Hotărârea nr. 206/2020

HCL aprobare scoatere teren Ocolul Silvic

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a unui teren în suprafață de 2,8282 ha situat în intravilanul Municipiului Pitești, Județul Argeș, Ocolul Silvic Pitești, U.P. III Dobrogostea

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobalre pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Scrisoarea de finalizare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu nr.l 1370/23.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 28349/24.06.2020;

  • -Raportul nr.30789/Q7.07.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 31536/2020, nr.3 1537/2020, nr. 31538/2020, nr. 31539/2020, nr. 31540/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.37 alin.(l), lit. e) și alin.(3) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată cu comp etările și modificările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr.447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș, precum și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1). Consiliul। Local al Municipiului Pitești își exprimă acordul privind scoaterea definitivă din fondul forestieî național a unui teren în suprafață de 2,8282 ha situat în intravilanul Municipiului Pitești, Județul Argeș, Ocolul Silvic Pitești, U.P. III Dobrogostea, u.a. 56 H%, u.a. 56 1%, u.a. 56 J%, u.a. 56 K.%, 56 L%, 56 R%, cu compensare echivalentă ca suprafață, în vederea realizării obiectivului de investiție „Realizarea parc Lunca Argeșului 3”.

(2). Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin.(l) și categoriile de lucrări aferente investiției, sunt cele prezentate în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l), Terenul cti care se face compensarea este în suprafață de 2,8282, teren cu destinație agricolă, situat în extravilanul Comunei Albota, Punctul :’Moșteni”, județul Argeș, aflat în proprietatea publică a Municipiului Pitești.

(2). Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin.(2), sunt cele prezentate în anexa nr.2, care face parte integrantii din prezenta hotărâre.

Art.3. Finanțarea cneltuielilor pentru întocmirea și aprobarea în condițiile legii a documentațiilor de scoatere d n circuitul silvic se face din sume alocate din bugetul local.

Art.4. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotjlrâFi.-varg va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.                      j

PREȘEDINTE DE ȘEȚHNȚĂ, | Narciș-lonutSofianu

jâuntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 206 din 09.07.2020

PARCUL LUNCA ARGEȘULUI 3


Unitate de producție (U.P.)

Unități amenaflstitt (UA)

Categorii de lucrări

Suprafață (ha|

U.P.III

D09R0G0STEA

56 HK

Atee pieton al ă pietriș

0,048 D

0,0480

5«%

Incuri de parcare autovehicule

D.1447

0,1447

56 J%

Locuri dp parcare autovehicule

0,5672

0,6885

Alee pir tonali principală

D,02B7

Pistă de Hddete

0,023?

Alee pietonală pietriș

0,0059

Pratetă cu fântâna arteziană

P..06W

Locuri de parcare autovehicule

0,1516

0,1516

56 L%

Locuri de parcare autovehicule

0,779?

1,6705

AJ*e j eronată prindpală

Pistă de Nddete

».31U

Alee pieton al ă pietriș

0,4249

AleeTnierbată șl bănci

0,0416

Piațetă cu turn belvedere

D,07B2

Locuri de joacă, zona de șah șl zona de fltness

0,2895

Pavilion

0,0213

TI ml lan a

0,0128

Platlorma betonată toalete

0,0018

Zona cu grătare

0,0237

S6R%

Locuri de parcare autovehicule

0,0614

0,1249

Alee pletorraîă prfadpală

0.J0fi2

Pistă de bidclete

o,om

Alee pletonală pietriș

0.0115

Locuri âi [oacă

LUI347

________________________Total PAFC LUNCA ARGEȘULUI 3_________

2,8282


ÎNTOCMIT,


S.C, L1NTESCU FOREST       LLEGENDA


ALEE PIETON ALA PRINCIPALA -ASFALT- 2.5 m lățime

PISTA BICICLETE -ASFALT ■ 2.0 m blrm*

ALEE PIETONALA PIETRIȘ ■ 1.5 m lailmtj

ALEE PIETONALA INIERBATA-1.5 m lățime

PIATETE FINISATE CU DALE DE GRANIT

ZONA GRĂTARE

LOCURI DE JOACA Șl FJTNESS - PIETRJS-

LOCURîDE PARCARE -ASFALT-

CAROSA&IL -ASFALT-

TROTUAR-ASFALT-

LIMITA DE SUBPARCELA SILVICA

NUMĂR PARCELA StYVZA
^qî ■ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGEȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Pitești

Nr. cerere

23464

Ziua

24

Luna

04

| Anul

2019


100069252828


ANCEL             EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

........U I MnaiLti(-«

Carte Funciară Nr. 12216 Albota

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Argeș, Punct"MOSTENI"

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (r

np)

Observații / Referințe

Al

12216

74.182

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

-----r

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe          ।

65264 / 11/12/2018

Act Administrativ nr. 103, din 27/11/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBOTA;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 12216/Albota, rezultat din cadastral 6455 inscris in ce

12216 a imobilului cu numărul cadastral dezmembrarea imobilului cu numărul rtea funciara 6455;

Al

23464 / 24/04/2019

Act Notarial nr. 1390, din 19/04/2019 emis de

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL PITEȘTI, domeniul public______________________________________________________

C. Partea III. SARCINI .


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 12216 Comuna/Oraș/Municipiu: Alt*


Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

12216

74.182


* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.Date referii

toare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

74.182

79

748

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmente

lor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X

/Y

Lungime segment t" (m)

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment <" (m)

1

486.911,93

366.023,11

2

486.

366.

164,268

037,078

747.792

2

486.164,268

366.037,078

3

486.174,815

366.027,613

14.172

3

486.174,815

366.027,613

4

486.

366.

171,996

002,712

25.06

4

486.171,996

366.002,712

5

486.147,564

365.979,69

33.57

5

486.147,564

365.979,69

486.

36!

099,111 .963.35

51.134

6

486.099,111

365.963,35

7

486.105,748

365.928,947

35.037

7

486.105,748

365.928,947

8

486.

365.

133,469

903,106

37.897

8

486.133,469

365.903,ljOA

-----9.

486.171,056

365.880,084

44.077

f

V . L

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi! Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 12216 Comuna/Oraș/Municipiu: Albota


Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

i

Lungime segment (m)

9

486.171,056

365.880,084

10

486.197,367

365.856,122

35.587

11

486.214,751

365.834,509

12

486.227,402

365.^13,063

24.899

13

486.257,926

365.817,185

14

486.252.823

365.829.736

13.549

15

486.279,514

365.860,691

16

486.298,89

365.870,407

21.676

17

486.315,247

365.879,321

18

486.322,93

365.894,178

16.726

19

486.331,088

365.903,734

20

486.346,719

365.^97,076

16.99

21

486.348,52

365.897,99

22

486.462,2

365.924,52

116.735

23

486.539,48

365,942,1

24

486.549,15

365.944,25

9.906

25

486.591,59

365.953,62

26

488.677,26

36^.973,56

87.96

27

486.726,56

365.985,4

28

486.780,59

365.996,68

55.195

29

486.839,68

366.005,18

30

486.893,15

366.019,33

55.311


Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (" (m)

10

486.197,367

365.856,122

11

486.214.751

365.834,509

27.737

12

486.227,402

365.813,063

13

486.257,926

365.817,185

30.801

14

486.252,823

365.829,736

15

486.279,514

365.860.691

40.873

16

486.298,89

365.870,407

17

486.315,247

365.879,321

18.628

18

486.322,93

365.894,178

19

486.331,088

365.903,734

12.565

20

486,346,719

365.897,076

21

486.348,52

365.897,99

2.02

22

486.462,2

365.924.52

23

486,539,48

365.942,1

79.254

24

486.549.15

365.944,25

25

486.591,59

365.953,62

43.462

26

486.677,26

365.973,56

27

486.726,56

365.985,4

50.702

28

486.780,59

365.996,68

29

486.839,68

366.005,18

59.698

30

486.893,15

366.019,33

1

486.911,93

366.023,11

19.157


  • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

  • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de șZest birou.                                                                                                /

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor jurtâice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 1555 RON, -serviciul de publicitate imobiliară

Data soluționării,

24-04-2019

Data eliberării.

Ordin de plata cont OCP1 nr.1220/23-04-2019 in sumeț/de J1555, pentru cu codul nr. 2âl.

Asistent Registrator,                         Referent.

(parc

L

—--T_r /Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.


Pagina 3 din 3