Hotărârea nr. 198/2020

HCL trecere domeniul public bunuri Termo Calor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind trecerea din domejniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul Direcției Servicii Publice și Achiziții nr.26094/12.06.2020;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020) nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

  • -Adresa Termo Calor Confort S.A. nr.2494/19.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21987/19.05.2020;

  • - Decizia Consiliului de Administrație a Termo Calor Confort S.A. nr.7/14.05.2020, cu privire la avizarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparținând domeniului public;

Văzând prevederile art.l 29 alin.(2) lit.c), ale art.361 alin.(2) și (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cți modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul dispozițiilor ați. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ;. cu modificările și completările ulterioare,                                                       A

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, (SACET) concesionate Terme Calor Confort S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integranti din prezenta hotărâre.

  • (2) Trecerea în domeniul privat al Municipiului Pitești a bunurilor menționate la alin.(l), a căror valoare de inventar este de 244.317,50 lei, se face în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării acestora.

  • (3) Până la finalizarea procedurilor de valorificare, și după caz, casare, bunurile prevăzute la alin.(l) sunt și rămân în administrarea Termo Calor Confort S.A.

  • (4) Sumele rezultate în urma valorificării bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se constituie venit la bugetul Municipiului Pitești.

  • Art .2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Termo Calor Confort S.A.

  • (2) Anexa nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat nr.9/13,09.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Termoserv „Argeș.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează uzul public local al bunurilor identificate în anexa la prezent i hotărâre având în vedere gradul de uzură avansat al acestora.

Art.4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești atestat prin HGR 447/2002 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice si Achiziții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Termo Calor Confort S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Termoserv /Vrgeș” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


trasemnează pentru legalitate: SECRETAR QENERAL, Andrei-Cătăl

"ăliiwăru


Pitești, Nr. 198 din 25.06.2020

ANEXA la HCLnr.Z?.^^.-.f^2020

Lista bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești

Nr. crt.

Număr de inventar

Cod de dasificar e

sector

Denumire mijloc fix

Elemente de identificare

PIF

Valoare de inventar

Valoare amortizata

Valoare neamortiz a ta

Punct termic / Centrala Termica

Nr.crt. din ctr. de delegare

------------------— ---

A___

-B-----

— -

1

345063

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT5OO,bl.48+C0NTOR AC DN50

B-48.S 9232770 MEINECKE

ETCF55.PT500

31.10.2007

433,59

433,59

0,00

CT 603

70

2

345077

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT5DO,bl.55A+CONTOR AC40DN40 WEH.BL55A S 1096765

ETCF55.PT500

31.10.2007

426,59

426,59

0,00

CT 608

113

3

345092

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.65A/C+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-65A/C S=102836

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT 608

125

4

345520

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL57A+CONTOR DN32 HIDRO.BL.57/A S.254060095

ETCF55.PT500

31.05.2008

445,59

445.59

0,00

CT 608

134

5

345506

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL.38/B+MD contori ACM bl.38/B s.9903802 BM 184 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.599,59

2.599,59

0,00

CT602

857

6

345510

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL22+MD contori ACM bl.22 s.07488220 BM 188 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.223,59

2.223,59

0,00

CT 602

861

7

345353

2.2.4.2

4

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL 38\A+MD contori ACM bl,38/A s.923273 BM 129/07.09(nri.public.345853)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.255,59

2.255,59

0,00

CT 602

868

8

345854

2.2.4.2

4

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL49ANL+MD contori ACM bl.49 ANL s.01096797 BM 130/10.07.09(nri.public.345854)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.474,59

2.474,59

0,00

CT 602

869

9

345494

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL12A+MD contori ACM bl.12A s.07488240 BM 172 /02.05.08

ETCF55.PT500

31.05.2008

2.618,59

2.618,59

0,00

CT 604

882

10

345495

2.2.42

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL12B+Contor

WHC_CTD,bl.12B,s.94-90

ETCF55.PT500

31.05.2008

424,59

424,59

0,00

CT 604

883'

11

345116

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bL88+DEBITMETRU DN 40 BL 88 S 108571

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

CT610

953

12

345120

2.2.42

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D2/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

1.033,59

1.033,59

0,00

CT610

957

13

345121

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D2/B+ContSPXDN32-acm,bl.D2/B,sO2961014202

ETCF55.PT500

31.10.2007

1.103,59

1.103,59

0,00

CT 610

958

14

345141

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTRPT500,bl.P4+CONTOR

ACM.MEIN.DN50 BL-P4.S 1075644

ETCF55.PT500

31.10.2007

439,59

439,59

0,00

CT 610

961

15

345152

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P1 BIS/A+CONTOR

AC40DN32.B-P1 BIS/A, S 1097676

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

CT610

962

16

345153

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.P1 BIS/B+CONTOR

ACM WEH.DN32 BL-P1bis/B,S=101997

ETCF55.PT500

31.10.2007

533,59

533,59

0,00

CT 610

963

17

345154

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P1 BIS/C+CONTOR

DN32 WHE.BL-P1 BIS/C, S. 1097684

ETCF55.PT500

31.10.2007

466,59

466,59

0,00

CT610

964

1R

345528

2 2 4 2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5G0 BL87+CONTOR

ETCF55.PT500___

___31 05 2008

431 .59

431 .69

____0,00____

CT 61 n____

-965

ACM WHE.DN4U BL-87 S.654863

19

345531

2.24.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL.D1\D+CONTOR ACM DN 32WEH BL.D1/D S 700192

ETCF55.PT500

31.05.2008

527,59

527,59

0,00

CT610

968

20

345801

2.2.4.2

4

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP4BIS+CONTOR ACM MEIN.DN50 BL-P4bis S=9096367

ETCF55.PT500

30.04.2009

451,47

451,47

0,00

CT610

970

21

344612

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D13+CONTOR ACM

WEH.DN40 BL-D13 S=98984121

ETCF55.PT500

30.04.2007

422,59

422,59

0,00

PT 612

987

22

345122

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bLD4+CONTOR

AC40DN40 WEH.BL-D4 S23071983

ETCF55.PT500

31.10.2007

425,59

425,59

0,00

PT 612

988

23

345128

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.D9+ContorDN32,Wehrle,bl.D9,s. 102856

ETCF55.PT500

31.10.2007

547,59

547,59

0,00

PT612

994

24

345129

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D14/C+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-D14/C S.102994

ETCF55.PT500

31.10.2007

432,59

432,59

0,00

PT 612

995

25

345131

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bLD15/A+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-D15/A, S.103019

ETCF55.PT500

31.10.2007

422,59

422,59

0,00

PT612

997

26

345132

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.D15/B+CONTOR ACM WEH DN32 BL-D15/B, S 103011

ETCF55.PT500

31.10.2007

421,59

421,59

0,00

PT 612

998

27

345136

2.2.4.2

4

CalCUlatorETCF55+TTR PT500,bLP3/C+CONTOR ACM WEH. DN32 BL-P3/C , S.103043

ETCF55.PT500

31.10.2007

423,59

423,59

0,00

PT 612

999

28

345137

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500.bLP3BIS/A+ContDN32-acm,bl. P3bis/A,s.09481

ETCF55.PT500

31.10.2007

1.294,59

1.294,59

0,00

PT 612

1000

29

345138

2.2.4.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P3BIS/B+ContDN32-acm,bl.P3bis/B,s.09470

ETCF55.PT500

31.10.2007

1.275,59

1.275,59

0,00

PT 6)2

10'01

30

345139

2.24.2

4

CalculatorETCF55+TTR PT500,bLP3BJS/C+ContDN32-

acm.bl,P3bis/C,s.O9484

ETCF55.PT500

31.10.2007

1.277,59

1.277,59

0,00

PT6-12.   '

1Q02

31

350690

2.2.4.2

4

CONTOR WEH. DN 32 BL.24/A, seria 1097709

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT 602

2599

32

272588

2.2.4.2

4

CONTOR DN 40 -, acm , BL.26/A, seria 0101

30.04.2011

1.754,00

1.754,00

0,00

CT 603

2628

33

351021

2.2.4.2

4

CONTOR energie termica DN 40, BL.12C, seria 1733951

30.04.2011

195,00

195,00

0,00

CT604

2671

34

351040

2.2.4.2

4

CONTOR , acm DN 40 WERLE BL.62, seria 1095267

30.04.2011

256,00

256,00

0,00

PT 609

2757

35

344867

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D1/C

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

245

36

344966

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D2,D3

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

246

37

345746

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC1+CONTOR

WOLTMAN,DN65,ACM,bl.C1

ETCF55.PT500

31.08.2008

441,59

441,59

0,00

CT 207

248

38

345747

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLE2\D+CONTOR+TRA,ACM ME1N DN50 BL-E2 S-9283960

ETCF55.PT500

31.08.2008

711,59

711,59

0,00

CT 207

249

39

345832

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL C21A+MD contori ACM bl.C2/A 5.103/09 RM 31/1007.09(nri.public.345832)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.195,59

2.195,59

0,00

CT 207

250

40

345833

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL C21B+MD contori ACM b1.C2/B s.101491 BM 32/10.07.09(nri.public.345833)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.488,59

2.488,59

0,00

CT 207

251

41

345834

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL C2\C+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-C2/C S.102/09

ETCF55.PT500

30.06.2009

479,59

479,59

0,00

CT 207

252

42

345835

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL C2\D+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-C2/D S.0104/09

ETCF55.PT500

30.06.2009

472,59

472,59

0,00

CT 207

253

43

345836

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL C2\E+MD contori ACM bl.C2/E s.101/09 BM 35/10.07.09(nri.public.345836)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.422,59

2.422,59

0,00

CT207

254

44

345837

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL C21F+MD contori ACM bl.C2/F s. 105/09 BM 36/10.07.09(nri.public.345837)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.155,59

2.155,59

0,00

CT207

255

45

345841

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL D11D+MD contori

ACM bl.D1/D s.590572 BM

112/10.07.09(nri.public.345841)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.207,59

2.207,59

0,00

CT 207

256

46

345842

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL E3+MD contori ACM bl.E3 s.557391 BM 118/10.07.09{nri.public.345842)

ETCF55.PT500

30.06.2009

3.132,59

3.132,59

0,00

CT 207

257

47

344744

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.F1 +CONTOR ACM DN50,bl.F1.S.1105235

ETCF55.PT500

30.06.2007

437,59

437,59

0,00

CT 207

275

48

344957

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A1

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

276

49

344958

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C4/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT207

• '277s

50

344960

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C4/C

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT207  .

,279

51

344961

2.2.4.2

2

Calcu(atorETCF55+TTR PT500,bl.C4/D

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT;207 , , ,

280

52

344962

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C4/E

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401.59

0,00

CT207, ,

2ăj

53

344963

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.C47F

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT207

282

54

344964

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C4/G

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

283

55

344967

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bLE6+CONTOR ACM MEIN.DN50 B-E6 S.1075533-95

ETCF55.PT500

31.10.2007

442,59

442,59

0,00

CT 207

285

56

344969

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.E7+CONTOR ACM.MEIN.DN50 BL-E7NORD.S.1075632

ETCF55.PT500

31.10.2007

442,59

442,59

0,00

CT 207

287

57

344970

2.24.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bi.E9

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

288

58

344971

2.2.42

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F2/C

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

289

59

344972

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F3/A

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

290

60

344973

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F3/B

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

291

61

344974

2.2.4.2

2

CaiculatorETCF55+TTR PT5OO,bl.F3/C

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

292

62

344975

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F3/D

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

293

63

344976

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl F4/D

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

294

345838

2.2.4.2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL F2\D+MD contori

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.247,59

2.247.59

CT 207

295

64

2

ACM bl.F2/D s.562466 BM 101/10.07.09(nri.public. 345838)

0,00

65

344625

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.L5/A+ContDN40-acm,bl.L5/A,s01095314

ETCF55.PT500

30.04.2007

1.134,59

1.134,59

0,00

CT 207

314

66

344626

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.L5/B+ContDN40-acm,bl.L5/B,$01096825

ETCF55.PT500

30.04.2007

1.158,59

1.158,59

0,00

CT 207

315

67

345437

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B2\A+CONTOR

ACM DN32,bl.B2/A

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.263,59

1.263,59

0,00

CT 207

316

68

34543S

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B2XB+CONTOR ACM DN32,bl.B2/B

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.284,59

1.284,59

0,00

CT 207

317

69

345440

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L1VAB+CONTOR Mein DN50.bl.L1/A,B,s.8761995

ETCF55.PT500

30.04.2008

447,59

447,59

0,00

CT 207

318

70

345441

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L1\C+CONTOR Mein DN40,bl.L1/C,s. 108567

ETCF55.PT500

30.04.2008

429,59

429,59

0,00

CT 207

319

71

345442

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L1\D+CONTOR Mein DN40,bl.L1/D.S.108574

ETCF55.PT500

30.04.2008

430,59

430,59

0,00

CT 207

320

72

345443

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLL11E+MD contori

ACM bi.L1/E s.07537349 BM120/08.04 08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.161,59

2.161,59

0,00

CT 207

321

73

345446

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L4\C+ContorWehDN40,bl.L4/C,s_101554

ETCF55.PT500

30.04.2008

431,59

431,59

0,00

CT 207

323

74

345449

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL

L6\C+ContorDN40,Weh,bl.L6/C,s.101480

ETCF55.PT500

30.04.2008

426,59

426,59

0,00

CT 207

326

75

345450

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L6\D+ContDN40-acm,bl.L6/D,s.1096813

ETCF55.PT500

30.04.2008

777,59

777,59

0,00

CT 207

327

76

345451

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L6\E+ContDN40-acm,bl.L6/E,S.1096803

ETCF55.PT500

30.04.2008

749,59

749,59

0,00 .■

£î\207

■ ->

328

77

345452

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL L6\F+ContDN40-a cm,s.1733939,bl.L6/F

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.010,59

1.010,59

0,00

CT 207

329

78

345749

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLL4\B+ContWehrleDN40, bl. L4/B.S.1096789

ETCF55.PT500

31.08.2008

817,59

817,59

0,00

CT 207

330

79

345839

2.2.4.2

2

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL L3+ContMeinDN65-acm,bl.L3,s8407119

ETCF55.PT500

30.06.2009

452,59

452.59

0,00

CT207

331

80

344810

2.2.4.2

2

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.P2/B+Contor WHERLE DN32. bl. P2/B.S. 1097039

ETCF55.PT500

30.06.2007

420,59

420,59

0,00

CT207

368

81

344684

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P17/D+Contor

WHERLE DN32,bl.P17/D,s.1O98223

ETCF55.PT500

30.04.2007

421,59

421,59

0,00

CT 207

388

82

344686

22.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500, bl. P17/B

ETCF55.PT500

30.04.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

390

83

344687

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.P13

ETCF55.PT500

30.04.2007

401,59

401,59

0,00

CT 207

391

84

344688

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P18/B+ContWehDN32-acm,$654734,bl.PIB/B

ETCF55.PT500

30.04.2007

1.075,59

1.075,59

0,00

CT 207

392

85

344690

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P14/B+CONTOR ACM.WEH. DN32 BL-P14/B S=103006

ETCF55.PT500

30.06.2007

421,59

421,59

0,00

CT207

393

86

344691

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P15+CONTOR DN40

HIDR.BL.P15, S.24711601

ETCF55.PT500

30.06.2007

476,59

476,59

0,00

CT207

394

87

344723

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.P14/C+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-P14/C S=102992

ETCF55.PT500

30.06.2007

418,59

418,59

0,00

CT 207

396

88

344812

2.2.42

2

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.P6a/A+CONTOR DN32

WHE.BL-P6a/A, S.1097811

ETCF55.PT500

30.06.2007

464,59

464,59

0,00

CT 207

398

89

344814

2.2.4.2

2

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.P10+CONTOR DN40 HIDR.BL.P10 S.25406991

ETCF55.PT500

30.06.2007

486,59

486,59

0,00

CT 207

400

90

344907

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.P20

ETCF55.PT500

31.08.2007

401.59

401,59

0,00

CT 207

402

91

344873

2.2.4.2

2

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.3+CONTOR AC 40WEH.BL-3S 102541

ETCF55.PT500

31.08.2007

573,59

573,59

0,00

CT 207

478

92

345712

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL P13+CONTOR AC DN65.MEIN.BL-D S.9250656

ETCF55.PT500

31.07.2008

440,59

440,59

0,00

CT207

2082

93

345612

2.2.42

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL. C6/D

ETCF55.PT500

30.06.2008

2,217,59

2.217,59

0,00

CT207

2105

94

345615

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL. C6/A

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.118,59

2.118,59

0,00

CT207

2108

95

345616

2.2.4.2

2

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL. C7/A

ETCF55.PT500

30.06.2008

2.153,59

2.153,59

0,00

CT207

2109

96

272611

2.2.4.2

2

CONTOR DN 32 - , acm , BL.C3/A, seria 331777

30.04.2011

1.506,00

1.506,00

0,00

PT201

3389

97

272617

22.4.2

2

CONTOR DN 32 - , acm , BL.C3/B, seria 331767

30.04.2011

1.504,00

1.504,00

0,00

PT201

3390

98

272619

2.2.4.2

2

CONTOR DN 32 - , acm , BL.C3/C, seria 331919

30.04.2011

1.513,00

1.513,00

0,00

PT201

3392

99

272621

22.4.2

2

CONTOR DN 32 - , acm , BL.C3/E, seria 29650690

30.04.2011

1.574,00

1.574,00

0,00

PT201

3394

100

272623

2.2.4.2

2

CONTOR DN 32 - , acm , BL.C3/D, seria 29800281

30.04.2011

1.565,00

1.565,00

0,00

PT201

3396

101

345330

2.2.4.2

2

CONTOR WOLTMAN DN 50, , acm , BL.E3         z.

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

CT 207

3400

102

345331

2.2.4.2

2

CONTOR WOLTMAN DN 65, , acm , BL.C3+C2

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

PT 201

3401

103

345334

2.2.4.2

2

CONTOR WOLTMAN DN 50, , acm , BL.E4

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

PT 201

3404

104

345337

2.2.42

2

CONTOR WOLTMAN, DN 65, , acm , BL.E1

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

CT 207

3405

105

345339

2.2.42

2

CONTOR WOLTMAN, DN 65, , acm , BL.D2+D3

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

CT 207

3406

106

345341

2.2.4.2

2

CONTOR WOLTMAN, DN 65, . acm , BL.C2

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

CT 207

3407

107

272450

2.2.4.2

2

Elemente ptr CONTOR DN 40-, acm , BL.A3, seria 98329550

30.04.2011

6,00

6,00

0,00

CT 207

3425

108

314046

2.2.4.2

2

SISTEM CONTORIZARE energie termica DN 65, BL.F4/ABC

30.04.2011

21,00

21,00

0,00

CT207

3428

109

314047

2.2.4.2

2

SISTEM CONTORIZARE .energie termica DN50, BL.F4/D

30.04.2011

21,00

21,00

0,00

CT207

3429

110

350057

2.2.4.2

2

CONTOR A.C.DN50 B-E8 S 9177980 POLLUX

30.04.2011

41,00

41,00

0,00

CT 207

3433

111

350943

2.2.4.2

2

CONTOR , acm WEH.DN 40 BL-C4A S=98984118

30.04.2011

26,00

26,00

0,00

CT207

3435

112

272337

2.2.4.2

2

Elemente ptr CONTOR DN 40-, acm , BL.L2/B, seria 15184

30.04.2011

696,00

696,00

0,00

CT 207

3464

113 ■

272339

2.2.4.2

—2—

Elemente ptr CONTOR DN 40-, acm , BL.L2/E, seria 03961009226

30.04.2011

684,00

694,00

0,00----

CT207

3465

114

314080

2.24.2

2

SISTEM CONTORIZARE , acm DN50, BL.B1

30.04.2011

23,00

23,00

0,00

CT207

3468

115

314136

22.4.2

2

CONTOR . acm DN 65. BL.L4

30.04.2011

25,00

25,00

0,00

CT 207

3471

116

350141

2.2.4.2

2

CONTOR , acm DN50 MEIN.CAMIN1A1 B S 9232774

30.04.2011

13,00

13,00

0,00

PT204

3474

117

351690

2.2.4.2

2

Elemente ptr CONTOR-, acm ,s9134303, BL.L5

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT 207

3482

118

372447

2.2.4.2

2

CONTOR DN 40-inc,CAMIN ANL, seria 14548

30.04.2011

916,00

916,00

0,00

PT204

3494

119

372612

2.2.4.2

2

CONTOR DN50-, acm , BL.L6/A, seria 9408716

30.04.2011

1.719,00

1.719,00

0,00

CT 207

3497

120

372704

2.24.2

2

CONTOR DN50-inc,CaminCIPROM, seria 9492444

30.04.2011

1.945,00

1.945,00

0,00

PT204

3498

121

22420143

2.2.4.2

2

CONTOR DN50-incalzire,Modul 209,Cămin 1A, seria 9904067

30.04.2011

3.471,00

3.471,00

0,00

PT 204

3501

122

22420326

2.2.4.2

2

CONTOR tip SPX DN 40 , acm , BL.L2, seria 3961009226

30.04.2011

1.375,00

1.375,00

0,00

CT207

3503

123

350322

2.2.4 2

2

CONTOR , acm WHE.DN 40 BL-P16 serra101525

30.04.2011

30,00

30,00

0,00

CT207

3567

124

350880

2.2.42

2

CONTOR , acm WEH.DN 32 BL-P14 /D S=102845

30.04.2011

15,00

15,00

0,00

CT207

3568

125

272311

2.2.4.2

2

CONTORDN20-, acm , BL.6TronsonB, seria 4882892

30.04.2011

1.232,00

1.232,00

0,00

CT401

3620

126

272315

22.4.2

2

CONTORDN 32-, acm , BL.M1/A, seria 331782

30.04.2011

953,00

953,00

0,00

CT 401

3622

127

272595

2.2.4.2

2

CONTOR DN50-, acm , BL. 11, seria 9096423

30.04.2011

2.801,00

2.801,00

0,00

CT401

3626

128

272596

2.2.4.2

2

CONTOR DN50-, acm , BL. 10, seria 9096424

30.04.2011

2.834,00

2.834,00

0,00

CT401

3627

129

350065

2 2.4.2

2

CONTOR A.C DN50 B-D12 S 24660856 MTX

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT 401

3630

130

350235

2.2.4.2

2

CONTOR AC DN 40.WEHRLE B-13TR.SP.24711636

30.04.2011

19,00

19,00

0,00

CT 401

3635

131

350285

2.2.4.2

2

CONTOR , acm POLLUX DN50 B-B2 S 1075642

30.04.2011

33,00

33,00

0,00

CT401

3637

132

350497

2.2.4.2

2

CONTOR , acm WHE.DN 40 BL-9 S 102657

30.04.2011

7,00

7,00

0,00

CT 401

3640

133

350510

2.2.4.2

2

CONTOR , acm WPD DN80 BL-2 S 9096414

30.04.2011

39,00

39,00

0,00

CT 401

3641

134

350752

2.24.2

2

CONTOR , acm HIDR.DN 40 BL-B4 seria23074904

— —

30.04.2011

35,00

35,00

0,00

CT 401

3642

135

350871

2.24.2

2

CONTOR . acm WEH.DN 32,BL-8.S=101974         ,

30.04.2011

3,00

3,00

0,00

CT401

3644

136

350872

2.24.2

2

CONTOR , acm DN 40.WEH BL-8 S=101515       ‘

', 30.04.2011

6,00

6,00

0,00

CT401

3645

137

350950

2.2.4.2

2

CONTOR , acm MEIN.DN50 BL-15L S=1078057

;/ z-

30.04.2011

40,00

40,00

0,00

CT401

3647

138

351015

22.4.2

2

CONTOR.acm MOM DN 40 BL-B7 seria10033

30.04.2011

31,00

31,00

0,00

CT 401

3649

139

372353

2.2,4.2

2

CONTOR DN 40-, acm . BL.6, BL.7,s02391384

30.04.2011

250,00

250,00

0,00

CT 401

3656

140

372416

2.2.4.2

2

CONTOR DN50-, acm , BL. 12, seria 9406577

30.04.2011

2.243,00

2.243,00

0,00

CT 401

3657

141

372417

2.24.2

2

CONTOR DN50-, acm , BL.13, seria 9406591

30.04.2011

2.277,00

2.277,00

0,00

CT 401

3658

142

350053

2.2.4.2

2

CONTOR A.C.DN50 B-15.S-9111387 MEINECKE

30.04.2011

33,00

33,00

0,00

CT 207

3670

143

350465

2.2.4.2

2

CONTOR , acm WHE.DN 40 BL-35 seria654862

30.04.2011

6,00

6,00

0,00

PT 402

3675

144

351617

2.2.4.2

2

CONTOR HydromDN 40-, acm ,522393470, BL.34

30.04.2011

67,00

67,00

0,00

PT402

3682

145

351626

2.2.4.2

2

CONTOR WehDN 40-, acm ,s101646, BL.B1

30.04.2011

24,00

24,00

0,00

CT401

3684

146

372300

2.2.4.2

2

CONTOR DN 40-, acm , BL.19,s02340474

30.04.2011

1.169,00

1.169,00

0,00

PT 402

3686

147

372301

2.24.2

2

CONTOR DN 40-, acm , BL.18,s02340475

30.04.2011

1.174,00

1.174,00

0,00

PT 402

3687

148

372302

2.2.4.2

2

CONTOR DN 40-, acm ,s02340237

30.04.2011

1.258,00

1.258,00

0,00

PT 402

3688

149

372303

2.2.4.2

2

CONTOR DN 40-, acm , BL.16,s02340258

30.04.2011

1.180,00

1.180,00

0,00

PT 402

3689

150

350493

22.4.2

2

CONTOR , acm SPX DN 50 BL-20 S 1075635

30.04.2011

41,00

41,00

0,00

CT 403

3700

151

350570

2.2.4.2

2

CONTOR DN 40-, acm ,BL-26, seriaOI 095308

30.04.2011

168,00

168,00

0,00

CT403

3701

152

372764

2.24.2

2

CONTOR DN 32(25), BL.28/C, seria 401498

30.04.2011

1.388,00

1.388,00

0,00

CT403

3709

153

22420418

2.2.4.2

2

Bucla măsură DN 40 -, acm Bl.22, seria31766865

30.04.2011

4.303,00

4.303,00

0,00

CT403

3714

154

350146

2.2.4.2

2

CONTOR , acm 32 HIDR. BL-D2/B S 25046746

30.04.2011

4,00

4,00

0,00

CT404

3741

155

350314

2.2.4.2

2

CONTOR , acm .SPX DN 40.BL.D3 S17380

30.04.2011

28,00

28,00

0,00

CT404

3744

156

350428

2.2.4.2

2

CONTOR , acm DN 40 BL-P6/B, seria 654844

30.04.2011

38,00

38,00

0,00

CT 404

3746

157

350432

2.2.4.2

2

CONTOR , acm WHE.DN 40 BL-27 seria654870

30.04.2011

33,00

33,00

0,00

CT 403

3747

158

351240

2.2.4.2

2

CONTOR Zenner DN 32, BL.D2/C, seria 98322722

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT 404

3756

159

351241

2.2.4.2

2

CONTOR Zenner DN 32, BL.D32/B, seria 20438560

30.04.2011

11,00

11,00

0,00

CT404

3757

160

351376

2.2.4.2

2

CONTORDN 32,Wehrle, BL.P3/A, seria 1098329

30.04.2011

20,00

20,00

0,00

CT 404

3759

161

351378

2.2.4.2

2

CONTORDN 32,Wehrie, BL.D32/C, seria 1098178

30.04.2011

20,00

20,00

0,00

CT 404

3760

162

344645

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B19/B+CONTOR ACM WEH DN32 BL-19/B S=1098338

ETCF55.PT500

30.04.2007

421,59

421,59

0,00

PT906

1635

163

344647

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.B18/F+CONTOR ACM WHE.DN32 BL-B18/F S.101982

ETCF55.PT500

30.04.2007

419,59

419,59

0,00

PT 906

1637

164

344651

2.2.4.2

1

CafculatorETCF55+TTR PT500,bl.B18/B+CONTOR DN32HIDROM.BL-B18/B.s.096977

ETCF55.PT500

30.04.2007

450,59

450,59

0,00

PT 906

1641

165

344656

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A28/E

ETCF55.PT500

30.04.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1646

166

344658

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A25/C+CONTOR ACM HIDROM DN32 BL-A25/C,22393151

ETCF55.PT500

30.04.2007

824,59

824,59

0,00

PT 906

1648

167

344660

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A28/B+Elem.contor

S.102954,bl.A28/B

ETCF55.PT500

30.04.2007

415,59

415,59

0,00

PT 906

1649

168

344661

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A28/A+Elem.contor s.102950,bl.A28/A

ETCF55.PT500

30.04.2007

415,59

415,59

0,00

PT906

1650

169

344663

22.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A27/B+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-A27/B S.102979

ETCF55.PT500

30.04.2007

420,59

420,59

0,00

PT 906

T652

170

344664

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A27/A+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-A27/A.S. 102898

ETCF55.PT500

30.04.2007

421,59

421,59

0,00

PT''9O6

f' -    ____Z

'• ''1653

/ x -

171

344665

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A25/F+CONTOR ACM HIDROM DN32 BL-A25/F.22393140

ETCF55.PT500

30.04.2007

426,59

426,59

0,00

PT906

1654

172

344666

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A25/E+CONTOR ACM HIDROM DN32 BL-A25/E,22393150

ETCF55.PT500

30.04.2007

425,59

425,59

0,00

PT 906

1655

173

344667

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A25/D+CONTOR ACM

HIDR.DN32 BL-A25/D 22393146

ETCF55.PT500

30.04.2007

423,59

423,59

0,00

PT 906

1656

174

344668

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A25/B+CONTOR ACM HIDR.ON32 BL=A25/B 22393143

ETCF55.PT500

30.04.2007

425,59

425,59

0,00

PT 906

1657

175

344689

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.B18/A+CONTOR ACM DN32 BL.B18/A 3=1095635

ETCF55.PT500

30.04.2007

508,59

508,59

0,00

PT 906

1658

176

344768

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A29/E+CONTOR DN32

WIT BL-A29/E S.25413957

ETCF55.PT500

30.06.2007

466,59

466,59

0,00

PT 906

1662

177

344770

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A31/B+CONTOR Wherle DN32,bl.A31/B,s.103089

ETCF55.PT500

30.06.2007

420,59

420,59

0,00

PT906

1664

178

344771

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl.A33/B+CONTOR ACM WEH. DN32 BL-A33/B, S 103041

ETCF55.PT500

30.06.2007

421,59

421,59

0,00

PT 906

1665

179

344772

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A33/C+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-A33/C S 103007

ETCF55.PT500

30.06.2007

421,59

421,59

0,00

PT 906

1666

180

344773

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A34/A

ETCF55.PT500

30.06.2007

401,59

401,59

0,00

PT 902

1667

181

344805

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.M8/A+Contor WHERLE DN32,bLM8/A,s.103085(magazie)

ETCF55.PT500

30.06.2007

418,59

418,59

0,00

PT 906

1670

182

344806

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bLM8/B+Contor HYDRO DN32,bl.M8/B,s.20667828

ETCF55.PT500

30.06.2007

420,59

420,59

0,00

PT 906

1671

183

344807

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A29/B+CONTOR DN32 HIDR.BL-A29/B S 25413872

ETCF55.PT500

30.06.2007

460,59

460,59

0,00

PT 906

1672

184

344842

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.D1/A+CONTOR DN 40

WHE BL-D1/AS 1096752

ETCF55.PT500

31.08.2007

480,59

480,59

0,00

PT 906

1674

185

344843

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D1/B+CONTOR DN 40

WHE. BL D1 /B 1096751

ETCF55.PT500

31.08.2007

492,59

492,59

0,00

PT 906

1675

186

344941

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A29/A+CONTOR DN32

HID. BL-A29/AS.25413956

ETCF55.PT500

31.10.2007

459,59

459,59

0,00

PT 906

1679

187

345719

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA31\C+CONTOR Wherle DN32,bLA31/C,S. 103083

ETCF55.PT500

31.07.2008

420,59

420,59

0,00

PT 906

1682

188

345767

2.2.42

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA26\C+Contor DN32-acm,bl.A26/C,s.07490365

ETCF55.PT500

30.09.2008

3.652,59

3.652,59

0,00

PT 906

1683

189

345818

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A271E+MD contori ACM bl.A27/E s.00103033 BM 67/05.05.09(nri.public.345818)

ETCF55.PT500

31.05.2009

1.935,59

1.935,59

0,00

PT906

1684

190

345820

2.24.2

1

CALCULATOR ET CF55+TTR PT 500 BL

B20\B+CONTOR Hydro DN32,bLB20/B,s.22975329

ETCF55.PT500

30.06.2009

692,59

692,59

0,00

PT-906

1685

I.

191

345883

2.2.4.2

1

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL B20A+CONTOR Hydro DN32,bl.B20/A.S.25413902

ETCF55.PT500

30.06.2009

711,59

711,59

0,00

PT 906

1688

192

344659P

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bLA28/C+ContorSPX

DN32Tbl.A28/C,S.1O2837

ETCF55.PT500

30.04.2007

907,59

907,59

0,00

PT 906

1689

193

344715

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A41/B+CONTOR Hydro DN32,bl.A41/B,s.25413868

ETCF55.PT500

30.06.2007

443,59

443,59

0,00

PT 906

1706

194

344716

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A41/C+CONTOR Hydro

DN32,bl.A41/C,s.07483932

ETCF55.PT500

30.06.2007

438,59

438,59

0,00

PT906

1707

195

344718

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.A41BIS/B+CONTORHydroDN32,bl.A41bis/B,s.O 7483949

ETCF55.PT500

30.06.2007

440,59

440,59

0,00

PT906

1709

196

344719

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.A41BIS/C+CONTORHydroDN32.bl.A41bis/C,s.2 5413959

ETCF55.PT500

30.06.2007

441,59

441,59

0,00

PT 906

1710

197

344786

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,b!.A39/A+CONTOR Hydro

DN32,bl.A39/A,s.24855719

ETCF55.PT500

30.06.2007

443,59

443,59

0,00

PT 906

1723

198

344787

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bLA39/C+CONTOR Hydro

DN32,bl.A39/C,s.24855718

ETCF55.PT500

30.06.2007

440,59

440,59

0,00

PT 906

1724

199

344788

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bLA40/A+CONTOR Hydro

DN32,bl.A40/A,s.25413867

ETCF55.PT500

30.06.2007

443,59

443,59

0,00

PT 906

1725

200

344789

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A40/B+CONTOR Hydro DN32,bl. A40/B.S.25413885

ETCF55.PT500

30.06.2007

441,59

441,59

0,00

PT 906

1726

201

344790

2.2.4 2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bLA40/C+CONTOR Hydro DN32,bl.A40/C,s.25413871

ETCF55.PT500

30.06.2007

439,59

439,59

0,00

PT 906

1727

202

344791

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.A41/A+CONTOR Hydro

DN32,bl.A41/A,s.25413882

ETCF55.PT500

30.06.2007

437,59

437,59

0,00

PT 906

1728

203

344793

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bLB24/A+ContOrWehDN32,bl.B24/A,s.101909

ETCF55.PT500

30.06.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1729

204

344794

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B24/C+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-B24/C S=108963

ETCF55.PT500

30.06.2007

420,59

420,59

0,00

PT906

1730

205

344795

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B24/E+CONTOR ACM DN32 HIDR.BL.B24/E, S.25046784

ETCF55.PT500

30.06.2007

462,59

462,59

0,00

PT906

1731

206

344796

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.D13/A+CONTOR DN32

WHERLE BL-D13/A S.01097803

ETCF55.PT500

30.06.2007

467,59

467,59

0,00

PT906

1732

207

344797

2.24.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.D13/B+CONTOR DN 32 WHE BL-D13/B S.1097807

ETCF55.PT500

30.06.2007

471,59

471,59

0,00

PT 906

1733

208

344798

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.D13/C+CONTOR DN32

WHE BL-D13/C S.,1097805

ETCF55.PT500

30.06.2007

467,59

467,59

0,00

PT 906

—1734

209

344799

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.D13/D+CONTOR DN 32 HIDR, BL-D13 /D S 25046765

ETCF55.PT500

30.06.2007

486,59

486,59

0,00 i

f T 9Q6_  -

- ' - i 735

% ■

210

344800

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.D14/A+CONTOR ACM WEH.DN32 BL-D14/A.S. 1097031

ETCF55.PT500

30.06.2007

458,59

458,59

0,00

PT 906

1736

211

344801

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500.W.D14/B+CONTOR DN32

BL-D14/B, S-25413896

ETCF55.PT500

30.06.2007

462,59

462,59

0,00

PT 906

1737

212

344802

2.2.4.2

1

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.D14/C+CONTOR DN32

WIT.BL-D14/C, S.25413890

ETCF55.PT500

30.06.2007

457,59

457,59

0,00

PT 906

1738

213

344850

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F1/B+CONTCR ACM DN50 MEIN .BL-F1/B S.25062323

ETCF55.PT500

31.08.2007

567,59

567,59

0,00

PT 906

1741

214

344851

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.F1/C+CONTOR ACM DN50 MEIN BL-F1/C S.25062321

ETCF55.PT500

31.08.2007

557,59

557,59

0,00

PT 906

1742

215

345768

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA35/AB+MD contori ACM bl.A35/A+B s.0231286 BM 487 /01.09.08

ETCF55,PT500

30.09.2008

1.999,59

1.999,59

0,00

PT 906

1746

-246-

345769

2.2.4.2

-1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA351C+MD contori ACM bl.A35/C s.00654578 BM 488 /01.09.08

ETCF55.PT500

__30.09.2008

2.009.59

2.009,59

---0^0---

PT906

1747

217

345770

22.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA351D+MD contor! ACM bl.A35/D s.07569091 BM 489 /01.09.08

ETCF55,PT500

30.09.2008

2.149,59

2.149,59

0,00

PT 906

1748

218

345826

2.24.2

1

CALCULATOR ET CF55+TTR PT 500 BL B241D+DEBITMETRU WHERLE DN 32 BL 24 S 108839

ETCF55.PT500

30.06.2009

439,59

439,59

0,00

PT 906

1750

219

344753

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.E3+Contor MEIN.DN50,bl.E3,s.1078080

ETCF55.PT500

30.06.2007

442,59

442,59

0,00

PT904

1769

220

344848

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,b!.E4A/B(magazie)

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1779

221

344854

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.M4+CONTOR DN50

VIT. BL-M4 S. 25062322

ETCF55.PT500

31.08.2007

566,59

566,59

0,00

PT 906

1780

222

344836

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C4/A+CONTOR DN32

WHE.BL-C4/A S. 1734637

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1841

223

344837

2.2.4.2

1

Ca!culatorETCF55+TTR PT500,bl.C4/B

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT906

1842

224

344838

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500.bi.C6/A

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT906

1843

225

344861

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.M9/A

ETCF55.PT500

31.08.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

1852

226

344944

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bLB10+CONTOR AC DN50 B-B10 S 9198878 MEINECKE

ETCF55.PT500

31.10.2007

435,59

435,59

0,00

PT 906

1853

227

345373

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB4\BC+MD contori ACM bl.B4 s.00101639 BM 50/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.373,59

2.373,59

0,00

PT 906

1854

228

345378

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B8VX+MD contori ACM bl.B8/A s.00102956 BM 55/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.047,59

2.047,59

0,00

PT 906

1856

229

345379

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B81B+MD contori ACM bl.B8/B s.00102957 BM56/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.977,59

1.977,59

0,00

PT 906

1857

230

345380

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B81C+MD contori ACM bl.BS/C s.00102991 BM 57/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.988,59

1.988,59

0,00

PT.groe

1858

231

345382

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B9+MD contori ACM bl.B9 s.9232768 BM 59/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.240,59

2.240,59

0,00

pT ș'qe' /

/

- 1860

232

345390

22.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL C51B+MD contori ACM bl.C5/B s.06070734 BM67/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.975,59

1.975,59

0,00

PT 906

1862

233

345393

2.2.42

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL C8+CONTOR AC DN65 bl.C8/D,S 9229040 WPD MEI

ETCF55.PT500

30.04.2008

439,59

439,59

0,00

PT906

1865

234

345405

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL N3+MD contori ACM bl.N3 s.00101562 BM 82/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.073,59

2.073,59

0,00

PT 906

1873

235

345428

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL C3\E+CONTOR DN32 BL-C3/E S. 1734618

ETCF55.PT500

30.04.2008

493,59

493,59

0,00

PT906

1876

236

345720

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB3+MD contori ACM bl.B3/G s.8407980 BM 436/01.07.08

ETCF55.PT500

31.07.2008

2.278,59

2.278,59

0,00

PT 906

1879

237

345721

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC3A+CONTOR DN32 WHERLE BL-C3/A S 01734654

ETCF55.PT500

31.07.2008

507,59

507,59

0,00

PT906

1880

238

345722

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC4LD+CONTOR Wherle DN32,bl.C4/D,s. 102894

ETCF55.PT500

31.07.2008

426,59

426,59

0,00

PT 906

1881

239

345824

2.24.2

1

CALCULAI OK El CF55+I I R PT7700'BL M9A+CONTOR ACM WHE DN32 BL-M9/A S 102833

ETCF55.PT500

30.06.2009

422,59

422,59

0,00

PT 906

1887

240

345343

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A3A+CONTOR DN32 HID BL-A3 /A S 25434268

ETCF55.PT500

30.04.2008

504,59

504,59

0,00

PT907

1914

241

345344

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A31B+CONTOR DN 32 WIT. BL-A3/B S 25425124

ETCF55.PT500

30.04.2008

503,59

503,59

0,00

PT907

1915

242

345346

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A3LD+CONTOR DN 32 WITT.BLA3\D S.25425114

ETCF55.PT500

30.04.2008

511,59

511,59

0,00

PT 907

1917

243

345347

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A3LE+MD contori ACM bl.A3/E s.25434245 BM 24/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.051,59

2.051,59

0,00

PT 907

1918

244

345348

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A4A+CONTOR ACM WHE.DN32 BLA4 S.1098187

ETCF55.PT500

30.04.2008

425,59

425,59

0,00

PT 907

1919

245

345349

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A4VB+CONTOR ACM.WHE. DN 32 BL A4 1098183

ETCF55.PT500

30.04.2008

424,59

424,59

0,00

PT907

1920

246

345350

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A61A+CONTOR DN32 WEH.BL-A6 S.1838150

ETCF55.PT500

30.04.2008

544,59

544,59

0,00

PT 907

1921

247

345352

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A7LA+MD contori ACM bl.A7/A s.01096915 BM 29/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.082,59

2.082,59

0,00

PT 907

1923

248

345353

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A101A+CONTOR

DN32 HIDR. BL-A10 S. 25413869

ETCF55.PT500

30.04.2008

472,59

472,59

0,00

PT 907

1924

249

345354

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A10VB+CONTOR DN32,HIDR.BL-A10.S.25413883

ETCF55.PT500

30.04.2008

477,59

477,59

0,00

PT 907

1925

250

345355

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A10LC+CONTOR DN32.WIT.BL-A10.S 25413854

ETCF55.PT500

30.04.2008

476,59

476,59

0,00

PT 907

1926

251

345356

2.24.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A10\D+CONTOR DN32 WIT. BL-A10 S.25413865

ETCF55.PT500

30.04.2008

474,59

474,59

0,00

RT 907

• . '1927

252

345358

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA12BIS/A+CONTOR DN 32 WIT BL-12BIS/A S 25413900

ETCF55.PT500

30.04.2008

514,59

514,59

0,00

PT907

1929

253

345359

2.2.42

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA12BIS/B+CONTOR DN 32 WIT BL-A12BIS /B S 25425118

ETCF55.PT500

30.04.2008

514,59

514,59

0,00

PT 907

1930

254

345360

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A131AB+CONTOR ACM WEH.DN40 BL-A13/A/B S 101503

ETCF55.PT500

30.04.2008

430,59

430,59

0,00

PT 907

1931

255

345361

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A13\CD+CONTOR ACM WEH.DN40 BL-A13/C/D S 101492

ETCF55,PT500

30.04.2008

430,59

430,59

0,00

PT 907

1932

256

345364

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B11B+CONTOR Wherle DN32,bl.B1/B,s.1098318

ETCF55.PT500

30.04.2008

425,59

425,59

0,00

PT 907

1935

__345365

2 2 4 î

GALCL4-ATOR. ETCF55+TTR-P-T500-BL-BT\C+eONTOR -

STCFS-5^T500

30.0472008

423,59

423,59

0,00

PT 907

1936

~25T

1

Wherle DN32,bl.B1/C,s.1096936

258

345366

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B1\D+CONTOR Wherle DN32,bl.Bt/D.s. 1096933

ETCF55.PT500

30.04.2008

422,59

422,59

0,00

PT 907

1937

259

345368

2.2,42

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B11F+CONTOR Wherle DN32,bl.B1/F,s. 1098321

ETCF55.PT500

30.04.2008

423,59

423,59

0,00

PT907

1939

260

345370

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB2A\A+CONTOR DN32 BL-B2A/A S25413905

ETCF55.PT500

30.04.2008

452,59

452,59

0,00

PT 907

1941

261

345371

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB2A1B+CONTOR DN32 BL-B2A/B S.25413906

ETCF55.PT500

30.04.2008

451,59

451,59

0,00

PT 907

1942

262

345372

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLB2A1C+CONTOR

AC.DN40.WEHRLE B-B2A/C 1096753

ETCF55.PT500

30.04.2008

450,59

450,59

0,00

PT 907

1943

263

345384

22.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B121A+CONTOR ACM WEH.BL-b12/a S.1833142

ETCF55.PT500

30.04.2008

547,59

547,59

0,00

PT907

1948

264

345385

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B121C+MD contori ACM bl.B12/C s.01838074 BM 62/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.984,59

1.984,59

0,00

PT 907

1949

265

345386

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B121D+CONTOR ACM DN32 WEH.BL-b12/d S.1838185

ETCF55.PT500

30.04.2008

538,59

538,59

0,00

PT 907

1950

266

345387

22.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B131B+CONTOR ACM MTW DN32 BL-B13/B S=103009

ETCF55.PT500

30.04.2008

424,59

424,59

0,00

PT 907

1951

267

345388

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B13VD+CONTOR ACM MTW DN32 BL-B13/D.,S=103021

ETCF55.PT500

30.04.2008

425,59

425,59

0,00    :

PT907

■ 1952

268

345402

2.2.42

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL

N1\A+ContWehDN32-acm,bLN1/A,s1097140

ETCF55.PT500

30.04.2008

425,59

425,59

0,00

PT907

1953

269

345403

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL

N1\B+ContWehDN32-acm,bl.N1/B,s1097034

ETCF55.PT500

30.04.2008

425,59

425,59'

0,00

PT907

1954

270

345404

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL N1\D+CONTOR ACM DN32 MTW BL-N1/D S 1838193

ETCF55.PT500

30.04.2008

515,59

515,59

0,00

PT907

1955

271

345406

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL N41B+MD contori ACM bl.N4/B s.00654731 BM 83/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.010,59

2.010,59

0,00

PT 907

1956

272

345415

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLAT'A+MD contori ACM bl.A1/A s.07488514 BM 92/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.035,59

2.035,59

0,00

PT 907

1957

273

345416

22.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA5+MD contori ACM &I.A5/B s.07488513 BM 93/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.233,59

2.233,59

0,00

PT 907

1958

274

345417

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A7\B+MD contori ACM bl.A7/B s.07488512 BM 94/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

2.081,59

2.081,59

0,00

PT 907

1959

~275~

345422

2 2 4 2

1

CALCULATOR^ETCF55+TTR PT509

BLB7/B2C+ContWehDN40-acm,bl.B7/C,s101657

ETCF55^T500--

30.04.20U8

426,59

426,59

0,00

PT 907

1964

276

345423

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B121B+MD contori ACM bl.B12/B s.01098188 BM 100/08.04.08

ETCF55.PT500

30.04.2008

1.960,59

1.960,59

0,00

PT 907

1965

277

345424

2 2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL B13\A+CONTOR ACM MTW DN32 BL-B13 S=103032

ETCF55.PT500

30.04.2008

424,59

424,59

0,00

PT 907

1966

278

345432

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL N2A+CONTOR AC.DN 40 BL-N2 S 1096748

ETCF55.PT500

30.04.2008

524,59

524,59

0,00

PT 907

1968

279

345766

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLA9/A+CONTOR DN40 HIDROM. BL-A9/A S 24711609

ETCF55.PT500

30.09.2008

615,59

615,59

0,00

PT 907

1971

280

345792

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A91B+CONTOR DN40 HIDR.BL-A9/B S 22971680

ETCF55.PT500

30.04.2009

630,59'

630,59

0,00

PT 907

1972

281

345823

2.2.4 2

1

CALCULATOR ET CF 55+TTR PT 500 BL A5A+MD contori ACM bl.A5/A s.562462 BM 107/10.07.09(nri.public.345823)

ETCF55.PT500

30.06.2009

2.664,59

2.664,59

0,00

PT 907

1973

282

345409

2.2 4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL A35/b+CONTOR ACM HIDROM.DN32 8L-A35/b S=25046775

ETCF55.PT500

30.04.2008

466,59

466,59

0,00

PT 906

1995

283

345725

2.2.4.2

1

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLT2+CONTOR ACM MEIN.DN50 BL.T2 S,8762577

ETCF55.PT500

31.07.2008

461,59

461,59

0,00

PT906

1999

284

344949

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500, bl,A27/C

ETCF55.PT500

31.10.2007

401,59

401,59

0,00

PT 906

2017

285

344955

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.T3+CONTOR ACM WEH.DN40 BL-T3 S.101531

ETCF55.PT500

31.10.2007

428,59

428,59

0,00

PT 9O6''~

,2019

286

344956

2.2.4.2

1

CaIculatorETCF55+TTR PT500,bl.T4+CONTOR ACM WEH.DN40 BL-T4 S,101522

ETCF55.PT500

31.10.2007

428,59

428,59

0,00

PT 906 - ''

- ' 2020

287

344950

2.2.4,2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.M5+CONTOR ACM MTW DN40 BL-M5 S=101519(magazie)

ETCF55.PT500

31,10.2007

428,59

428,59

0,00

PT 906

2037

288

344951

2.2.4.2

1

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.M5a+CONTOR ACM

WEH.DN40 BL-M5a s=102598(magazie)

ETCF55.PT500

31.10.2007

429,59

429,59

0,00

PT 906

2038

289

314131

2.2.4.2

1

SISTEM CONTORIZARE energie termica DN80, BL.C15

30.04.2011

39,00

39,00

0,00

PT 906

4282

290

350729

22.4,2

1

CONTOR , acm WEH.DN 40 BL-B18BIS/A S, 102839

30.04.2011

3,00

3,00

0,00

PT 906

4286

291

350874

2.24.2

1

CONTOR , acm MEIN DN50 BL-M10 S=9099575

30.04.2011

39,00

39,00

0,00

PT 906

4287

292

350939

2.2.4.2

1

CONTOR , acm HIDROM DN 32 BL-A25/A,22393149

30.04.2011

8,00

8^00

0,00

PT 906

4288

293

350945

2.24.2

1

CONTOR , acm WEH.DN 32, BL.B19/C, seria 1098307

30.04.2011

28,00

28,00

0,00

PT 906

4289

294

372486

2.2.4.2

1

CONTOR DN 40 - încălzire, BL.A28/D, seria 14705

30.04.2011

1.060,00

1.060,00

0,00

PT 906

4325

295

372495

2.2.4.2

1

CONTOR DN 40 - încălzire, BL.A31/A, seria 340452

30.04.2011

999,00

999,00'

0,00

PT 906

4334

296

297

22420127

22420128

2.2.4.2

? 2 4 2

1

CONTOR DN 32, acm, BL.A26/A, seria 07490372

CONTOR DN 8? Acm Rl A2R/R

30.04.2011 -----30 H4 9fl 111

1.943,00

1.943,00

0,00

PT 906

PT QCÎF»

4358

298

22420130

2.2.42

1

CONTOR DN 32, acm, BL.A26/D, seria 07490366

30.04.2011

1.990,00

1.990,00

0,00

PT906

4360

299

22420131

2.2.4.2

1

CONTOR DN 32, acm , BL.A26/E, seria 07490360

30.04.2011

1.948,00

1.948,00

0,00

PT 906

4361

300

22420132

2.2.4.2

1

CONTOR DN 32, acm , BL.A26/F, seria 07490357

30.04.2011

2.004.00

2.004,00

0,00

PT 906

4362

301

350023

2.2.4.2

1

CONTOR DN 50 BL.E 10, seria 1075620

30.04.2011

46,00

46,00

0,00

PT906

4392

302

350170

22.4.2

1

CONTOR, acm, WHERLE DN 32 BL.B24/B, seria 108963

30.04.2011

4,00

4,00

0,00

PT 906

4394

303

350213

2.2.4.2

1

CONTOR, acm MEIN. DN 50 BL.E7, seria 1078081

30.04.2011

52,00

52,00

0,00

PT 906

4395

304

350217

2.2.4.2

1

CONTOR, acm, WS., DN 50 BL.E11, seria 1077920

30.04.2011

39,00

39,00

0,00

PT906

4397

305

350515

2.2.4.2

1

CONTOR, acm WHE, DN 32 BL.A35BJS, seria 05401520

30.04.2011

24,00

24,00

0,00

PT906

4400

306

350530

2.2.42

1

CONTOR, acm MEIN DN 50 BL.E8, seria 1077932

30.04.2011

43,00

43,00

0,00

PT906

4401

307

350611

2.2.4.2

1

CONTOR DN 50 HIDR. BL.A36 BIS. seria 24713245

30.04.2011

169,00

169,00

0,00

PT 906

4406

308

351237

2.2.4.2

1

CONTOR Mein DN 50, BL.E9, seria 9198866

30.04.2011

73,00

73,00

0,00

PT 906

4407

309

350099

2.2.4.2

1

CONTOR AC 40 DN 32, WEH. BL.B21, seria 700258(magazie)

30.04.2011

2,00

2,00

0,00

PT 906

4443

310

351251

2.2.4.2

1

CONTOR WSXKA DN 65, BL.D12, seria 24702130(magazie)

30.04.2011

150,00

150,00

0,00

PT906

4448

311

351464

2.2.4.2

1

CONTOR Mein DN 80 - încălzire, BL.M4, seria 9318102

30.04.2011

489,00

489,00

0,00

PT906

4452

312

272277

2.2.4.2

1

CONTOR DN 100 - încălzire, BL.B3, seria 9083452

30.04.2011

2.561,00

2.561,00

0,00

PT 906

4494

313

272397

2.24.2

1

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.A10/D, seria 70402522

30.04.2011

1.140,00

1.140,00

0,00

PT 907

4499

314

272340

2.2.4.2

1

Elemente ptr contor DN 32, acm, BL.A2/D, seria 01794146

" 30.04.2011

1.092,00

1.092,00

0,00

PT907

4589

315

22420426

2.2.4.2

1

Bucla măsură DN 32, acm BL.P2A/B, seria 331828

3'0.04.2011

3.577,00

3.577,00

0,00

PT906

4700

316

272722

2.2.4.2

1

CONTOR DN 40 - încălzire, BL.Q4/A, seria 31586791    '

. - ■

\ 30,04.2011

1.583,00

1.583,00

0,00

PT 906

4735

317

351377

2.2.4.2

1

CONTOR DN 32,Wehrle, BL.B24a/A, seria 1096940

30.04.2011

23,00

23,00

0,00

PT 906

4749)

318

350296

2.2.4.2

1

CONTOR, acm WEH. DN 32 BL.A27/D, seria 101740

30.04.2011

5,00

5,00

0,00

PT906

4798

TOTAL GENERAL

244.317,50

244.317,50

0,00