Hotărârea nr. 21/2020

.HCL act receptie Stabilizare mal parau Zamfiresti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Stabilizare mal Pârâul Zamfirești”

Consiliul Local al M

inicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr. 3008/2 -Avizele comisiilor nr.3882/23.01.2020,    nr.38

nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile ulterioare, precum și ale HG construcțiilor, cu modificările In temeiul dispozi completările ulterioare,


.01.2020 al Direcției Tehnice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

83/23.01.2020,    nr.3886/23.01.2020,    nr.3887/23.01.2020, art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările rR. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția și completările ulterioare;

,iilor ari. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Stabilizare mal Pârâul Zamfirești” cu o valoare totală de 590.520,29 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recep anexelor nr.l și nr.2.

ie prin procesul-verbal de recepție nr.44514/23.09.2019, potrivit


le ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în Municipiului Pitești.


Art.2.(l). Modificăr evidența contabilă a Primăriei

 • (2) .Inventarul bunuri lor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

  obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului itocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în


 • (3) .Bunurile care fac Public Pitești pe bază de pro termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) .Bunurile prevăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se Domeniului Public Pitești.

  înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației


 • (5) .Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Adm dispozițiile prezentei hotărâri Municipiului Pitești.

nistrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire care va fi comunicată acestora de către Secretarul General alPitești,

Nr.21 din 28.01.2020

INVESTITOR

Municipiul Pitești


ac J /a

INVESTITOR


Jt'U ______

Of.^LăD


pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


Data:

Aprob Primar:

CONSTANTIN CORNEL IONICĂ Semnătură


PROCES-VERBAL Nr. /.
REA LUCRĂRILOR


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Stabilizare mal Pârâu Zamfirești” din municipiul Pitești, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 31788 din 05.07.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiț iei se identifică după cum urmează:

- adresa administrative : stradaZamfirești

- număr cadastral/număr topographic : 91527

- număr carte funciară : 91527 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 665, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 29.08.2019, cu valabilitate până la data:29.08.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășura t activitatea în data de : 23.09.2019, conform dispoziție nr^//$/^/^

fiind formată din:

Președinte cu drept de vot: (nume și

DIRECȚIA TEHNICĂ


prenume): CHIRIȚĂ IULIAN


DIRECTOR EXECUTIV


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

MARIA GAVA


- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

MĂRGĂRIT CĂLUGĂRESCU -IN;


SPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

CAMELIA ENE


ROBERT - IONUȚ STOIAN


-INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI
 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și preniime, calitatea, semnătura)

  T STEEL MARKET S.R.L. -


- PROIECTANT S.C. CONSTRUC'

- EXECUTANT S.C. CONSTRl


CT STEEL MARKET S.R.L. -


- DIRIGINTE DE ȘANTIER-S.C

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:


. STAMI CON ALEN S.R.L. -


5.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru:

municipiul Pitești a fost întocmit de S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L, execuția lucrării tot de S.C. CONSTRUCT STEEL MARCET S.R.L, lucrări care au ca scop principal asigurarea accesului la locuințele din zona afectată, de a proteja terasamentul străzii ( atât a străzii Zamfirești de pe terasa superioară cât și a drumului local din zona terasei inferioare) astfel încât să nu conducă și la prăbușiri ale rețelelor de utilități de pe stradă, de a proteja și dirija corespunzător apele pe pârâul Zamfirești și de a proteja locuințele/ casele din zonă de astfel de fenomene. A fost întocmit Procesul Verbal de calamitate privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice în municipiul Pitești, zona pârâului și a străzii Zamfirești, având r umărul 26967/07.06.2019 la care au participat factori de decizie din partea Comitetului Local pentru Situaț ii de Urgență al municipiului Pitești.


” Stabilizare mal Pârâu Zamfirești” din


5.2. Nu au fost remediate aspectele c

la terminarea lucrărilor, inclusiv cel; rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul pro


onsemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție


ces-verbal; - NU ESTE CAZUL


5.3. Nu au fost realizate măsurile p

execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL


revăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de


5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implic; care se impun expertize tehnice, reproi


ă nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în setări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL


 • 5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 471.651,50 lei fără TVA / 561.265,29 lei cu TVA, din care (C+M 471.651,50 lei fără TVA)

 • 5.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.


5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - 1 Cultură a Municipiului București sau a respingerea recepției etc......................


.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun

.........-NU ESTE CAZUL


6. în urma constatărilor făcute, comisi


a de recepție decide:


X admiterea recepției la terminarea ucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor • 7. Comisia de recepție motivează d< i referatelui proiectantului.

 • 8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999


cizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, prezentarea


Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în


 • 9. Prezentul proces-verbal, conținân încheiat astăzi: 23.09.2019 , în 2 exemplare.

 • 10. Alte mențiuni: -NU ESTE CAZUL


id 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost


Comisia de recepție :


Președinte cu drept de vot: (nume și prenume): CHIRIȚÂ IULIAN - DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnaf


MARIA GAVA

MĂRGĂRIT CĂLUGÂRESCU

CAMELIA ENE

ROBERT- IONUȚ STOIAN


- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI"


 • - INSPECTOR

 • - INSPECTOR


- INSPECTOR


SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

- PROIECTANT S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. -

 • - EXECUTANT S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. -

 • - DIRIGINTE DE ȘANTIER - S.CJ STAMI CON ALEN S.R.L. -

- W TȚvpf


^MANIA M.D.RÎ- I.S.C.


. Jț        V '> 4zb"

DOMENit • SUHt OMENII

1 2.4 ; 3.2 , o , o-2 __


A N E X A nr. 2 La Hotărârea Consiliului Local

INVENTARUL

obiectivului de investiții

« Stabilizare mal Pârâul Zamfirești»

ȘEF SERVICII INVESTIȚII, MARIAXiAVA


Nr. crt.

Denumire m

ijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Zid sprijin - Stabilizare mal Proiectare: 24.990,00 Iei Lucrări de execuție: 561 Dirigenție de șantier: 4.1t Avize: 100,00 lei

Pârâul Zamfirești'.

65,29 lei

5,00 lei

1.4.22

30

590.520,29

TOTAL

590.520,29

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA RÎCĂ

Reda

Insp.          urca