Hotărârea nr. 196/2020

HCL aprobare PUZ Ion Minulescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pentru irvestiția „Construire clădire locuințe colective și birouri”

amplasată în municipiul Pitești, strada Ion Minulescu nr.21

Consiliul Loca! al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 12.351/09.03.2020;

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 05 din 07.04.2020;

 • - Avizul Arhitect-Șef nr. 06 din 13.04.2020;

 • - Avizul modificator - Arhitect-Șef nr. 14 din 16.06.2020;

 • - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect-Șef nr. 26781 din 16.06.2020;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.26665 din 16.06.2020, însoțită de memoriul tehnic și planșele S3 -„Reglementări echipare edilitară” și S5 -„Anexa elemente de PUD”.

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (6) lit. ”c„ din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin .(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă Planu Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, pentru investiția: „Construire clădire locuințe colective și birouri” cu regim de înălțime D+P+4E, amplasată în municipiul Pitești, strada Ion Minulescu nr.21, pe terenul cu număr cadastral 81.218, în suprafață de 2.615 m3, proprietatea S.C. COMESAD PROVISO S.R.L., cu sediu! în județul Argeș, comuna Bascov, strada Serelor nr. 42, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 12.351/09.03.2020 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1).

 • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

 • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul-Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană, vor duce Ia îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantei S.C. COMESAD PROVISO S.R.L., cu sediul în județul Argeș, Comuna Bascov, strada Serelor nr. 42, de către Secretarul Genera! al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


MarianarTatiana Preduț


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cățălin Călugăru

Pitești,

Nr. 196 din 25.06.2020