Hotărârea nr. 203/2020

HCL constituire comisie Salubritate

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de

Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. >

Consiliul Local al h/țunicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.25452/10.06.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul ^.administrativ,cu modificările și completările ulterioare,                             ZcC-0    /p\

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de selecție în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A, în următoarea structură:

  • a) Popescu lonuț, consilier local municipal, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, Președintele comisiei de selecție;

  • b) doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

  • (2) Secretariatul Comisiei de selecție se desemnează prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, din cadrul Direcției Servicii Publice si Achiziții.

Art.2. (1) Se aprobp. constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea structură:.

  • a) Matei Ion, consilier local municipal, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor;

  • b) doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

(2) Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.3. Consilierii locâli municipali prevăzuți la art. 1 și art. 2 și Direcția Servicii Publice si Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mariana-Tatiana Predut

*

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Căluearu

Pitești, Nr. 203 din 25.06.2020