc-I 5G.02.C2)

60.02

i.

\

ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚĂ N/ț Cheltuieli curente (cod 10+20+57)______

ȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02 Ol

23.469

19.753

12.793

' r 12.309

8.994

"045

P E NUM IR Z A IN

DUCĂTORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul I Cheltuieli de personal

10

13.500

6.740

6.410

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.095

5.489

2.559

Titlul VIU Asistență socială

57

0

0

9

Titlul IX Alte cheltuieli

59

160

80

W

Cheltuieli de capital (ccd 71)

70

7141

484

fi

Titlul XII Active nefinanciare

71

714

■ 484

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți

recuperate în anul curent

85

0

“ol

-51

Partea a I'I-a CHELTUIELI SOCIAL-CU

LTURALE (cod

63.02

156.559

86.909

59.55C

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 1? 65.02.05+

(>5.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

41.595

22.206

12.074

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

Oi

26.227

14.353

93531

Titlul I Cheltuieli de personal

10

300

159

5!)'

Titlul II Bunuri și servicii

2.0

18.698

9.729

6.013

Titlul ȚTI Alte transferuri

55 .

3.660

2.198

1.826

Titlul VIU Asistență socială

57

.‘.269

1.059

722.1

Titlul IX Ale cheltuieli

59

2.300

L20S

752!

Titlu! vm Proiecte cu finanțare din fonduri e financiar 2014-2020

xterne nerambursabile aferente cadrului

58

4.295

1.580

1041

Cheltuieli de c::p:rul (cod 71)

70

11.073

7.2731

2.6261

Titlul XII Active nefinar.ciare

71

11.073

7.273.

2.6261

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.0P+66.02

50)

66.02

7.43?

3.61?

3.605 1

Cheltuieli curente (ccd 10+20+57)

01

7A3)

3.31?

3.607!

Titlul I Cheltuieli de personal

10    1

7.2591

3.749

3.576

Titlu! 11 Bunuri și servicii

20

115

37

i 5

Titlul VIII Asistență socială

57

40

20

7l

Titlul IX Alte cheltuieli

59

25

13

9

Cheltuieli de catfital (cod 71)

70

0

0

TI

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0!

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți

i recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

-1

CULTURĂ, RECP.EERE Ș! RELIGIE (ctj

d 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

51.653

29.295

19.629

Cheltuieli curente (cod J0+20+51+55+57+:

59}______

01

41.269

21.844

18.553'

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.350

1.665

1.4361

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

23.480

11.787

10.534

Titlul VI Transferuri între unități ale adminis

rației publice (SF)

51

14.400

8.370

6.576

Titlul VII Ake transferuri

55

0

_____________0

0

Titlul Vin Asistență socia'â

57

0

0

0

Titlul IX Alte cliclt'jie'i

59

39

22

18

Titlul 'ZI Transferuri între unități ale âdminis

rației publice (SD)

51

2’5

176

20

Titlul VILI Proiecte cu finanțare din fenduri t financiar 23’.4-202?

xterne nerambursabile aferente cadrului

58

1.600

50-J

54

Cheltuieli de '■a-fitr! (ccd 7!)

70

3.559

5.775

990

Titlul XII Active nefinanciire

71

0.559

6.713

"99?|

Titlul XIII Active financiare

72

6

0

c-

Titlul XVP Plăți efectuate în anii precedenți

d recuperate în anul curent (SF)

85

o-             0

-1!

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți

ți recuperate în anul curent (SD)

85

0

0

cl

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA

68.02.12+68.02.15+68.02.59)

kcod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

55.872

36.589

24.243 i

Cheltuieli curente (cod 10+20+27+59)

01

43.787

25.123

21.488!

Titlul i Cheltuieli de personal

10

23.186

11.572

9.215)

Titlul H Bunuri și servicii

20

2.118

1.207

7571

Titlul VIII Asistență socială

57

23.11?

12.158

11.406

Titlul IX Alte cheltuieli

59

364

■    186

HO1

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din fonduri C financiar 2014-2020

xterne nerambursabile aferente cadrului

58

6.300

4.700

2.748

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

785

766

J2

Titlul XII Active nefinrtnciare

71

785

<-■- . 756

42

.1

■ L

Partea a IV-a SERVICII ȘT DEZVOLTA

RE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

ȘI APE (cod 70.02+74.02)

94.930!      51.43?

31.146

LOCUINȚE. SERVICII ȘI DEZV'JLTAR

E PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

76.02

60.621!

'    35.5?'

22.123 1 — -  ---—I

- mii lei -

r t r v m i r e a in

[> 1 CAT OR' LOR

Cod indicator

Freveder: bugetar? anuale

Prevederi ’ bugetare trimestru1 le

1

Plăți 1 efectuate I

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

35.587

'.9.561

16.946

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.310

5.824

4.974

Titlul G Bunuri și servicii

20

17.183

10.933

9.723

Titlul VG | Alte transferuri

55

6.997

2.750

2.205

Titlu! vm Asistentă socială

57

0

0

0

Titlul VUI Proiecte cu finanțare din fonduri e financiar 2014-2020

steme nerambursabile aferente cadrului

58

5.600

2.000

37

Titlul IX Alte cheltuieli

59

97

54

44

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

27.441

14.030

5.247

Titlul XG Active nefinanciare

71

27.441

14.030

5.247

Titlul XUI Active financiare

72

0

0

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

Titlul XVG Plăți efectuate în anii precedenți

i recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

-1031

Titlul XVII Plăți efectuate în anii orecedenți

i recuperate în anul curent (SD)

85

“Ol

0

-dl

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 7A02.03+'

4.02.05+74.02.06)

74.02

26.302

15.848

9.028

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

17.204

9.570

8.942

Titlul I Cheltuieli de personal

10

1491

761

67

Titlul II Bunuri și servicii'

29

17.053

'9.493

8.874;

Titlul !X Alte cheltuieli

59

2

Titlul VG Alte transferuri (SD)

55

0

0

0

Cheltuieli dccanital (cod 71)

70

9.098

6.278

f> *

Titlul XII Active refînar.ciare

71

9.098

6.278

8'1

lartes'. r V-a ACȚ'UN! ECONOMICE (co

d 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

137.505

64.168

35.650

ACȚIUNI G’C Ț-.AALE ECONOMICE, C

OMERCJALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

“ol

“TI

0

Cheltuieli de capitel (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XH Active nefinanciare

71 ■

0

A

0

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.01

.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

21.069

’ 1.369

11.234

Cheltuieli curente (cod 40)

01

21.0571

11.357

11.222'

Titlul G Bunuri și servicii

20

57

57

0

Titlul IV Subvenții

40

21.000

li.300

11.222

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

12

12

12

Titlul XII Active nefinanciare

71

12

12

12

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PIS

2ICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (cod 81

83.02

TRANSPORTURI (cod 84 .02.03+84.02.06,

+84.02.50)

84.02

116.436

52.799

24.416

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

45.128

25.029

22.156

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.900

4.500

4.1561

Titlul II Bunuri și servicii

20

9.129

4.179

2.169

Titlul IV Subvenții

40

27.000

I6.30C

15.782

Titlul IX A'te cheltuieli

59

99

50

<9

Titlul VILI Proiecte cu finanțare din fonduri i finaneîa r 201£. -2020

xteme nerambursabile aferente cadrului

58

54.327

18.955

21

Cheltu'eli de cpp'tai (cod 71+72)

70

16.981

8.815

2.837

Titlul XII Active neilnanciare

71

15.781'        8.815

2.8371

Titlul XIII Active financiare

72

____________0

0

0

Titlul XV’I Plăți efectuate în an’1' precedenți

și recuperate în anul curent (SF)

85

c

0

-590

Titlul XVG P!ă*i efectuate în ani; precedenți

și recuperate în anul curent (SD)

85

G

-8

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87

12.01+87.02.03 Ia 87.02.05+87.02.50)

87.02

C

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare d'n fonduri :

xteme nerambursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

c

0

0

1         " 1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFJ

CIT

96.02

66.566

49.426

28.657

REZERVE

97.02

r

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

c

'■ 28.657

DEFICIT      (cod 49.02-00.01)

99.02

66.56Q

49.426

0

H V

DENUMIREA IN

PICAT ORILOR

Cod ) indicator

Prevederi bugetare | anuale ।

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți |

efectuate l

CHELiLIi 1.11. ELECȚIUNII pi. FUN( ȚIONIRE (cod

49.02

317.729

166.523

135.416

CHELTUIELI CURENTE

01

317.729

166.523

136.302

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA1

T”

10

92.304

47.260

41.118

TITLUL n BUNURI Ș!SERVICII

20

99.234

56.767'

43.010

TITLULUI ROBANZ7

30

3.740

1.90C

~?

TITLUL IV SUBVENȚII

40

48.000’

27.600

27.034

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

I8.9401

2.94C

(j

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN

ITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

16.670

9.67C

7.8761

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

10.657

4.048'

4 0311

TITLUL vju A S’STENȚĂ SOCIALĂ

57

24.428

13.2.37

12.135

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

3.756'1

2.201

L’2£l

OPERAȚIUNI F1TIANCIARE ,

79

C

"ol

ci

Titlul xvn PLĂȚI EFEC'UATE IN ; RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

VNII PRECEDENȚÎ ȘI

85

0

0

-886

Partea La SERV’OH PUBLICE GENERA

LE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

55.276

23.558

14.891

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI E,

iTERNE (cod 51.02.01)

51.02

29.826

16.918

13.591

Cheltuieli curente (cod 10+20+59)

01

29.826

16.913

13.6751

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

24.100

12.725

11.240l

Titlul II Bunuri și servicii

20

5.056

3.606

2.366!

Titlul DC Alte cheltuieli

59

670

587

69!

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedențî

i recuperate în anul curent

85

-84

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54!

54.02

21.710

4.740

1.3CG

Cheltuieli curente (cod 10+20+50+51)

01

21.710

<7401

! .3C;.l

Titlul I Cheltuie'i de personal

10

250'1

________£12

°i

Titlul II Bunuii și servic'i

20

250

250

5]

Titlul V Fondiri de rezervă

■     50

18.9401

2.943

ol

Titlul VI Transferuri între unități ale adminis

rației publice

51

2.2701

■..300

L30GÎ

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUB

LICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.740'

1.900

0

Cheltuieli curen.tr (cod 20+30)____________

Titlu! II Bunuri și scrviUi

----------------------------------------------------------.-------------------------------------------

_____0J_____

20

2.740

1.009

T

Titlul .'.n Dobânzi

30

3.740

1.900

. 0

Operațiuni finarciare

79

0

c

0

1          l O                                fa

Tillul XV împrumuturi

80

Titlul XV! Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER-GENE ALE ADMINISTRAT’EI (cod 55.92.06+5

RAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE

6.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)______

Titlul VI Transferuri între unități ale adminis

trației publice

01

51

0

0

Partea a l’-a APARARE, ORDINE PUBL

ICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

APARARE (cod 63.02.f2)

ORDINE F’JBLICA Ș’ SIGURANȚĂ Na|

ȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

60.02

61.02

— 19.755

12.309

8.994

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

19.755

12.309

8.994

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

13.500

6.740

.6.410

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.095

5.439

2.555

Titlul V£n Asistență socială

57

0

3

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

160

■ SC

76

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedențe

și recuperate în anul curent

85

-5!

Partea a 11 La CHELTUIELI SOC’AL-Cl

JLTURALE (cod

63.02

123.722

65J39

52.9571

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.93 !?. 65.02.051

-65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

26.227

IA 55?

9.344

Cheltuieli curente fcod 13+20+55+57+59)

01

26.227

'4.353

9.344

Titlu] I Cheltuieli de personal

10

300

159

50

Titlul II Bunuri și servicii

20

18.698

9.720

6.013

Titlul VII A.ite transferuri

55

3.660

2.! 98

1.8261

Titlul VIU Asistență socială

57

L269

1.059

7221

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.300

L208

7521

Titlul XVII Plăți efectuate m ani; precedențî

și recuperate în anul curent

85

— Wi /

-19

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.(1

Cheltuieli cii~eut? (tted 10+70+57)_______

-50)

66.02

7.-.C51 .7.439

3.819

3.696

3.607

3EN ’JMI aS A IN

O1CATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Flăți efectuate r

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.259

3.749

3.576

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

115

37

15

Titlul VIU Asistență socială

57

40

2G

7

Titlul IX Alte cheltuieli

59

25*

131

9

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

-1

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (co

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

41.269

21.844

18.556

Cheltuieli curente (cod .10+20+51+55+57+5

01

41.269

21.844

18.557

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.350

1.665

1.430

Titlul II Bunuri și servicii

20

23.480

11.787

10.534

Titlul VI Transferuri între unități ale administ

Rației publice

51

14.400

8.370

6.576

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Asistență socială ,

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

39

22

18

Titlul XVU Plăți efectuate în anii precedenți ș

recuperate în anul curent

85

31

ASIGURĂRI ȘI f. S1STENȚA SOCIALA (

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

:od 68.02.04 la 63.02.06+68.02.10 la

68.02

48.787

75.123

21.45.'\

Cheltuieli curen + Icod 10+20+57+59)

01

48.73?'

25.1231

21.433!

Titlul I Cheltuieli de personal

10

23.186

11.572

9.215-

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.118

1.207

757j

Titlul Vffl As'ste.tță socială

57

23.119

12.158

11.4061

Titlul IX ARe cheltuieli

59

354

186

UCl

Titlul X'OI Plăți efec'v.ate în anii precedenți ș

i recuperate în anul curent

85

-37

Parter, a IV-a SM'”/IC’I SI DEZVOLTAI

IE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

52.791

29.131

25.7851

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTAR

E PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

35.587

19.561

16,843

Cheltuieli ru’en’i- A-.od 10+20+55+57+59)

01

35.5871

19.56)

16.9461

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.310

5.324

4.974

Titlul îl Bunuri și servicii

20

17.183

10.933

9.723

Titlul Vil Alte transferuri

55

5.997

2.750

2.205

Titlul VIII Asistență socială

57

0

31

C

Titlul IX Alte cheltuieli

59

97

54

“ț?

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți <

i recuperate în anul curent

85

-103

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+7

4.02.05+74.02.06)

74.02

17.204

9.570

8.942

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

17.204

9.570

8.942

Titlul I Cheltu;eSi de personal

10

149

76

67

Titlul II Bunuri și servicii

20

17.053

9.493

8.874

Titlul IX Alte cheltuie'i

59

2

l

1

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (o

od 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

66.185

36.3S6

32.788

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, C

OMERCIALE ȘJ DE MUNCĂ (cod 80

80.02

COMBUSTIEI'..: ȘI ENERGIE (cod 81.02

.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

21.057

11.357

11.222

Cheltuieli c’TC.’te (cod IT

01

21.057

11.357

11.222

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

57

0

Titlul IV Subvenții.

40

21.000

’ 1.300

11.222

AGRICOLI ’JIV, SIL'GCULTURA, PIS*

IICULTURĂ Șl VÂNĂTOARE (cod 8;

83.02

0

0

C

TRANS:'CRT•J,R, (cod 34.02.03+84.02.06

>-84.02.50)

84.02

45.128

25.029

21.566

Cheltuieli curente fcoil 19+20+40)

01

45.128

25.029

22.1561

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

8.900

4.509

4.155

Titlul II Bunuri și servicii

20

9.129

A179

2.1691

Titlul IV Subvenții

40

27.000

16.300

15.782

Titlul IX Alte cheltuieli

59

99

50

49

Titlul XVII Plăți ețectuate în anii precedenți

i recuperate în anul curent

85

-590

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.0

2.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

.1        1

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

r..2-:473

26.292

REZERVE

97.02

1  7 n

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUN1

ITIONARE (cod 00.01 SF-49.02 SF)

98.02

0

/■ .    ■ 2.478

26.292

DEFICIT(cod 49.02 SF-00.01

SF)

99.02

0

' -. '                    0

j,

______________________ __

--

- T.ii Iei -

!! 2 P! "J M I R 2 A INI

HC ATOR1LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate 1

CLYL’i .'ELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49.02

151.705

75.735

15.57»

TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC?

JNITĂȚI ALE

51

307

268

112

TITLUL vd. alte transferuri

55

c

0

C

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND

IpRI EXTERNE

58

76.236

3'.035

3.627

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75.162

44Ă33

11.843

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.162

44.433

11.843

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

Titlul XVI ■ PLĂfl EFECTUATE ÎN A RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

Nil PRECEDENȚI ȘI

85

0

0

-.2

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA

LE (cod 51.02+54,02+55.02+56.02)

50.02

4.695

3.392

755

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EX

TERNE (cod 51.02.01)

51.02

4.603

3.300

663

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri exte financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.1

me nerambursabile aferente cadrului 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

4.114

3.300

663

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

489

0

0

Titlul XII Active nefinanciarc

71

489

0

0

ALTE SERVJCP PUBLICE GENERALE

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10-1-54.

54.02

92

721

fîl

Titlul Vi Transferuri între unități ale adminisl

ației publice

51

921

92

92

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLI

CA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

A TARARE     60.02.02)

60.02

ORDINE I"JDLiCĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚ

IONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

714

484

f j

Cheltuieli de cnr.i'al (cod 71)

70

TI?

434

Titlul X.F Activ? > v înanciare

71

7i4l

4 8 4.

ci

Partea a ’E-r C' EL^UIELI SOCIAL-CU

.TURALE (cod

63.02

1

ÎNVĂȚĂMÂN'7’ '?-d 65.C2.03 h 65.02.C5+1

S 5.02.07+6 5.02.11+65.02.50)

65.02

15,368

O.1.-53

2.7; 9!

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri e> financiar 2014-2022

teme nerambursabile aferente cadrului

58

4.295

' .580

104

Cheltuieli de ce.ni'ai (cod 71)

70

11.073

7.273’

2.626

Titlul XII / cti-'e nefinanciare

71

11.073

7.273

2.626

Titlul XV[[ p)ățj efectuate m .-uri precedenți ș

recuperate în anul curent

85

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.62.08+66.02

50)

66.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 7')

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

9

01

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (eo

d 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

10.384

7.451

1.072

Titlul VI Transferuri între unități ele administrației publice

51

215

176

20

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri e: financiar 2014-2020

terne nerambursabile aferente cadrului

58

1.600

590

54

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

8.559

6.775

991!

Titlul XII Active nefinanciare

71

8.559

6.775

998

Titlul XHI Active financiare

72

0

0

0

Titlul XVTI Plăți efectuate în anii precedenți 5

recuperate în anul curent

85

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALA (

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

7.085

5.466

2.793

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri ext< financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.!

:rne nerambursabile aferente cadrului 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

6.300

4.700

2.743

Cheltuieli de cap?a!.teod 71)

70

785

765

421

Titlul XII Acti'-c ncfinanciare

7i

783

766

42

Partea a IV-? SEFVIOH St BEHP'CLTAl Si APE (cod 76.02+74.02)

IE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

42.139

22.308

5.361

LOCUINȚE, SER- ICII Ș’. DESVOLTAR

E PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

33.04 >

16.330

5.286'

Titlul VII | Alte trars'er-.’ri

55

Titlul X Proiecte en finanțare din ronduri ext financiar 2014-2029 (ccd 58.01 ia 58.05+58.

:rne nerambursabile aferente cadrului 1+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

5.600

2.000

37

Cheltvie': de eap/cl t+nsf 71+72)

70

27.44'

44.030

5.247

Titlul XII Active refinanciare

71

27.441

l \ ;! 4.030

5.2.47

Titlu! XIII Active financiare

72

Titlul XVH Plăți efecturte în anii precedenți <

recuperate în anul curent

85

.■ 'V- 7

1——

-4

î            / ।

(1 --

- mii iei -

DENUMIREA INE

TCATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74

.02.05+74.02.06)

74.02

9.098

6.278

SI

Titlu] vn Alte transferuri

55

0

0

C

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

9.098

6.278

81

Titlul XH Active nefînanciare

71

9.098

6.278

81

Partea a V-a AC ȚIUNI ECONOMICE (co

d 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

71.320

27.782

2.862

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, CC

MERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

0

n

0

Cheltuieli de capital (cod 71]

70

0

0

0

Titlu! X Active nefinanciare

71

COMBUSTIBIL’ ȘI ENERGIE (cod 81.02.

16+81.02.07+81.02.50)

81.02

12

12

7T

Cheltuicî: de capital (cod 71)

70

12

12

12

Titlul XI! Activa nefi.nanciarî

71

12

'2

?2l

Titlul XH1 Active financiare

72

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISC

CULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (cod 81

83.02

0

6

TRANSPORTUP (cod 8^.02.03+84.02.06+

84.02.50)

84.02

71.308

27.770

2.85C]

Titlul X Proiecte, cu finanțare din fonduri exte financiar 2014-2020 fe.od 58.01 la 58.05+58.1

ne nerambursabiie aferente cadrului 1+58.12+58.'5+58.16+58.30)

58

54.327

18.955

21

Cheltuieli de capital (cod 71+721

70

16.981

"5.81 fi

2.837!

Titlul XII A.ctive nefinanciare

71

16.981

?.8ț 5

2.83?!

Titlul XIII Active financiare

72

Titlu! XVII Plăți efectuate în anii precedenți ți

recuperate în anul curent

85

r> |

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.0

i.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

:) 1

Titlul VIU proiecte cu finanțare din fonduri ex

teme nerambursabile

56

1

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

c|

Titlu! X Active nefinanciare

71

VIL REZER’ U, EXCEDENT / DEFld

IT

96.02

66.566

51.904

2.365 j

REZERVE

97.02

1

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02 S

D)

98.02

0

0

2.365

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOL

TARE      (cod 49.02 SD-00.01 SD)

99.02

66.565

51.901

”01