Hotărârea nr. 201/2020

HCL aprobare PUD Calea Craiovei 91

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat, împrejmuire și organizare de șantier” pe terenul amplasat în municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 91

Consiliul Local al Municlipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare si consultare a publicului nr. 45149 din 26.09.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.|ll din 22.05.2020;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 12 din 22.05.2020;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 22736 din 25.05.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(6) lit.”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

, HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă P anul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției: „Construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat, împrejmuire și organizare de șantier” pe terenu amplasat în municipiul Pitești, Calea Craiovei nr.91, teren în suprafață de 5200 m2 proprietatea societăț lor comerciale TDT DOPO IMOBILIARE S.R.L. și MAIA CRAIOVEI RESIDENCE S.R.L., cu sediul îi Pitești, județul Argeș, strada Depozitelor nr.38, corp A, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 45149 din 26.09.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1).

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantelor S.C. TDT DOPO IMOBILIARE S.R.L. și S.C. MAIA CRAIOVEI RESIDENCE S.R.L., cu sediul în Pitești, jude ul Argeș, strada Depozitelor nr.38, corp A, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 17.07.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, M a_riana-Ta ti an;vP redu ț

Contrasemnează pentru legalitate:

7 I   SECRETAR GENERAL,

Pitești, Nr. 201 din 25.06.2020


j     Andrei-Cătălin CălnffjiFU