Hotărârea nr. 204/2020

HCL constituire comisie Publitrans

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr .25453/10.06.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;—

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ/ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

X? ! ■ : - -

  • A rt.l. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de selecție în vederea .derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A, în următoarea structură:

  • a) Janță Constantin-Daniel, consilier local municipal, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, Președintele comisiei de selecție;

  • b) doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

  • (2) Secretariatul Comisiei de selecție se desemnează prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.2. (1) Se aproba constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea structură:.

  • a) Costescu Cătălini consilier local municipal, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor;

  • b) doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

(2) Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.3. Consilierii locali municipali prevăzuți la art. 1 și art. 2 și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Predut


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătalin Călusăru

Pitești,

Nr. 204 din 25.06.2020