Hotărârea nr. 197/2020

HCL modificare HCL 147-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 147/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare] pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 27.410/18.06.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale și Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020 nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 40/28.01.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. HCL nr. 147/^020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare, se modifică și se completează astfel:

  • 1. Art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • ” (1) In vederea stabilirii taxei de salubrizare, contribuabilii, proprietarii clădirilor, au obligația să depună Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare, începând cu data de 2 iunie 2020 și până la data de 30 septembrie 2020, inclusiv.”

  • 2. Art. 6 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art.6. (1) în cazul nedepunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pemru fiecare clădire pe baza estimării unui număr de 7 persoane.

  • (2) Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea deciziei de impunere, după data de 30 septembrie 2020, fără vreo altă formalitate.”

Art.II. în anul 2020. termenul de plată de la 30 septembrie, inclusiv, prevăzut la art. 13 alin. (1) se prorogă până Ia data de 30 noiembrie 2020.

Art.III, începând cu data prezentei hotărâri, de comun acord cu conducerea asociației de proprietari/chiriași, persoanele fizice pot opta să depună Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare însoțită de actele justificative și prin intermediul președinților de asociații de proprietari/chiriași sau administratorilor acestor asociații, pe baza unui borderou centralizator.

Art.IV. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Servicii Publice și Achiziții, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

M a r răpa 4T a t iana'P r ed uț

ff

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătătin Călnoăru

NXU-i. >■ Mi

Pitești

Nr. 197 din 25.06.2020