Hotărârea nr. 2/2020

.HCL Program provizoriu de investitii+lista provizorie dotari PMP 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” și a “Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020“

Consiliul Loc^l al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară; Având în vedclre :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu Marian Zidaru;

  • - Raportul nr.2587/17.01.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comișiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3838/2020, nr.3839/2020 și nr.3841/2020;

    nr.3836/2020, nr.3837/2020,

    Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului Administrativ, cu completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se apro


?ă “Programul provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” și “Lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020“, conform anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivele de investiții, dotările și alte cheltuieli de investiții, precum și sumele aferente acestora, aprobate conform anexelor nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre, vor fi cuprinse în Programul de dotări a Primăriei Municipiu municipiului Pitești pe anul 2

investiții al municipiului Pitești pe anul 2020 și în Lista de ui Pitești pe anul 2020, care se vor aproba ca anexe la bugetul 020.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire , care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


dispozițiile prezentei hotărâr Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 2 din 23.01.2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa nr. 1

laHCLnr.2 / 23.01.2020PROGRAMUL PROVIZORIU DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020


- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

llugldill aUXv

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit ■egii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

18.033

18.033

18.033

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.597

9.436

8.597

9.436

8.597

9.436

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

2.989

2.989

2.989

A. Lucrări în continuare, din care:

1.350

1.350

1.350

Primăria Municipiului Pitești

1.350

1.350

1.350

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.000

1.000

1.000

12.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială Matei Basarab

90

90

90

90

90

06.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv Viitorul Pitești

260

260

260

260

260

12.2020

C.AIte cheltuieli de investiții

1.639

1.639

1.639

1. Proiectare

79

79

79

Primăria Municipiului Pitești

79

79

79

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

50

50

20

20

20

12.2020

-Mansardare corp A Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor

20

20

10

10

10

12.2020

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași

35

35

12

*

4

X*

\

■z

12

12

12.2020

-Reabilitare termică - Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat

15

15

5

li

i

5

5

12.2020

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise

40

40

12

W'

---s <

'rrșn *

___

12

12

12.2020

-Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv Viitorul

50

50

20

20

20

12.2020

3.Reabilitări

1.560

1.560

1.560

Primăria Municipiului Pitești

1.560

1.560

1.560

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv viitorul Pitești

6.128

6.128

1.500

1.500

1.500

06.2021

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu din Municipiul Pitești

29.029

29.029

60

---□—

60

60

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.67.02 Cultură, recreere și religie

440

440

440

A.Lucări în continuare

130

130

130

Primăria Municipiului pitești

130

/%* x\\

> Y

130

130

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

15.795

16.599

130

PAv

B)

$

> <5

130

130

12.2020

C.Alte cheltuieli de investiții

310

310

310

1.Proiectare

310

310

310

Primăria Municipiului Pitești

310

310

310

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

155

155

155

155

155

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

155

155

155

155

155

12.2020

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

500

500

500

A. Lucrări în continuare, din care:

500

500

500

Primăria Municipiului Pitești

500

500

500

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

500

500

500

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

4.639

4.639

4.639

A. Lucrări în continuare, din care:

1.600

1.600

1.600

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

1.000

1.000

03.2020

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

600

600

600

12.2020

C.Alte cheltuieli de investiții

3.039

3.039

3.039

3.Reabilitări

170

170

170

Primăria Municipiului Pitești

170

170

170

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

170

170

170

05.2020

y

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

4.Achiziții imobile

2.869

Primăria Municipiului Pitești

2.869

2.869

2.869

Caș. 7AM „Protecția mediului”, din care:

6.217

A.Lucrări în continuare

4.322

Primăria Municipiului Pitești

4.322

-Containere îngropate

4.322

4.322

4.322

C.Alte cheltuieli de investiții

1.895

1. Proiecta re

52

Primăria Municipiului Pitești

52

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Pitești

120

120

52

2. Dotări

1.843

Primăria Municipiului Pitești

1.843

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

3.248

A. Lucrări în continuare, din care:

695

Primăria Municipiului Pitești

115

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

100

-Modernizare strada Petre Ispirescu

425

425

15

Administrația Domeniului Public Pitești

580

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală în zona

B1.L6 Bd. Nicolae Bălcescu

550

550

550

Amenajarea unei alei carosabile de las bl.A2 str.

Argedava spre D.Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

30

C.Alte cheltuieli de investiții

2.553

Program 2020

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

11

2.869

2.869

2.869

2.869

r*(

6.217

6.21/

«ir 'A

4.322

4.322

£

4.322

4.322

Mp

P*)

>

4.322

4.322

07.2020

j/

1.895

1.895

52

52

w

1 ♦ >1' *—

52

52

52

52

12.2020

1.843

1.843

1.843

1.843

3.248

3.248

695

695

115

115

100

100

12.2020

15

15

03.2020

580

580

550

550

05.2020

30

30

03.2020

2.553

2.553

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

1.Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Pasaj rutier Craiovei-Târgul din Vale

30

30

3.Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

10

10

10

10

10

10

12.2020

2,543

2.543

2.543

2.543

2.543

2.543

1

1

1

02.2020

1.000

1.000

1.000

08.2020

642

642

642

08.2020

900

900

900

03.2020

VICEPRIMAR Sorin Apostoliceanu

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII Marta uava


la HCL nr.2/23.01.2020

Lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020


Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Den

urnire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Utilaj de ridica

t containere îngropate

buc.

1

1.843

TOTAL

1.843

VICEPRIMAR

Sorin Anostoliceanu

DIRIXrORFXECITIV

DIRECȚIAfTEHNICĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII MaiialGava


luliarra ilh-tT'J