Hotărârea nr. 210/2020

HCL Scrisoare asteptari Publitrans

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. PUBLITR)ANS 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 2020-2024

Consiliul Locăl al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul n:\31193/08.07.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31536/2020, rir.31537/2020, nr. 31538/2020, nr. 31539/2020, nr. 31540/2020;

Având în vedere prevederile art.3 pct.2 lit.c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8 din Anexa Ic - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările [ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, pentru mandatul 2020-2024, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția! Servicii Publice si Achiziții si S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/ o MĂ

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Narcis-lonuț Sofiarw

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 210 din 09.07.2020

Anexa la H.C.L. nr.^/?../..C?'.£?.‘.2O2O

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. PUBLITRANS 2000 SA Pitești pentru mandatul 2020-2024

întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2016 aprobate prin HG nr.722/2016, acesta reprezintă un document cu stetut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare în ceea ce privește administrarea societății.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară ca unic acționar din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, în vederea obținerii rezultatelor prevăzute în Planul de administrare, acoperind un orizont de timp de cel puțin patru ani.

I.Rezumatul strategiei naționale/locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești reprezintă instrumentul de planificare strategică și orientare de perspectivă pe termen mediu și lung, incluzând obiective țintă, măsuri de implementare și evaluare a surselor de finanțare realiste pentru orizontul anilor 2014-2020.

Obiectivul strategiei îl reprezintă dezvoltarea municipiului Pitești pe o perioadă de 6 ani prin încorporarea principiilor și practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României Prin metodologia de lucru și analizele efectuate, s-a urmărit evidențierea clară, atât a punctelor slabe care necesită corecții, luând în considerare tendințele la nivel național și regional stabilite pentru perioada 2014-2020, cât și punctele tari care vor putea fi valorificate, astfel încât Municipiul Pitești să atingă potențialul optim de dezvoltare socio-economică, printr-o valorificare durabilă a resurselor disponibile.

Metodologia de elaborate și fundamentare a strategiei cuprinde ansamblul etapelor, tehnicilor, metodelor și modele or folosite în vederea fundamentării acesteia. Metodologia de realizare și elaborare a strategiei cuprinde 3 faze, și anume fundamentarea necesității de elaborare a strategiei, elaborarea propriu-zisă și implementarea și evaluarea.

Totodată, la baza elaborării strategiei de dezvoltare au stat următoarele principii:

 • • Participare și flexibilitate: factorii locali au fost consultați și implicați în elaborarea strategiei. Luând în considerare influențele diferiților factori interni și/sau externi ai zonei, strategia reacționează la schimbări și poate fi îmbunătățită/modificată.

 • • Creativitate și fezabilitate: s-au promovat acțiuni care să ducă la o strategie realistă, care va putea fi aplicată și implementată.

 • • Abordare integrată: s-a ținut cont de cadrul de programare al României privind strategiile existente la nivel sectorial, regional și de cooperare și de țintele Europa 2020.

 • • Transparență: publicul a avut acces la conținutul documentelor elaborate și a fost informat despre stadiul procesului de planificare.

Prin Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020 se evidențiază o creștere de peste 3 ori din anul 1989 și până în prezent. Sistemul actual de transport public de persoane îi municipiul Pitești cuprinde:

 • • Transport cu au obuze - realizat de S.C. Publitrans 2000 S.A. cu peste 100 de autobuze, pe trasee ce străbat orașul, unind toate cartierele municipiului Pitești.

Utilizatorii acestor modalități de transport se împart în două mari categorii: persoane care fac naveta zilnic, săptămânal s au la diferite intervale de timp (aceștia au cea mai mare pondere) și turiștii. în general, ei se înscriu în grupa celor cu venituri medii si mici, deoarece persoanele cu posibilități financiare superipare preferă să călătorească cu mijloace proprii.

Transportul în comun în municipiul Pitești prezintă următoarele particularități:

 • a) configurația liniilor de transport urbane s-a realizat în diverse etape de dezvoltare, în funcție de necesității^ orașului;

I      111’

 • b) existența unor ore de vârf în care mijloacele de transport sunt supraaglomerate, perioadă ce este considerată a fi critică, din cauza numărului mare de elevi care pleacă sau se întorc de la școală;

 • c) absența unor sisteme alternative, gestionate de Consiliul Local pentru transportul public de persoane;

 • d) număr redus de mijloace de transport adecvate pentru persoanele cu handicap

Serviciul public de transport al Municipiului Pitești

Transportul urban de persoane constituie una dintre cele mai importante funcții ale unității administrativ-teritoriale, care asigură unitatea și coerența activității sale economice și sociale, putând ft considerat barometrul nivelului de dezvoltare al acesteia.

în anul 2000, prin H.C.L. nr.28 a Consiliului Municipal Pitești, se înființează prin divizarea regiei Regotrans, societatea pe acțiuni S.C. Publitrans 2000 S.A., având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Ptești.

Rețeaua de transport a Municipiului Pitești s-a dezvoltat în cea mai mare parte în mod liniar pe direcția Nord-Sud și aceasta ca urmare a așezării geografice a orașului (în terase paralele cu axa centrală), fapt ce nu a permis o dezvoltare radială a liniilor de transport. De asemenea există o polarizare a zonelor industriale mari în zona de nord și în zona de sud a orașului, iar pentru satisfacerea cererii de transport s-a impus prelungirea traseelor existente, dezvoltarea rețelei de transport făcându-se liniar. Lungimea rețelei de transport cu autobuze este de 41,07 km cale dublă, iar lungimea celor 19 trasee este de 168,03 km, cu un număr de 115 stații.

Circulația autobuzelor pfe liniile de transport se efectuează în baza diagramelor de circulație întocmite de către serviciul exploatare. întrucât configurația stradală și implicit a rețelei de transport nu a permis organizarea unor dispecerate centrale, dirijarea circulației se face din capetele de linie marginale printr-un dispecerat central. în prezent funcționează un nr. de 5 dispecerate aflate în capetele de linie marginale (Războieni, Prundu, Trivale, Găvana, Alprom) și un dispecerat central, aflat la sediul societății. Astfel se pot lua măsuri operative în vederea respectării diagramelor de circulație și asigurării capacității de transport.

în perioada 01.01.2019- 31.12.2019, societatea PUBLITRANS 2000 S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regu ate nr.40200/67731/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, încheiat în conformitate cu Regulamentul CE nr. 137012007, care a fost avizat în conformitate cu legislația în vigoare de către Consiliul Concurenței. Necesitatea unui astfel de contract este impusă de faptul că pentru modernizarea serviciului public de transport pot fi accesate fonduri europene de căire autoritatea publică locală.

în perioada următoare autoritatea publică prin accesarea de fonduri europene nerambursabile POR 2014- 2020 , Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, și-a propus realizarea unui sistem de e-ticketing în Municipiul Pitești, achiziției de noi autobuze ecologice, modernizarea stațiilor de călători, optimizarea traseelor de transport public și sistem integrat de management al traficului. Noul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a presupus printre altele și modificări esențiale în ceea ce privește finanțarea serviciului.

Activitatea principală a bocietății a constat în furnizarea de servicii de transport persoane pe raza Municipiului Pitești, îniconformitate cu obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public loca de călători. în cadrul activităților desfășurate, s-a avut în vedere satisfacerea într-o cât mai mare măsură a cererii de mobilitate a cetățenilor, beneficiari ai acestui serviciu, în condiții de eficiență a serviciului public, ținându-se cont de caracterul de serviciu public de interes general și nu de grup. Astfel, în baza concluziilor, sesizărilor și sugestiilor venite din partea unor beneficiari cât și a verificărilor făcute în traseu de către personalul propriu, programul de circulație a fost adaptat continuu în concordanță cu cererea. Astfel transportul s-a efectuat pe un număr de 13 trasee urbane cu o lungime de 188 km. Autobuzele au executat în anul 2019 un parcurs de 4.490.379 km efectivi.

Strategia națională peniru dezvoltarea regională a României în perioada 2014 - 2020 arată faptul că serviciile publice de transport se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățiile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special necesitatea subvenționării transportului public ca necesitate primordială a cetățenilor. Strategia plasează! serviciile publice de transport în sfera activităților de interes economic general și încearcă Să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

 • • Descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale și județene cu privire la lealitatea serviciilor asigurate populației;

 • • Eficientizarea serviciilor de transport public cu reducerea, în paralel,a subvențiilor acordate;

 • • Creșterea gradului de siguranță al serviciilor de transport public;

 • • Restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;

 • • Promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;

 • • Atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale/județene;

 • • Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;

 • • Promovarea parteperiatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

ll.Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Publitrans|2000 SA, desprinsă din strategia locală/națională din domeniul de șctivitate în care operează întreprinderea publică

SC. Publitrans 2000 SĂ. este societatea care asigură transportul public local în Municipiul Pitești, având ca acționar unic Consiliul Local Pitești.

Obiectivul principal al societății a constat în realizarea programului de circulație în concordanță cu prevederile din contractul de delegare a gestiunii serviciului și realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

De asemenea, conducerea a acordat o atenție deosebită pentru?

 • • protejarea mediului și securitatea la locul de muncă;

 • • urmărirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri și «pheltuieli, conform legii (inclusiv cheltuielile cu personalul);

 • • menținerea și respectarea graficului de revizii tehnice;

 • • urmărirea respectării timpilor de efectuare a curselor de către conducătorii auto;

 • • luarea de măsuri de înlocuire în permanență a orarelor de circulație, distruse sau degradate din stațiile de transport public;

 • • realizarea instruirii personalului privind protecția muncii și controale impuse de medicul de medicina nhuncii.

O preocupare importantă o reprezintă instruirea conducătorilor auto, scopul urmărit fiind siguranța circulației. în acest șens, se acordă o tot mai mare importanță ședințelor de instruire privind circulația în traseu, în isensul evitării unor evenimente rutiere, precum și a intensificării activității de control în vedera eliminării călătorilor frauduloși.

Stabilirea viziunii autorității publice privind dezvoltarea mobilității urbane este o etapă importantă deoarece în cadrul acesteia se stabilesc obiectivele generale pentru dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport urban. Indicatorii specifici vor fi ajustați în funcție de efectele implementării măsurilor respective și de costul aferent acestora, prin iterații succesive, până când se va ajunge la o situație optimă privind investițiile necesare, resursele disponibile și efectele implementării acestor^. Trebuie să fie clar de la început că transportul și mobilitatea urbană nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie să contribuie la obiective mai înalte, precum calitatea vieții și bunăstarea cetățenilor. Acesta trebuie să fie punctul de plecare pentru dezvoltarea unui Plan de Mobil tate Urbană Durabilă. Un plan de transport urban se poate numi durabil doar dacă se iau în considerare anumite criterii economice, sociale și de mediu, înțelegerea principiilor durabilității și angajamentul pentru ele sunt esențiale pentru a direcționa procesul de dezvoltare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la un nivel strategic global.

Conform Strategiei Europene 2020 obiectivele de dezvoltare trebuie să fie reprezentative pentru perspectiva unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Astfel, strategia trebuie să se axeze pe trei priorități:

 • ❖ creștere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

 • ❖ creștere durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai geologice și mai competitive;

 • ❖ creștere favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsțjră să asigure coeziunea economică, socială și teritorială.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă stabilește o viziune pe termen lung asupra transportului și asupra dezvoltării mobilității dintr-o aglomerare urbană, cuprinzând toate tipurile și modurile de transport, incluși^ cele publice și cele private, cele de pasageri și cele de marfă, cele motorizate și cele nemotopzate, cele în mișcare și cele parcate. Un plan de mobilitate urbană durabilă promovează o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, încurajând în același timp o trecere către moduri mai durabile.

Viziunea Planului de Mobilitatea Urbană Durabilă al Municipiului Pitești este: realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială si care să asigure o bună calitate a vieții în Municipiul Pitești.

Pentru stabilirea măsurilor durabile este necesar să se atingă o pondere mai mare de utilizare a transportului public, oferind în același timp o gamă mai largă de opțiuni pentru efectuarea deplasărilor, un sistejm de transport bine integrat, îmbunătățirea calității aerului și reducerea consumului de energie, împreună cu nevoia de reformă instituțională și integrarea politicilor. Obiectivul final este adela de a dezvolta un plan de mobilitate care să poată fi folosit pentru a implementa noile măsuri și politici de transport în timp. Prin urmare, sunt evaluate o mare varietate de măsuri, inclusiv extinderea infrastructurii de transport .îp comun, dezvoltarea ( : i                           7

infrastructurii, gestionarea mobilității, gestionarea cererii și stabilirea tarifelor printr-o serie de pachete integrate.

Ill.încjadrarea întreprinderii. Cadrul instituțional

Scurt istoric și prezentare a societății.

S.C. Publitrans 2000 S|.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată și este administrată conform prevederilor O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

A fost înființată la data de 01.07.2000, sub formă de societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Pitești. Obiectul principal de activitate al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului (ORC), este transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori, cod CAEN - 4931. în anul 2018 activitatea s-a desfășurat pe baza contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Pitești m.40200/677p/31.08.2017.

Informații despre societate

S.C. Publitrans 2000 S.Â. Pitești este operator de transport public, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, iar prestația este reglementată de Legea 92/2007 cu modificările și completările ulterioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării transportului public de persoane.

în prezent S.C. Publitransf2000 S.A. operează în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017 și a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători prin curse regu ate.

Activitatea Publitrans 2000 SA s-a desfășurat pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, fundamentat în concordanță cu, normele și normativele existente, de parametrii de bază ce se au în vedere la organizarea Și dimensionarea activității de transport, respectiv cererea de transport, rețeaua, parc mediu circulant, de realizările anului precedent și de permanenta preocupare de efienticizare a activității de transport.

Transportul urban de persoane constituie una dintre cele mai importante funcții ale unității administrativ-teritoriale, care asigură unitatea și coerența activității sale economice și sociale, putând fi considerat barometru nivelului de dezvoltare al acesteia. în anul 2000, prin H.C.L. nr.28 a Consiliului Municipal Pitești, se înființează prin divizarea regiei Regotrans, societatea pe acțiuni S.C. Publitrans 2000 S.AL având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Conform Actului constitutiv al societății pe acțiuni Publitrans 2000 S.A., domeniul principal de activitate este transportul terestru de călători pe bază de grafic.

Scopuri și obiective ale SC. Publitrans 2000 S.A.

în ceea ce privește dezvoltarea previzibilă a societății, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă a societății a continuat îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public local realizând indicatorii specifici ai activității. Consiliul de Administrație și conducerea executivă s-au preocupat pentru:

 • • fidelizarea călătorilor actuali printr-o nouă politică tarifară aplicabilă încă din anul 2017;

 • • asigurarea continuității serviciilor de transport prin programe dertransport corelate cu fluxul de călători;

 • • urmărirea permanentă a gradului de încărcare al autobuzelor';

 • • îmbunătățirea permanentă a modului de adresare către clienți;

 • • introducerea sistemului de plată cu cârdul bancar prin POS-uri atât în mijloacele de transport în comun cât și la tonetele de vânzare bilete și abonamente;

 • • actualizarea permanentă a site-ului societății cu informații utile călătorilor cum ar fi: inserarea traseelor pe serviciul google maps, astfel încât aceștia pot să-și planifice mai bine călătoria, lista agenților economici care comercializează tichete de călătorie pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc achiziționarea de bilete după ora de închidere a punctelor de vânzare ale S.C. Publitrans 2000 S.A.;

 • • reducerea numărului de sesizări;

 • • menținerea unui echilibru între veniturile populației și tariful călătoriei cu mijloacele de transport local, cu sprijinul autorității publice locale, prin asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării în condiții optime a activității de transport;

Pentru ca acest serviciu public să funcționeze adecvat și să se dezvolte, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății colaborează împreună cu autoritățile publice locale, în vederea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile POR 2014 - 2020 Axa 4 "Sprijinirea dezvoltării durabile” pentru achiziția de sistem de e-tichetting, autobuze electrice și modernizare stații de așteptare pentru călători.

De asemenea, conducerea societății acordă o atenție deosebită pentru:

 • > protejarea mediului și securitatea la locul de muncă;

 • > urmărirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri ți cheltuieli, conform legii (inclusiv cheltuielile cu personalul);

 • > menținerea și respectarea graficului de revizii-tehnice;

 • > urmărirea respectării timpilor de efectuare a curselor de către conducătorii auto;

 • > luarea de măsuri ae înlocuire în permanență a orarelor de circulație, distruse sau

degradate din stațiile de transport public;

 • > realizarea instruirii personalului privind protecția muncii și controale impuse de medicul de medicina muncii;

O preocupare importantă o reprezintă instruirea conducătorilor auto, scopul urmărit fiind siguranța circulației. în acest sens, se acordă o tot mai mare importanță ședințelor de instruire privind circulația în traseu, în sensul evitării unor evenimente rutiere.

IV.Cadrul legal după care funcționează S.C. Publitrans 2000 S.A.

 • > Legea nr. 31/199Q privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • > O.U.G. nr.57/2019 brivind Codul administrativ;

 • > Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • > Legea nr. 82/1991 J Legea contabilității republicată cu modificările și completările

ulterioare;

 • > O.U.G nr. 109/2011 privind Ordonanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • > O.G. nr.2/2001 privjind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr.180/2002;

V.Capital social

Capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. este în valoare de 3.585.090 lei. Capitalul social se divide în 358.509 acțiuni nominative, egale, fiecare în valoare de 10 lei, numerotate de la 1 la 358.509, inclusiv. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor sunt exercitate în conformitate cu dispozițiile legale ale Consiliului Local al Municipiului Pitești,în calitate de acționar unic.

în cursul anului 2019 nu au avut loc social modificări ale capitalului. Precizăm că dividendele din profitul net repartizate în anul 2018 în suma de 632.543 lei au fost virate în luna iunie 2019, iar dividendele din profitul net repartizate în anul 2019 vor fi virate în anul 2020, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

VI. Politicâ de investiții aplicabile întreprinderii publice

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă a societății a continuat îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public loipal realizat de indicatorii specifici ai activității. Consiliul de Administrație și conducerea executivă s-au preocupat pentru:

 • - fidelizarea călătorilor actuali printr-o nouă politică tarifară aplicabilă încă din anul 2017;

 • - asigurarea continuității serviciilor de transport prin programe de transport corelate cu fluxul de călători;

 • - urmărirea permanentă a gradului de încărcare al autobuzelor;

 • - îmbunătățirea permanentă a modului de adresare către clienți;

 • - introducerea sistemului de plată cu cârdul bancar prin POS-uri atât în mijloacele de transport în comun cât și la tonetele de vânzare bilete și abonamente;

 • - actualizarea permanentă a site-ului societății cu informații utile călătorilor cum ar fi; inserarea traseelor pe serviciul google maps, astfel încât aceștia pot să-și planifice mai bine călătoria, lista agenților economici care comercializează tichete de călătorie pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc achiziționarea de bilete după ora de închidere a punctelor de vânzare ale S.C.Publitranș 2000 S.A.;

 • - reducerea numărului de sesizări;

 • - menținerea unui echilibru între veniturile populației și tariful călătoriei cu mijloacele de transport local, cu sprijinul autorității publice locale, prin asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării în cond ții optime a activității de transport;

Pentru ca acest serviciu public să funcționeze adecvat și să se dezvolte, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății colaborează împreună cu autoritățile publice locale, în vederea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile POR 2014- 2020 Axa 4 "Sprijinirea dezvoltării durabile ' pentru achiziția de system de e-tichetting, autobuze electrice și modernizarea stațiilor de așteptare pentru călători.

Municipiul Pitești, în caltate de Beneficiar, implementează proiectul "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizaf, cod SMIS 128836, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 30.04.2020 - 30.04.2023 și are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon în municipiul Pitești prin modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat.

Obiective specifice ale proiectului:

 • - Realizarea de piste pentru biqicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș;

 • - Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi);

 • - Amenajare stații de așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești, județul Argeș;

 • - Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia.

Rezultatele așteptate la fi’nalul perioadei de implementare sunt reprezentate de Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători:

 • - Stații de transport public modernizate (nr. 99);

 • - Stații de transport public construite (nr. 6), trasee noi (nr. 3);

 • - Sisteme de e-Ticketing create (nr. 1);

Investiția este formată din 3 obiective:

 • > Modernizarea a 99 de istații de așteptare călători: dotarea fiecărei stații cu câte două panouri laterale electronice pentru informarea călătorilor (cu informații despre traseu și timpul de așteptare și harți); dotarea cu câte un panou digital interactiv pentru afișarea, la cerere, a unor informații precum prețul biletelor și abonamentelor de transport; montarea de benzi tactile pentru persoanele cu dizabilltăți; amenajarea a 20 de puncte de vânzare a biletelor și abonamentelor de călătorie; amenajarea de grupuri sanitare în stațiile de călători de la capetete de linie și montarea de camere video de supraveghere în fiecare stație.

 • > Crearea a 3 trasee pentru transportul public local de călători în Municipiul Pitești și 6 stații noi de așteptare călători, respectiv: Trivale - Depozitelor; Războieni - Exercițiu - Craiovei -Depozitelor; Războieni - Gară -1. C. Brătianu - Calea București - Depozitelor.

 • > Introducerea sistemului integrat de e-Ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în stații, pentru a oferi informații referitoare la călătorie. Sistemul va include!: cârduri inteligente pentru călători, automate de emitere a cârdurilor, aparate de validare a călătoriei în interiorul vehiculelor de transport public și echipamente de control. Validalrea călătoriei se va face la bordul autovehiculului de transport public. La îmbarcare pasagerii vor trece cârdul prin fața dispozitivului de validare pentru autentificarea dreptului de călătorie. Sistemul de Back Office va manageria toate plățile pentru întregul sistem detaxare și va monitoriza componenta de securitate și control.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești

Conform Legii nr.350/2Q01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de mobilitate urbană durabilă (P.M..U.D.) reprezintă instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

Planul de mobilitate urbană durabilă este deci o strategie pe termen lung care are ca ținta principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabil către și în zopa urbană respectivă. Acest plan vizează necesitățile „orașului funcțional” și ale zonelor adiacente prin urmare, caută să contribuie la dezvoltarea unui sistem de transport urban care:

 • • Este accesibil și răspunde nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor în ceea ce privește mobilitatea;

 • • Echilibrează și satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate și transport provenite de la cetățeni, întreprinderi și industrie;

 • • Trasează o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport;

 • • întrunește cerințele» de durabilitate, punând în balanță nevoia de viabilitate economică, echitate socială, sănătate și calitate a mediului;

 • • Optimizează eficienta și eficacitatea costurilor;

  Utilizează mai bine spațiul urban, precum și infrastructura și serviciile de transport


existente;

 • • îmbunătățește ațractivitatea mediului urban, calitatea vieții și sănătatea publică;

 • • îmbunătățește s guranța și securitatea traficului;

 • • Reduce poluarea aerului și poluarea fonică, emisiile de gaze cu efect de seră și

  consumul de energie;

  • Contribuie la o performanță generală mai bună a rețelei transeuropene de transport și a sistemului european de transport ca întreg.


P.M.U.D. identifică nevoile de investiții/măsuri pe termen scurt, mediu și lung, care să ducă la realizarea unui sistem pe transport urban durabil prin:

 • • Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;

 • • îmbunătățirea siguranței și securității;

 • • Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

 • • Creșterea eficienței și a eficacității costurilor pentru transportul de persoane și mărfuri;

 • • Creșterea atractiVității și a calității mediului urban.

Se va urmări dezvoltarea echilibrată a tuturor modalităților de transport relevante și schimbare spre modalități de transport mai curate și mai durabile. Planul de mobilitate urbană durabilă va trata următoarele siibiecte:

 • • Transportul în comun.

 • • Transportul nemoțorizat

 • • Intermodalitate

 • • Siguranță rutieră Urbană

 • • Transportul rutier (în mișcare și staționar)

 • • Logistică urbană

 • • Gestionarea mobilității

 • • Sisteme de transport inteligente (STI)

Elaborarea viziunii de dezvoltare și a planului de moblitate urbană durabilă se va baza pe un proces de consultare cu specialiști, factori de decizie, administrația locală, mediul de afaceri, societatea civilă și oricș altă structură care poate contribui la realizarea unui plan de calitate.

VILDezideratele autorității publice tutelare, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii și a Actului Constitutiv a| societății precum și a legislației aplicabile in domeniu.

în cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandate și/sau plan de administrare. Comunicarea între părți vizează în special,însă fără a se limita la:

 • ♦ gradul de îndeplini^ a obiectivelor operaționale și strategice;

 • • evoluția indicatorilor; de performanță ce sunt specificați în contractul de delegare;

 • • evoluția cheltuielilor de capital.

în cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandate,organele pe administrare și conducere au obligația'de. a notifica în scris Autoritatea publică tutelară.cu priyire la cauzele care au determinat devierea și impactul ^asupra obiectivelor și indicatorilor de .performanță.Notificarea se va transmite în termeni de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce| a stat la baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație sau conducerea iconstată devierea sau potențialul ei de realizare.

VHI.Așteptări privind Calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

Misiunea S.C. Publitrdns 2000 S.A. este aceea de a pune la dispoziția clienților, seriozitatea, siguranța, experiența, tradiția și profesionalismul în scopul de a oferi un serviciu eficient, printr-un transport modern și de calitate.

Privitor la respectarea și îmbunătățirea calității și siguranței produselor și serviciilor,administratorii societății vor veghea la respectarea ,de către directorii societății, a măsurilor privind implementarea politicii de personal instituită la nivelul societății și o permanent instruire a personalului,motivarea acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate,prin personal calificat și autorizat.

 • IX. Politica de disidente și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția,după înregistrarea deducerilor obligatorii,profitul sau pierderea exercițiului respe'ctiv,profitul net,urmând a se determina conform legii,după plata impozitului de profit.

Din profitul societății se ya prelua în fiecare an,cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă,până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.Dacă fondul de rezervă,după constituire,s-a midșorat din orice cauză,va fi completat cu respectarea acelorași reguli.

Autoritatea Generală a Acționarilor Ordinară poate decide și contituirea altor fonduri. Repartizarea profitului net se face în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarului Unic și în conformitate cu prevederile legii. Conform prevederilor art.1 din O.U.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de Sstat,precum și la regiile autonome,profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit s;e repartizează pe următoarele destinații,dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

 • a) rezerve legale;

 • b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

 • c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

 • d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plății dobânzilor,comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

 • e) alte repartizări prevăzute de lege;

 • f) participarea salariaților la profit;societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugejele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit,ca urmare a serviciilor angajațilonlor in relația cu acestea,pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net,dar nu maî mult de nivelul unui salariu de bază lurrar realizat la nivelul agentului economic,în exercixiull financiar de referință;

 • g) minimum 50% vărsăniinte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende,în cazul societălilor naționale,companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

 • h) profitul nerepartizat pe ^destinațiile prevăzute la lit. a)- f) se repatizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie de 'finanțare,putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stqit sau local în cazul regiilor autonome.

X.Etică, integritate și guvernanță corporativă

Etica reprezintă acele [principii și valori de care ținem cont în luarea deciziilor. Ele ne ajută să decidem dacă acțiun le și comportamentele noastre sunt bune sau greșite. Regulile eticii ne ajută să acționăm conform unor standard înalte și cu integritate. Acest cod etic și de integritate exprimă angajamentele și responsabilitățile de natura etică cu privire la conducerea activității societății.

Codul etic și de iritegritate al personalului societății Publitrans 2000 S.A., operaționalizează o serie de Palori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul tuturor salariaților. Acesta deslcrie o serie de reguli specifice, care fixează cerințele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat al societății. Orice încălcare a acestor reguli, va afecta nu numai drepturile șli așteptările beneficiarilor, dar se va răsfrânge negativ și asupra reputației și integrității societății

Principiile care guvernează conduita profesională a angajaților SC Publitrans 2000 S.A. sunt următoarele:

 • • Integritatea morală - anțgajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

 • • Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform caruia angajatii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

 • • Cinstea și corectitudinea t- în contextul activităților profesionale angajații societății trebuie să respecte cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, codul etic și de integritate. în îndeplinirea atribuțiilor de sețviciu, angajații societății trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora;

 • • Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de salariați sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

 • • Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor, angajații au obligația de a aplica același regim juridic, oricărui cetățean, în situații identice sau similare;

 • • Seriozitate și profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu- sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite în termenii (stabiliți în proceduri și regulamente, în mod conștient de către angajați și cu responsabilitate,।competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

Consiliul de Administrație al)societății

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de actvitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina proprie de internet a societății și dacă este cazul se revizuiește anual.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să denunțe conflictual de interese,în conformitate cu legislația în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății.Aceștia au obligația de a trata cu discreție informațiile care au caracter confidențial,astfel încât societatea,autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al acestora.

în materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • > de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • > de denunțare a '.conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • > de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea și autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor.

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor societății a numit Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății. Atribuțiile Consiliului ide Administrație privind administarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandate, respectiv a planului de management.

Consiliul de Administrați^ are următoarele competențe de bază:

 • • stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • • stabilirea sistemullui contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare

 • • aprobarea nivelului» salarial

 • • convocarea Adunării Generale a Acționarilor

  • • elaborează și [aprobă regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile,responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății

  • • prezentarea raportului anual,în cadrul Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea societății, a ^bilanțului și contului de profit și pierderi pe anul precedent precum și prezentarea proiectului de program de activitate și a proiectului de buget al societății pe anul în curs

  • • prezentarea semestrială,în cadrul Adunării Generale a Acționarilor,a unui raport asupra activității de administrare.care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.detalii cu privire la activitățile operaționale,la performanțele financiare hle societății și la raportările contabile semestriale ale societății

  • • elaborarea unui raport anual privind activitatea societății,în luna mai a anului următor celui cu privire iș care se raportează.Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

  Conducerea executivă a societății va fi numită în conformitate cu prevederile art.35 din Ordonanța de Urgență nr.109/2Q11 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Lege nr.111/2016. Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic.