Hotărârea nr. 209/2020

HCL transmitere DAS spati...Voda 38-complex Ciocarlia

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui spațiu situat în str.Negru-Vodă nr.38

“COMPLEX CIOCÂRLIA 4din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 31195/08.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31536/2020, nr.31537/2020, or. 31538/2020, nț. 31539/2020, nr. 31540/2020;

  • - Adresa nr. 10825/07.07.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub kr.31085/08.07.2020;

  • - Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.10281/08.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31187/08.07.2020;

  • - Hotărârea nr.465/05.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art,297 alin.(l) litera a), art.299-300 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.403/28.11.2019 a Consiliului Local al MunicipiuluiPitești;

în temeiul dispozițiilor an.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Spațiul în suprafață de 53,92 mp, situat în str.Negru-Vodă nr.38,“COMPLEX ClOCÂRLIA“,se transmite, din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției pe Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu destinația de sediu, pentru desfășurarea activității specifice Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.


(2) Datele de identificare ăle spațiului prevăzut la alin. (1) sunt cele din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Transmiterea spațiului prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat prin grija Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, între acesta și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

(3) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a efectua lucrări de investiții asupra bunului, cu respectarea legislației în materia achizițiilor publice și obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale bunului.

Art.3. Direcția Administrație Publica Locala, Juridic Contencios, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești, Nr. 209 din 09.07.2020

AINEÂA LA


RELEVEU SPAȚIU ADMINISRTARIV

SCARA 1:100Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

53.92 mp

Strada Negru Vodă, nr,38 COMPLEX CIOCÂRLIA

Cartea funciara colectiva ni

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.

ince

fpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

CAMERA NR.1

36.38

CAMERA NR.2

15.92

3

GRUP SANITAR

1.62

SUPRAFAȚA UTILA= 53,92

EXECUTANT,


DATA,


CALCAN CONSTANTIN


08.07.2020