Hotărârea nr. 202/2020

HCL aprobare PUD Depozitelor 17

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plahului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire centru comercial, gospodărire de apă, amenajare parcare, accese și împrejmuire, amplasare mijloace de publicitate” pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, strada Depozitelor nr.17

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 19677 din 05.05.2020;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr 14 din 23.06.2020;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 16 din 23.06.2020;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 27903 din 23.06.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art, 129 alin. (6) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 ălin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Plațiul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției: „Construire centru comercial, gospodărire de apă, amenajare parcare, accese și împrejmuire, amplasare mijloace de publicitate” pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, strada Depozitelor nr.17, în suprafață de 8688 m2, proprietatea societății comerciale C.N.C.D. S.A. cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș, strada Depozitelor nr.17, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 19677 din 05.05.2020 este parte integrantă a documentației de u rbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și societății comerciale C.N.C.D. S.A. cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș, strada Depozitelor nr.17, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 17.07.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marîana-Tatrana Preduț

Pitești,

Nr. 202 din 25.06.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăbțn Călugării