Hotărârea nr. 20/2020

.HCL act receptie parcare Gradinita Armonia

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare Grădinița Armonia, strada Independenței nr.20, Cartier Războieni, Municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.3007/21.01.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3883/23.01.2020,     nr.3886/23.01.2020,     nr.3887/23.01.2020,


nr.3 882/23.01.2020,

nr.3 888/23.01.2020;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.9360/21.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.57348/21.11.2019;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare Grădinița Armonia|, strada Independenței nr.20, Cartier Războieni, Municipiul Pitești” cu o valoare totală de 151.285,43 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.10718/14.12.2018, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (2) . Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocpl de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (3) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (4) . Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căț^lin Călugăru

Pitești,

Nr.20 din 28.01.2020

INVESTITOR:

ADMINISTRAȚIA DOMENIU

LUI PUBLIC PITEȘTI


W- I

APROBAirC-


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 10718/14.12.2018

NR. 20 , CARTIER RAZBOIENI, MUNICIPIUL. PITEȘTI ”


Privind execuția lucrărilor de„ AMENAJARE PARCARE GRĂDINIȚĂ ARMONIA , STRADA INDEPENDENTEI

lucrări executate de către ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI - Atelier Preparat Mixturi Asfaltice si Reparații Străzi.

 • 1. Imobilul care face obie

• Adresa administrativa: strada Independentei, mun. Pitești, jud. Argeș

"tul investiției se identifica după cum urmeaza :


 • 2. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 719 eliberata de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI la data de 13.09.2018 , cu valabilitate pana la 13.09.2019.

3. Comisia de recepție și-a (desfasurat activitatea în data de 14.12.2018 , fiind formata din:

Președinte:         dl.                                At. Prep.Mixt Asf si Rep.Strazi-A.D.P. Pitești

Membrii:          dl. Costa<the Cristian            Primăria Municipiului Pitești

Insp.Spec STPM - A.D.P.Pitești

dl.

dl. Costaiphe Cristian d-na


 • 4. Au mai fost prezenti:

dl.

dl.

 • - proiectant - PFA Frincu Sorin

 • - Insp. Spec Rep.Strazi - A.D.P.Pitești


 • 5. Constatările comisiei de rjeceptie la terminarea lucrărilor: 5.1 Capacitati fizice realizate :

> Suprafața totala parcare:

S = 1015 mp


5 2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

CAZUL-

NU ESTE


5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

- NU ESTE CAZUL-

 • 5.4  Lucrările cuprinse în lista din

  Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi


  înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

  • 5.5 Valoarea finala a lucrărilor


  , eliberata de Primăria Municipiului Pitești


-NU ESTE CAZUL -

executate este de 151.285,43 lei , executata in baza Autorizației de construire nr. 719 / 13.09.2018,

 • 5.6 Perioada de garanție : 24 luni

 • 5.7 Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei:

OBIECȚII -6.


In urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide :

[ x ] admiterea recepției la terminarea lucrărilor


7.

>

jr

>


Comisia de recepție mi

Vizualizarea constructivi;

Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției;

Prezentarea punctului din 12.12.2018, din ca tehnica de execuție .

Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizației de Construire, ale contractului de execuție, Documentației de Execuție, a reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea exigentelor esențiale.


iDtiveaza decizia luata prin : r .....


de vedere al Proiectantului inregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr. 10632 re reiese faptul ca, execuția lucrărilor a respectat documentația


Comisia de recepție reci

Proprietarul va organiza si desfasura lucrările de exploatare, întreținere, reparare si urmărire a comportării in timp, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 /1995, republicata, privind calitatea in construcții si ale Normativului P130-90 privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor.


8.


omanda luarea următoarelor masuri:


9. Prezentul Proces Verbal

incheiat astazi 14.12.2018,1a sediul


conținând 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost

A.D.P. Pitești in 3 exemplare.


10. Alte mențiuni-NU EST? CAZUL.

Comisia de recepție:


Semnătură:


PREȘEDINTE :


dl.


MEMBRII:


dl. Costathe Cristian


d-na

i


INVITAȚI :


dl.
ZWtXA H R. i.

/A HCt AO__

INVENTARUL

Obiectiv de investiții

Amenajare parcare Grădiniță Armonia,

strada Independentei, nr.20, mun. Pitești

Nr

crt

Denumire mijloc fix

Clasificatie

Durata normala de funcționare (ani)

Valoare (lei inclusiv TVA)

1

Amenajare parcare Armonia, strada înde nr.20, mun. Pitești

 • - Proiect tehnic 14.

 • - Avize 66 lei

 • - Execuție 135.560,

Grădiniță pendentei,

658,72 lei;

71 lei

1.3.7.2

20

151.285,43

TOTAL

Amenajare parcare Gn

151.285,43

idinita Armonia, strada Independentei, nr.20, mun. Pitești

CONTABIL SEF,


Liliana-Camelia DINU


BIROU APROVIZIONARE SI ACHIZIȚII PUBLICE, Pavel Ionel