Hotărârea nr. 208/2020

HCL aprobare proiect Realizare Parc Lunca Argesului 3

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Realizare parc Lunca Argeșului 3” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Loca] al'Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 30912/07.07.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31536/2020, nr.31537/2020, nr. 31538/2020, nr. 31539/2020, nr. 31540/2020;

Văzând prevederii^ art. 129 alin. (2) iit. b) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizare parc Lunca Argeșului 3”, ale Scrisorii de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția penjtru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr. 11370/23.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 28349/24.06.2020, precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completări e ulterioare,

i

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă proiectul "Realizare parc Lunca Argeșului 3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Realizare parc Lunca Argeșului 3”, în cuantum de 21.922.277,47 lei, inclusiv TVA.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 419.411,04 lei, reprezentând co-finanțarea proiectului ” Realizare parc Lunca Argeșului 3”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Realizare paie Lunca Argeșului 3”, pentru implementarea prdiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asțigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin - Comei Ionică, să semneze toatle actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Pitești.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv vv'ww.pnmariapitcsli.ro.

Prezenta hotărâre,a fost adoptată astăzi 09.07.2020, cu un număr de 20 voturi pentru, voturi abțineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 20 consilieri prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nâiryis-Ionuț Sofianu

V

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 208 din 09.07.2020