Hotărârea nr. 200/2020

HCL aprobare PUD Victoriei 16

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire multifuncțională” pe terenul situat în municipiul Pitești, I strada Victoriei nr.16

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 37559 din 13.08.2019;

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr 21 din 09.10.2019;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 3 din 06.04.2020;

 • - Raportul Direcției Arhitect-șef nr. 16649 din 06.04.2020;

 • - Raportul Direcției Arhitect-șef nr.27961 din 23.06.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28122/2020;

 • - Adresa înregistrată la F rimăria Municipiului Pitești sub nr. nr. 26527 din 16.06.2020, însoțită de planșa S5 „Posibilități de mpbilare urbanistică”;

Văzând prevederile art. 129 alin. (6) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 hlin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Plănui Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire multifuncțională” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei nr. 16, în suprafață de 1137 m2 identificat cadastral cu nr. 99607 , proprietatea soților                     și

, cu domiciliul în Pitești,                         potrivit anexei care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.

 • (2) Raportul de informâre și consultare a publicului nr. 37559 din 13.08.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzută la alin (1);

 • (3) Documentația de uraanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

 • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul-Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și soților                   și

, cu domiciliul în Pitești,                        , de către Secretarul General al

Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătaJin Călugăr*u

Pitești, Nr. 200 din 25.06.2020