Hotărârea nr. 207/2020

HCL participare Program eficienta energetica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Pitești în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, prin proiectul ''Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la

nivelul Municipiului Pitești”

Consiliu! Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere;

 • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr. 30977/07.07.2020 al Direcției Tehnice;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31536/2020, nr.31537/2020, nr. 31538/2020, nr. 31539/2020, nr. 31540/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, precum și ale Dispoziției președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 237 din 12.06.2020;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea municipiului Pitești în cadrul proiectului "Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești” și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu o valoare totală de 1.355.118,00 lei, inclusiv TVA, conform Devizului General, prezentat ca anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului mai sus menționat cu suma reprezentând 23,1447% din valoarea eligibilă totală a cheltuielilor, precum și cheltuielile neeligibile ce vor fi angajate de Municipiul Pitești, în condițiile obținerii finanțării proiectului.

Art.3. Se aprobă documentația tehnico-economică, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre și a descrierii sumare a investiț ei, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiții "Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești”.

Art.4. Municipiul Pitești are obligația de a întocmi documentațiile de achiziție^pyblică, de a organiza și derula procedurile de achiziție publică aferente proiectuluLșfmtț a jcafiZQ lucrările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiileȚiubTice.

Art.5. Se împuternicește Primarul municipiului Pitești, Constantin-Comel Ionică, pentru semnarea cererii de finanțare aferentă proiectului „Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat pub ic la nivelul Municipiului Pitești” cât și a tuturor documentelor aferente proiectului.

Art.6. Documentația prevăzută la art.3. se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.7. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispoz țiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Narcîs-Ionuț Șofianu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 207 din 09.07.2020

H.c, ,


Denumiri’ pruiecl

r

MODERNIZAREA UNII SECflUNIA SISTEMULUI 0f ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI PITEȘTI ■ foia D.A.L.I

Beneficiu r:

Primări* FIT EȘTI

Pniicvîanr:

l'inncun 1 nlcrnatiunn 1 Consulting

Dev iz Gene nil

«1 obiceiivtaliii ifr Iniestiții ■ Toiul investiție

Varianta propun

L

5r. Cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fără I VA

,AA

\ jduarea cu l \ A

HON

itov

ROK

1

2

3

i

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obli nervii fi anicnajarjca terenului

IJ.

Obținerea terenului

0 IJD

OU)

IJUO

1.2.

Aniciia |arra terenului

QW

oip

0.00

1.2.1.

Dem ol firi

ll JR l

oCi)

o rKi

1.2,2.

1.urniri ile teren

0 M

0 00

0 00

13.

Amenajări pentru protecția mediulu^ și aducerea terenului la starea inițiațA

OiH>

0 00

O.(HI

1.4.

Cheltuieli pcnlru rtlocarca/pruircția u|ili[A[ilor

0 W

0 IX)

O.lMI

Total Capitol

0JK1

0.00

O.tKI

( lipirii Iul 2 Cheltuiri pentru asigurarea u I i i i l ă | i Im «inisu r u nhiectiv ului de investiții

2.1.

C heltuieli pentru sigura rea uti 1 ilAțiltli neccxnrc obiectivului

1

(IUI)

■■iuO

0 (XJ

Tu tal capitol 2

IJ.UI)

O.lKl

M3NI

Capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare fi ii.sistență leoaică

3.1.

Sliulii

o.tiu

0 '>)

IHK)

3.1.J.

Studii de tvirn

0 i|l)

1HN

l.ll'l)

3.1.2.’

Hapuri privind impactul asupra mediu Iul

1       OPO

0 IH)

tl (Ml

3.1.3.

Alic studii specifice

nod

0 UI)

0 (Ml

3.2.

Ducunicnlații-supart j- chl'ftuidî pentru obținerea de ;*\ izc. acorduri și :mlurua|ti

1) oo

Ij Ui

0 IMJ

3.3.

Expertiza re n liniei

ouu

o i i)

3.4.

Certificarea performanței energetice și aud îl u 1 energetic

u ou

n<Hj

0 00

3A

Proiectare

44,4101)

8,436.00

52.SJ6.0O

3.51.

Temă de proiectare

iJDU

U Ut 'i)

UIKI

3.5,2.

Studiu de prcfc/Abiliiate

1) UD

l) OO

I) DO

J.5.J.

Studiul de fezHl)ililaic/ducijmriiib*|iv de avizare a lucrărilor de intervenții | deviz general

0<HI

0 00

35.4.

Documeniațiilc tehnice necesare in vederea obținerii

Mvizelor/Mcorduril(jr/MiitorizH|iilor

5.000 Ol)

950 00

5.950 OU

3.55.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

00

3«0 00

2.3811 :IO

3.5.6.

Proiect tehnic fi detalii de cxcuțir

17 JIU IUI)

7,106 00

|.l <■ J.-M

3.6.

Organizarea procedurilor de «chi/lțid

0 (Kt

1)00

1101)

3.7.

Consul (aripi

40,000.011

7.600.00

47,6(H).WI

3.7.1

Managementul de proiect pcnlru obiectiv ui de invi‘\li|k

20.0011 UU

.l.XtJOlHJ

21,800 Ut

3.7,î

Audilul financiar

II ou

!l ;i''

0 01)

3.7.3

Consulta ma - scriere cerere de finanțare

20.000 DCI

3.81*1 UU

’J.SlXi XI

3.8.

Avislcuțsi leii ntvă

6,0110.(10

1.140.0(1

7 J 40.00

3.8. k

Avivlcn|ă tehnică din pin ten proiectantului

2.(300 00

2380 IM

3X1 I

ic iMTiiMda d< execuție a luci ăi ihi r

3*1) 1H

.' HtKfl

3.8. k2.

pentru participarea pro ied ani ului (n fazele incluse in programul de coti irul aii lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stai in CuiMirui'ții

1.000 OO

I9(l UU

1.191) 1)0

___________________________________________________________________________1


3.8.2.

| Diriginte do șantier

LIXIlllK)

7friHJ0

4,76i"H>

l otul l'HpiCul 3

90,41.51.<H)

17.176.00

107,576.1»           ।

Clipitului 4 Cheltuieli |>cnfru investiția de bază

1

4

Construcții <p instalații

1,008,000.01!

l')1.S2i>i'l

1, l‘J,.>^2(|.LKJ

4.1.

Montaj utilaje, echipamente

Ichnohij'ice funcționale

550,01x1110

104,500 Otl

654.500.(|<l

4.2.

Clilajc, echipa mente tehnologice ți funcționale care necesită nioiiliq

i 45X.IIIHI |||>

87.U2D.tM

545,020110

4.3.

Clilajc, echipamente tehnologice ț>i funcționale care nu necesită montaj >1 echipamente i|e Itjhv|ki-1

n no

0 tio

0 00

4.4.

Huliri

■ I Otl

0 Oft

(),.M

4.5.

Active nvcurpunile

IIIIU

uuo

0 Oft

l otul capitol 4

1,008,000.00

191,520.00

1.199,520.00

( Mpliulul 5 Alic cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5,18X100

95i)iH)

5.951X0

5.1.1.

Lucrări de con st rucjii ți insbilții aferente ti rga ni zării de șantier

4.IJOO (H)

76U (NI

4.76IXJO

5.1.2.

('heliu ie li conexe organizării șantierului

.000 IX>

1WIJII

1.190 00

5.2.

Comision ne, cote, taxe, Costul c rcdil u! u i

P.I.V <81

2AO5UK

14.437 08

5.2.1.

Comisioanele $1 dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

(1 <10

<1.1)0

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calilA|ii lucrărilor de constj uc|ii

1 012 00

a oo

1.012 00

L2.3.

Cola aferentă ISC pentru cunirului stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de Coii.slriic|ij

5.0601)0

1

0 00

5.060 00

5.2.4.

Cola aferent A Casei Sociale1 a

Constructorilor - CSC

1

5.060 0(1

UDO

5.1)60 un

5.2,5.

laxa pentru acord uri, avize con forme și autorizația de cunslruirc/dețființarc

1.000 (10

oou

I.OOH (10

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

n.tiiMjoo

3.900 !,*l

24.9<xiyw

5.4.

( belțuicii pentru inform»re și |Ki Idi pila Ic

4 unt} ou

760 «IU

1,760 OU

1 ota 1 capitul 5

42J32.OO

5.89IMW

48,022.IMJ

Capitul ul 6 Cheltuieli peiitru pruhe tehnulugicc >i Iesle

6,1.

Pregătirea personalului de exploatare

ixxi

0 00

0 IM

6.2,

Probe tehnologice și Ieste

000

dCMJ

0 ud

10fi<l capitul 6

0.00

0.(81

0.00

101 Al GEM

RAL

l.l 40,532.00

214,586.00

lj55.IIK.tiii

Din care ('4.51(1.2. + 1.3.4 1.4. + 2 + 4.1. 4 4.2. 4

5.1.1.)

1,1112,000,00

I92,!8H.<H)

1.204.280.00

Semnat
rfricM.fr rir.2 2 frfr.C.2. (rffr......

^ofr/eff.ori frmo.

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 9

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR

DE INTERVENȚII

*

IULIE 2020

I

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

COD DOCUMENTAȚIE: 07 / 20^0

FAZA: D.A.LI.


ELABORATOR DOCUMENTAȚIE:

SC FINACON GROUP SRL

FOAIE DE SEMNĂTURI:

FUNCȚIA

NUME și PRENUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

Ec.

PROIECTANT

Ing

IULIE 2020

CUPRINS:

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privihd obiectivul de Investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului da investiții.

  • 1.2. Ordonator principal de credite / investitor.                                       /

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar).

  • 1.4. Beneficiarul investiției.

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.

  • 1.6. Termeni și noțiuni.

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului:|poiitici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

  • 2.2. Analiza situației existent^ și identificarea necesităților și a deficiențelor.

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone invecinajte, accesuri existente și / sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și dimatțce;

 • d) studii de teren:

 • (I) studiu geotehnic pentru poluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

 • (ii) studii de specialitate neclesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau sitari arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau t|tlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parjametri specifici:

 • a) categoria și clasa de Imporțanță;                                                   f

 • b) cod în lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;                                                   \    '

 • f) valoarea de inventar a construcției;

 • g) alti parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, se baza concluziilor expertizei tehnice și / sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoricîn cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al Imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției,! concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare (Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii stabilite prin tema de proiectare):

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsur le propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor /opțiunilor tehnico-economice (minimum două) șl analiza detaliată a acestora.

  • 5.1. Soluția tehnică, din pundt de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor Ibcrări de intervenție.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea / înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări / branșări, finisaje la interior / exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și el apele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale nvestiției:

 • costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizări investiției:

 • a) impactul social și culturz I;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitații, a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului d£ analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investițiel/înclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; anal za cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire / diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economică optimă recomandată.

  • 6.1. Comparația scenariilor /opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului /opțiunii optime recomandate.

 • 6.3. Principalii indicatori tehfiico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat /operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;

 • 6.4. Prezentarea modului îr care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stăt, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • 7. Urbanism, acorduri și avize cbnforme;

  • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.

  • 6.2 Studiu topografic, vizat de că' re Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara.

  • 6.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.

  • 6.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente.

  • 6.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, îd documentația tehnico-economică.

  • 6.6 Avize, acorduri și studii speci ice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheo ogic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate neceșare în funcție de specificul Investiției.

 • B. ANEXE

 • 1. Obiectiv de invlestiții (lista străzilor - conform ghid de finanțare)

 • 2. Situația existentă și proiectată centralizată

 • 3. Breviar de calcpl - Calcule luminotehnice

 • 4. Fișe tehnice

 • 5. Deviz general țji deviz pe obiecte

C, PIESE DESENATE

 • I. Plan de amplasare în zonă;

 • 2. Plan de situație existent

 • 3. Plan de situați^ proiectat

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

I

Obiectivul de investiții constă îni"Modenizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public existent la nivelul Municipiului Pitești" și implementare a unui sitem de telegestiune, conform obiectivului de investiții stabilit, prin înlocuirea ^paratelor de iluminat existente și a kiturilor de montaj (console, brățări, cablu, cleme COD-ii).

Pitești (în limba germană: Pitesc hti) este un oraș din România, situat pe râul Argeș. Capitala și cel mai mare oraș al județului Argeș, este un important centru comercial și industrial, precum și căminul a două universități. Pitești este situat în regiunea istorică Muntenia. Se află pe autostrada Al care leagă Municipiul direct de capitala naț onală București, fiind un important nod feroviar. Municipiul găzduiește rafinăria de petrol Arpechim și este un centru de marketing pentru industria auto, în special Automobile Dacia.

Geografie

Municipiul face parte din regiunea istorică a Țării Românești, situată în nordul său și în partea de vest a subregiunii sale Munteniene. Selaflă pe malul drept al Argeșului, unde râul își întâlnește afluentul, Râul Doamnei.

Municipiul Pitești este situat în partea central-sudică a României, între Carpații Meridionali și Dunăre, în nord-vestul regiunii istorice Muntenia. Municipiul se află la confluența râului Argeș cu Râul Doamnei, în punctul de intersecție al paralelei de 44’51'30" latitudine nordică cu meridianul de 24’52’ longitudine estică.

Municipiul Pitești se află la o alt tudine de 250 m, la nivelul albiei minore a râului Argeș (sud), care urcă până la 356 m, în cartierul Triva e (vest). La nord-vest de terasa Trivale-Papucești se află cota de 373 m, iar la est de Valea Mare-Podgoria, cota de 406 m. în sectorul de vest-sud-vest al satului Mica, în comuna Bascov, se găsește cota de 439 m (Pădurea Bogdăneasa). Suprafața municipiului Pitești este de 11117,13 ha, 111,17 km2, inclus v parcul Trivale de 7000 ha (calculată în anul 2014).

Este un important nod rutier, IplunicipiuI fiind legat de București prin autostrada Al (la o distanță de 108 km), dar și prin șoseaua națională DN7. De la o primă intersecție a lor, în nodul Pitești Est, pornesc DN73 către Brașov (13? km) și DN65 către Slatina (61 km), iar din acesta din urmă, în centrul Piteștiului pornește DN670 către Drăgășani; DN7 și Al se mai intersectează și în nodul Pitești Nord, de unde DN7 continuă spre Râmnicu Vâlcea. Din DN67B, în vestul Piteștiului pornește șoseaua județeană DJ703E, care duce spre vest la Moșoaia, Babana, Cocu șl Uda.

Orașe importante mal apropiate sunt:                                                       , .

 • - Mioveni - 15 km;

 • - Curtea de Argeș - 38 km;

 • - Râmnicu Vâlcea - 49 km;

 • - Slatina - 61 km.

Climă

Municipiul propriu-zis, așezat îrhtre dealuri înalte, pe terasele râului Argeș, are un topoclimat de vale, calm și moderat. Temperatura medie anuală variază între 9’ și 10 ’C, media lunii ianuarie fiind de -2,4 ’C,

iar cea a lunii iulie de +20,8 ’C. Precipitațiile atmosferice depășesc media pe țară, oscilând între 680 și 700 mm anual.


 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Obiectivul de investiții stabilit este Modernizarea sistemului de iluminat stradal în Municipiul Pitești județul Argeș, conform obiectivului stabilit.

 • 1.2. Ordonator principal de credite / investitor

Primăria Municipiului Pitești, județul Argeș prin Primar Constantin Comei Ionică

Obiectivul va fi propus la finanțare prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energie în Infrastructura de iluminat public, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu în anul 2020.

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • • Denumirea legală completă: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Pitești, jud. Argeș, România

 • • Cod de înregistrare fiscală CIF 4317967

 • • Statutul legal: Administrație Publică Locală

 • • Adresa: Strada Victoriei nr. 24, Pitești, jud. Argeș, cod 600017 • Telefon: 0248 213 994

Fax: 0248 212 166

Email: primaria@primaria


□itesti.ro . Website: http://www.primnnrrnitesti.ro/

 • 1.5. Elaboratorul documentației (ie avizare a lucrărilor de intervenție

SC FINACON GROUP SRL

 • 1.6. Termeni si noțiuni

în sensul prezentului Proiect, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • • indicatori de performanță generali • parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

 • • indice de prag Ti - crește rea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocata de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație;

 • • intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa și unghiul solid elementar pe direcția dată;

 • • lămpi cu descărcări - lărripi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mal multe gaze și / sau vapori metalici;

 • • licența - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de Iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

 • • luminanța L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului și suprafața apare ntă de emisie;

 • • luminanța maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere; luminanța medie LAVG - Luminanța medie a suprafeței rutiere [luminozitate);

 • • EAVG - Iluminarea medie a suprafeței drumurilor

 • • nivel de iluminare / nivel de luminanța - nivelul ales pentru valoarea iluminării / luminanței;

q = LAVG EAVG. = factorul de lunr inanță                                                    A - '

 • • Uo (EMIN/EAVG) - Uniformitatea distribuției iluminării suprafeței drumurilor

 • • TI (%) - Incrementul pragului luminanței (luminozitate)

 • • operator - persoană juridjcă titulară a unei licențe de furnizare / prestare, emisă de autoritatea competentă;

 • • punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribc ție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

 • • punct de delimitare în cazul sistemeior folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice - puietul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat pubiic, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

 • • raport de zonă alaturat SR - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o perm te, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea medie a căii de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

 • • reabilitare - ansamblul de dperațiuni efectuate asupra unor echipamente și / sau instalații care, fără modificarea tehnologiei iniția e, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul di ratei de viată;

 • • rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, șchipamente de comandă / control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

 • • serviciu de iluminat public activitate de utilitate publică și de interes economic și social generat, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulație auto, arhitectural, pieton al, ornamental și ornamental-festiv;

 • • sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblil de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transfoimare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până ie 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

 • • sistem de iluminat public ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și / sau funcțional și /sau estetic, capabil sa asigure desfasurarea în condiții optime a unei activitati, spectacol, sport, circulației, a unui efect luminos estetic arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

linii electrice de joasa tensiuni, subterane sau aeriene;

corpuri de iluminat, console si accesorii;

puncte de aprindere, cutii de [distribuție, cutii de trecere; echipamente de comandă, automatizare și măsurare;

fundații, elemente de susțindre a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, utilizate pen :ru iluminatul public;

 • • sursa de lumină / lampă - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și / sau mecanice;

 • • tablou electric de alimentare, distribuție, conectare / deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; în proiectul de fată este similar cu punct de aprindere;

 • • temperatura de culoare corelata T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui joii oare, percepută datorită încălzirii, se aseamană cel mai mult, în condițiile de observare precizate; cu'cea, percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire;

 • • uniformitate generală a iluminării U(O)[E] - raportul dintre iluminarea minima și iluțnmâr'ea medie, ambele considerate pe to rta suprafața de calcul;

 • • uniformitate generală a luminanței - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toata suprafața de calcul;

 • • uniformitatea longitudinală a luminanței U(I)(L] - raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul ți în direcția de desfășurare a traficului rutier;

 • • utilizatori - autoritățile Administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunității locale;

 • • zona alaturată - suprafața din vecinătatea imediată a căii de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

 • • controller / modul telegbstiune dispozitiv fizic care implementează caracteristicile de control și monitorizare aplicate unui aparat luminos / punct de aprindere. Acesta poate identifica defecțiuni ale aparatului luminos sau defecțiuni electrice și poate controla nivelul de iluminat bazat pe programe de control și / sau control manual. Este denumit controller de punct luminos sau controller de punct de aprindere,

 • • sistem de telegestiune â iluminatului public (sistem inteligent de control al iluminatului public) care sa asigure controlul si dimming-ul (variația) fluxului luminos pentru fiecare corp de iluminat (lampa) în parte.

 • • A.N.R.S.C — Autoritatea Națională de reglementare pentru serviciile publice de gospodărie nominală

 • • C.N.R.I. - Comitetul National Român de Iluminat;

 • • A.R.I — Asociația Română pentru Iluminat;

 • • C.I.E. - Comisia Internaționala de Iluminat;

 • • A.N.R.E.- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

 • • A.N.C.O.M. — Autoritatea Națională pentru Administrare și reglementare în Comunicații;

 • • VS — corp de iluminat cu vapori de sodiu;

 • • VM- corp de iluminat cu vapori de mercur.

2. Situația existentă si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se află in intravilanul municipiului Pitești". Rețeaua de iluminat public stradal este clasică si torsadată comună cu rețeaua de disțribuție ; energie, amplasată pe stâlpi din beton de tip SE4, SEU, 10001,10002, 10005, Metalîcretc. Rețeaua de iluminat public este amplasată de-a lungul drumurilor orășenești din municipiul Pitești. Având in vedere Directivele Europene care prevăd înlocuirea pana la sfârșitul anului 2015 a surselor cu descărcare la inaltâ presiune in vapori de mercur cu surse mai eficiente, precum si starea aparatelor de iluminat in care se utilizează aceste surse se impune înlocuirea cu prioritate a acestora cu aparate de iluminat cu performanțe superioare.

Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse cu descărcare la inaltă presiune in vapori de sodiu, necorespunzatoare, fa?ă dispersor sau având dispersorul matuit, cu reflectorul distrus si având un grad de protecțiș scăzut trebuie înlocuite de urgență cu aparate de iluminat corespunzătoare.

De asemenea datorită vechimii, dispersoarele corpurilor de iluminat au devenit mate si nu mai asigură un nivel de luminozitate corespunzător la nivelul solului. Brațele de lampa si colierele ce susțin aceste corpuri de Izmpa sunt ruginite .deteriorate. Punctele de aprindere (tablourile electrice) aferente iluminatu ui public sunt subdimensionate sau supradimensionate. Rețeaua de distribuție este de tip TYIR 50+3x70+16 si TYIR 50+3x35+16, cit si clasica OI-AI si este comună cu rețeaua de distribuție ilum nat public (conductor 16-25 mmp). Distribuția in teren a corpurilor de iluminat este ineficientă deoarece in unele zone corpurile de iluminat sunt montate din stâlp in stâlp (drumul principal), in timp ce in zonele din interiorul Municipiului corpurile de Iluminat sunt montate din doi in doi stâlpi sau pe distanța mai mare neasigurând iluminatul corespunzător din pur ct de vedere al securității si siguranței, in unele zone iluminatul lipsește cu desăvârșire. In zonele de risc sporit (intersecții, trecere pietoni, scoli, treceri la nivel), acestea trebuie imbunatatit.

Comanda iluminatului public se realizează prin sistem mecanic si fotocelula. Sistemul de iluminat public nu conține elemente care sa permită eficientizarea si economia consumului de energie. Rețeaua de iluminat public este clasică, torsadată si in anumite zone subterana comună cu rețeaua de distribuție pentru consumatorii casnici.

Modernizarea si extinderea iluminatului public stradal constă in adoptarea de soluții practice si economice care sa ducă la consumuri energetice reduse, costuri minime de intreținere și instalare, realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensă de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si sistem de telegestiune cu o investiție minimă.

Prin aceasă investiție se dorește realizarea instalațiilor de iluminat la nivelul stadardelor europene.

Modernizare si redimensionarea instalațiilor de iluminat prin:

 • a) Montarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic - tip LED, conform STAS SR-EN 13201/2015

 • b) înlocuirea brațelor de lampa si a colierelor de susținere a acestora,

 • c) Montarea la intersecții corpuri de iluminat suplimentare acolo unde este cazul,

 • d) Extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient,

 • e) Stabilirea programului de aprindere iluminat public in funcție de condițiile de trafic auto si pietonal ale Municipiului,

 • f) Sistemul de Iluminat va fi gestionat si controlat prin intermediul unui soft integrat in componența sistemului de telegestiune.

Parametrii specifici sistemului de iluminat asa cum sunt definiți de standardul jSfcEN 13201/2015 vor trebui sa obțină următoarele valori măsurabile:

-luminanța>decît nivelul minim admis de standard,

-uniformitatea longitudinală>decit nivelul minim admis de standard,

-uniformitatea transversală>de :it nivelul minim admis de standard,

-gradul de orbire al conducător ului auto<decit nivelul maxim admis de standard,

-consum energetic<decit nivelul actual,

-reducere consum si costuri minim 40%.

Tablourile de alimentare ale instalațiilor de iluminat public sunt in curs de modernizare, printr-un proiect finanțat de bugetu! local pentru a asigura atat acoperirea surplusului de putere consumata in urma completării numărului de lămpi, cat si siguranța in funcționare a acestora si prevenirea accidentelor ce pol afecta personalul de exploatare sau persoanele neautorizate care pot accesa aceste tablouri si imbunatatirea modului de acționare/ comanda.

2.1 prezentarea contextului; politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

Analizând situația iluminatului stradal la nivelul obiectivului de investiții stabilit în Municipiul Pitești, județul Argeș, alcătuit din componentele principale, corpuri de iluminat în număr de buc. și un număr de 252 de stâlpi, se constată faptul că iluminatul public nu este corespunzător asigurat, accesul populației la serviciul de iluminat public poate fi considerat discriminator, consumul de energie este relativ mare, calitatea iluminatului public scăzută, în completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiată, se pune problema modernizării sistemului de iluminat public.

Având în vedere:

Decizia nr. 406/2009/CI: a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, privind îndeplinirea obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020;

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficientă energetică, de modiîcare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE(l)

Legea 230/2008 actualizată decembrie 2016, legea iluminatului public, care specifică:

(1) Elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privinc dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico - edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalității de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii intăa în competeța exclusivă a consiliilor locale, a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz,

Municipiul Pitești prin reprezentanții săi, a hotărât analiza privind modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești - coiform obiectivului de investiții stabilit (ca o primă etapă a strategiei de modernizare a iluminatului pub ic).

Prin aceasta măsură se urmărește:

creșterea gradului de securitate a cetățenilor din cadrul comunității șl, de asemenea, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

reducerea poluării lumi loase și a poluării cu emisii CO2.

reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea orientării în trafic, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței, activităților pe durata nopții.

reduce substanțial numărul de agresiuni fizice, conducând la creșterea încrederii populației pe timpul nopții.

scăderea infracționalității și securitate sporită.

Strategia autorității administrației publice locale constă, cu prioritate, în atingerea următoarelor obiective:

 • a) reducerea consumurile! specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prir asigurarea unui iluminat public judicios;

 • b) promovarea investițiilor, în scopul modernizării sistemelor de iluminat public pentru îmbunătățirea calității serviciu1 ui cât și reducerea facturii la energie electrică consumată prin creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, înlocuirea lămpilor existente cu altele noi, mai eficiente, utilizare^ sistemelor digitale de control, a senzorilor de mișcare pentru sistemele de iluminat, etc).

2.2 Analiza situației e/dștențe sil identificarea deficiențelor

în prezent serviciul de iluminat public al Municipiului Pitești este asigurat de administrația locală și se concretizează prin efectuarea de lucrări de reparații la sistemul de iluminat public,

în vederea analizării situației existente a fost realizat un audit a întregului obiectiv de investiții stabilit, realizându-se și inventarierea elementelor componente - rețele electrice, stâlpi, aparate de iluminat.

Centralizat, informațiile rezultate din verificarea realizată sunt următoarele:

Rețeaua de iluminat existentă este mixtă: Rețea conductor torsadat TYIR și Rețea aeriană clasică, aflate în administrarea operatorului de distribuție a energiei electrice local.

Total stâlpi din beton - obiectiv de nvestiții - 252 buc.

Total aparate de iluminat cu vapori de sodiu existente 252 buc.

Amplasarea stâlpilor echipați cu aparate de Iluminat este unilaterală pentru toate străzile.

Situația pe localitatea componenta a Municipiului Pitești care face parte din obiectivul de investiții stabilit în acest proiect este prezentată după cum urmeaza:

Componentă rețelei de iluminat

Tip

Obiectiv de investiții

Total

Stâlpi (buc]

Beton

252

252

Aparate iluminat [buc]

Vapori de sodiu 250W

252

252

Prezentarea situației existente pe flecare stradă este prezentată în anexele prezentei documentații.

Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cp energie electrică instalațiile de iluminat public, branșamentele, instalațiile de forță, Instalațiile de legate la pământ, instalațiile de automatizări, măsura și control etc. sunt în proprietatea și administrarea operatorului de distribuție.                                                                         V ~

Punctele de aprindere, aparatele de iluminat, inclusiv accesoriile de montaj ale acestora sunt^îrt administrarea Municipiului Pitești.

Sistemul de iluminat este intr-o situație precară iar în continuare sunt prezentate principalele deficiențe constatate:

Iluminatul existent acoperă în totalitate străzile Municipiului - nu există corpuri de iluminat lipsă. Au fost identificate un număr de 252 corpuri de iluminat și un număr de 252 stâlpi existenți;

Nu este în conformitate cu normele și standardele în vigoare, respectiv SREN 13201;

Sursele de lumină utilizate sunt învechite și cu randament scăzut;

Consolele de fixare pe stâlpi sunt deteriorate, nu au un aspect uniform având lungimi și unghiuri de înclinare diferite;

Iluminat insuficient pentru securitatea conducătorilor auto șl totodată a trotuarelor pentru protecția pietonilor contra agresiunilor;

Consumul de energie electrică ridicat.

în cadrul surselor cu descărcare la înaltă/joasă presiune în vapori de sodiu au apărut surse cu flux mărit care la același consum au un flux luminos mai mare dar și un preț mai ridicat. Din considerente economice există tendința să se utilizeze surse de lumină ieftine și de cele mai multe ori se utilizează surse cu flux luminos și durată de viață scăzute.

în ceea ce privește corpurile de iluminat eficientă luminoasă este influențată de tipul corpului, caracteristicile corpului de iluminat, gradul de protecție (IP), starea de curățenie a dispersorului acestuia, tipul și starea (durata de utilizare) sursei de lumină, fluxul luminos rezultat este mult diminuat față de fluxul luminos al unei surse noi iar efectul final este un nivel de iluminare scăzut la un consum energetic ridicat.

Consumul de energie electrică pentru Iluminat este influențat și de driverul [balastul) utilizat pentru aprinderea surselor de lumină.

In conformitate cu Ordinul 245/2009 al Comisiei de Reglementare pentru implementarea Directivei 2005/32/EC a Parlamentului European, eficientă energetică minimă pentru balasturile utilizate pentru sursele cu descărcare la înaltă prqsiune trebuie să aiba valoarea din tabelul de mai jos, începând cu anul 2017:

Putere (W)

Eficiență energetică minimă

p

< 30W

11 > 78?

6

30W<

p

< 75W

11 > 85?

ă

75W<

0

< 105W

11 > 879j6

105W<

p

< 405W

11 >90?

i

p

> 4O5W

11 > 92?

i

Se observă o creștere a eficientei energetice minime impuse echipamentelor utilizate la sursele cu descărcare la înaltă presiune în vapori de sodiu. Conformarea la această directivă ar impune înlocuirea în totalitate a balasturilor utilizate.

0 sursa de lumină care îndeplinește condiții de eficiență energetică, durata de viață ridicată și costuri reduse cu întreținerea-menținerea și este folosită din ce în ce mai mult în construcția corpurilor de iluminat de ultimă generație este LED-ul.

Corpurile de iluminat cu LED-uri.Jn comparație cu corpurile de iluminat cu surse cu descărcafeja înalță, presiune, au:

eficiență luminoasă și energetică ridicată (minim 120 Im /W, inclusiv pierderile în partea Optică Și sursă);

au un indice de redare a tulorilor Ra>70;

durata de viață nominală|de minim 100000 ore.

Corpurile de iluminat cu LED dot fi realizate în funcție de necesități (locul de utilizare), la o temperatură de culoare de la 3000 la 6300 K, în timp ce sursele cu descărcare la înaltă presiune în vapori de sodiu, au o temperatura de culoare fixă (2000-2100 K).

Deprecierea parametrilor corpurilor de iluminat cu LED este mult mai scăzută decât a corpurilor de iluminat cu surse de sodiu.

Astfel, degradarea fluxului luminoi al corpurilor de iluminat cu LED poate fi la 90% după 50.000 de ore de funcționare sau 70% după 100C00 ore de funcționare.

Pentru a asigura aceleași parametri luminotehnici un corp de iluminat cu LED are un consum de energie electrică mai redus decât a corpurilor cu surse de sodiu iar parametri se păstrează un timp mai îndelungat.

Un alt avantaj major al corpurilor de iluminat cu LED față de sursele cu descărcare la înaltă presiune îl are posibilitatea controlării ușoare a fluxului luminos, fără stingerea lămpii, prin reglarea parametrilor sursei de alimentare (dimming) și respectiv posibilitatea aprinderii, reducerii fluxului sau stingerii selective, individual sau în grupuri organizate logic, în cazul funcționării corpurilor de iluminat în coordonare cu un sistem de teierranagement, în funcție de locul de utilizare sau necesități. Astfel, se poate comanda reducerea fluxului luminos între anumite ore cu trafic redus pe unele porțiuni de stradă în timp ce în intersecții, treceri de pietoni sau zone de risc iluminatul funcționează la parametri maximi, sau se poate comanda reducerea sau chiar stingerea completă a iluminatului în zone în care pe timpul nopții nu exista activitate (parcări dedicate).

Acest lucru conduce, prin modificarea tensiunii de alimentare, la reducerea puterii consumate și în final la reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat,

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de întreținere, deoarece nu mai este necesară înlocuirea periodică a sursei de lumină, singurele intervenții necesare fiind pentru curățarea periodică a părții optice (care trebuia făcută ți în cazul corpurilor clasice) și eventualele intervenții ta sistemul de alimentare cu energie electrică.

Este posibilă utilizarea de lămpi de iluminat la care să se poată înlocui ușor placa cu LED- uri, păstrându-se partea de alimentare și de corp de iluminat, cu o placă LED nouă, când tehnologia LED va ajunge la o eficiență sporită. Lămpile de iluminat cu LED, prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativa modernă pentru eliminarea dezac antajelor surselor cu descărcare la înaltă presiune în vapori de mercur sau sodiu și realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare și menținere scăzute. Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației modeme. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor! îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Datorită perioadei de funcționare de minim 100.000 de ore și dacă considerăm că durata de funcționare medie anuală a sistemului de iluminat este de 4.150 de ore de funcționare anual (conform Art.4 (l}(ț) din ghidul de finanțare), atunci rezultă că acest sistem proiectat se va afla în exploatare peste 20 de ani. Prir urmare, soluția ce va trebui adoptată este utilizarea corpurilor de iluminat cu LED.

 • 2.3 Obiective preconizate a $ atinse prin realizarea investiției publice

Modernizarea sistemului de ilurhinat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

 • • îmbunătățirea calității iluminatului public din Municipiul Pitești la nivelul obiectivului de investiții stabilit pentru acest program;

 • • optimizarea consumului de energie;

 • • garantarea permanenței îh funcționarea iluminatului public:

 • • administrarea corectă ți eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

 • • ridicarea gradului de civili rație, a confortului și a calității vieții;

 • • creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • • susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • • punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților;

 • • funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului

 • • nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;

 • • dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

Eficiența serviciului de iluminat public influențează în mod direct mediul economic și social a! unității administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca și serviciu comunitar poate determina în mod cert creșterea nivelului de siguranță a nivel local, descurajând săvârșirea de infracțiuni și contravenții în spațiul public. La nivelul întregii țări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare deosebită în privința optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din comunități.

Din perspectiva securității comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalului disponibil însărcinat cu activitatea de prevenție a faptelor antisociale, fie ele infraționale sau contravențior ale.

iluminatul public poate conduce așadar la creșterea gradului de monitorizare activă sau pasivă a spațiilor publice din cadrul comunității, ajutând la prevenirea și combaterea infracțiunilorși criminalității, sporind eficiența intervențiilor operative în cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor sau a bunurilor proprietate publică sau privată.

 • 3. Descrierea construcției existente                                                  Z :

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului:

Localizare: toate lucrările se vor realiza în intravilanul Municipiului Pitești, județul Argeș, utilizând infrastructura existentă (stâlpi, puncte de aprindere și rețea electrică de iluminat).

Toate instalațiile se află în intravilanul Municipiului.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Comunicația între orașele invecinate se realizează prin drumurile existente autostrada Al, șoseaua națională DN7, către București, DN73 către Brașov și DN65 către Slatina, DN67B către Drăgășani; DN7 și Al se mai intersectează și în nodul Pitești Nord, de unde DN7 continuă spre Râmnicu Vâlcea. Din DN67B, în vestul Piteștiului pornește șoseaua județeană DJ7O3E, care duce spre vest la Moșoaia, Băbana, Cocu și Uda. c) date seismice și climaticei

Terenul în care se vor executa lucrările prevăzute în prezenta documentație nu are caracteristici deosebite, fiind cele normale în zona Argeș. In conformitate cu prevederile din Normativul P1OO/1/2O13 amplasamentul se gaseste in zona ,B", pentru care corespunde Ks = 0,16 si perioada de colt Tc = 1,5 sec. Acești parametri corespund in echivalenta gradului Vili (8) de intensitate seismica, pe scara MSK pentru o perioada de revenire a intensității seismice de 50 ani.

Caracteristicile mediului ambiant:

temperaturi ambiante: măxlm + 40°C; minim - 30°C; media pe 24 ore<+ 35’C

poluare: terenul nu prezintă concentrații de substanțe chimice care să afecteze siguranța în exploatare a instalațiilor proiectat?.

Conform normativului NTE 001/(3/00 "Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenerj etice împotriva supratensiunilor", pe teritoriul țării există 4 zone de poluare:

nivel de poluare I (slaba);

nivel de poluare II (medie);

nivel de poluare III (mare)

nivel de poluare IV (foarte mare).

Municipiul Pitești din județul Argeș se situează în zonă cu nivel de poluare mare (III).

Zona de amplasare a obiectivului ire caracteristici normale fără să necesite protejări special la pozarea instalațiilor electrice. Conform NTE 00 I /03/00, indicele cronokeraunic definit prin numărul de ore de furtună cu descărcări electrice în decursul unui an, stabilit ca medie pe cel puțin 10 ani pe baza absorbției meteorologice, este următorul:

zona A-160 ore;

zona B -100-129 ore;

zona C-87 ore;

zona D - 70 ore.

Municipiul Pitești se încadrează în| zona C cu un indice cronokeraunic de 72 ore.
 • d) studii de teren:

 • i) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform Reglementărilor tehnice în vigoare:

Categoria de importanță a constricției: conform HG 766/97, construcțiile ale căror instalații sunt tratate în prezentul proiect se încadrează în categoria, construcții de importanță normală (C).

 • ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice:

studiu topografic:

Nu este cazul, pentru lucrările ce se vor executa infrastructura este existentă.

studiu geotehnic sau stuaiu de analiză de stabilitate a terenului:

Nu este cazul, investiția presupupe înlocuirea ți completarea de aparate de iluminat LED amplasate pe stâlpii existenti.

studiu hidrologic, hidrogeologic,

Nu se impune realizarea unui studiu.

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice:

Prin realizarea investiției are loc o creștere a eficienței sistemului de iluminat, deci a performanței energetice.

 • e) situația utilităților tehnicb- edilitare existente:

Infrastructura sistemului de iluminat care se utilizează este cea existentă și este compusă din stâlpi, rețea electrică de iluminat și punțte de aprindere ale sistemului de iluminat public.

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția:

Nu este cazul

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice, de arhitectură sau sitari arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condționârilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Nu este cazul.

 • 3.2. Regimul juridic

Terenul ocupat de instalațiile de iluminat proiectate este situat în intravilanul Municipiului Pitești, județul Argeș și aparține domeniului public.

 • a) natura proprietății saul titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept'.de preempțiune:

Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de ilt minat public, branșamentele, instalațiile de forță, instalațiile de legare la pământ, instalațiile de automatizări, măsura și control etc. sunt în proprietatea și în administrarea operatorului de distribuție.

Punctele de aprindere, aparateie de iluminat, inclusiv accesoriile de montaj ale acestora sunt în administrarea Municipiului Piteștii.

 • b) destinația construcției existente:

Componentele rețelei de iluminat (stâlpi, rețele electrice, corpuri iluminat, puncte de aprindere) formează Sistemul de Iluminat Ppblic.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de proiecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz:

Nu este cazul.

 • d) informații/ obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria -și clasa de importanță:

Conform HG nr.766/1997, construcțiile se clasifică în patru categorii de importanță: construcții de importanță excepțională

construcții de importanță deosebită

construcții de importanță normală

construcții de importanță redusă

Stabilirea categoriei de importanță a obiectivului se face conform Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor, MDRAP, aprobată prin Ord. Nr. 31/N/02.10.95.

Factorii determinanți care au stat la baza stabilirii categoriei de importanță sunt:

importanța vitala;

importanța social-econorpică și culturală;

implicarea ecologică;

necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existența);

necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu;

volumul de muncă și de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, a căror punctare s-a făcut conform celor menționate în Metodologie.

Tabel privind calculul categoriei d<e importanță a construcțiilor:

Factorul determinant

Criteriile asociate

Nr. crt.

K(n)

P(n)

P(i)

P(ii)

P(iii)

1

1

1

1

1

1

2

1

3

4

4

2

3

1

1

1

1

1

4

1

2

2

2

1

5

1

3

2

4

2         

6

1

1

2

1

1

Total

6 < I P(n) = 11<17 categoria de importata ’"C" ~__!_                —__1

încadrarea preliminară a construcțiilor în categoria de importanță selectata se face, pe baza punctajului total obtinut prin însumarea punctajului celor șase factori determinanți, prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriilor de importanță, stabilite în metodologia MDRAP.

Categoria de importanță a construcției:

Punctaj

Excepțională

A

> 30

Deosebită

B

18-20

Normală

C

6-17

Redusă

D

< 5

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant se face pe baza formulei:

P(n} = K(n)x2P(i)/n|i}

In mod uzual K(n) = 1

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui creiteriu asociat este:

p(i) • ponderea volumului de muncă și de materiale inglobate - nivel mediu, punctaj = 2.

p(ii) - volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performantelor construcției pe durata de existență a acesteia - n vel scăzut, punctaj - 1.

p(iii) - activități deosebite in exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia - nivel scăzut, punctaj = 1.

în conformitate cu "Metodologia MDRAP" punctajul obținut este 11 (între 6 și 17), categoria de importanță a obiectivului este C -["Importanță Normală".

 • b) cod în fota monumentelor istorice, dună coz:

Nu este cazul.

c} An / ani /perioade de construire pentru fiecare corp de construcție:

Nu este cazul.

d) suprafața construita:

Nu este cazul. Investiția presupune înlocuirea și completarea de aparate de iluminat LED amplasate pe stâlpii existenți.

Nu este cazul. Investiția presupune înlocuirea și completarea de aparate de iluminat LED amplasate pe stâlpii existenți.

f) valoarea de inventar a construcției:

Pentru sistemul de iluminat public existent nu au putut fi identificate date cu privire la valoarea de inventar.

gj alti parametri. în funcție de specificul și natura construcției existente:

Conform informațiilor furnizate de către administrația locală (și in conformitate cu prevederile \^rt. 4 (l)(ț) din ghidul de finanțare), sistemul de iluminat public operează în medie 4.150 ore/an. în'general, acesta funcționează între orele y:00- 22:00 (ore zi), timp de 3 ore, iar între 22:00-07:00 (ore noapte), funcționează 7 ore.

Gruparea pe clase de iluminat: în general, orice spațiu public este constituit din mai multe zone de circulație. Cel mai des, o cale de circulație se compune dintr-un carosabil care are pe margini trotuare.

Pentru evidențierea claselor de iluminat aferente străzilor din cadrul prezentei documentații, selectarea claselor de iluminat s-a făcut în ccnformitatecu cerințele Standardului SR EN 13201-1 - Partea 1, pentru a se obține recomandările referitoare la iluminatul ce trebuie realizat cu respectarea normelor în vigoare. Astfel, se identifică următoarele etape de analiză:

 • a) definirea zonei de circulație publică prin descompunerea în una sau mai multe zone de studiu și identificarea grupei de situații de iluminat;

 • b) consultarea tabelului asociat cu grupul selectat;

 • c) definirea în detaliu a zonei de studiu;

 • d) selectarea gamei claselor de iluminat potrivite;

 • e) selectarea unei clase de iluminat dintr-o gamă potrivită;

 • f) determinarea performanțelor de iluminat care trebuie respectate pentru clasa (clasele) selectată;

 • g) luarea în considerare a recomandărilor generale.

Tabel privind clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri:

Caracteristicile drumurilor

Clasa sistemului de iluminat corespunzătoare

Drumuri cu trafic de mare viteză,[cu căi de rulare separate pentru fiecare sens, fără intersecții (ex. autostrăzile), cu acces controlat pentru care densitatea traficului și complexitatea traficului sunt:

•      mari

•      medii

•       mici

2 <: s uj        >->

Drumuri cu trafic de mare viteză, fără zona de separație între căile de rulare

(drumuri naționale, județene). Controlul traficului și separarea diferitelor benzi de circulație:

•       scăzut

•        ridicat

Ml

M2

Drumuri urbane importante, drumuri radiale, străzi de centură. Controlul traficului și separarea diferitelor benzi de circulație:

•       scăzut

•        ridicat

M2

M3

Drumuri urbane de legătură mai ^uțin importante, drumuri de acces în zonele rezidențiale, drumuri de acces la străzi și șosele importante, străzi rurale. Controlul traficului și separarea diferitelor benzi de circulație:

•       scăzut

•        ridicat

M4

M5

M6                    -

-A - .

t

Străzile care fac obiectul prezentei documentații se vor incadra în clasele de iluminat: M2, informațiile referitoare la clasele de iluminat alocate pentru fiecare stradă regăsindu-se în anexele la prezentă documentație.

 • 3.4. Anglizg stării construcției a pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic

în vederea analizării situației existente a fost realizată o verificare a întregului sistem de iluminat public al Municipiului Pitești (la nivelul obiectivului de investiții stabilit) concretizat în inventarierea elementelor componente - rețele electrice, stâlpi, aparate de iluminat.

Centralizat, informațiile rezultate din verificarea realizată sunt următoarele:

Situația existentă

Total

Pitești

Obiectiv de investiții

Stâlpi [buc]

252

252

Aparate

iluminat [buc]

252

252

Prezentarea situației existente de fiecare stradă și localitate componentă cuprinse în obiectivul de investiții stabilit se regăsește în anexele prezentei documentații.

Rețeaua de iluminat este comună cu rețeaua casnică de alimentare cu energie electrică și este realizată cu conductoare torsadate tip TYIR și rețea aeriană cu conductoare clasice din AL.

Comanda iluminatului public stradal se face centralizat din punctele de aprindere existente, amplasate de regulă în apropierea posturilor de transformare existente.

Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public, branșamentele, instalațiile de forță, instalațiile de legare la pământ, instalațiile de automatizări, măsura și control, etc. sunt în proprietatea și administrarea operatorului de distribuție.

Punctele de aprindere, aparatele de iluminat, inclusiv accesoriile de montaj ale acestora sunt în administrarea Municipiului Piteșt.

Sistemul de iluminat este intr-o sițuație precară iar în continuare sunt prezentate principalele deficiențe constatate;

 • - luminatul existent nu este în conformitate cu normele și standardele în vigoare, respectiv SREN 13201; - Sursele de lumină utilizate sunt învechite și cu randament scăzut;

 • - Iluminat insuficient pentru securitatea conducătorilor auto și totodată a trotuarelor acolo unde acestea există;

 • - Consumul de energie electrică ^ste ridicat.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv 'sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere ăl asigurării cerințelor fundamental^ aplicabile, potrivit legii:

Starea generală a sistemului de iluminat public din obiectivul de investiții este îngrijorătoare dirt cauza următoarelor aspecte:

echipamente învechite, ineficiente și cu un grad înaintat de uzură;

costuri cu energia electric ă nejustificat de mari față de eficiența luminoasă;

costuri de întreținere / menținere mari, generate de starea proastă a sistemului;

se înregistrează un numă' mult prea mare de redamații - și implicit de intervenții, comparativ cu sistemele reabilitate din alte localități; acestea trebuie gestionate ți creează necesar de resurse și un curent de opinie nefavorabil în rândul contribuabililor;

nu acoperă activitatea nocturnă a unor importante segmente de populație, generând stări de teamă, insecuritate și favorizând posibilitatea apariției vandalismului;

distribuția în teritoriu a punctelor luminoase este inechitabilă ți neeficientă, astfel încât, în timp ce în unele zone iluminatul lipsește c u desăvârșire sau este precar, în altele există o densitate mare;

distribuția luminii esteneconformă cu standardele în vigoare și creează dificultăți participanțllor la trafic (disconfort, percepție târzie și incorectă a obstacolelor, orbire, lipsa de fluență în trafic, etc); în ceea ce privește zonele de risc sporit (intersecții), acestea sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementează calitatea și cantitatea iluminatului public.

Exploatarea ți întreținerea instalațiilor până la punctul de delimitare al proprietății revine distribuitorului de energie electrică, iar exploatarea și întreținerea instalației în aval de punctul de delimitare revine Primăriei.

Delimitarea de proprietate și exploatare între furnizor și consumator se face la grupul de măsura (bornele de ieșire din contoare, pentru situația în care are loc o separare completă a rețelei de iluminat public de cea a distribuției de energ e particulară) sau la clemele de legătură ale corpului de iluminat la rețea (în situația în care rețeaua de (luminat este comună cu cea particulară).

 • 3.6. flctul doveditor al forței rnaiore, după caz. Nu este cazul.

 • 4, Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditulul energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

Pentru asigurarea parametrilor iuriinotehnici în conformitate cu normele și standardele în vigoare, respectiv SREN 13201, este necesară modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Pitești in general, ți la nivelul obiectivului de investiții stabilit în special, prin utilizarea de aparate de iluminat tip LED, eficiente din punct de vedere energetic.

 • 5, identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice si analizai detaliată a acestora

Calitatea aparatelor de iluminat și e surselor aferente are o importanță hotărâtoare în realizarea unui iluminat adecvat, care influențează în mod direct parametrii luminotehnici ai soluției ce urmează a se adopta prin acest proiect, precum și asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. Datorită performanțelor luminotehnice ți a costului redus în exploatare, sunt recomandate aparatele de iluminat cu LED.

Aparatul de iluminat este elementu ce servește la distribuția, filtrarea ți transmisia luminii produse de la una sau mai multe surse de lumină către exterior, cuprinzând toate piesele necesare pentru fixarea și protejarea lămpilor și eventual circuitele auxiliare împreună cu dispozitivele de conectare la rețeaua de alimentare.

Note generale:

scenariul de bază (de referință) trebuie să fie unul din scenariile propuse;

scenariul de bază (de referriță) nu este totdeauna scenariul minim (cea mai mică investiție), deoarece scenariul minim uneori nu reprezintă o opțiune rațională, sau, cum întâlnim în cazul de față, cerințele din ghidul de finanțare impun o soluție cu costuri superioare față de soluția minimă posibilă;

scenariile, indiferent de soluția propusă, vor presupune aducerea sistemului de iluminat la nivelul standardelor de iluminat actuale, conform cu cerințele ghidului de finanțare.

Pe baza celor menționate mai kus, intervenția asupra sistemului de iluminat public se poate face conform unuia din următoarele scenarii;

Scenariul 1: înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performanțe cu tehnologie LED precum ți înlocuirea lăturilor de montaj

Scenariul 2: înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performanțe cu tehnologie LED precum și înlocuirea kiturilor de montaj și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune

Obiectivele propuse prin realizarea investiției de modernizare a sistemului de iluminat public din obiectivul de investiții propus în Municipiul Pitești, județul Argeș, precum și cerințele legislației în vigoare, sunt evidențiate în următoarele scenarii tehnico-economice:

Lucrări conform scenariu 1:

Tabel - Scenariul 1

hlr.crt.

Denumire lucrare

1

Demontare corpuri de alimentare cu energie e

iluminat, console, brățări de fixare și cablu de ectrică a corpurilor de iluminat

2

Montare aparate de iluminat LED 100W, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat

Lucrări conform scenariu 2:

Tabel - Scenariul 2

Nr.crt.

Denumire lucrare

1

Demontare corpuri de iluminat, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat

2

Montare aparate de iluminat LED 100W, console, brățări de fixare si cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat

3

Implementare sistem > /dotare echipamente

Je dimming și telemanagement inclusiv montare

Prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de protecție și rezistență la impact ridicate (IK08 și IP66) se asigură condițji pentru păstrarea în timp a caracteristicilor inițiale și reducerea cheltuielilor de întreținere.

Prin eficientizarea sistemului de iluminat se asigură reducerea consumului de energie electrică și a cheltuielilor pentru energia electrică și pentru întreținere.

Eficientizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-uri, asigură o durată de viață ridicată (corpurile de iluminat au o durata de viață de minim 100000 ore) iar defecțiunile'care apar sunt acoperite de garanția asigurată, de minim 5 ani.

în ambele scenarii rezultă:

condiții mai bune și egale pentru toți locuitorii localității prin montarea de corpuri de iluminat asigurându-se astfel o uniformitate a sistemului de Iluminat public;

se îmbunătățește imaginea administrației, redirectionând fondurile rezultate din eficiența crescută a consumului de energie electrică, către proiecte de importanță pentru locuitori;

comunitatea participă efectiv la reducerea emisiilor de COjși la protecția mediului;

nu în ultimul rând se eduqă populația în spiritul optimizării consumului de energie electrică.

Se vor executa următoarele lucrări necesare demontării și montării aparatelor de iluminat: deconectare sistem de iluminat demontare aparat iluminat existent demontare brațe și brățări existente montare aparat de iluminat nou montare brațe și brățări noi realizare conexiuni testare, verificare și punere în funcțiune.

 • 5.1 Soluția tehnică din punctul de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural șl economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

Modernizarea sistemului de iluminpt constă în principal din următoarele lucrări:

Demontare corpuri de iluminat, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat - 252 buc; (scenariul 1 + scenariu!2);

Montare aparate de iluminat LED 100W, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de ik minat 252 buc; (scenariul 1 +scenariu!2);

Implementare sistem de cimming și telemanagement inclusiv montare / dotare echipamente (scenariul)

Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia a rezultat din: inventarierea și stabilirea stării actuale a sistemului de iluminat public;

necesitatea utilizării unor corpuri de iluminat superioare din punct de vedere luminotehnic și energetic celor existente, soluția utilizării aparatelor de iluminat cu tehnologie LED fiind cea recomandată;

Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse LED se vor monta pe fiecare stâlp (conform cerințelor Art.lO.c din ghidul de finanțare), cu distribuție unilaterală. Se vor asigura astfel parametrii luminotehnici conform cerințelor impuse de SR 13201 /2015 corespunzători claselor de circulație rutieră stabilite, respectiv M5 și M6.

 • b) Descrierea, după caz, ți a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție, propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, reparararea și înlocuirea instalațiilor și echipamentelor aferente construcției, demontări /montări, debranșări și branșări, finisaje, după caz: Nu este cazul.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția:

Condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții;

Nerespectarea graficuluil de realizare a activităților investiționale ți neîncadrarea în cuantumul financiar aprobat;

întârzieri în realizarea procedurilor de achiziție ți în incheierea contractelor de furnizare sau lucrări;

Nivelul calitativ necorespunzator al serviciilor furnizate.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice și de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată: existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • e) Caracteristici tehnice și parametri specifici invesției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție:

  LOCALITATE

  Aparat de Iluminat proiectat 100 W [buc]

  Consola L 1 m [buc]

  Cleme CDD-IL [buc]

  Cablu FY 2,5 M

  Obiectiv de investiții

  252

  252

  504

  3024

  TOTAL GENERAL

  252

  252

  504

  3024

Caracteristici tehnice ale echipamentelor utilizate:

Specificațiile tehnice reprezintă terințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs să fie descris, în mod Obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante.

Ofertanții au obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate și complete, în corelație cu specificațiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel incât să permită comisiei de evaluare identificarea cu ușurință a corespondenței acestora cu cele ofertate.

Aparate de iluminat cu LED

Pentru iluminatul rutier aparatelp de iluminat stradal echipate cu LED trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective;

 • • Asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor rezultate în calculele luminotehnice din prezenta documentație. Aceste valori se referă la: nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale, atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc.

 • • Realizarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace:

aparate de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță reduse, cu un grad marexfe'' protecție și cu caracteristici optice deosebite, echipate cu sursa LED;

componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu standardele îmvigoare și vor avea Certificate de conformitate.

 • • Pentru calculele luminotehnice se vor utiliza caracteristicile prevăzute în calculele luminotehnice din documentația de atribuire. Calculele se vor face respectând SR EN 13201/2015.

 • • Calculele luminotehnice se vor efectua în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile standardului SR EN 13201, fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internaționala de Iluminat), sau cu un program de calc ul certificat de un organism internațional sau național acreditat CIE.

 • • Calculele luminotehnice vor fi prezentate autorității contractante atât în format tipărit cât și în format electronic (ex: fișier cu extensie ".dlx"), pentru a putea fi verificate. în formatul electronic ofertantul va furniza: proiectele în format *.pdf, proiectele în format sursă (ex: *.dlx), kit-ul de instalare a programului de calcul ce deschice fișierele sursă și baza de date cu produsele folosite în calculul luminotehnic sau fișierele luminotehnice.

 • • Necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat și / sau neîndeplinirea condițiilor luminotehnice de mai sur, duce la declararea ofertei ca neconformă.

 • • Documente însoțitoare:

certificate de conformitate;

fișe tehnice/ prospecte emise de producător;

Rapoarte de incercări privind rezistența de impact IK și gradul de protecție IP în conformitate cu SR EN 60598 -1 „Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripții generale și incercări";

Pentru iluminatul rutier, calculele luhninotehnice trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective: asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire, etc.;

asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace:

 • • corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusă, cu grad mare de protecție și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

 • • componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate de conformitate;

 • • un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

Este obligatorie inscripționarea CE precum și inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat șl marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă.

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu incandescență sau cu descărcări în vapori, care, ulterior, au fost adaptate pentru surse LED.

Aparatul de iluminat are următoarele caracteristici:

 • • carcasa realizată din aluminiu, care asigură racirea și reduce greutatea (fără perforațij'Șau nervuri ale carcasei);

 • • forma și structura carcasei rezistentă la vânt;

 • • lentile LED poziționate individual pe câte un corp de ceramică de înaltă calitate pentru răcire foarte rapidă ți mai bună (se asigură astfel cel mai rapid transfer de căldură și se prelungește timpul de funcționare al LED-urilor);

 • • distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unora dintre LED-uri;

 • • fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat;

 • • fluxul luminos total al aparatului de Iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri și / sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor.

 • • Numărul minim de surse l.ED din care este format sistemul optic: 8;

 • • aparatul de iluminat trebuie să permită deschiderea sa pentru operatii de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis intr-un interval scurt de ti mp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

 • • Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere:

 • • temperatura de culoare T: = 4000K±10%

 • • indicele de redare al culorilor Ra>:70.

Aparatul de iluminat va fi echipat cu dispozițiv de control individual fără fir (parte componentă a sistemului de control), pentru corr anda și controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-1OV sau DAU;

Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE), specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare.

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de protecție IP.

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de rezistenta la impact IK.

Garanție aparat de iluminat: minim 5 ani certificat emis de producător.

Ofertanții vor depune o mostră funcțională a aparatului de iluminat propus, care să respecte toate caracteristicile solicitate, pentru a se putea verifica concordanța cu datele din oferta tehnică a fiecărui ofertant. Orice neconcordanță constatată de comisia de evaluare a ofertelor, între mostra funcțională depusă de ofertant și cerințele solicitate și / sau descrierile din oferta tehnică a ofertantului, duce la declararea ofertei ca fiind neconfcrmă.

Sistemul de dimmlng și telemanagement este propus în scenariul 2 și va face obiectul investiției, acesta fiind obligatoriu a fi implementat prin prevederile ghidului de finanțare. Sistemul de telegestiune poate realiza comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmând a se face prin modulele montate în aparatele de ilumina:. Aceste module sunt adresabile independent și pot asigura atat comanda locală pornit / oprit cât și diagnoza aparatului de iluminat în timp real - informații despre funcționare aparat iluminat. în afa ra informațiilor despre funcționarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va furniza informa ii despre rețeaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum și eventualele defecte.

Sistemul propus este prezentat detaliat în anexa dedicată (fișe tehnice) atașată prezentei documentații.. Cabluri de alimentare

Tip: FY lx2,5mmp

Număr de conductoare: 1;

Secțiune: 2,5 mm

Grosimea izolației (max.): 0.8 mm

Greutate (aprox.): 158 kg/km

Cablu de energie destinat utilizarii|în instalații electrice fixe, în zona 1 și zona 1, cu pericol de explozie grupa 2;

Pentru utilizare în pământ, în canale de cabluri în interior sau în exterior.

Tensiune nominală: U/U - 0,6/1 kv; 50 Hz;

Temperatura minimă a mediului arpbiant (pe manta):

la instalare: +5’C;

 • în funcționare: - 30’C;

Temperatura maximă admisibilă pe conductor: +70’C;

Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 3z, timp de 5 min.

Conductor de cupru unifilar sau mc Itifilar conform EN 60228, clasa 1 sau 2 de flexibilitate.

Brațe și brățări deprindere aparat de iluminat

Braț de prindere drept, realizat din oțel, rotund;

Material: țeavă de otel galvanizată, având diametrul; 048 mm;

Lungime consolă - conform calcul kiminotehnic;

Unghi de înclinare - conform calcul luminotehnic;

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

întrucât puterea instalată a aparatelor de iluminat cu LED montate va fi mai mică față de puterea instalată în situația existentă, nu se impune suplimentarea de capacități energetice noi. Se vor utiliza punctele de aprindere și rețelele electrice de iluminat existente.

 • 5.3 Durota de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Eșalonarea în timp a execuției investliției seva face după selectarea de către beneficiar a variantei optime rezultată din ofertele obținute de cz tre Primărie de la firmele de instalații.

Se vor solicita executanților grafice de execuție fizice și valorice, care vor stabili etapele de realizare a investiției.

Mai jos se prezintă graficul de realizare a investiției, ținând cont de etapele principale de realizare: Durata de implementare: 5 luni;

Procedura de achiziție publică: 1 lună;

Durata de realizare a documentației de proiectare: 1 lună;

Durata de execuție a lucrărilor: 3 lur i.

Nr crt                    Categoric^ de lucrări

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

1 Procedura de achiziție publică, Semnare contract de proiectare și execuție

X

2 Documentații și obținere aviz£

Proiectare inclusiv avize, acorquri, autorizații

X

3 Perioada de mobilizare, achizi echipamente pentru execuție

ție materiale si lucrări

X

4 Execuție lucrări

X

X

X

5 Probe, verificări, punere în funcțiune și recepție lucrări

X

Activitatea / Zona de lucru: Municipiul Pitești, județul Argeș;

Ordinul de incepere a execuției: după finalizarea procedurilor de atribuire și semnare contract.

Contract / perioada execuție C+M: 4 luni/ 2 luni

Responsabil lucrare: Reprezentanjt constructor

Termen începere lucrare: Confor|n ordinului de incepere al lucrării

Eșalonarea investiției (scenariul 1)1 Plata Investiției se face conform contractului

(INV/C+M) pentru scenariul recorr andat:       1.008.000 (lei fără TVA]

Resurse necesare - întrucât lucrările se vor realiza de către firme autorizate de A.N.R.E. conform tipului de lucrări executate, Primăria nu este nevoită să implice resurse umane după semnarea contrarului de proiectare și execuție lucrări, inclusiv asistența tehnică.

Varianta constructivă de realizare p investiției, cu justificarea alegerii acesteia a rezultat din:

Analiza energetică efectuată la nivelul obiectivului de investiții, prin inventarierea componentelor sistemului de iluminat public;

necesitatea utilizării unor corpuri de iluminat superioare din punct de vedere luminotehnic și energetic celor existente, acum so uția utilizării LED-ufui este cea optimă;

numărul de corpuri de iljuminat a rezultat din necesitatea realizării condițiilor de iluminat optime.

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției: costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurile r unor investitii similare

Valoarea estimativă a lucrărilor conform scenariului recomandat este de 1.140.532 lei [fără TVA), din care C+M = 1.008.000 lei.

Estimarea acestei valori a avut în vedere aprecierea costurilor pentru următoarele activități: investiții în echipamente de iluminat, accesorii, consumabile, elemente de rețea;

lucrări de execuție potrivit programării, incluzând manoperă, transport, depozitare, manipulare; refacerea cadrului natural și alte lucrări de protecția mediului - daca e cazul;

probe tehnologice, încercări la recepție, darea în folosință;

Costuri Scenariul 1 - nerecomandat (cheltuieli pentru investiția de baza): 961.996,00 lei (fără TVA) din care C+M = 808.400,00 lei.

Costuri Scenariul 2 - recomandat (cheltuieli pentru investiția de baza); 1.140.532,00 lei (fără TVA) din care C+M = 1.008.000,00 lei

Costurile estimative de operare pe durata normată de viotă/de amortizare a investiției publice.

Costurile de operare specifice acest jI tip de investiție sunt următoarele:

 • 1. costuri de întreținere cored ivă;

 • 2. costuri de întreținere preve itivă;

 • 3. costul cu personalul de întreținere;

 • 4. costuri neprevăzute;

 • 5. costuri cu energia electrică ^onsumată.

Alegând pentru realizarea modernizării sistemului de iluminat public corpuri având gradul de protecție IP 66 și durata de viață mare a surselor de lumină, rezultă programul pentru realizarea întreținerii.

 • 1. Costuri de întreținere corecțivă:

Reprezintă costuri cu remedieri asupra lucrărilor: în primii 15 ani nu se va interveni la corpurile de iluminat doar în unele cazuri, la accesoriile rețelei electrice (cabluri de alimentare, legături imperfecte, eventuale aparate de iluminat nefuncționale, etc). în perioada de garanție, de minim 5 ani aceste costuri vor fi egale cu 0, responsabilitatea remedierii defectelor constatate fiind în sarcina executantului lucrării. După cca. 20 ani (aprox. 80.000 h de funcționare) se va putea acționa în vederea înlocuirii corpurilor de iluminat datorită tehnologiilor noi cz re vor fi pe piață.

 • 2. Costuri de întreținere preventive:

Reprezintă costurile pentru lucrările de verificări periodice ale lucrărilor executate, verificare legaturi electrice, fixare pe stâlpi, curățire de murdărie a aparatelor de iluminat etc.

 • 3. Costul cu personalul de între ținere

Reprezintă costurile cu personalul din cadrul serviciului de iluminat

 • 4. Costuri neprevăzute

Include acele costuri ce pot interveni ca urmare a unor situații neprevăzute și vor fi stabilite intr-o limită de 25 % din totalul cheltuielilor anuale.

 • 5. Costuri cu energia electrică consumată

Un aspect important ce trebuie luat în considerare este dat de reducerile semnificative ale costurilor de consum de energie electrică alocate de solicitant pe sectorul iluminat public, prin adoptarea unor soluții tehnice cu consumuri reduse de energie, dar și reducerea costurilor de întreținere și de înlocuire a LED-urilor pe durata de funcționare a acestora.

 • 5.5 Suștenabilițatea realizări investiției

 • a) impactul social și cultura.'

Prin modernizarea sistemului de iluminat aferent obiectivului de investiții, Municipiul Pitești, județul Argeș, prin utilizarea unor aparatje de iluminat moderne, impactul vizual crează senzația de civilizație și siguranță pe timp de noapte.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investifiei: în faza de realizare, în faza

de operare

Numărul de locuri de muncă create în faza de proiectare și execuție:

în faza de proiectare și execuție se estimează că numărul de locuri de muncă ce se pot crea este de: 5 locuri de muncă. Menționăm că pentru faza de execuție aceste locuri de muncă nu sunt suportate de către beneficiar întrucât proiectai ea și execuția lucrării sunt în sarcina executantului.

Numărul de locuri de muncă create în faza de operare:

Pentru faza de operare va fi nece sar un număr de 1 loc de muncă pentru operații de supraveghere a funcționării sistemului de iluminat public sau de întreținere corectivă sau periodică și de remediere a defecțiunilor apărute.

Menționăm ca pentru faza de operare în perioada de garanție, lucrările de remediere a aparatelor de iluminat nefuncționale se vor real za cu personalul asigurat de executant.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitații și a situri/or protejate, după caz;

Calculul efectelor asupra mediului

Diminuarea emisiilor de COZ (t/An) = economia de energie electrică în sistemul de iluminat (kWh/an) înmulțită cu factorul emisiei de CC 2 care este 306 g CO2/Kwh.

Prin urmare, fiecare kWh economisit de către sistemul de iluminat public înseamnă, pentru producerea de energie electrică pe baza de coițn bustibiIi fosili, emisia în atmosfera cu 0,306 kg CO2 mai puțin.

Puterea instalată existentă (calculată conform prevederilor Art. 10(e) din ghidul de finanțare este:

Plex = 69,30 kW;

Consumul anual de energie electri'că în situația existentă (calculat conform prevederilor Art. 2,l(ț) din ghidul de finanțare, raportat la 4.150 h de funcționare / an) este:

Wex= 287.595,00 kWh;

Puterea instalată proiectată este p|pr = 25,20 kW (Scenariul 1 - fără telegestiune) nerecomaridat;

Puterea instalată proiectată este P pr = 17,64 kW (Scenariul 2 - cu telegestiune) - recomandat;

Consum anual de energie electrică în scenariul 2 - recomandat, raportat la 4.150 h de funcționare este Wpr= 73.206,00 kWh

După modernizarea sistemului de iluminat public va fi îndeplinită cerința din ghidul de finanțare potrivit căreia sistemul de iluminat public proiectat trebuie să îndeplinească prevederile SR-EN 13.201 la nivelul întregului obiectiv de investiții vizai în acest proiect.

Puterea instalată calculată conform prevederilor Art. 2. l(ț) și Art. 10(e) din ghidul de finanțare va scadea cu 51,66 kW ( procentual această scădere reprezintă o economie de 74,55 %|, ceea ce inseamnă o reducere a consumului de energie electrică anual cu 214.389,00 kWh, la o utilizare de 4.150 de ore pe an, adică, procentual, o reducere de 74,55% (calcul efectuat conform prevederilor Art. 2.1 (ț) și Art. 10(e) din ghidul de finanțare).

Din punct de vedere al emisiilor de COZ, acestea vor fi reduse cu 65,60 echivalent tCOi, Proiectul nu generează deversări de substanțe chimice sau materiale poluante pentru sol, ape și aer.

Protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice, centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

Soluțiile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, în condițiile de siguranță și eficiență în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare.

Pe toată durata de viață a instalațiilor se vor respecta cerințele impuse prin SR EN ISO 14001/2005.

Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectați factorii de mediu și nu se impun lucrări de reconstrucție ecologică, deci nu necesita studiu de impact asupra mediului.

Impactul asupra mediului se poate analiza din următoarele perspective:

Impact vizual

lipsa rețelelor aeriene și forma și textura modernă a echipamentelor produc un confort vizual mărit față de sistemul de iluminat existent;

lipsa orbirii și a poluării luminoase nu diminuează „dreptul la stele / cerul liber".

Poluare luminoasă este fenomenul prin care lumina filtrată și difuzată de un aparat de iluminat are direcții de propagare ineficiente (nu este concentrată pe suprafața de iluminat) și se răspândește aleatoriu în mediul înconjurător producând un anumit nivel de orbire și aducând un aport nedorit de iluminare pe alte suprafețe, obiecte, etc. "Dreptul la stele" este un concept promovat de organizații internaționale precum "Darksky" și care atrag atenția asupra poluării luminoase în mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta printr-o barieră împotriva percepției corecte a cerului nocturn, cu impact serios asupra modului de viață.

Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive:

Lămpile propuse nu folosesc metale grele (Hg, Pb).

Poluare prin creșterea concentrației de CO2

Nu este cazul, emisiile de CO2 vor scădea semnificativ.

Surse de poluanțl și protecția factorilor de mediu:

Protecția calității apei:

Procesul tehnologic, specific lucrărilor, nu are impact asupra calității apei.

Protecția aerului:

Tehnologia specifică execuției lucrărilor nu conduce la poluarea aerului decât în măsura în care praful rezultat din demontările instalațiilor vechi reduce întrucâtva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derulării lucrărilor se iau măsuri de reducere a maxim a prafului, prin manevrarea cu grijă a utilajelor folosite. Instalațiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, în timpul exploatării neexistând nici o formă de emisie.

Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor:

Instalațiile proiectate nu produc zgomote sau vibrații.

Utilajele specifice transportului instalațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor electrice nu vor staționa mult în zonă, timpul de staționare fiind doar cel pentru descărcarea materialelor, funcționarea acestora nu dăunează zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol și nu deteriorează zona. Se va respecta programul de liniște legiferat, între orele 22 și 6.

Protecția împotriva radiațiilor:

Instalațiile proiectate nu prodbc radiații poluante pentru mediul înconjurător, oameni și animale. Radiațiile electromagnetice propuse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protecția solului și subsolului:

Lucrările din prezentul proiect r u poluează solul și subsolul.

Protecția ecosistemelor terestre:

Lucrările din prezentul proiect nu au un impact asupra ecosistemului terestru.

Protecția așezărilor umane și altor obiective de interes public:

Se vor lua măsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării lucrărilor sa fie minime. Gospodărirea deșeurilor:

Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi: cabluri și părți metalice, etc. Aceste deșeuri se vor preda pe măsura producerii lor către beneficiar, acesta având obligația de a le depozita în zone special amenajate iar ulterior să le valorifice la centre specializate de colectare a deșeurilor.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase:

Sursele de iluminat vechi se vor depozita la beneficiar, care are obligația de a le transporta către firme specializate în colectarea acestor deșeuri conform HG 1037 din 13 octombrie 2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

S-au respectat, cu precădere, p evederile următoarelor legi:

OUG 195 /2005 - privind protecția mediului.

Ord.MAPPM nr.756/1997 - Reglementări privind evaluarea poluării mediului.

Legea nr.26/19 96 privi id Codul Silvic.

Legea nr.10711 996 - Lîgea apelor modificată și completată prin Legea 310 /2004 , Legea 112 /2006 și OUG 12 /2007.

HG nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism .

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Legea nr.213/199 8 privind proprietatea publică.

Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Legea nr.7/1996 a cadastrului

Legea nr. 13/2007 a en;rgiei electrice.

Ord.M IC nr.1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de construcții și instalații industriale generatoare de riscuri tehnoloj ice.

Ord.MIR nr.344/2001 pentru prevenirea și reducerea riscurilor tehnologice .

 • 5.6 Analiza financiară si economică aferenta realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) Prezentarea codrului c'e analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

în prezent serviciul de iluminati public al Municipiului Pitești este asigurat de administrația locală și se concretizează prin efectuarea c|e lucrări de reparații la rețelele de iluminat public.

In vederea analizării situației existente a fost realizat un inventar detaliat al elementelor componente ale rețelei de iluminat public-rețele electrice, stâlpi, aparate de iluminat. Analiza a avut în vedere identificarea elementelor componente pentru zonele care fac obiectul prezentului studiu.

Scenariul de referință - este reprezentat de păstrarea sistemului actual de iluminat și realizarea operațiilor de reparații la apariția defectelor.

Scenariul de referință are o serie de deficiențe majore printre care:

 • - Iluminatul existent nu acoperă în totalitate zona care face obiectul prezentului studiu;

 • - Iluminatul existent nu este în conformitate cu normele și standardele în vigoare, respectiv SREN13201.

 • - Sursele de lumină utilizate surt cu tehnologii învechite - cu descărcări în vapori de sodiu.

 • - Există culori diferite ale luminii și eficiență scăzută.

 • - Există o multitudine de neuniformități, fapt ce conduce la un aspect dezordonat și neunitar.

Scenariul de referință ar conduce la :

o proastă administrare a serviciului de iluminat;

deficiențe majore în funcționare,

costuri excesive privind lucrările de reparații - costuri mai mari decât investiția propusă pe perioada de referință. Rețeaua aflata în stare avansată de degradare necesită la fiecare defect DEPISTARE DEFECT, IZOLARE DEFECT, REMEDIERE DEFECT - operațiuni costisitoare, ce implică eforturi mari umane, materiale și de disponibilitate. Acest tip de intervenții implică și nefuncționarea iluminatului pe perioade mari dș timp - riscuri de accidente, crearea unui disconfort al cetățenilor în zonele în care se intervine.

costuri de mentenanță ridicate având în vedere intervenția accidentală asupra sistemului și nu o intervenție programată optimizată;

costuri ridicate privind eiergia electrică consumată.

Soluțiile propuse prin investițiile descrise conduc la economii importante de energie electrică.

 • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifica necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv

prognoze pe termen mediu și Iun g

Primăria Municipiului Pitești, pr n reprezentanții săi, studiind calitatea serviciului de iluminat public, a cheltuielilor aferente acestui serviciu, consultând legile și normativele în vigoare, a constatat faptul că se impune intervenția asupra sistemului de iluminat public.

Pentru o primă etapă s-a stabilii prezentul obiectiv de investiții, urmând ca restul satelor componente ale Municipiului să facă obiectul unei etape viitoare .

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții, îmbunătățirea serviciilor urbane, crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Modernizarea sistemuIii de iluminat public stradal;

Eficientizarea consumul ji de electricitate pentru iluminat public;

Creșterea calității servic ului de iluminat public;

Creșterea gradului de siguranță al locuitorilor localității;

Sprijinirea mediului de t faceri din localitate;

Dezvoltarea localității prin punerea în valoare a obiectivelor istorice și culturale precum'și.a avantajului de a fi aproape de alte localități mai mari, ceea ce va determina stabilirea, dat fiind condițiile asigurate, în localitate a multor țamilii care vor contribui cu impozite și taxe la bugetul local.

 • c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Analiza fluxului de numerar trebbie să arate un flux de numerar cumulat pozițiv în fiecare an al proiecției, pentru ca întreținerea infrastructurii să fie sustenabilă.

Scopul analizei financiare este calculul indicatorilor de performanță ai proiectului, rata internă de rentabilitate financiară a investiției sau a capitalului, valoarea actualizată netă a investiției și capitalului și raportul cost-beneliciu, prin utilizarea previziunilor fluxului de numerar.

Analiza financiară este realizata din perspectiva proprietarului infrastructurii reabilitate ca urmare a implementării proiectului, metoda utilizată în elaborarea sa fiind metoda fluxului net de numerar actualizat.

Investiția specifică = costul de irjstalare pe metru de cale de circulație.

Cin = m - CS + n -Ca jt- m.d-q

d

Consumul specific anual de energie electrică:

DE = tl .Pa-n

A

Factorul de performanta al instalației - qinst.

Lmed

Qinst =Qn . Emed

unde:

Cin costul de instalare pe nhetru de cale de circulație (lungime), €/m;

DE consumul specific anua1 de energie electrică, kWh/m2;

Qinst. factorul de performanții al instalației ;

m numărul de stâlpi în secțiunea transversală a căii de circulație;

Cs costul complet al stâlpului inclusiv costurile cu montajul și fundația €;

n      numărul de aparate de iluminat prezente în secțiunea transversală;

Ca     costul aparatului de iluminat montat complet echipat, €;

d distanța/spațierea dintre stâlpi, m;

Ci costul liniei electrice pe metru de circulație, €/m;

ti timpul mediu anual de funcționare, h;

Pa puterea consumată de aparatul de iluminat- inclusiv aparataj, kW;

L lățimea utilă a părții carosabile (fără scuar), m;

A suprafața de iluminat între 2 stâlpi consecutivi, A = I x d, m2

Emed iluminarea orizontală medie menținută, Ix;

Lmed luminanța medie menținută, cd/m2:

INDICATORI

Scenariul 1

Scenariul 2

C in

costul de instala (lungime), €/m

re pe metru de cale de circulație

25,58

31,78

DE

consumul specif

ic anual de energie electrică, kW/ m2

11,86

8,30

q nst.

factorul de perfț

:rmanță al instalației

0,83

0,83

m

numărul de stal circulație

ii în secțiunea transversală a căii de

1,00

1,00

Cs

costul complet e și fundația, €

1 stâlpului inclusiv costurile cu montajul

0, 00

0,00

n

numărul de apa transversală

{ate de iluminat prezente în secțiunea

1,00

1,00

Ca

costul mediu al echipat, € (calcu

iparatului de iluminat montat complet lat la întreaga valoare a Investiției)

895,31

1112,26

d

distanța/spațier

sa dintre stâlpi, m

32

32

CI

costul liniei elec

trice pe metru de circulație, €/m

0,00

0,00

tl

timpul mediu ar

ual de funcționare, h;

4,150

4.150

Pa

puterea medie t kW;

onsumata de aparatul de iluminat /stâlp,

0,1

0,07

1

ățimea utila a p

arții carosabile (fără scuar), m;

7,00

7,00

A

suprafața de ilu mz;

ninat între 2 stâlpi consecutivi, A= Ix d,

280,00

280,00

E med

Iluminarea orizc medie pentru clasele M5 și M6

ntală medie menținută, Ix; (calculat ca

raportat la nr. de aparate de iluminat)

6,70

6,70

Lmed

.urninanța med medie pentru qt de iluminat)

e menținută, cd/ mL ; (calculat ca jsele M5 și M6 raportat la nr. de aparate

0,39

0,39

qO

'actor de reflex

0,07

0,07

Ob$ervQtii:

în situația implementării sistemului de telegestiune, la scenariul 2 investiția specifică este mai mare datorită costului suplimentar adus de echipamentele de dimming și telegestiune ;

Prin implementarea sistemului de telegestiune se obține o economie suplimentară de energie;

Deoarece factorul de performanță ai instalației nu ține cont de economia de energie sau facilitate întreținerii componehtelor sistemului de iluminat și se calculează numai bazat pe mărimi luminotehnice, putem observa faptul că în situația utilizării sistemului de dimming și telegestiune acesta se menține la aceleași valori.

Determinarea indicatorilor finariciari ai proiectului

Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect, actualizate la o rată de actualizare și de a identif ca dacă un proiect este viabil din punct de vedere financiar. în cazul în care rata de rentabilitate financiară este mai mare decât 8%, proiectul este fezabil, generator de profit. Proiectul prezentat este non-pro it și se dorește a fi realizat prin "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente e energiei în infrastructura de iluminat public” , derulat în anul 2020 prin Administrația Fondului pentru Mediu .

Investiția este oportună și necesară, dar toți indicatorii financiari au valori sub limitele viabile de investiție. Astfel, valoarea investiției nu poate fi recuperată deoarece obiectivul realizat nu aduce profit, iar raportul cost-beneficiu este spbunitar, ca și valoarea RIR.

Observații;

serviciul de iluminat public nu prevede o taxă locală așa încât nu există intrări de numerar aferente acestei activități.

în consecință , instrumentele de analiză de tip cash flow, NPV sau IRR nu iți găsesc utilitatea;

Mai mult, situația energetică rezultată va fi complet nouă prin dispunerea punctelor de lumină și consumul aferent acestora, astfel încât nu se poate lua în calcul o revenire de numerar pe baza unei economii de energie.

Veniturile generate pe întreaga durata de viață a investiției: Nu este cazul;

Previziunile fluxului de numerar: Nu este cazul;

Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare (5%):

Nu este cazul ;

Calculul valorii nete actualizate : Nu este cazul;

Calculul ratei interne a rentabilității: Nu este cazul;

Recuperarea costurilor: Nu este cazul;

 • d) Analiza economică, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul.

Prezenta documentație este pentru lucrări de intervenție asupra unui obiectiv existent. Este obligatorie doar in cazul investițiilor publice majore-investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului sau echivalentul a 50 mii oane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii.

Pentru cele mai multe proiecte publice de investiții în infrastructură, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxă. Importante pentru execuția lucrării sunt beneficiile sociale și de mediul justificând astfel finanțarea proiectului.

Având în vedere amplitudinea impactului economic șl social scontat al proiectelor de infrastructură, rezultatele obținute prin intermediul analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate și susținute de rezultatele analizei economice, care este în măsură să evalueze contribuția proiectului la bunăstarea economică ți socială a locuitorilor din Municipiul Pitești, județul Argeș.

Indicatorii rezultați în analiza finanriară denotă faptul că proiectul nu prezintă profitabilitate financiară, finanțarea acestuia nu se poate realiza prin metodele clasice precum împrumutul bancar, ci numai prin finanțări din fonduri publice.

 • e) Analiza de riscuri. Măsuri tj/e prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscurilor presupune următoarele etape:

 • 1 Conceperea planului de mianagement al riscurilor

 • 2 Identificarea riscurilor

 • 3 Analiza calitativă a riscurilor

 • 4 Elaborarea planului de masuri pentru contracararea/ evitarea riscurilor

 • 5 Monitorizarea riscurilor identificate și identificarea unor noi amenințări 1. Conceperea planului de management al riscurilor presupune în primul rând cunoașterea caracteristicilor esențiale ce definesc riscurile iar, în al doilea rând, cunoașterea tuturor celor Implicate în derularea proiectului și măsura în care ei pot participa la procesul de identificare și contracarare a riscurilor.

2. Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor aplicată asupra matricei cadrului logic al proiectului.

Condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de instalații;

Acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investiții. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la apariția unor dificultăți în aprecierea unui grafic/termen de execuție realist al lucrărilor.

Nerespectarea graficului d|e realizare a activităților investiționale și neîncadrarea în cuantumul financiar aprobat.

întârzierile în realizarea activităților investiționale se datorează în principal unei slabe organizări a acestei activități precum ți a unei slabe colaborări între constructor și beneficiarul investiției.

Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut

Practica a demonstrat că există unele decalaje între termenele contractuale referitoare la efectuarea plăților și termenele reale ale efectuării acestora. Având în vedere că noile proceduri de plată prevăd sistemul de decontare în efectuarea plăților, apreciem că potențialele deviații de la calendarul plăților poate avea efecte grave asupra solvabilității beneficiarului

întârzieri în realizarea procedurilor de achiziție și în încheierea contractelor de furnizare sau lucrări,

Aceste riscuri pot apărea datorită unor factori externi și în mare măsura necontrolabili. Aceste condiții externe pot fi determinate de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot duce la reluarea unor licitații ți depășirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectată de următoarele riscuri:

Nivelul calitativ necorespunzător al serviciilor de iluminat oferite

Un risc important în îndeplinirea indicatorilor și rezultatelor proiectului îl constituie nivelul calitativ al serviciilor acordate.

Nivelul 3

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

Posibile neconcordanțe între politicile regionale si cele naționale în ceea ce privește aspectele sociale ale dezvoltării localității;

Acest risc are implicații la nivelul obiectivului general al proiectului și poate apărea ca urmare a unei comunicări defectuoase între partenerii locali și factorii de decizie de la nivel central;

Mediul legislativ incert ca urmare a încercării de armonizare a legislației naționale cu cea europeană.

Practica implementării proiectelor finanțate arată că schimbările efectuate la nivel legislativ, fie că acestea au legătură directă sau incirectă cu aria de aplicare a proiectului, au un impact considerabil asupra gradului de realizare a indicatorilor de performanță.

J. Analiza calitativă a riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanăei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate .

In aceast etapă este esențială utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție a riscului și impactul produs.

Tabel 5.6.1. Matricea de e\

'aluare a riscurilor

Impact/Probabilitate Scăzbtă               Medie

de apariție

Ridicată

Posibile neconcordanțe Nerespectarea între politicile regionaletermenelor de plată și cele naționale în ceeaconform ce privește aspectele calendarului sociale ale dezvoltării prevăzut

Scăzut                 local tații

Med ul legislative incert ca urmare a încercării de armonizare a legislației      ____

naț eur

bnale cu cea ppeană

Mediu

Condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții

Nerespectarea graficului de      realizare      a

activităților investiționale

Neincadrarea         în

cuantumul financiar aprobat; întârzieri în realizarea procedurilor de achiziție și în încheierea contractelor de furnizare sau lucrări.

Ridicat

Nivelul calitativ necorespunzător al serviciilor sociale furnizate

4. laborarea unui plan de masuri

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute în literatura de specialitate se impart în următoarele categorii:

Evitarea riscului - implicîs< himbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de apariție și/sau impactul negativ al riscului;

Planurile de contingență -^planurile de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului;

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a căror probabilitate de apariție este medie sau ridicată și au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului.

5. Monitorizarea riscurilor identificate și identificarea unor noi amenințări

[Tabel 5.6.2 - Matricea de manageme

it al riscurilor

Nr.

Crt.

Risc

Tehnici de control

Măsuri de management

1

Condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții

Reducerea riscului

in vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomandă o planificare riguroasă a activităților și o eșalonare a acestora având în vedere că expunerea la condițiile meteorologice este maximă.

Respectarea cu strictețe a graficului de lucrări.

2

Nerespectarea graficului de realizare a activităților investiționate și neîncadrarea în cuantumul financiar aprobat

Evitarea riscului 'Reducerea 'iscului

Pentru evitarea acestui risc este necesar ca în perioada de elaborare a documentației tehnice să se elaboreze graficul Gantt al proiectului ținând cont de toate „restricțiile" impuse de activitatea investițională.

De asemenea se impune monitorizarea tehnică atentă a fiecărei etape de implementare

3

întârzieri în realizarea procedurilor de achiziție și în încheierea contractelor de furnizare sau lucrări.

Evitarea riscului

Elaborarea fișelor achiziției se va realiza de către o persoană specializată, astfel încât să fie exprimate corect toate caracteristicile tehnice ale echipamentelor. Se va monitoriza în permanență încadrarea în termenele prevăzute în graficul de activități.

4

Nivelul calitativ necorespunzător al serviciilor furnizate

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat prlntr-o colaborare // cooperare între beneficiarii direcți și Indirecțli ai nvestiției. Respectarea graficelor de întreținere a echipamentelor. Angajarea de personal competent

Scenarlul/Opțiunea tehnico-economlcă optimă, recomandată 6.1 Comparația șcenariilor/optjunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al suștenabilițâtii și riscurilor

S-au propus și analizat cele două scenarii posibile care rezolvă majoritatea problemelor sistemului de iluminat din obiectivul de investiții.

Scenariul 1: înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu tehnologie LED precum și înlocuirea kiturilor df montaj.

Scenariul 2: înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu tehnologie LED precum și inlocuirea kiturilor de montaj și se va implementa un sistem de dimming și telemanagement;

Tabel 6.1.1 - Analiza comparativă a scenariilor:

Scenariu

Scenariul 1 -

iNerecomandat

Scenariul 2 - Recomandat

Scurtă descriere

Demontare corpuri de iluminat;

- Montare aparate de iluminat LEp 100W

- Demontare corpuri de iluminat, - Montare aparate de iluminat LED 100W, Implementare sistem de dimming și telemanagement inclusive montare/dotare

echipamente

Costuri anuale

Consum energie electrică anual [kWh]

104580,00

73.206,00

La o reducere afluxului luminos cu 30%

Valoarea procentuală a consumului de energie electrică, considerând situația

Scade consum de situai

ul cu 63,64 % față ia existentă

Scade consumul cu 74,55% față de de situația existentă.

ideală (conform ghid) ca referință

Rezolvare probleme actuale relativ nivelul de iluminat

Da, cu realizare energie

de economie de de 63,64%

Da, cu realizare de economie de energie de 74,55% și posibilitate monitorizare

Durata de viață a sursei de lumină

Minim 1

00000 ore

Minim 100000 ore

Tabel 6.1.2 Scenariul 1

corpuri il.

lungime

distanta medie

Pi (kW)

Energie el. (kWh)/an

Situație

(buc.)

(m)

între stâlpi

(m)

4.150 ore func.

existenta

252

0829

35

69,30

287595,00

proiectata

252

8829

35

25,20

104580,00

Economie energie electrică în regim normal

183015,00

63,64% !

Tabel 6.1.3 Scenariul 2

Situație

corpuri il. (buc.)

lung (m)

ime

distanta între stâlpi (m)

Pi (kW)

Energie el. (kWh) /an 4.150 ore func.

existenta

252

882C

)

35

69,30

287595,00

proiectata

252

Î882(

35

17,64

73206,00*

Economie energie electrică în regim de telegestiune

214389,00

74,55%

*La o reducere a fluxului luminos cu 34%

Tabel 6.1.4 - Referințe îmb

jnătățire eficiență energetică

Scenariul 1 față de Sit. existentă

Scenariul 2 față de Sit. existentă

63,64%

74,55%

6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiijnii optime recomandate

Scenariul recomandat este Scenariul 2 care asigură un sistem de iluminat modern, cu eficiență luminoasă și energetică ridicată, cu o durată de viață mare a surselorde lumină (minim 100000 ore), cu cheltuieli de întreținere și exploatare reduse și o investiție rezonabilă. în plus, implementarea scenariului 2 asigură un nivel al luminanței in conformitate cu prevederile standardului SR-EN 13.201 pe toate străzile din obiectivul de investiții și de asemenea, asigură implementarea sistemului de telegestlune, in conformitate cu prevederile ghidului de finanțare.

Scenariul prevede montarea de aparate de iluminat cu LED, inclusiv console cu brățări de fixare și cablu de alimentare în locul aparatelor ce iluminat vechi . Scenariul asigură rezolvarea problemelor majore ale sistemului de iluminat public și contribuie la reducerea cheltuielilor cu energia electrică, la reducerea emisiilor de dioxid de parbon prin utilizarea de corpuri de iluminat eficiente .

Avantajele scenariului recomanda l:

Prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de protecție și rezistență la impact ridicate (IK08 și IP66) se asigură condiții pentru păstrarea în timp a caracteristicilor inițiale și reducerea cheltuielilor de întreținere.

Prin eficientizarea sistemului de iluminat se asigură reducerea consumului de energie electrică și a cheltuielilor pentru energia electrică și pentru întreținere.

Eficientizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-uri, asigură o durată de viață ridicată (corpurile de iluminat au o durată de viață de minim 100000 ore) iar defecțiunile care apar sunt acoperite de garanția asi jurată.

în ambele scenarii rezultă:

condiții mai bune șl egale pentru toti locuitorii localității prin montarea de corpuri de iluminat aslgurându-se astfel o uniformitate a sistemului de iluminat public;

se îmbunătățește imaginea administrației, redirectionând fondurile rezultate din eficiența crescută a consumului de energie e lectrică, către proiecte de Importanță pentru locuitori;

comunitatea participă efectiv la reducerea emisiilor de CO ? șl la protecția mediului;

nu în ultimul rând, se educa populația în spiritul optimizării consumului de energie electrică.

In conformitate cu recomandările prezentate în „ Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis" elaborat de Comisia Europeană, orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare și economice este de 20 ani.

Perioada de analiză este compusă din perioada investițională și perioada operațională.

Alegerea s-a făcut ținând cont de disponibilitățile financiare, cu mențiunea că propunerea unui sistem de dimming și telemanagement din varianta 2 - cea recomandată - este una obligatorie prin prevederile ghidului de finanțare și trebuie realizată .

Scenariul recomandat presupune următoarele soluții constructive adoptate :

Demontare corpuri de iluminat, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat - 252 buc

Montare aparate de iluminat LED 100 W, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat - 252 buc;

Prin implementarea noului sistem de iluminat vom avea următoarele avantaje:

 • • se reduce numărul de inspecții sistematice pentru verificarea lămpilor;

 • • se reduce timpul pentru întreținerea preventivă ;

 • • se reduce durata intervențiilor și a timpilor de nefuncționare;

 • • scad cheltuielile de întreținere și cu energia electrică pentru iluminat datorită eficientei ridicate

a aparatelor de Iluminat.

Cerințe ale consumatorului privind calitatea energiei electrice tip consumator: iluminat public nivel și variație de tensiune: 23OV+/-1O% nivel de frecvență admis: 50Hz;

durata de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi determinate de avarii în rețeaua electrică: până la remedierea defectului în instalațiile furnizorului;

puterea instalata este: P = 10,43 kW

mod de alimentare : din rețeaua de iluminat existentă

Delimitarea instalațiilor proiectate îr tre furnizor și consumatori

Exploatarea și întreținerea instalațiilor până la punctul de delimitare al proprietății revine distribuitorului de energie iar exploatarea și întreținerea instalației în aval de punctul de delimitare revine beneficiarului.                '

6.3 Principalii indicatori țehnico-economici gferenti obiectivului de investiții:

a) Indicatori minimali - aferenți scenariului 1 - nerecomandat , respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata îi lei, cu TVA și, respectiv , fără TVA, din care construcțihmonțaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției - chel :uieli pentru investiția de baza (scenariul 1): 921.270,40 ROM, la care se adaugă TVA in valoare de 172.976,00 RON, rezultândo valoare totală de 1.094.246,40 RON , din care C + M : 808.400,00 RON, la care se adaugă TVA in valoare de 153.596,00 RON, rezultând o valoare totală a C + M de 961.996,00 RON .

Indicatori maximali - aferenți scenariului 2 - recomandat , respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv , fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției - che tuieli pentru investiția de baza (scenariul 2): 1.140.532 RON, la care se adaugă TVA in valoare de 214.585,00 RON, rezultând o valoare totală de 1.355.118,00 RON , din care C + M : 1.012.000,00 RON, la care s : adaugă TVA in valoare de 192.280,00 RON, rezultând o valoare totală a C + M de 1.204.280,00 RON .

Conform ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionări inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public , costurile aferente Sceneriului 2 - Recomandat se prezintă după cum urmeaza:

1.    CHELTUIELI ELIGIBILE

2.    CHELTUIELI NEELIgJbILE

TABEL DE CALCUL AL

CHELTUIELILOR TOTALE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Denumire

Valoare fara TVA - Ron

TVA - Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru investiția de baza -

1.008.000

191.520

1.199.520

2

Consultanta - pct. 3.7 din DG - Max. 4% din CțM

40.000

7.600

47.600

3

Proiectare si asistentă tehnica - pct. 3.5 si 3.8 din DG - Ma|x. 5% din C+M

50.400

9.576

59.976

4

Consultanta - achizit

i - pct.3.6 din DG

0

0

0

5

Cheltuieli diverse

- Pct 5 din DG

O

0

0

6

Total -

Ron

1.098.400

208.696

1.307.096 -----------------------,-----------------------

TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR ELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr. Crt.

Denumire

Valoare fara TVA - Ron

TVA - Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru investiția de baza - C+M

1.008.000

191.520

1.199.520

2

Consultanta - pct. 3.7 dir DG - Max. 4% din C+M

i

40.000

7.600

47.600

3

Proiectare si asistenta tehnica - pct, 3.5 si 3.8 din DG - Max. 5% din C+M

50.400

9.576

59.976

4

Total - Ron

1.098.400

208.696

1.307.096

TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR NEELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr. Crt.

Denumi

e

Valoare fara TVA - Ron

TVA - Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru de baza -C

investiția

+M

0

0

0

2

Organizarea prc de achiziție - pc DG

cedurilor

t. 3.6 din

0

0

0

3

Cheltuieli diver din DG

>e - pct 5

42.132

5,890

48.022

4

Total - Ron

42,132

5,890____

48.022

Conform prevederilor Art.l3(g) din ghidul de finanțare, in cadrul acestui proiect UAT Pitești va susține contr buția proprie după cum urmeaza:

313.638 RON - Inclusiv TVA din totalul cheltuielilor eligibile, ceea ce reprezintă un procent de 23,1447% din valoarea totală

48.022 RON - Inclusiv TVA - reprezentând totalitatea cheltuielilor neeligibile.

Tabel 6.3.1 - Indicator de performanță

Indicatori specifici

UM

Scenariul 1 (nerecomandat)

Scenariul 2

(recomandat)

Situația existentă

Valoarea Investiției

lei fără TVA

808.400,00

1.140.532,00

-

Consumul specific anual de energie electrica

kWh/an

104.580,00

73.206,00

287.595,00

Tabel 6.3.2 - Elemente fizice

Nr.crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Demontare corpuri de iluminat, console, brățări de fixare și cablu de alimentare cu energie e lectrică a corpurilor de iluminat

buc

252

2

Montare aparate de iluminat LED 100W, console, brățări de fixare si cablu de alimentațe cu energie electrică a corpurilor de iluminat

buc

252

3

Implementare sistem de telegestiune

buc

1

b) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat /operare, stabiliții în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Prin montarea noilor aparate de iluminat public cu LED vor apărea următoarele influențe favorabile: asupra mediului:

 • • reducerea poluării prin diminuarea gazelor cu efect de seră - datorită reducerii consumului de energie electrică;

din punct de vedere economic:

 • • reducerea consumului de energie electrică;

 • • reducerea costului întreținerii-menținerii sistemului de iluminat;

 • • reducerea apariției defectelor corpurilor de iluminat;

 • • creșterea eficienței consumului de energie electrică, datorită eficenței luminoase a corpurilor cu LED.

din punct de vedere social:

 • • îmbunătățirea sistemului de iluminat și asigurarea unei siguranțe a cetățenilor;

 • • realizarea unei uniformităl i mai bune a sistemului de iluminat;

 • • creșterea accesibilității în ;:onă ;

 • • datorită indicelui de redar a a culorilor ridicat se îmbunaătățește și traficul stradal

Aceste elemente reprezintă efectele pozițive ce rezidă din îmbunătățirea mediului luminos în localitate, ce apar în urma realizării lucrărilor. în general se poate afirma că realizarea acestui obiectiv constituie un real și important folos pentru întreaga comunitate și a activității economico- sociale din zonă.

c) durata estimată de execuție ă obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare (scenariul 2 - recomandat): 5 luni;

Procedura de achiziție publică: 1 lună;

Durata de realizare a documentației de proiectare: 1 luni;

Durata de execuție a lucrărilor: 3 tuni;

Datorită specificului lucrării, de păstrare a infrastructurii existente, nu se impune obținerea sau amenajarea terenului pentru realizarea lucrărilor.

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fumdamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

in prezenta documentație s-au prezentat soluțiile realizării unui sistem de iluminat public eficient și cu o durată de viață de aproximativ 20-25 de ani,

Există prezentate detaliat atât etape e de realizare cât și caracteristicile tehnice ale tuturor materialelor utilizate, deci beneficiarul lucrării poate prezenta unor posibili executanți lucrarea pentru ofertare.

Etape de exploatare/operare și întreținere, metode.

Se va realiza un program de intervenție de către Beneficiar;

Sistemul de iluminat va fi unitar prezentând soluții luminotehnice și electrice adaptate unui echipament modem și performant.

Prin crearea iluminatului public unitar se va asigura o întreținere și exploatare mult mai facilă economisindu-se timp și forță de muncă .

Prin utilizarea corpurilor de iluminat echipate cu LED având o eficacitate luminoasă ridicată și o eficiență energetică mare se va realiza o scădere substanțială a consumului de energie electrică la același număr de puncte luminoase.

In situațiile prezentate mai sus lucrările se vor face conform cerințelor luminotehnice internaționale cu personal autorizat și cu experiență în domeniu, fapte dovedite de gestionarea sistemului de iluminat public la un nivel ridicat adaptat cer nțelor internaționale .

Prin utilizarea aparatelor de Iluminat avâmd un factor de putere mai mare sau egal cu 0,92 se va obține o economie la suma plătită aentru cantitatea de energie consumată. în final, practic , energia reactivă nu se mai

plătește rezultând o economie financiară în gestionarea sistemului de iluminat public.

Toate reabilitările, modernizările și extinderile se vor face pe baza proiectelor luminotehnice pentru încadrarea întregului sistem de iluminat în cerințele normelor internaționale și interne CIE 30-2, CIE 31 și a normelor SR 13433, SR EN 132 01-3.

Documente ce se cer executantului

La începerea și pe timpul execdției lucrărilor de instalații electrice interioare și exterioare , executantul va pune la dispoziția beneficiarului următoarele documente, după caz:

capacitatea și atestatele personalului calificat pentru execuția lucrărilor de instalații electrice ;

lista cu dotările tehnice pentru execuția lucrărilor , testarea lucrărilor executate și echipamentele necesare pentru protecția muncii, necesare pe timpul execuției;

certificate de calitate pentru materiale și buletine de încercări și analize, daca este cazul;

specificațiile tehnice ale corpurilor și echipamentelor electrice utilizate ;

procesele verbale și instripctajele pe care executantul le-a întocmit , pentru respectarea măsurilor de protecția muncii și focului, în special cele aferene instalațiilor electrice.

Pentru toate aparatele se vor exetuta următoarele lucrări necesare demontării și montării lor: deconectare sistem de iluminat demontare aparat iluminat existent demontare braț și brățări existente montare braț și brățări noi montare aparat de ilumir at nou realizare conexiuni testare, verificare și punere în funcțiune.

Pentru începerea lucrărilor se va realiza :

 • A. Delimitarea materială a zonei de lucru

După descărcarea materialelor și echipamentelor, se trece la delimitarea materială a zonei de lucru, după care se trece la echiparea personalului cu mijloacele de protecție individuală necesare executării lucrării și la luarea în primire a amplasamentului unde se va executa lucrarea.

Delimitarea materială a zonei de ucru, trebuie să asigure:

 • • prevenirea accidentării fc rmației de lucru;

 • • prevenirea accidentării persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru. Delimitarea materială se realizează prin îngrădiri provizorii mobile pe care se montează indicatoare de securitate.

 • B. Asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică

Măsurile tehnice de protecție e muncii în zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrică au roiul de a preveri accidentarea de natură neelectrică a formației de lucru, dar și a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru, ele aplicându-se conform normelor specifice, pe genuri de lucrări și instalații.

 • C. Demararea executării lucrării

Succesiunea operațiilor tehnologice și a măsurilor de protecția muncii specifice:

 • • echiparea personalului ci mijloacele de protecție Individuale necesare executării lucrării;

 • • delimitarea zonei de lucru;

 • • pregătirea materialelor necesare execuției

 • • execuția lucrărilor specifice

Caracteristicile generale ale materialelor și echipamentelor electrice și modul lor de instalare trebuie alese astfel încât sa fie asigurară funcționarea în bune condiții a instalației electrice și protecția utilizatorilor și bunurilor în condițiile de utilizare date și tinându-se seama de influențele externe previzibile.

Toate materialele și echipamente e utilizate în instalațiile electrice trebuie să fie agrementate tehnic, conform Legii 10/1995 privind ca itatea în construcții și certificate conform Legii protecției muncii nr. 90/1996.

Toate materialele și echipamentele trebuie să corespundă standardelor și reglementărilor în vigoare și să fie instalate și utilizate în condițiile prevăzute de acestea.

încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Lucrări de montaj a consolelor și aparatelor de iluminat public:

Pentru lucrări cu scoatere de sub tensiune :

Etapele de realizarea a acestor lucrări sunt:

 • a) Se poziționează utilajul în dreptul stâlpului unde urmează a se lucra având în vedere ca brațul să ajungă

până la locul de montaj; poziționarea și calarea autoutilajului se realizează de către conducătorul acestuia conform specificațiilor din cartea tehnică;

 • b) Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de muncă): panoul și banda de avertizare;

 • c) Electricianul se urcă în coș ci| sculele necesare intervenției, echipat cu casca de protecție și cu centura simplă sau complexă;

 • d) Se pun în coșul utilajului corpurile, consolele și clemele care trebuie montate;

 • e) în cazul consolelor cu înălțimea mai mare de 2,5m, în coș se va urca și șoferul pentru a ajuta

la montaj (echipat cu casca și centura de protecție);

 • f) Personalul din coșul autoutil ijului iși fixează centura simplă sau complexă la bulonul nacelei;

 • g) Electricianul se ridică cu autoutilajul în poziția de lucru și verifică lipsa tensiunii de alimentare

cu indicatorul de tensiune sau cu un aparat de măsura pus pe scala de minim 400Vca;

 • h) Electricianul deconectează d n rețeaua aeriană cablul de alimentare al corpului vechi;

 • i) Deconectează din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

 • j) Demontează corpul de iluminat vechi și îl așează în coșul autoutilajului;

 • k) Se desface legătura consolei la instalația de impământare;

 • I) Demontează consola și o așează în coșul autoutilajului;

 • m) Montează noua consolă;

n) Se execută legătură consolei la instalația de împământare;

 • o) Montează corpul de iluminai nou și conectează în clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

 • p) Reface legăturile electrice din rețeaua aeriană pentru alimentarea corpului de iluminat;

 • q) După terminarea intervenției executantul coboară de la poziția de lucru;

 • r) Șoferul ridică mijloacele folosite pentru delimitarea materială a zonei de lucru (loc de muncă);

 • s) Șoferul decalează autoutilajul și echipa se deplasează către următoarea locație.

Lucrări de montaj a consolelor și aparatelor de iluminat public

Pentru lucrări cu lucrul sub tensiune

Etapele de realizarea a acestor lucră ri sunt:

 • a) Se poziționează utilajul în dreptul stâlpului unde urmează a se lucra având în vedere ca brațul să ajungă până la locul de montaj, poziționarea și calarea autoutilajului se realizează de către conducătorul acestuia conform specificațiilor din cartea tehnică;

 • b) Se pun mijloacele folosite pe ntru delimitarea materială a zonei de lucru (loc de muncă): panoul și banda de avertizare;

 • c) Electricianul se urcă în coș cu sculele necesare intervenției echipat cu casca de protecție cu vizieră, cizme electroizolante și cu centura simplă sau complexă;

 • d) Se pun în coșul utilajului corpurile, consolele și clemele (serie sau derivație) care trebuie montate;

 • e) în cazul consolelor cu înălțimea mai mare de 2,5m, în coș se va urca și șoferul pentru a ajuta la montaj (echipat cu casca de protecție și cu cizme electroizolante);

 • f) Personalul din coșul autoitllajului isi fixează centura simplă sau complexă și se echipează cu mânuși electroizolante;

 • g) Electricianul se ridică cu aiitoutilajuI în poziția de lucru;

 • h) Electricianul deconectează din rețeaua aeriană cablul de alimentare al corpului și izolează capetele conductoarelor; în cazul îi care rețeaua de iluminat este subterană aceasta operație nu se execută;

 • i) Deconectează din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare și le izolează la capete în cazul alimentării din LES;

 • j) Demontează corpul de iluminat și il așează în coșul autoutilajului;

 • k) Se desface legătura consolei de la instalația de împământare;

Demontează consola și o așează în coșul autoutilajului;

m) Montează noua consola;

 • n) Se execută legătura consolai la instalația de împământare;

 • o) Montează corpul de iluminat și conectează în clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

 • p) Reface legăturile electrice clin rețeaua aeriană pentru alimentarea corpului de iluminat;

 • q) Verifică buna funcționare a corpului montat;

 • r) După terminarea intervenției executantul coboară de la poziția de lucru;

 • s) Materialele demontate se c escarcă din nacelă pe platforma utilajului;

 • t) Șoferul ridică mijloacele folosite pentru delimitarea materială a zonei de lucru (loc de mțincă);

 • u) Șoferul decalează autoutilajul și echipa se deplasează către următoarea locație .

Controlul execuției se va asigur? de către personalul autorizat al constructorului și delegatul beneficiarului. Proiectantul va participa la verificarea lucrărilor în măsura în care va fi solicitat de constructor sau beneficiar, precum și pentru confirmarea fazelor determinante ale lucrării.

Toate lucrările ce urmeaza să devină ascunse vor fi verificate în prealabil, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Rezultatele probelor și verificărilor prevăzute de normativele specifice sau cele indicate de proiectant vor fi atestate prin procese verbale ce se vor atașa la Cartea construcției.

La terminarea lucrărilor, executantul va preda beneficiarului:

proiectul de execuție aprobat, cu modificările intervenite în cursul execuției, necesar pentru întocmirea de către acesta a cărții te hnice a construcției;

buletinele de verificare și încercare a instalațiilor;

observații și constatări efect uate pe parcursul lucrărilor de execuție, care pot constitui repere în activitatea de exploatare a beneficiarului;

documentațiile tehnice (planuri , scheme, specificații , etc .) ale echipamentelor care au fost montate, inclusiv instrucțiunile de montaj și utilizare, care au fost primite de la furnizorii acestora;

certificatele de garanție ale materialelor și echipamentelor introduse în instalațiile executate.

Resurse necesare post execuție

Se vor utiliza un minim de echipaj / schimb format din doi muncitori șofer-electrician având în dotare un autoutilaj tip PRB sau utilitară .

Probe tehnologice și teste.

Ținând cont de etapele de realizare a investiției, pentru această localitate avem: montare aparate de iluminat, console și coloane electrice.

înainte de începerea lucrărilor, corstructorul are obligația să instruiască personalul tehnic și de execuție pentru fiecare fază/etapă c in procesul de realizare al lucrării.

Va respecta toate prevederile din fișele tehnologice specifice de execuție din dotare, cât și prevederile din fișele tehnice livrate de furnizor cu fiecare echipament.

Pentru fixarea aparatelor de ilumina: pe stâlpi se vor folosi console dimensionate pe fiecare stâlp, astfel încât să se asigure înălțimea de montaj a corpurilor.

Consolele noi sunt calculate astfel în cât corpurile de iluminat să fie amplasate în poziția optimă în raport cu carosabilul având dimensiunile în funcție de brațul, înălțimea și unghiul de înclinare al aparatrului de Iluminat rezultat din calculul luminc tehnic și în același timp pentru a face față solicitărilor multiple la care sunt supuse : Vânt, chiciura, vibrații, etc.

Se asigură împământarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite b incare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Strategia de contractare se realizează conform principiilor, cadrului general și a procedurilor stabilite de legislația în vigoare privind achizițiile publice, urmărind:

libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant;

eficiența utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

transparența, respectiv punerea la dipoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribui -ea contractului de achiziție publică;

tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial și a proprieății intelectuale a ofertantului.

Strategia de contractare va avea la bază următoarele elemente:

Dovada angajamentului furnizorului pentru o îmbunătățire continuă;

Monitorizarea și raportarea aeriodicăa performanței;

Obiective pentru îmbunătățirea continuă;

Implicarea timpurie a contractantului și a rețelei de furnizori în planificarea și proiectarea lucrării;

Investigația detaliată a performantelor proiectanților în ceea ce privește elaborarea unor proiecte care să fie mai sigure în întreținere și operare ;

perioada mai lungă pentru familiarizarea și mobilizarea contractantului și a rețelei de furnizori; Cerințe față de firme de a prevedea planuri de acțiune în cazul accidentelor;

Monitorizări elaborate ppst-proiect.

Sursele de finanțare ale investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii sau de la bugetul de stat/ bugetul local, credite bancare, operatori de iluminat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Obiectivul va fi propus la finanțare prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu în anul 2020.

 • 7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism, iar pentru investițiile care depășesc limita unei unitati administrativ-teritoriale se poate întocmi și pe baza planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

Certificatul de urbanism se emite în termen 3 luni de zile de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

în situația în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obținerea autorizației de construire/desființare, acesta va fi însoțit de formularele fișelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic.

în documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligația de a înștiința solicitantul cu privire la taxele legale necesare a vizării documentației în vederea autorizării.

în acest scop, societățile furnizoare de utilități au obligația ca, pe baza de protocol încheiat Cu autoritatea administrației publice locale , să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe lipuri de lucrări și capacități - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată și conturile în care acestea trebuie achitate.

Certificatul de urbanism este va|labil pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 luni de la data emiterii, în funcție de:

 • a) scopul pentru care a fost solicitat;

 • b) complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

 • c) menținerea valabilității ț revederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a

teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

0 data cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acestuia.

 • 7.2 Studiu topografic vizat de către oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Nu este cazul, se vor utiliza amplasamentele existente și doar se vor înlocui și completa aparatele de iluminat existente cu aparate de iluminat tip LED.

 • 7.3 Extras de carte funciară. cu\exceptia cazurilor speciale, expres prevăzute de Iede Nu este cazul.

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Avizele de principiu constau în eliberarea unui aviz de amplasament pentru instalațiile electrice noi proiectate de către toți deținătorii de utilități din zonă - Nu este cazul.

Avizul de amplasament se eliberează pentru persoanele fizice și juridice în vederea obținerii autorizației de construcție de la Primărie - Nu este cazul.

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

ACORD DE MEDIU constă în decizie autorității competente pentru protecția mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico- juridic eliberat în scris prin care se stabilesc condițiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecției mediului.

Acordul de mediu se emite numai dacă proiectul prevede eliminarea consecințelor negative asupra mediului în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice și reglementările in vigoare.

LEGISLAȚIE CURENTĂ:

Legea nr. 292/2018 privinq evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra, mediului

Legea Protecției Mediului rr.137/1995 republicată și completată cu prevederile OUG 91/2002 aprobată prin Legea 294/27.06.2003

HG 918/2002 privind stabi irea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei procedure

Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, de

emitere a acordului de mediu

Ordinul MAPAM nr.210/25.03.2004 privind modificarea Ordinului M.A.P .M. nr.860/2002

Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investitii și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu se impune suplimentarea de capacitate energetică, astfel că nu sunt necesare avize , acorduri și studii din partea deținătorului da rețele electrice din zonă,

Se impune doar solicitarea din aartea executantului lucrării a unui acces în instalațiile furnizorului de electricitate pentru realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării; unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea eficienței energetice:

Nu se impune.

 • b) studiu de trafic și studii/ de circulație

Nu se impune.

 • c) raport de diagnostic arneologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauza de utilitate publică Nu se impune.

 • d) studii de specialitate ne cesare în funcție de specificul investiției

Nu se impun deoarece se utilizează aceleași amplasamente, nu trebuie solicitat distribuitorului de energie un spor ye putere ce ar necesita un studiu de specialitate.

Proiectant,

tir //.c.t..........

"Moden^zarea unei secțiuni a sistemului de Iluminat public existent la nivelul Municipiului Pitești"

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției - cheltuieli pentru investiția de baza: 1.140.532,00 RON, la care se adaugă TVA in valoare de 214.186,00 RON, rezultând o valoare totală de 1.355.118,00 RON, din care C + M: 1.012.000,00 RON, la care s= adaugă TVA in valoare de 214.586,00 RON, rezultând o valoare totală a C + M de 1.204.280,00 RON .

Conform ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice ți a gestionării inteligente a energiei în Infrastructura de iluminat public, costurile aferente Sceneriulul 2 -Recomandat se prezintă după t urn urmeaza : 1.      CHELTUIELI ELIGIBILE

2.      CHELTUIELI NEELIGIBILI;

TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR TOTALE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Denuijiire

Valoare fara TVA - Ron

TVA-Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru inVestit c+iyi

a de baza -

1.008.000,00

191.520,00

1.199.520,00

2

Consultanta - pct, 3.7 din DG - Max. 4% din C+M

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3

Proiectare si asistenta tehnica - pct. 3.5 si 3.8 din DG - Mtlx. 5% din C+M

50.400,00

9.576,00

59.976,00

4

Consultanta - achiziții - pct.3.6 din OG

0

0

0

5

Cheltuieli diversd - Pct 5 din DG

0

0

0

6

Total -

Ron

1.098.400,00

208,696,00

1.307.096,00

TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR ELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Denumire

Valoare fara TVA - Ron

TVA - Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru investiția de baza - C+M

1.008.000,00

191.520,00

1.199.520,00

2

Consultanta - pct. 3.7 din DG - Max. 4% din C+M

40.000,00

7.600,00

47.600

3

Proiectare si asister ta tehnica - pct. 3.5 si 3.8 din DG - Max. 5% d n C+M

50.400,00

9.576,00

59.976,00 i

4 _

Total - Ron

1.098.400,00

208.696,00

1.307.096,00

_____‘

TABEL DE CALCIUL AL CHELTUIELILOR NEELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr. Crt.

Denunjire

Valoare fara TVA - Ron

TVA - Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru investiția de baza -| C+M

0

0

0

2

Organizarea procedurilor de achiziție - pct. 3.6 din

DG

0

0

0

3

Cheltuieli diverse - pct 5 din DG

42.132,00

5.890,00

48.022,00

4

Total -1

ton

42.132,00

5.890,00

48.022,00

Conform prevederilor Art.13 lit(g) din ghidul de finanțare, in cadrul acestui proiect UAT municipiul Pitești va susține contribuția proprie după cum urmeaza:

307.146 RON - Inclusiv T]VA din totalul cheltuielilor eligibile, ceea ce reprezintă un procent de 23,49%.

48.022 RON - Inclusiv T\A - reprezentând totalitatea cheltuielilor neeligiblte.

Prin aceasta măsură se urmărește:

 • - reducerea consumului de energie electrică cu 74,55 % față de situația actuală;

 • - creșterea gradului de securitate a cetățenilor din cadrul comunității și, de asemenea, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • - reducerea poluării luminoase și a poluării cu emisii CO2;

 • - reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea orientării în trafic, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții;

 • - reduce substanțial numărul de agresiuni fizice, conducând la creșterea încrederii populației pe timpul nopții;

 • - scăderea infracționaiității și securitate sporită,

Modenizt rea unei secțiuni a sistemului de iluminat public existen: la nivelul Municipiului Pitești" județul Argeș

- Descrierea sumară a Investiției -

Obiectivul de investiții constă în "Modenizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public existent la nivelul Municipiului Pitești" și implementare a unui sistem de telegestiune, conform obiectivului de investiții stabilit, prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente și a kiturilor de montaj (console, brățări, cablu, cleme CDD -il).

Obiectivul de investiții va fi propus la finanțare prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu în anul 2020.

în cadrul acestui program sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale pentru achiziționarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată; achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție. Prin proiect vor fi înlccuite un număr de 252 corpuri de iluminat din corpuri cu vapori de sodiu cu corpurile de iluminat LED, inclusiv sistem de telegestiune, care au o eficiență energetică sporită, în zonele:

Calea Craiovei;

Str. Exercițiu;

Str. Razboieni;

Str. Pătrașcu Vodă;

B-dul. Eroilor;

B-dul. Frații Golești;

Prin aceasta măsură se urmărește:

 • - reducerea consumului de energie electrică cu 74,55 % față de situația actuală;

 • - creșterea gradului de securitate a cetățenilor din cadrul comunității și, de asemenea, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale,

 • - reducerea poluării luminoase și a poluării cu emisii CO2;

 • - reducerea riscului de occidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea orientării în traf c, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții;

 • - reduce substanțial nurhărul de agresiuni fizice, conducând la creșterea încrederii populației pe timpul nopții;

scăderea infractionalității și securitate sporită.

Conform ghidului de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, se prezintă după cum urmeaza :

1. CHELTUIELI ELIGIBILE

2. CHELTUIELI NEELIGIBILE 1

I

TABEL DE CALCUL AL C

flELTUI ELILOR TOTALE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Denumi

e

Valoare fara TVA - Ron

TVA - Ron

Total Ron

1

Cheltuieli pentru invt C+M

tstitia de baza -

1.008.000,00

191.520,00

1.119.520,00

2

Consultanta - pct. 3.7 din C+h

lin DG - Max. 4%

1

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3

Proiectare si asistenta si 3.8 din DG - Max

ehnica - pct. 3.5 5% din C+M

50.400,00

9.576,00

59.976,00

4

Consultanta - achiziții

- pct.3.6 din DG

0

0

0

5

Cheltuieli diverse -

Pct 5 din DG

0

0

0

6

Total - R

an                1.098.400,00

208.696,00

1.307.096,00

TABEL DE CALCUL ALC

HELTUIELILOR ELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr.

Crt.

Denumire

Valoare fara TVA Ron

TVA - Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli pentru investiția de baza - C+

M

1.008.000,00

191.520,00

1.199.520,00

2

Consultanta - pct. 3.7 <

DG - Max. 4% din C+T

in n

40.000,00

7.600

47.600,00

3

Proiectare si asistent tehnica - pct. 3.5 si 3. din DG - Max. 5% dir C+M

3

50.400,00

9.576,00

59.976,00

4

Total-Ron 1

1.098.400,00

208.696,00

1.307.096,00

TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR NEELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANȚARE

Nr. Crt.

Denurr|i

ire

Valoare fara TVA - Ron

TVA Ron

Total - Ron

1

Cheltuieli penti' de baza ]

u investiția C+M

0

0

0

2

Organizarea p de achiziție - p DG

ocedurilor ct. 3.6 din

0

0

0

3

Cheltuieli div^ din q<

rse - pct 5

42.132,00

5.890,00

48.022,00

4

Total - F

ton

42.132,00

5.890,00

48.022,00

Conform prevederilor! Art.13 llt(g) din ghidul de finanțare, In cadrul acestui proiect UAT municipiul Pitești va susține contribuția proprie după cum urmeaza:

307.096 RON - Inclusiv TVA din totalul cheltuielilor eligibile, ceea ce reprezintă un procent de 23,49%.

48.022 RON - Inclusiv "VA - reprezentând totalitatea cheltuielilor n ee ligi bile.

în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, art. 7 - Finanțarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitarăți, iar pentru unitățile administratlv-teritoriale cu o populație de peste 4.001 locuitori finanțarea maximă este de 1.000.000 lei. Contribuția proprie minimă a beneficiarului este de 10% din valoare eligibilă totală a proiectului.

în vederea depunerii cererii de finanțare a fost întocmită documentație tehnico-economică, în urma căreia a fost stabilită valoarea totală a proiectului de 1.355.118,00, inclusiv TVA.

în cadrul programului mai sus menționat sunt considerate eligibile cheltuielile pentru pentru proiectare și asistență tehnică, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază; cheltuielile cu consultanță în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază; cheltuielile pentru investiția de bază: achiziționarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată; acniziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție; TVA aferentă proiectului în condițiile în care aceasta a fost solicitat; și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. Municipiul Pitești are obligația de a întocmi documentațiile de achiziție publică, de a organiza și derula procedurile de achiziție publică aferente proiectului și de a realiza lucrările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.