Hotărârea nr. 199/2020

HCL modificare HCL 153-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

de modificare a H.C.L. nri 153/29.04,2020 pentru neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa Tâmpeanu”, situat în municipiul Pitești, Str. Victoriei Nr.38, județul Argeș, identificat cu cartea funciară nr.86184- C1-U9

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.27839/23.06.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020. nr.28121/2020, nr.28122/2020;

  • - Adresa d-lui                        înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub

nr.27839/23.06.2020;

  • - Adresa nr. 187 din 24.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.17650/13.04.2020;

Adresa nr.5634/2020 a Consiliului Județean Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 17494/10.04.2020;

Față de prevederile: art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1737 din Codul Civil;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol Unic Se modifică art.l alin. (2) din H.C.L. nr. 153/29.04.2020 în sensul că se înlocuiește anexa cu releveul - anexă la prezenta hotărâre.

Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Direcției Județene pentru Cultpră Argeș cu sediul în Piața Vasile Milea nr.l, jud. Argeș, precum și domnului                       domiciliat în                                  com. Arefu jud.

Argeș, doamnei                  domiciliată în com. Roșia,                jud. Sibiu, domnului

domiciliat în                                    com. Arefu, jud. Argeș,

doamnei           domiciliară în                                              mun. Râmnicu

Vâlcea, jud. Vâlcea, doamnei                           domiciliată în

com. Arefu, jud. Argeș, domnului                      domiciliat în            com.

Corbeni, jud. Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, M,afiațiiLTatiana Preduț

Pitești,

Nr. 199 din 25.06.2020P intrasem nează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

RELEVEU GARSONIERA               Anexa nr. uz la Kegmm

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

St

prafata terenului

Adresa imobilului: Municipiul Pitești

86184

290rnp

Slr. Victoriei, nr. 38 ( ^vC'-kr

Cartea Funciara colectiva nr.

86184-CI

UAT

PITEȘTI

Cod unitate individuala (U )

86184-CI-U

CF individuala

_________86184-C'l-U________

£C>l6Y-ei-<j9          HQJ-

RECAHTULATIE GARSONIERA

Nr. încăpere

Demiiiiire LmapGc

Suprafața utila Ml’l

Nr. incapere

Denumire încăpere

Suprafața uuln [mp|

j-r-

Dormitor

14.54

3

Baie

2.46

2

Hol

5.16

4

Bucătărie

4.56

Suprafața Util» -26.72inp

1                                                              1

Suprafața Total* “2(i.72mp