JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificare^ și completarea H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Locâl al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 17886/15.04.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios:

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 25.05.2017, precum si ale art.597 alin.(2) lit.”e” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se modifică și se completează art. 1 alin.(l) la H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că doamna Bârlogeanu Marioara se înlocuiește cu domnul consilier Bănică Constantin-Cătălin.

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art. H. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnului consilier Bănică Constantin-Cătălin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MarianafTafiaxia Preduț

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, ■ Andrei-Cătăîin Călupăru

Pitești,

Nr. 205 din 25.06.2020