Hotărârea nr. 195/2020

HCL prelungire contracte cabinete

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere a unor spații cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobarp pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 25509/10.06.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Raportul nr.23371/2 7.05.2020 privind solicitările unor medici de familie, reprezentanți ai cabinetelor medicale individuale, de prelungire a contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile ari. 129 alin. (2) lit. ”c”, coroborate cu prevederile alin. (7) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precar și ecLe ale Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor mcdicăle:      \

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul/Admîn-istrativ. modificările si completările ulterioare,                                      rf L .

H OTĂRĂȘTE:

Art.l. Prelungirea, până la data de 29.06.2023, a contractelor de închiriere d'Spațiilor cu destinația de cabinete medicale, încheiate de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în baza H.C.L. nr.207/17.06.2010, H.C.L. nr.208/17.06.2010 și H.C.L. Jr.209/17.06.2010.

Art.l. (1) Se însușește Raportul de evaluare privind valoarea de piață a chiriei pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale situate în Municipiul Pitești, str. Teilor nr.l, prețul rezultat fiind de 10,85 ei/mp/lună fără TVA, echivalent a 2,24 Euro/mp/lună, raport întocmit de către societatea Alfa Prospect S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat sub nr.23189/26.05.2020 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se însușește Raportul de evaluare privind valoarea de piață a chiriei pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale situate în Municipiul Pitești, cartier Tudor Vladimirescu, str. Călugăreni nr.5, prețul rezultat fiind de 10,55 lei/mp/lună fără TVA, echivalent a 2,18 Euro/mp/lună, raport întocmii de către societatea Alfa Prospect S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat stb nr, 23193/26.05.2020 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa nr.2 care fade parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se însușește Rapoitul de evaluare privind valoarea de piață a chiriei pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale situate în Municipiul Pitești, cartier Popa Șapcă, str. Mihai Eminescu nr.l, prețui rezultat fiind de 10,94 lei/mp/lună fără TVA, echivalent a 2,26 Euro/mp/lună, raport întocmit de către societatea Alfa Prospect S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat sub nr.23196/26.05.2020 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se împuternicește Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să renegocieze, în condițiile legii, contractele de închiriere a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, prevăzute la art.l

(2) Prețul minim de pornire pentru renegocierea cuantumului chiriei este de 20 lei/m2/lună fără T.V.A.

(3) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului


Municipiului Pitești să semneze actele adiționale ale contractelor de închiriere.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și CM1 Dr. Buiculescu Constanța, CMI Dr. Tudan Daniela, CMI Dr. Mataoanu Tuca Liliana, CMI Dr. Stanciu Doina Ionela cu sediul în cartier Tudor Vladlmirescu, str. Călugăreni nr.5, CMI Dr. Fulgeanu Mirela, CMI Dr. lonescu Radu, CMI Dr. Stancu Ovidiu Grigore cu sediul în str. Teilor nr.l, CMI Dr. loniță Mirela Maria, CMI Dr. Sacerdoteanu Cristina, CMI Dr. Stanculeț Elena Mirela cu sediul în cartier Popa Șapca, str. Mihai Eminescu nr.l, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Predut s


Contrasemnează pentru legalitate: SECRET ARjGENERAL, Andrei-Cătitlin Călițgăru

Pitești,

Nr. 195 din 25.06.2020