Hotărârea nr. 194/2020

HCL aprobare deviz lucrari N Balcescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General și a Memoriului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 26858/1 j.06.2020 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile ar:. 129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă Devizul General, pentru obiectivul de investiții „Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I”, cu o valoare totală estimată de 536.902,94 lei inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Memoriul Tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume de la bugetul local.

Art.2. Documentația economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești. |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariaaa-Tatiana Predut *

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETA# GENERAL, Andrei-Cătălin Călngăru

Pitești,

Nr. 194 din 25.06.2020

PROIECTANT: SC LEDTRAOING SRL

Denumire proiect

Beneficiar

MUNICIPIUL PITEȘTI

1

Deviz General

ui obiectivulu

de investiții - Total investiție

V

arinnta propusa

■MODIFICARE SECȚIUNI ILUMINAT STi

IADAI. BULEVARDUL NICOLAE BALCESCU - ETAPA 1

Nr Cri.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli                    i_

Valoarea tară TVA

TVA

Valoarea cu TVA

RON

RON

RON

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                                                                    ।

LI.

Obținerea terenului

o.on

om

DM

1 2

Amenajarea terenului

0 00

O.IH)

□ W

12 1.

Dcinolân

0.00

OCHI

O.IH)

1 22

Lucrări de teren

0.00

0.00

0.00

1 3

Amenajări pentru proiecția mediului și aducerea terenului fa starea inițială

0 00

UO )

0.00

1.4

Chcliuicli peniru rciocarea/proieqia utiliiătilor

0 00

0.00

OM

□ 00

0.00

0 00

Toiul Capitol 1

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților nece

s^tie obiectivului de investiții

2 1

Cheltuieli pentru figurarea utilităților necesare obiect n ului

0 00

(1 (HI

DOG

l oial capitol 2

i        0.00

o.w

D0O

Capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Sil cil

(lllll

0 00

0 00

3 1.1

Studiu de teren

(1 <10

0.00

IHJD

3.1 2

Raport privind impactul asupra mediului

u.i 0

□ (10

0.00

3.1 3.

Alte studii specifice

mw

Otf»

(ion

3.2

Documentat n-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, ucordun și autorizații

un >or>

190 00

1.1W.CC

3 3

l ’ ixTiizare tehnic A

noo

f m

ii oo

34

Certificarea performanței energetice și unditul encrjftlic

(im

(i.W

0 (X)

3.5.

Proiectare

37.B00.00

7.030.00

44,030.00

3 5.1

Temă de proiectare

000

fi .10

DlKi

1 4 '»

Studiu de prelezabd i ate

IHIIT

<100

1.1 OU

) 5 3

Studiul de fe/abi itate-J.Kiinieniajif de avizare a lucrărilor de iiiterven|u și des iz general

1

fluo

1

(< i r.i

IH1O

3 54

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior 'ac ■rducdur/julorizațtikii

OUI)

o.oo

(iun

3 5 5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si u detaliilor de execuție

5 01)0 (»0

950 00

5.95(100

3 5 6.

Proiect tehnic ți dewlii de excuiie

32.000 00

6.080.00

38,1)80 00

3.6.

Organiziirca procedurilor de achiziție

0.0(1

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3 7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

ooo

0 00

0.00

3 7.2

Auduul financiar

11 ;IO

000

000

37 3

Consu!lan|i3 - scriere cerere finanțare

41 00

0.00

0.00

3.8.

Xsistcnță tehnică

4,000.00

760.011

4.760.00

ÎS 1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2 IkXlOO

380 00

2.380 ai

î 8 1.1

ic perioada dc execuție a lucruri lor

IHX1

0 00

000

3 8.1.2.

xntnt participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție. aviza! de către inspectoratul de Stat in Cnnstniiv|ii

2.000 00

380 00

2.3SO1X)

3 8 2

Diriginte de șam ier

2.000 00

380 00

2. .3 Sin XI

Totul capitul 3

42.0011.00

7,980.00

101.150.00

Capitolul -1 Cheltuieli pentru investiția du buză

J___

4 1

Construcții și instalații

0.00

000

000

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

5<H,093.78

57.777 82

361.871 60

4 3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită monluj

97.500 (XI

18.525 00

116,025110

44

Utilaje. echipamente tehnologice și funcționale cure nu neucsilă montaj și echipamente du transport

0.00

0 00

11 00

4.5

Dotflri

0 00

0 01}

n.oo

46

Active ncuorporjle

u ()• >

0.1X1

o.oo

lotul capitol 4

401.593.78

76,302.82

477.896.60

Capitolul 5 Alte cheltuieli

1

5 1

< Irgiinizare du șantier

| llUXiOO

190.00

I.IOOrXJ

' 1 1

lucrări de construcții și instalții aferente nreanizărn de șantier

l.UOOtM)

190 00

1.190 00

5 1 2

Cheltuieli conexe organizăm șantierului

HUI

0.00

0(81

5 2.

Comisioane cote. laxe, costul creditului

2.41 ^56

457 82

2.867 38

■ . 1

Comisioanele și dobânzile aferente

Cfediinlui bănci’ finaniatoaiv

0110

DON

nw

5.2 2

Cula aluruntu ISC pentru controlul cahrilțit lucrărilor de cunstruciii

2JIO7 97

0.00

24X17 97

5 2 3

Cula aferentă ISC pentru controlul sântului in amenajarea lurtiunuiui. urivanișm și periliii autorizarea lucrărilor de construcții

■mi 59

0 00

401 5M

5 24

Cola aferentă Casei Sociale a

Constructorii nr - CSC

111.11.)

000

(100

5 2 5

Taxa pentru scwduri. avrze conforme și :i i!‘>n/a|ia de enitsiruire'desființare

"1

Uw

(VW

000

5 3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

4.'   94

763 03

4.778 97

5 4

Cheltuieli peniru informare și publicitate

o on

0.00

n i}’l

Totul capitol 5

7,425.50

1.600.85

12,435.91

Capitolul fi Cheltuieli pentru prohe tchnoli-iyitc și teste

6 1

Prcu.1l rc.i perșii .i ului de «pludUire

0 fuj

(1 fHI

01 XI

6 2

PuiI'l- leiinotoeiee și Ieste

11 w

I11HI

II.WJ                  i

1 utal cupiiol fi

11(81

aon

1) 1X1

TOI Al. GENERAL

451.1119.28

85.883.66

536.902.94

Din care C-Mf 12+13 14-2 + 41 -42*

5 1 l>

401.5'13 78

76.302 82

4T7.1W6 611fi fi- Z- -z'2 /yC                         ■

MEMORIU TEHNIC

MOD FICARE SECȚIUNI ILIM1NAT STRADAL Bulevardul Nicolae Bălcescu - Etapa I

MEMORIU TEHNIC MODIFICARE SECȚIUNI ILIMINAT STRADAL

Bulevardul Nicolae Bălcescu

Etapa l

IUNIE 2020

 • 1. Prezentare generală

Lumina, fie naturalii fie artificială este acea componenta a vieții fără de care existența și evoluția omulu nu ar fii pofe bilă. in lipsa luminii naturale, continuarea activității oamenilor este facilitată de existet ța ituminakiiiui artificial atât în interiorul clădirilor, cât și în exteriorul lor. în tehnica iluminatulu1, _,n loc aparte îl ocupă iluminatul urban/r iral datorită implicațiilor pe care le are în viața citadină. Acesta aste un subiect interesant, dir punct de vedere practic, având un suport teoretic bine dețin;:, cane constituie obiect de studiu ș cercetare pentru oamenii de știință din țară și străinătate.

Iluminatul urban/rural corespunzător realizat, are efecte benefice atât în ceea ce privește siguranța și securitatea cetățenilor orașului I satelor, cât și sub aspect economic. Siguranța cetățenilor implică reducerea numărului de accidente de circulație pe timpul nopții, acest lucru fiind demonstrat prin studiț realizate de specialiști dm diferite țări, de-a lungul timpului. Tot din aceste studii rezulți câ securitatea cetățenilor unui oraș sau sat este mai mare în locurile în care iluminatul urban/rura este rc-aizat corespunzător {întunericul favorizând agresiunile asupra persoanelor)

intr-un oraș / sal modein. prin punerea in valoare a ansamblurilor arhitecturale folosind tehnica luminatului, se pot constitui puncte de atracție pentru numeroși vizitatori, contribuindu-se astfel la dezvoltarea turismului.

in îummatul urban / rural din România soluțiile luminotehnice adoptate pentru arterele de circulație erau tipizate, fără un control calitativ și cantitativ al acestora, iar sistemele de iluminat decorativ, practic, nu existau.

După anul 1989, poziția pe care o ocupă iluminatul artificial în viața socială, spirituală și economică a țării a fost re onskieratâ, făcându-se remarcată o mai mare preocupare a autor taților locale și centrale față de acest domeniu

iluminatul publltl umăr1 'urai reprezintă urtL dintre criteriile de calitate ale civilizației asig.. a atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și pte cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină


Până în anul 1969, moderne E are rolul de a vei culelor pe tm .p de noai naturală, n aceiași timp, serviciul de iluminat public trebu.e să îndeplinească, concomitent, următoarele condiții de fi;r|c:<onare:

 • - ridicarea grade ui de civilizație, a confortului și a calității vieții,

 • - creșterea gradului de securitate ndivduaa și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a graduli I de s guranțâ a circuîației rutiere și pietorsale, punerea în va oare, prm umlnat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale loca itățto' precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau re gicase, susținerea și stimularea dezvo tării economico-sodaie a localităților, funcționa iea șt exp ..ratarea în condîțr de s guranță a infrastructurii aferente serviciului, adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiale în timp și spațiu, ale comunității locale, sahsfacerea judicioasă echitabită ș nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale in cal tatea io' de bene' c ari ei serviciului

 • - taritarea pe baza de competiție a servici..!ui prestat,

administrarea si gestionarea serviciului în interesul comunităților locale,

respectarea reglementa ior specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției si utilizării energiei electrice

respectarea valcrilbr m.nimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale

C.I.E..

opalele funcțiuni ale sistemului de iluminat public sunt:

 • ■ iluminatul cailor rutiere

 • - iluminatul zonelor rezidențiale,

 • - iluminatul zonelor ctimerc ale,

 • - iluminatul zonele de plimbare,

 • - iluminatul parcurilor si grădinilor publice,

 • - iluminatul ciauir. or st monumentelor, iar în figurile 1 și 2 se prezintă obiectivele principale aie sistemului de iluminat urban / rural.

  ILUMINAT

  EFICIENT


  Utilizarea de scheme moderne de iluminat

  Utilizarea eficientă a energiei electrice


  Mijloace de bază \


  । ■- ..——----

  Corpuri de iluminat performante

  Controlul fluxu lui luminos

  Nivel de iluminat adaptat


  Mijloace secundare  Concepție

  Exploatare


  înlocuirea lămpilor uzate

  Curățarea

  periodica


  Lămpi

  Corpuri dei iluminat i


 • Fig. 2 - Iluminatul eficient

 • 2. Identificarea componentelor sistemului de iluminat public

Prezenta documeijlație are fa bază o serie de date prelevate din teren si informații privind sistemul de luminat public, starea actuala a acestuia , localizarea obiectivului, etc

Sistemul de iluminat public a fost definit ca fiind format din: stâlpi; aparate de iluminat, console de pondere, cabluri puncte de aprindere și control.

Pornind de la datele obținute de la serviciile de specialitate a primăriei, s-a realizat o analiză pe teren a sistemului de iluminat, care s-a concretizat prin crearea unei baze de date care conține informați generale despre sistem respectiv date despre fiecare punct inclusiv din zona studiata

localizarea |?e străzi;

tipul și starea rețelei, tip stâlp;

înălțimea dt montare a aparatului de ilummat;

stare stâlp;

tipul și lungimea uonso ei de prindere,

tipul aparatului de rlum nat,

starea apărutului de iluminat și nivelul de întreținere;

puterea și inul iămpîi.

Toți slălpii identificat] n urma audrtului suni echipati cu minim unu sau două aparate de iluminat si se prezintă in sture bună.

Chiar dacă analiza datelor c?n teren s-a făcut numai la nivel de observație procentul de eroare al datelor obțnute Ih teren din acest memoriu este de maxim 10%.

în marea majoritate aparatele sunt rn stare tună de funcționare însă, cu trecerea timpului discersoarele lor încep să fie acoperite cu agenți poluanți sau să fie pline de apă, fapt care afectează performanțele Uminotehnice, indiferent de cal de bun este produsul, ce grad de protecție are sau cine este producătorul și rezulta implicit un raport de consum energetic neconform datorită faptului că energa consumată nu se ^găsește în parametrii iuminotehnici obținuți. La unele aparate gradul de murdărie este atât de ridicat încât lămpile nu sunt vizibile prin disperseiIn înt.egul sistem de luminat întâlnim aparate echipate cu lămpi vapori de sodiu de înaltă presiune. Aparatele cu 'timpi sodiu de 'naltă presiune sunt în proporție de 100%.

Aparatele existente au fost dimensionate pentru fiecare stradă, ținând cont de prescripțiile ver-i- uh.i standard în iluminatul stradal motiv pentru care în anumite zone, actualele prescripții în vigoare privind iluminatul pub ic, nu se respecta.

Standardele de luminat folosite în trecut (până în anul 2004) au fost modificate și armonizate cu cerințele moderne ale iluminatului public și este de așteptat că în multe zone nivelul de iluminare să fie oe 2-3 ori mai redus decât prevăd actualele standarde aliniate la normativele mternaționa te iar în alte zone să ne. confruntăm cu poluare luminoasă.

Conform inventar, lui efectuat în cadrul prezentei documentatii, actualul sistem de iluminat public de pe Buleva-'Îl țlicolae Bâlcescu - obiectivul de investiții însumează un număr de 140 de aparate de iluminat.

Din informațiile nr mite de la serviciul de specialitate din cadrul primăriei, reiese că în întreaga rețea de iluminajt public exista o serie de puncte de aprindere care comandă sistemul de iluminat. Tot din informa*, te primare primite, reiese faptul că apnnderea iluminatului public în oraș se face combinat in funct e ae zona si modul de comandă. Astfel, comanda se face de la câte un luxomat care lansează irppulsui, în momentul în care nivelul de iluminare naturală scade sub o anumită limită. impuls ca te apoi ajunge in toate aparatele de iluminat prin intermediul firului pilot. Pentru anumite zone pr mpipiul este relativ similar , cu deosebirea că in punctul de aprindere există un senzor crepuscular sau un ceas programator care dă o comandă locală.

Di" punct de vedere al puterii instalate in prezentul proiect, se regăsește următoarea situație: putere instalată totală - 37,80 kW.

Corelând datele obținule pe teren cu cele obținute de la serviciile de specialitate observă ni ca avem următori; ea situație privind puterea instalată la nivel de iluminat public, situația refer-’ i ■ se lă toate aparatele de lutfiira: instalate. Acestea au fost grupate în funcție de tipul și puterea or

în zonele vizate- in prezenta documentație, situația este în felul următor

,-- —— ------

NR.

ST.

Nr.

AIL

Pierderi

Pe balast f W)

Consum total strada (KWț

C las a de iluminat

Nr.

Crt

Nume siiada

Tip AIL

Putere

AIL

(W)

1

Bvd Nico’at- Balcesc

140

140

Stradal

250

20

37,80

M3

2

TOTAL

140

140

37,80

 • 3. Analiza consumurilor generate de iluminatul public din obiectivul de investiții

Privind tabn'ui true evidențiază puterea electrică instalată observăm că în valorile obținute în urma auditului :n!regu' consum îl avem in cazul i'uminatului cu lămpi vapori de sodiu de înaltă presiune- (100%).

La nivelul obiectivului avem următoarele date legate de puterea instalată pe obiectivul care face obiectul prezentei documentații si consumul aferent.

Nr. Crt.

Nr. De aparate de iluminat - Total

Putere Instalată

Consum i an ( 4150 h )

1

]40buc.

37.80 - Kwh

156.870,00 Kwh

In tabelul de ma &.,s se pot observa consumurile de energie electrică raportate la puterea instalată, pe un an. in realizarea calculelor estimative s-a utilizat un număr de ore de funcționare al iluminatului public stradal de 4150 h/an

 • 3.1 Alegerea știrbelor de lumină si a aparatelor de iluminat

Economisirea de energie electrică apare tot mai frecvent in limbajul uzual, astfel încât a devenit deja ur ct vânt Tnrauacinat", al vieții cotidiene deoarece astăzi, când prețul energiei electrice devi -e cu fiecare zi tot mai ridicat, suntem nevoiți sâ economisim energie in toate activitățile. Acest lucru ar insemna că diminuând pretențiile noastre îndreptățite de confort să renunțam part al sau total la utilizarea unor instalații. Soluția reală este insă cea de utilizare a unor instalați echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică

Referindu-r? la ^azul concret al iluminatului public, este evident faptul că nu se poate face economie de energie in asa fel meat să nu periclităm siguranța publică și a circulației, prin intreiupen parțiale sau totale

Conform noilor ;e.'inte cele mai cerute si utilizate tipuri de aparate de iluminat sunt aparatele cu tehnologie LED.

LEJ țbghting Emitting Droce) este un dispozitiv optoelectronic capabil să errrta lumină atunci când este parcurs ue un curent electric. Un corp de iluminat cu LED are un randament foarte ridicat spre deosebire de alte tehnologii, precum lămpile cu haiogen sau lămpile ci. incandescentă ale căror randamente sunt foarte scăzute.

Sistemele cu LfiD-un piod..u mai multă lumină pe watt consumat decât lămpile obișnute Controlul strict a dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu ientile pentru focalizarea fasciculului pe lumină de forma dreptunghiulară asigură protecția contra poluam luminoase Lentilele au un rol foarte important pentru că, pe lângă că reduc pierderile de 'urnind el n nă ș riscul de orbire f .ovocat de strălucirea luminilor, iar pentru iluminatul public unghiul de dispersie esle situat la 120° pentru a produce disiparea luminii in iluminatul stradal
Dispozitivete LED clasice au o durată de viata de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri înglobate în aparatele de itumnat se garantează mmim 50.000 ore. Această durată de viață foarte ridicată a aparatelor de iluminat cu LED conduce la costuri reduse de mentenanță a sistemului de iluminat, oferind fezabi itatea reducerii costurilor reale de investiții

 • 3.2 Prescripțiile impuse de standard

Principalul obiectiv este de a ne alinia cu iluminatul la condițiile impuse de standardul in vigoare SR EN 13201 care prevede condițiile (luminanță/iluminare; uniformitate, orbire etc) minime acceptat^ pemm iluminatul public in UE.

Pentru a realiza un (luminat adecvat, străzile trebuiesc împărțite pe clase de drum, împărțire care se realizează ținând cont de mărimea traficului, tipul de participanți la trafic, viteza de circulație eleZONA

SEPARAREA SENSURILOR

(GEOMETRIE)

Noduri de autostrada

Densitatea intersecțiilor

Zone de risc

Dispozitive de încetinire

TRAFIC

Densitatea traficului - număr de vehicule pe zi

I

Densitatea traficului de biciclisti

Densitatea traficului de pietoni

Dificultatea de orientare

Vehicule staționate

Recunoașterea trasaturilor fetei

Riscul de agresiune

INFLUENTE EXTERNE SI DE MEDIU

Complexitatea câmpului vizual         |

Niveui de iluminare aî ambientului

Conditu atmosfei.ee __________

Darametri specifici

ZONA

i DE

1 RISC

COMPLEXITATE A CÂMPULUI VIZUAL

DIFICULTATEA SARCINII DE ORIENTARE

NIVELUL LUMINANTEI AMBIENTALE

Scăzut

Mediu

Ridicat

j NU

nț nmala

norma la

peste normala

1

ridicata

normala

pesie normala

DA

normal a

norma a

peste normala

-

-     —. 1

ridicata

normala

peste norma !□


Alegerea zonelor de risc

Viteza

ipi jr î Hr u ti ti rotari 3

■’ du.-. zonei-. -.

tudlu

Gr,w.e.

principalului utilizator knj,4i

’l Ipul i stil datorului principal

1

Ah r. tipuri de UtHi/ntorl admise

Tipuri de utilizatori excluzi

ale z.onclo.r de Iluminat

> 60

Cah.C a^tflOUSC

■ ■

v.chitite tenie

GwlbU

Frtin ii

Ăl

■■         ten»

tnliiU

riiî.wsi

A2

Vehicule xrte

Citim

£js&m

A3

>30 £i

I -Arn fflfttprcA: ■•fMțklC PnJ

GfdaB

01

T afittiaitftniAl /. ihicute tente _ ut

E '-T.-'i

B2

1

tcSfiU

P.Stn.Js

tj.eiii țȚiWuiuJiL.

■.■ ct'ic ;*Hte

CI

>5 ii -530

।                 r

b tiBc motaăMt

Ei itam

Vehicule Lente: C; zJliU.

Dl

<rii.. -1- lente

CiUcti r

D2

Trafic țnftlflHHIlt CI diju

V.Hiit-.ute lerJt P'ț’.irnj

D3

Tr B'iscBIflrțcot . t.! : . e >enle Cidgti

04

Viteza

specifică

i‘ 1 ■ ।

mersului pe jos

Ejl X -

Trat l ;.'i:ji j:ii , sZdMCute lente

Cjc'iLL

El

'■.ii r ;Ti:t.ui;al

Whitute tente

CishlU______

E2

Tipur. de zatic

Așezând cap Ja cap luate datele de mai sus se creează premisele încadrării unei străzi sau a unei zore ntr-una din clasele de drum din standardul 13201, Acest lucru se face însumând indicii dn evaluare acordați fiecaruri criteriu.Parametru

Opțiune

Indice de

Criteriu

evaluare

selectat

(Vws)

(Vws)

Viteza

Foarte mare

3

Marc-

2

MEMORIU TEHNIC - V IN MM

0D1F1CARE SECȚIUNI {LUMINATSTRADAL - Bulevardul Nicol^e Balcescu -Etapa I -

IICIPIUL PITEȘTI, MD. ARGEȘ - CONFORM

OBIECTIV DE INVESTIȚII

1

Moderata

1

Mica

0

Volumul de tra|

c          Foarte mare

1

Mare

0,5

Moderat

0

Mic

-n 5

Foarte mic

-1

Compoziția

Mixt. u procent mare de

2

traficului

trafic nemotorizat

Mixt

1

Doar motorizat

0

Separare intre

NU

1

sensurile de me^s             DA

0

Nivelul de lumina

hta            Mare

1

ambientala

Moderata

0

Mica

-1

Ghidaj vizual

1                  Slab

0,5

control de trafi

G         Moderat sau bun

0

Suma

punctajului

După determinarea punctajului putem trece la încadrarea străzii irtr-una din claseie de mai os PrmcpaEa mărime cate se masoară este luminanța. Aceasta reprezintă intensitatea luminoasa mațbirata pe unitatea de suprafața luminoasa. Cu alte cuvinte este lumina perceputa <re cphîul uman raportându-ne la o suprafață । uminată. De aceea in cazul iluminate ui stradal toțte mărimile se masoară raportându-ne la un “observator". Acest observator'este de fapt conducătorul auto care se află pe banda de mers la 60m înaintea zonei ilun'iinate. Mărimi e măsurate reprezintă de fapt percepția Lu asupra iluminatului de pe calea de rulare și împrejurimi.

ir, cazul zonelor pe r sc: intersecții, parcări, treceri de pietoni etc, clasa se alege cu un nivel peste nivelul rniBXlm ai străzii care intră in acea zonă si trebuie să intrunească condițiile de mai jos. Acest l..cr„ se face, deoarece prin creșterea nivelului de iluminat pe anumite zone se înregistrează și □ creștere a acuității vizuale a conducătorilor auto în plus se apeieaza la uri fenomen psihologic, deoarece s-a dovedit ca exista tendința de a apăsa instinctiv pe frana in rțcmenlul în care se înregistrează o trecere bruscă de la un nivel la celălalt^urjțA0,C I asa de iluminat

Luminanța suprafeței carosabile uscate

Orbire fiziologica

Raport de zona alaturata

L țcr

ned

l/m2)

M%)

Ui(%)

TI (%)■ a'

SR b)

...

minim lentinut

minim

minim

maxim

minim

M1

2,0

0,4

0,7

10

0,35

M2

1,5

0,4

0,7

10

0,35

M3

1.0

C 4

0 6

15

0,3

M4

0,7fi

0,4

0,5

16

0,3

M5

0.5

0,35

0,4

15

0,3

M6

0,3

0.35

0,4

20

0,3

Clațele de iluminat pentru străzi

Clasa de iluminat

Iluminare orizontala

Emed

Uo

(lux)

(%)

CO

50

40

C1

30

40

C2

20

40

C3

15

40

C4

10

40

C5

7,5

40

Oasele de i utrunat pentru zone de risc

■■ cazul intersecțiilor sau a zonelor de risc măsurătorile se fac cu luxmetrul, deoarece ’n acesl caz mărimea importantă este iluminarea. Aceasta este reprezentată de fluxul uminos care cade pe o suprafața. Acum nu ne mai raportăm la un observator, pentru că se presupune că acel observator șe află si el in intersecție ș in plus, pe lângă el mai sunt și a l. panicipanți la trafic [e?emplu pietoni: Asa cum s-a spus și ma sus un alt factor importări este complexitatea câmpului vizual si posibilitatea de a ie onerta. De aceea in intersecție diferă ti; ul măsurat; 'lor, compara: . cu cele de pe stradă

Pentru zonele jtetonale, pistele de biciclete sau străzile laterale din zona rurală clasele de orum

trebuie să respecte următoarele condiții minime:
Clasa de iluminat

Iluminare orizontala

Emed (Ix)

Emin (Ix)

P1

15

3

P2

10

2

P3

7,5

1,5

P4

5

1

P5

3

0,6

____-___„

P6

2

0,4

1 .

P7 —

performanta nedeterminata

Clasele de iluminat pentru zone pietonale

Conceptul unitar al sistemului de iluminat public

Investiția in iluminat public este o investiție pe termen lung, de aceea planul sistemului de iluminat trebuie abordat din perspectiva valorii optime pe termen lung.

Costurile de funcționare ale sistemului de iluminat pe intreaga durata de viata

Valoarea optimți pe termen lung =                 +


Costurile de inlocuire

Planul sistemului de iluminat propune:

 • - previzionarea pe termen mediu si lung a tuturor formelor de iluminat;

 • - crearea unei identiiati si personalități coerente pe timpul nopții;

 • - stimularea economiei de energie electrică;

 • - dezvoltare durabilă pe termen lung.

Instalația de iluminat trebuie să fie eficientă energetic, cu o valoare a SLEEC-L (Street Lighting Energy Efficiency Criterion Luminance based -Criteriul de Eficierțta Energetica a Iluminatului d.p.d.v. al Luminantei) de maximum O.SW/m1 cd/m2

Este necesară o cunoaștere corectă a caracteristicilor de reflexie a luminii suprafeței carosabilului pentru a îndeplini criteriul mai sus menționat.

La baza proiectări sistemelor de iluminat public stradal stau următoarele: Standardul SR EN 13201-2015 „Road lighting”, CIE 115/2010 „Light of roads for motor and pedestrian traffic” si „Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal-NP 062-2002”, d n care se prezintă următoarele extrase:

Confortul vizual, precum si securitatea participantilor la trafic sunt scopurile/ principale ale iluminatului. ir consecința acesta trebuie sa fie de inalisi calitate. sa;.

IcJ

Siguranța traficului. Atât pentru automobilist! cat si pentru pietoni lumina este sinonima cu o creștere a siguranței. Participantul la trafic distinge mai bine obstacolele si identifica mai ușor semnalizările. Sensibilitatea la perceperea contrastelor va creste, acuitatea sa vizuala varia.ra de la 3/13 la 7,5/12°, limitele câmpului sau vizual si abilitatea sa de apreciere a distantelor vor deveni normale.

Sentimentul de selcuritate. Pentru pietoni lumina are virtuti de liniștire si conferă un sentiment de securiatate. Daca este dificil “sa masori sentimentele”, totuși anchetele au demonstrat de la ce punct un iluminat performant cântărește si constituie un factor important in aprecierea cailitati vieții unei comunități. Un iluminat de calitate face ca oamenii sa se simtă in siguranța ii mai protejati, ii incurajeaza sa iasa seara, imbunatateste viata sociala si culturala a unui ©ras.

Confortul vizual. Ambientul luminos confortabil este influențat de distribuția luminantelor atat in plan util-carosabilul, cat si in câmpul vizual al observatorului. Minimalizarea importantei acestui criteriu de calitate duce la realizarea unor sisteme de iluminat necorespunzatoare cu efecte negative asupra circulației rutiere si pietonale. Efectele distribuției necorespunzatoare a luminantelor, conduc la apariția fenomenului de orbire de inconfort si incapacitate, cu consecințe directe asupra siguranței desfășurării traficului rutier.

Aparatele (corpuri) de iluminat. Alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat joaca un rol important in iluminatul urban, atat din punct de vedere funcțional, estetic cat si din punct de vedere economic. Aparatul de iluminat trebuie sa corespunda cerințelor de calitate specificate in standardul SR EN 60598 aflat in vigoare in momentul aplicării prezentului normativ, conform cu domeniul de utilizare. Aparatele de iluminat utilizate in rutier, pietonal si in iluminatul destinat tunelurilor si pasajelor subterane trebuie alese astfel incat sa se evite apariția poluării luminoase si implicit, a unui consum inutil de energie electrica.

Trebuie sa se acordfe o atentie sporita asupra alegerii corespunzătoare a aparatului de iluminat in ceea ce privește:

v Clasificarea diferita a străzilor (ex.rezidențiale, trafic rutier, centre de orașe, comerciale, etc) cere diferite modalitati de abordare in conformitate cu standardele in domeniu, diverse criterii de calitate si bineinteles diferite tipuri de echipamente.

v Pentru iluminarea celorlalte tipuri de zone specifice unui oraș, criteriile de calitate se bazeaza pe iluminane, vezi criteriile din standardul SR EN 13201 regăsite si in recomandările CIE 136/2000.

v Distribuție fotometricd performanta a aparatelor de iluminat.

s Pentru aparatele cu LED distribuția fotometrica trebuie sa se ia in considerare in varianta completa a aparatu ui (led+lentila montate in carcasa), pentru ca performantele unui lei sun! d-ferte si in funcție de restul componentelor putem avea . piocuse bune sau ma' puțin bune de la același producător sau producători diferiti. In

ceste cazuri pot f aparate de ii iminat cu distribuții diferite care folosesc același tip

M ;k)ri grad de protecție IP 66, nu necesita operații de curățire ale sistemului opJit>,-Q curățire (ștergere!) exterioara a difuzorului la 2-3 ani asigura menținerea performantelor fotcmetnce inițiale ale aparatului de iluminat.

o Cheltuielile de întreținere pentru un astfel de aparat de iluminat sunt reduse la rr|inim.

o Un grad de etanșeitate inferior reduce fluxul luminos datorita acumulării de agenti poluanti, pe de o parte. Pe de alta parte, acumularea de agenti poluanti in compartimentul optic produce modificări puternice ale curbei de distribuție a intensității luminoase, deoarece suprafața reflectorului devine difuza. Astfel, in timp, parametrii luminotehnici precum luminanta si uniformitatea nu vor mai răspunde cerințelor standardelor.

INTERVALUL DE CURATARE

JfACTORUL DE MENȚINERE PENTRU CORPUL DE ILUMINAT

IP2X

minim

IP 5Xminim

IP6XMINIM

LUNI

Poluare ridicata

Pcluiare medie

Poluare redusa

Poluare ridicata

Poluare medie

Poluare redusa

Poluare ridicata

Poluare medie

POLUARE

REDUSA

12

0 53

0,62

0,82

0,89

0,9

0,92

0,91

0,92

0,93

18

0,48

0^8

0,8

0,87

0,88

0,91

0,9

0,91

0,92

24

0.45

0 56

0,79

0,84

0,86

0,9

0,88

0,89

0,91

_

0,42

M3

0,78

0,76

0,82

0,88

0,83

0,87

0,9

Alegerea factorului de menținere pentru aparate de iluminat

x Garanția acordata pentru toate componentele neconsumabile ale aparatului de iluminat. Pentru difuzoarele din material sintetic (Ex.Policarbonat) este important ca acestea sa fie rezistente la radiatii LIV, pentru a asigura aceleași performante fotometrice pe întreaga durata de viata.

/ Calitatea si fiabilitatea accesoriilor electrice este foarte importanta.

x Surse electronice fiabile pentru lămpile cu LED.

o Este recomandat ca accesoriile electrice sa fie montate pe o plăcută demontabils accesibila in partea superioara a aparatului de iluminat. Acest tip de monta ar permite o intretinere ușoara, care conduce la minimalizarea timpului de iqtretinere.

Rezistenta de impâct nu trebuie sa fie mai mica de 5J, iar pentru aparatele de iluminat de puteri sqazute in cazul carora inaltimea de montaj este mica, este cu atat mai importanta aceasta caracteristica cu cat expunerea la vandalism in acest caz, este mai ridicata

Energia de impact Cod IK

Energia de impactIHIOO IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 1K09 IK10

* 0 14 02 0 35 05 07   1    2    5   10   20

Energia de impactUn aparat protejat la vandalism trebuie sa aiba cei puțin 1K 08.

Ținând cont de caracteristici (înălțime de montare, tip aparate, etc.) si de amplasarea aparatelor in zonele vizate de acest proiect considerăm ca o rezistenta la impact IK 08 este suficienta atat pentru aparatele de iluminat stradale rutiere cat si pentru cele ornamentale.

v Poluarea luminoasa trebuie sa fie minima

Poluarea luminosa pste un factor de care trebuie sa se tina seama in realizarea sistemelor de iluminat, in special in cazul celor din zonele rezidențiale. O amplasare necorespunzatoare p aparatelor de iluminat in apropierea caselor, blocurilor, poate genera orbirea locatarilor care privesc prin fereastra către exterior, sau perturbarea iluminatului interior. In acest caz, când nu exista alta varianta de amplasare a aparatelor de iluminat, se prevăd ecrane de protecție. Exista tendința realizării unor sisteme de ilumirlat urbane, care genereaza un nivel foarte mare de iluminare/luminanta, dând naștere astfel asa numitelor „bai de lumina”. Luminanta mare, reflexiile puternice ale luminii, deranjează in mod accentuat observatorii. Este necesara deci, limitarea acestui fenomen care pe zi ce trece devine tot mai evident si mai supărător.

Poluarea luminoasă înseamnă:

o Probleme legale de securitate o Imense costuri energetice inutile o Distrugerea Ecosistemelor bazate pe succesiunea noapte-zi r; Probleme de sanatate la nivelul populației

4. Recomandări

Pentru a putea fi reduse cheltuielile cu energia electrica si a imbunatati confortul cetățenilor, primăria va trebui sa investească în modernizarea iluminatului public. în această situație propunem următoarea variantă de lucru :

Modernizarea iluminatului public din zonele aferente prezentului obiectiv de investiții prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED pe toți stâlpii stradali existenți in zona obiectivului în vederea respectării reglementărilor în vigoare, și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune, bazat pe senzori de prezență si de mișcare

Pentru această varianta s-au efectuat calcule luminotehnice, anexate documentației, iar puterile corpurilor de iluminat au fost alese astfel incit să satisfacă criteriile de calitate a □minatului pub ic


4.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

Pornind de la prescripțiile impuse de standardul în vigoare și de la o serie de alte constatări din teren, se pot alege și structura străzile în funcție de importanța lor.

S-au folosit termenii de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public stradal în următorul sens.

 • ■ Pe stâlpii stradali existenți se vor înlocui aparatele de iluminat existente cu aparate de iluminat cu tehnologie LED

 • • Toate aparatele de iluminat vor fi echipate cu componentă electronică ( driver) dimabil, care să permită reglarea intensității fluxului luminos emis de aparat ( și implicit al consumului generat), prin dimarea în trepte de câte 1 W, în funcție de datele transmise de senzorii de prezența și de mișcare . ( Ex. : atât timp cât senzorii nu detectează prezență și mișcare pe stradă , aparatul emite flux luminos și generează consum de 10% din capacitatea sa , iar când senzorii detectează prezență și mișcăre pe stradă , fluxul luminos crește până la 100% din capacitate , după care revine la 10% );

 • • Cantitatea, dispunerea, tipul și puterea nominală a aparatelor cu care se echipează se stabilesc în urma calculelor luminotehnice martor.

Alegerea acestui scenariu se justifică prin următoarele avantaje:

 • - obținerea unui sistem dle iluminat inteligent , modern , nou, complet, unitar, economic și ecologic care va aduqe reducerea substanțială a costurilor de întreținere și mentenanță .precum și a cheltuielilor de exploatare .

 • - din punct de vedere lumlnotehnic vor fi eliminate zonele cu umbră și intuneric.

Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici clasei de drum M3 așa cum sunt definiți în standardul SR EN 13201-2/2015 :

 • * luminanța: > decât niveldl minim admis de standard

 • * uniformitatea longitudinalii: > decât nivelul minim admis de standard

 • * uniformitatea transversale: > decât nivelul minim admis de standard

 • * gradul de orbire al conducătorului auto: < decât nivelul maxim admis de standard

4 gradul de iluminare ai vecinătăților: > decât nivelul minim admis de standard

 • * valoare SLEEC-L: cât mai scăzută in condițiile respectării parametrilor anteriori

 • * consum energetic: < decât nivelul actual ' reducere consum și costuri.' minim 70%

Caracteristicile tehnice sunt determinate de soluția SIP aleasă și sunt în strânsă legătură cu parametrii specifici. Acestea sunt specifice soluției:

- tipul de aparate de iluminat alese și caracteristicile acestora: vezi descriere tisă tehnică anexată

Varianta constructivă de realikare a investiției

Pentru municipiul Pitelști se va realiza un nou sistem de iluminat public (SIP) care îl va înlocui pe ce) existent.

Ținând cont că in aceâsta variantă se vor înlocui aparatele de luminat existente cu cele cu tehnologie LED, putem să deducem că necesarul de aparate de iluminat pentru realizarea acestui scenariu este de 140 bucăți AIL.

Aparatele de iluminat iwi vor fi alese in funcție de criteriile pe care le-am enuntat în fișele de produs ivezi Anexa).

Echiparea și dotarea specifipă funcțiunii propuse

în Anexă se găsește fișa tehnică de produs pentru tipurile de aparate de iluminat propuse.

în variantele propuse și pentru toate situațiile parametrii obținuți sunt în conformitate cu standardele în vigoare în domeniu. Calculele au fost efectuate folosind un factor de menținere de 0,8 , ales în conformitate cu normativul, aplicabil pentru aparatele de iluminat echipate cu un sistem de etanșare a compartimentului optic minim IP66, iar temperatura de culoare va fi 4000K și gradul de redare ah culorii de minim RA 80.

Intervalul de curățare

Factorul de menținere pentru corpul de iluminat

IP 2X rr

inim

IP 5Xminim

IP6Xminim

Luni

Poluare ridicata

Polu;

mec

are ie

Poluare redusa

Poluare ridicata

Poluare medie

Poluare redusa

Poluare ridicata

Poluare medie

Poluare redusa |

12

0,53

0,6

0,82

0,89

0,9

0,92

0,91

0,92

0,93

18

0,48

0.5

0,8

0,87

0,88

0,91

0.9

0,91

0,92

24

0,45

0,5

5

0,79

0,84

0,86

0,9

0,88

0,89

0,91

36

0,42

0,5

J

0,78

0,76

0,82

0,88

0,83

0,87

0,9

Pentru a păstra o uniformitate nu numai din punct de vedere al distribuției luminoase ci și al tipurilor de aparate de iluminat, propunem următoarele situații:

pe străzile de clasa M3, se va monta următorul tip de aparat: AIL 1, strada! cu led care vor avea o eficacitate luminoasă de minim 130 ImfW, un flux luminos total de minim 13.000 Im și o putene de maxim 100W, pentru iluminatul căii de circulație - datorită sistemului inteligent de telegestiune , consumul real / ciclu de funcționare ( de la momentul aprinderii p^nâ fa momentul stingerii va fi de max. 70W/ lampă )

Toate aparatele de ilumi|nct vor fi echipate cu drivere dimabile si vor fi integrate în sistemul de telegestiune descris in continuare .

SISTEMUL DE TELEGESTIUNE

PENTRU


1 GENERALITĂȚI


LUMINATUL PUBLIC STRADAL Șl PIETONAL

Iluminatul public al căilor de circulație este un domeniu de activitate reglementat. Documentul de referință in țările Uniunii Europene este seria de standarde SR EN 13201.

Adecvarea soluțiilor luminotennice la standardele internaționale sau naționale este unanim recunoscută și presupune asigurarea siguranței utilizatorilor căilor de circulație, ca principal scop al iluminatului public.


îndeplinirea obiectivelor eselnțiale ale iluminatului public trebuie să fie, de fiecare dată, asociată atât cu asigurarea unei cât qnai bune compatibilități cu mediul înconjurător, cu necesitatea de a economisi energie cat și cu minimizarea costurilor de funcționare.


2 PERFORMANȚĂ (.UMINOTEHNICĂ MENȚINUTĂ


Evalua» corecții s.pjțiului tini p uni Ide uMleieJ brittfltM de infurnlil il'.Upc.i Qun-.tnalului


Dlnipti donarea corpcti b Instatsțiri de iluminai


^cadrarea                       spațiu u pe

claie ditcniului de iluminat în conformitate cu SF. CEN/TR 13201-1 ?015

Srlei hb reipansaki 5 a aparatului dr ilumna astfei încât acesta. sS pr flinte □ distribuție a intens ită’J > luminoase adecvat# ru geomptri# rfiî de circulație propr ictaț ile de reflexie a imbt atârn i nț îi rutiere

AJr^erea cate .'i factorului de menținere

înck'plir lua strm.li, r,j a lut - pararneta or un rete-hme ''i tanfnrm           EW Ir.? \ 2 2til6

3 LIMITAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
 • • analiza ciclului de viață a produsului și a componentelor sale;

 • • studiul mai aprofundat al impactului iluminatului asupra utilizatorilor și ambientului;

 • • analiza mai atentă in alegerea materialelor și tehnologiilor și utilizarea de materiale reciclabile;

 • • durabilitatea produ suțui privit ca un serviciu și nu doar ca un obiect.

4 PERFORMANTA ENERGETICĂ
5 PERFORMANTĂ ÎN FUNCȚIONARE6 DESCRIEREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE (STG)

STG prin elementele sale componente (hardware și software), trebuie să aibă capabilitatea să controleze, 4ă monitorizeze, sa măsoare si sa gestioneze funcționarea in parametri optimi a rețelei de iluminat public stradal și pietonal a unei localități, indiferent de poziția geografica a acesteia, tipologia rețelei de alimentare cu energie electrica sau alte condiții locale de funcționare a sistemului de iluminat public, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si îmbunătățind, in același timp, fiabilitatea sistepielor de iluminat public

 • Fig.2: Arhitectura Sistemului de Teiegestiune

Trăite ( vehicule sau pietoni): Fune.tawwe dinHiTOta. Dmwea cs'c controlai ft pm        ec

mișcare sau RADAR ș comunitare conhnl ?u iar-pii* .nu

Trallc Redus:

Dîmare până la 1OQ%

0 5 fcV ii Sia?ndbv
7 COMPONENTELE SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE a. COMPONENTE HARDWARE

 • a. CONTROLER LAMPA STRADALĂ LED:

Controlerele Ls vor funcționa la diferite tensiune de alimentare (100-240 MAC - 50/60Hz sau / și 12-60 VDC), cu posibilitatea de montaj în interiorul sau la exteriorul corpului de iluminat, compatibil cu sursele de alimentare 0-10 V, PWM, Dali, Dali 2.0. SR Driver, Cuplă Lumawise Endurance S ( Zhaga) . compatibilitate Plug and Play, pentru modernizarea lămpilor de iluminat LED existente sau incorporat Caracteristici și Functi

j/adăugate lămpilor LED noi propuse.

>nalități:


 • • Modul Pornit/Oprit selva putea programa in tipuri diferite: Manual, în funcție de un grafic orar, Senzor Crepuscular sau în comandat de punctul de aprindere stradal

 • • Modul Dimming se va putea programa și in funcție de folosirea Senzorilor de Mișcare/ RADAR și'sau V; lum ele 1 rafie, pe pajiere olteni zile a'e săptămânii independent pe 1 ecare dispozitiv sau. fVolumul de Trafic se |a măsura în intervale de timp prestabilite (1-60 minute)

Crearea automata a unei rețele locale de tip "MESH”, frecvența radio minim 2.420 GHz și maxim 2.480 GHz, mipim 6 canale, cu posibilitatea de scanare si identificare a rețelelor radio disponibile, măsUrării puterii semnalului si migrarea dispozitivului în funcție de lungimea de bandă disponibilă sau cel mai puțin ocupată, fără servicii GSM separate.

Comunicare radio codificata tip AES 128 biți

 • • Securizarea dispozitivului si/sau a grupurilor care conțin dispozitive printr-un cod PIN

 • • Modul GPS incorpora (identificare automată a poziției geografice ) și/sau cu senzor de înclinare ( ajustarea ps orizontală / verticală a corpului de iluminat de către operator)

 • • Consum redus de electricitate până la 0.7 W

 • • Funcționare dinamică intuitivă cu reducerea consumului de energie a corpului de iluminat de până la 90%

 • • Integrarea automată prin scanarea unui Cod/lmagini de tip QR ( Răspuns Rapid)

 • • Integrarea ulterioara a iluminatului festiv pe aceasta ieșire separate, precum si a altor consumatori permanepfi sau ocazionali, pentru aceștia trebuind sa poată fi controlata cel puțin oprirea sau porn rea, atât după un program prestabilit, cat si pe baza de comenzi manual, fără a fi influențată funcționarea aparatului de iluminat

 • • Fiecare dispozitiv de control individual utilizat in aparatele de iluminat va fi capabil sa controleze funcționarea independenta a cel puțin 2 sarcini electrice diferite (1 aparat de iluminat + element iluminat festiv)

 • • Posibilitatea de comandă a unui releu electronic +12V max 20mA

 • • Posibilitatea de legare și citire a datelor prin senzorii tip PM2.5, Stații Meteo, Senzori Crepusculari, Senzori de Temperatură, Umiditate și CO2

 • • Controlul, monitorizarea, măsurarea și gestionarea de la distanță se va putea face atât local, prin utilizarea uri ui USB-Dongle cu acces securizat, dar și prin conectarea la server

 • • Posibilitatea grupării separatelor pe strada, zona, cartier, etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite de utilizator jsi li se vor putea aloca programe de dimming comune

 • • Fiecare dispozitiv de qontrol individual utilizat în aparatele de iluminat va fi capabil să controleze și să monitorizeze consumul pentru sarcini electrice cuprinse cel puțin în intervalul 0W-1000W aferente acestuia, acestea putând fi consumuri cumulate ale aparatului de iluminat public + iluminat festiv

 • • Dispozitivele trebuie sp fie compatibile cu lămpile existente de tip LED, dacă acestea sunt echipate cu driver tip 1-10V,PWM sau Dali, și să permită adăugarea în viitor si a altor dispozitive de control /aparate de iluminat, fără costuri suplimentare în afară de componentele hardware

 • • Menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat și elimină costurile suplimentare datorate supradimensionăr i inițiale a fluxului luminos și implicit, a puterii absorbite.

 • • Utilizarea doar a fluxu ui luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite ui: izarea în perrnaner ța a unâi anumite puieri instalate pe lampă mai mică decât puterea nomina'ă a acesteia. ■ mcție necesară dacă pentru obținerea rezultatelor luminotehnice în

  teren se va constata ulterior că va fi nevoie deyp considerat în calculele luminotehAÎGfe S r

  i' ~l/‘" WoAutY’

  \ ' ■■■ tj'.

  luminos mai mic decât cel

  '         \                  /»/   $ a. V i

  j

  ■           7

  X. ■ •'
Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului, durată zi-noapte sau alte condiții predefinite.

Controlerul trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un senzor să răspundă prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să permită modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de iluminat prevăzute cu senzori sau programate să răspundă la senzorii definiți în sistem.

Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la hivel de punct luminos la nivel de oraș si la nivel de grup de funcționare (grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns in teren maxim 2 minute; in interfața datele vor fi ectualizate automat la un interval de maxim 15 minute ); Programarea și reprociramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonetor de trafic, evenimente temporare

Permite configurarea ș cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite: ME2, ME3a, ME4a, MlE5, CE1, CE2, intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la care pot fi alocate oricare dintrfc aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a luminatului festiv, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, ilumiriat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). în caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod faci) pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de durată lungă, sărbători, etc

Fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână). Această măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile de sfârșit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare în cazul de defect al dispozitivului, aparatele de iluminat vor funcționa normal Posibilitatea de a emite rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / aparate de iluminat

Rapoartele generate vor fi disponibili si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data interogării

Posibilitatea de a exporta rapoarte cu informații despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / corpuri de iluminat

Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automată a unui grup sau a întregului sistem, pentru situații de urgență sau evenimente programate

Interogarea automată a dispozitivelor de control și stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in raportări u tenoare trebuie să se facă cel puțin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 10 minute. Amb i parametri vor fi configurabili la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator                                   i

 • • în cazul unei avarii, priecum întreruperea alimentarii cu energie electrică a dispozitivelor de control local si/sau zonal, după revenirea alimentării sistemul de control trebuie să fie operațional în maximum 2 minute si să transmită date în sistem în maxim 10 minute.

 • • Permite actualizarea qe software pentru dispozitivele de control, fără alte costuri suplimentare, prin intermediul rețelei de control, de la distanță, dacă acestea sunt necesare la un moment dat ulterior montajului.

 • • identificarea și afișarea dispozitivelor vecine

 • • Posibilitatea interogări fiecărui aparat de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date: Nivelul de dimrrling la momentul interogării

 • * Nivelul de dimrrling programat la momentul interogării

Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de funcționare

 • ’ Nivelul de tensiune la momentul interogării (V)

Valoarea curentului la momentul interogării (mA)

 • ‘ Valoarea puterii consumate in momentul interogăni (W)

 • * Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz)

 • * Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (Ix)

 • * Temperatura extterioara la momentul interogării (°C)

Coordonatele GjPS ale aparatului de iluminat la momentul interogării (long/lat)

 • * Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa pornească aparatul de iluminat (Ix)

 • * Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa oprească aparatul de iluminat (Ix)

 • * Data si ora locala

 • * Regimul de comutare programat

 • * Energia electrică salvată în kWh și %

 • * Transmitere de mesaje de eroare ( nu este disponibil/ eroare necunoscută/temperatură ridicată modul LED sau temperatură exterioară / defecte senzori, GPS / etc.)

 • * Starea și calitatea comunicației existente atât între dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat pât și a Gateway-urilor

 • * Monitorizare activa si protecție pentru temperatura modulului LED

 • * Afișarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viață

 • * Alte date de identificare ( versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de [funcționare, data punerii în funcțiune)

 • b. GATEWAY / CONCENTRATOR DE DATE

Gateway modern cu afișare si control prin atingerea ecranului minim 4” TFT,, un consum de energie scăzută (2W). tensiune de alimentare 12-28 VDC / 300 mA. Gateway-ul se conectează automat la contrdlerele / lămpile existente și comunică cu serverele și utilizatorii utilizând diferite tipuri de conectivitate atât de date mobilă tip GSM / GPRS / UMTS sau GSM/LTE sau prin cablu de rețea Ethernet 10/100 BASE-TX / , ori WLAN. Monitorizează și Controlează 250 corpuri de iluminat sau controljace^cu extensii analog și digitale (inpul/output) porturi separate de legare a senzorilor crepusculari,mișcare, port USB și SIM cârd

Caracteristici și Funcț-onalități:

 • • Conectare automata la rețeaua locale de tip "MESH”, frecvența radio minim 2.420 GHz și maxim 2.480 GHz,

 • • Conectarea la servere utilizând rețele de date mobilă tip GSM/GPRS/UMTS sau GSM/LTE

 • • Conectarea la servere utilizând rețele de date mobilă prin cablu de rețea Ethernet 10/100 BASE-TX /, ori WLAN

 • • Comunicare radio codificata tip AES 128 biți

 • • Securizarea dispozitivului cod PIN

 • • Securizarea cartelei GSM prin cod PIN

 • • Consum redus de electricitate până la 2 W

 • • Afișarea minimă de date pe ecranul propriu:

Data si ora loca ă

Stare sistem (dispozitive monitorizate/dispozitive conectate direct)

Stare și tip de conectare la Server ( GSM / WLAN )

Prezența și starea senzorilor sau a extensiilor digitale/analog

* Alte date de identificare ( versiune Hardware, versiune Firmware, temperaturi CPU/SLC )

• Posibilitatea interogării fiecărui Gateway prin interfața WEB, cu furnizarea a minim următoarelor date:

 • * Data si ora locală

 • * Coordonate GSM

 • * Stare sistem (dispozitive monitorizate/dispozitive conectate direct)

Stare și tip de conectare la Server ( GSM 1 WLAN )

 • * Calitate semnal IGSM/GPRS/LTE

 • * Operator GSM

 • * Adresa IP

 • * Securizarea dispozitivului cod PIN

 • * Securizarea cartelei GSM prin cod PIN

Prezența și starea senzorilor sau a extensiilor digitale/analog

 • * Alte date de identificare ( versiune Hardware, versiune Firmware, temperaturi CPU/SLC )

 • * Interogarea defecțiunilor ( nu este disponibil/ eroare necunoscută / defecte sistem de operare / defecte sqnzori, GPS / etc.)

Afișarea statisticelor energetice ( Grafice / Rapoarte Lunare și Anuale) Export de date în format Microsoft Excel sau Open Document

 • c. SENZORI DE MIȘCARE (PIR) / RADAR

Cenzurii de mișcare PIR / RADAR sunt o componentă importantă în dinamica Sistemelor de I elegestiur e

Senzorul PIR este un dispozitiv electronic care măsoară radiația nfraroșie emisă de obiecte aflate in câmpul său vzual și este cel mai utilizat senzor în detectoarele de mișcare. Se adaptează optimal la detecția mișcărilor ce provoacă schimbări în poziționarea unghiulară față de el a corpurilor, alunei când ele se află in raza de ajțmne-a-senzorului.

Caracienstrci șt Funcțtcnalități d' ftOW/ '

SMPIR LS, pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 6 m, detecție orizontală/verticală 94'/ 82’ și 64 zone de detecție

SMPIR HS, pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 12 m, detecție orizontală/verticală 102' / 92“ și 92 zone de detecție

Consum redus te energie (0.23 W)

 • * Compatibilitate cu dispozitivele de control, conectare Mod Bus sau Zhaga Crearea de hărți Termo și contorizare amănunțită a volumului de trafic Funcționare dinamică a dispozitivelor de control, compatibil cu modul de lucru în funcție de volumul de [trafic

Senzorul RADAR (de ectarea prin radio și determinarea distanței) reprezintă o instalație de radiolocație care radiază microunde electromagnetice și folosește reflexia acestora pe diferite obiecte pentru a determina existența și distanța lor față de antenă.

Caracteristici și Funcționalități:

Clasificarea automată a pietonilor, biciclete, motociclete, vehicule și camioane

 • * Măsoară viteze și direcția de deplasare

 • * Comandă un dispozitiv sau un grup de dispozitive

 • * Consum redus de energie (0.43 W)

 • * GPS încorporat, montaj în corpul lămpii sau pe consola Lămpii

 • * Compatibilitate cu dispozitivele de control, conectare Mod Bus sau Zhaga Funcționare d namică a dispozitivelor de control, compatibil cu modul de lucru în funcție de volumul de trafic

COMPONENTE SOFTWARE/ SISTEME DE OPERARE

 • a. SISTEM DE OPERARE WINDOWS

Sistemul de operare va fi in Limba Română și va rula pe platformele Windows instalarea se va putea face atât pe Laptop cât și pe Tableta. Cu rolul de punere in funcțiune a sistemelor instalate și monitorizare dar și de control local a dispozitivelor din Sistemul De Telegestiune, accesul la rețeaua locală de tip “MESH", (frecvența radio minim 2.420 GHz și maxim 2.480 GHz) se va realiza printr-un un d spozitiv USB-Dongle securizat.

Caracteristici și Funcționalități:

 • • Afișarea minimă de date:

 • * Identificarea dispozitivelor ONLINE

 • * Identificarea dispozitivelor ÎNVECINATE

 • * Afișarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orașe etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune * Localizarea pe hartă cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu ușurință J Să asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecărui aparat de iluminat (astfel încât fiecaip aparat de iluminat sa poată fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa atât in mod automat, conform unor programe prestabilite și/sau a unoi senzori cat si in mod manual) și să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat

 • • Posibilitatea interne arii fiecărui aparat deiKifninat și/sau grupuri de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date.                    ' . , ..

Nivelul de dimrrhing la momentul interogării

Nivelul de dimnjing programat la momentul interogării

Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de funcționare

 • * Nivelul de tensiune la momentul interogării (V)

 • * Valoarea curentului la momentul interogării (mA)

Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W)

Valoarea frecvehtei la momentul interogării (Hz)

Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (Ix)

 • * Temperatura exterioara la momentul interogării ( °C)

Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogării (long/lat)

Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa pornească aparatul de iluminat (Ix)

 • * Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa oprească aparatul de iluminat (Ix)

Data si ora locala

Regimul de comutare programat

Energia electrică salvată în kWh și %

 • * Citirea mesajelor de eroare ( nu este disponibil / eroare necunoscută / temperatură ridicată modul LED sau temperatură exterioară / defecte senzori, GPS / etc. )

Starea și calitatea comunicației existente atât între dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat cât și a Gateway-urifor

 • * Monitorizare activa si protecție pentru temperatura modulului LED

 • * Afișarea datelor de trafic și contorizare amănunțită a volumului de trafic

Afișarea fluxului uminos LED si compensarea duratei de viață

 • * Alte date de identificare ( versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de funcționare, data punerii în funcțiune)

Modul Pornit/Oprit se va putea programa in tipuri diferite: Manual, în funcție de un grafic orar, Senzor Crepuscular sau în comandat de punctul de aprindere stradal

Modul Dimming se va putea programa și în funcție de folosirea Senzorilor de Mișcare/ RADAR și/sau Volum de Trafic, pe paliere orare și zile ale săptămânii independent pe fiecare dispozitiv sau/și grupuri de dispozitive.

Volumul de Trafic se va măsura în intervale de timp prestabilite (1-60 minute)

Setări pentru determinare tipului de sursa dimabilă ( analog 1-10 V/ analog inversată 1-10

V/ PWM si PWM inversată / DALI Logaritmic și Liniar)

Adăugarea i Modificarea / Salvarea pofilelor de putere a lămpilor LED )

Preluarea automată a datelor de măsură pentru DALI 2.0 / SR Driver

Menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecier i fluxului luminos al unui aparat de iluminat și elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos și implicit, a puterii absorbite.

Compensarea Fluxului I .runf.s (LFC) pentru stabilirea durata viata LED in ore de (unei orare și pftocente ( 50,000-100,000 .80 ■ ■

Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Ajfjușlab.te Lighling Output), ce permite utilizarea in permanentă a unei anumilmputj^n'.’in^iBf^fepe lampă mai mreâ decât pulersa

A-   r -

Mi        )-* !

nominală a acesteia, funcție necesară dacă pentru obținerea rezultatelor luminotehnice în teren se va constata ulterior că va fi nevoie de un flux luminos mai mic decât cel considerat în calculele luminotehnice.

Modificarea dinamica n fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul humite paliere orare, în funcție de densitatea traficului, durată zi-; i predefinite.


luminos nominal, pe al noapte sau alte condiț Identificare Controler, care trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un senzor să răspundă prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să permită moc ificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de iluminat prevăzute cu senzori sau programate să răspundă la senzorii definiți în sistem.

Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la nivel de punct luminos la nivel de oraș si la nivel de grup de funcționare (grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns in teren maxim 2 minute; in interfața datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim 15 minute ); Programarea și reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare

Permite configurarea acel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite: ME2, ME3a, ME4a, MB5 CE1, CE2, intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). în caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de durată lungă, sărbători, etc

Fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână). Această măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile de sfârșit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare Posibilitatea de a emile rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / aparate de iluminat Identificarea automată a lămpilor învecinate si alocarea funcționării de tip Lămpi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B... B comandă A+B+C...n, numărul de dispozitive activate de către un sigijr dispozitiv fiind de maxim 16 (n) Programarea unui număr nelimitat de lămpi să funcționeze in funcție de volumul de trafic detectat, reducând sau crescând intensitatea luminoasă in funcție de numărul de autovehicule care parcurg traseul mtr un interval orar.

Posibilitatea de a aloca unul sau mai mulle comutatoare virtuale, pentru aprinderea automată a unu- grup sau a întregului sistem pentru situații de urgență sau evenimente prpgra nale

 • • Deoarece iluminatul festiv prezintă o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an, sistemul de control trebuie sa permită, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat / fiecărui dispozitiv de control alocat acestuia, controlul individual si pe baza de scenarii de funcționare diferențiate a iluminatului festiv (ex. Aparatul de iluminat public își reduce fluxul luminos la ora 22:00 de la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de la același stâlp / dispozitiv de ccntrol se stinge intre orele 24:00 - 5:00)

 • • Scanare si identificare a rețelelor radio disponibile, măsurării puterii semnalului și migrarea dispozitivului în funcție de lungimea de bandă disponibilă sau cel mai puțin ocupată, fără servicii GSM separate.

 • • Securizarea accesului folosind un cod PIN

 • • încărcarea hărților OFFLINE, pentru utilizarea pe teren, acolo unde nu există acoperire de date, pentru verificarea sistemelor instalate

 • • Identificarea și poziționarea pe hartă dacă Laptopul/Tableta este dotat cu recptorGPS

 • • încărcarea manuală sau automată a versiunilor noi Firmware

 • • Raportarea oricăror de fecțiuni de sistem identificate

 • • Să permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API)

 • • Posibilitatea de a emite rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / aparate de iluminat

 • • Rapoartele generate vbr fi disponibili si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data interogării

 • • Posibilitatea de a expoirta rapoarte cu informații despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / copuri de iluminat

 • • Interogarea automată a dispozitivelor de control și stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puțin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator.

 • • interogarea manuală, accesarea datele in mod real , se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, săptămânale, lunare si anuale) b. SISTEM DE OPERARE WEB BROWSER

Sistemul de operare va fi in Limba Română și va rula pe oricare browser, atât sub Windows Os dar și MAC OS, accesul fiind posibil de pe orice cu browser incorporat si internet activ . Cu rolul de punere in funcțiune a sistemelor instalate și monitorizare dar și de control prin accesarea unui server de date a dispozitivelor din Sistemul De Telegestiune.

Caracteristici și Funcționalități:

 • • Afișarea minima de dată'

 • * Identificarea dispozitivelor ONLINE

 • * Identificarea dispozitivelor ÎNVECINATE

Afișarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orașe etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite da utilizator si li se vor putea alpca programe de dimming comune * Localizarea pe hariâ cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu ușurință <=—asigure contnoiul și monitorizarea individuala ale fiecărui aparat de iluminat încât fiecare aparat de iluminat sa poată fi pornib'opni sau sa i se regleze intensitatea luminoasă atât in mod automat, conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori cat si in mod manual) și să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

Date de identificare produse, producători, furnizori, locul instalării, data punerii in funcțiune, componente interne (driver, modul optic, etc) și adăugarea documentelor ( facturi, fise tehnice, etc)

Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminat și/sau grupuri de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date:

Nivelul de dimming la momentul interogării

 • * Nivelul de dimming programat la momentul interogării

Energia totala gonsumata de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de funcționare

Nivelul de tensiune la momentul interogării (V)                      /

 • * Valoarea curentului la momentul interogării (mA)

 • * Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W)

 • * Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz)

Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (Ix)

 • * Temperatura ex:erioara la momentul interogării (°C)

 • * Coordonatele G 3S ale aparatului de iluminat la momentul interogării (long/tat)-

 • * Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa pornească aparatul de iluminat (Ix)

 • * Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa oprească aparatul de iluminat (Ix)

 • * Data si ora locală

 • * Regimul de comptare programat

 • * Energia electrică' salvată în kWh și %

 • * Citirea mesajelor de eroare ( nu este disponibil / eroare necunoscută / temperatură

ridicată modul LED sau temperatură exterioară / defecte senzori, GPS / etc. )

 • * Starea și calitatea comunicației existente atât între dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat qât și a Gateway-urilor

 • * Monitorizare activa si protecție pentru temperatura modulului LED

 • * Afișarea datelor de trafic și contorizare amănunțită a volumului de trafic

 • * Afișarea oricăron informații de la alți senzori compatibili ( Stații Meteo, Senzori PM2.5, etc)

 • * Afișarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viață

 • * Alte date de identificare ( versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de funcționare, data punerii în funcțiune)

Modul Pornit/Oprit se va putea programa in tipuri diferite: Manual, in funcție de un grafic orar. Senzor Crepuscular sau in comandat de punctul de aprindere stradal

Modul Dimming se va putea programa și în funcție de folosirea Senzorilor de Mișcare/ RADAR și/sau Volum de Trafic, pe paliere orare și zile ale săptămânii independent pe fiecare dispozitiv sau.'și jrupuri de dispozitive.

Volumul de Trafic se va măsura în intervale de timp prestabilite (1-60 minute)

Setări pentru determinare tipului de sursa dimabilă ( analog 1-10 V/ analog inversată 1-10 V/ PVWl si PWM inversată / DALI Logaritme și Liniar)

/ /. v \

Sftfc" *

Adăugarea / Modificarea / Salvarea pofilelor de putere a lămpilor LED ) Preluarea automată a datelor de măsură pentru DAU 2.0 / SR Driver Menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat și elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos și implicit, a puterii absorbite.

Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea durata viata LED în ore de funcționare și procente ( 50,000-100,000 / 80 %)

Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în permanentă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominală a acesteia, funcție necesară dacă pentru obținerea rezultatelor luminotehnice în teren se va constata ulterior că va fi nevoie de un flux luminos mai mic decât cel considerat în calculele luminotehnice.

Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului, durată zi-noapte sau alte condiți predefinite.

Identificare Controler, pare trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un senzor să răspundă pnn creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile litaită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să permită modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de ilurfninat prevăzute cu senzori sau programate să răspundă la senzorii definiți în sistem.

Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la n vel de punct luminos la nivel de oraș si la nivel de grup de funcționare (grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns in teren maxim 2 minute; in interfața datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim 15 minute ); Programarea și reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profite de funcționare economice ple iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare

Permite configurarea a tel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite: ME2, ME3a, ME4a, ME5, CE1, CE2, intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a luminatului festiv, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminai treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). în caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot î transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de durată lungă sărbători, etc

Fiecare grup de luciu permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii f1 scerar u pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână; Aceasta măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serilemopțite de smrsit ce săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare posibili tatea de a emite apoarle in timp real despie consum defecte stare de funcționare sistem i aparate de ilumnat                             ,’^X

 • • Identificarea automata a lămpilor învecinate si alocarea funcționării de tip Lămpi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B... B comandă A+B+C...n, numărul de dispozitive activate de către un s gur dispozitiv fiind de maxim 16 (n)

 • • Programarea unu' ru-rnăr nelimitat de lămpi să funcționeze in funcție de volumul de trafic detectat, reducând sau crescând intensitatea luminoasa in funcție de numărul de autovehicule care parcurg traseul într-un interval orar.

 • • Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automată , a unui grup sau a întregului sistem, pentru situații de urgență sau evenimente programate

 • • Deoarece iluminatul festiv prezintă o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an, sistemul de control trebuie sa permită, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat / fiecărui dispozitiv de control alocat acestuia, controlul individual si pe baza de scenarii de funcționare diferențiate a iluminatului festiv (ex. Aparatul de iluminat public își reduce fluxul luminos la ora 22:00 de la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de la același stâlp / dispozitiv de control se stinge intre orele 24:00 - 5:00)

 • • Securizarea accesului folosind un cod PIN

 • • încărcarea automată a versiunilor noi Firmware

 • • Raportarea oricăror defecțiuni de sistem identificate

 • • Să permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații ( APi)

 • • Posibilitatea de a emite) rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / aparate de iluminat

 • • Rapoartele generate vcțr fi disponibili si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data interogării

 • • Posibilitatea de a expona rapoarte cu informații despre consum, defecte, stare de funcționare sistem / corpuri de iluminat

 • • Interogarea automată a-dispozitivelor de control și stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puțin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator.

 • • Interogarea manuală, accesarea datele in mod real , se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, săptămânale, lunare si anuale)

 • • Integrare GIS pentru diferite elementele identificate ( Stâlpi, Posturi de transformare, Panouri Electrice de dis’ribuitei, GAS, Apa/Canal, Parcaje, etc) cu posibilitatea de atribuire a informațiilor ce țin de rpentenanța acestora dar și de inventarierea lor.

 • • Operarea unui plan de mentenanță. cu sarcini și rapoarte calendaristice, ușor de integrat

 • 4.2 Costuri estimative ale investiției

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții

Costul estimativ al invest |ie; s-a calculat pe baza se' itiilor tehnice ale proiectului, urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final. Valoarea loială a investiției pentru proiectul propus este detaliată in devizele anexate acestei documertal ■

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată/amortizare a investiției publice

Costurile de operare ale sistemului actual sunt foarte ridicate și constituie unul dintre motivele pentru care se dorețte realizarea investiției.

Aceste costuri sunt reprezentate atât de consumurile energetice ale SIP cât și de costurile de întreținere ale acestuia.

înlocuire AIL pe

stâlpii existenți cu lămpi cu tehnologie LED + sistem inteligent de telegestiune

Tip aparat

1

Număr AIL-înlocu re (Buq)

Putere nominală (W)

Putere instalată unitară (W)

Putere instalată totală (kW)

Consum anual -4000 h (kWh)

Cost anual cu energia -estimativ

AIL1 i

140

1.

100

70

9,8

40.670

8.947,20

. TOTAL:

140

9,8

40.670

8.947,20

I

Procentual, în aceasta variantă, costul anual cu energia va scădea fața de situația actuală cu aprox. 70%.

După cum se poate observa, în această opțiune tehnico-economică numărul de aparate nu va creste , ÎNSĂ consumul cu energie electrică va scadea drastic datorită sistemului inteligent de telegestiune propus, si se va obține reducerea costurilor de întreținere și mentenanță .precum și reducerea semnificativă a ejnisiilor de gaze cu efect de seră .

Costurile de întreținere vor înregistra o scădere drastică deoarece implementarea unor aparate performante va duce a eliminarea unor costuri cum ar fi:

 • * înlocuirea periodică a surselor consumabile

 • * curatarea interioara a aparatelor

 • * reparații și înlocuiri ale aparatului.

Tabelul de mai jos prezintă informațiile privind aspectele mai sus enumerate:

Actual

Situația propusă

Coșt Ccnsum Energie

34.511,40

8.947,20

Economie

0

25.564,20

Descrierea lucrărilor de bază

Pentru acest scenariu/^pțiune tehnico-economică aleasă este nevoie de următoarele lucrări de baza:

- întreruperea alimentării cu energie a aparatelor de iluminat

 • - Demontarea aparatelor de iluminat existente;

 • - Montarea noului SIP (confectori, cablu, aparate de iluminat cu sursă LED, sistem de teiegestiune );

Lucrări de demontare a aparatelor de iluminat existente

Se vor demonta corpurile de iluminat existente.. Acestea se vor colecta și depozita în spații special amenajate, aparținând primăriei municipiului Pitești. Din aceste locații, aparatele care nu mai pot fi refolosite yor fi predate către firmele care se ocupă de colectarea lor.

Montarea noului SIP (prațe de prindere, aparate de iluminat cu sursă LED)

Descrierea principalelor echipamente/rriateriale/lucrări -înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate cu LED

Aparatele de iluminat s'madal vor avea următoarele caracteristici:

 • • Alimentare electrică : 230V/50Hz

 • • Grad de protecție țcompartiment optic (minim): IP66

 • • Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim): 1P66

 • ■ Rezistența la impact (minim): IK08

 • • Clasa de izolație electrică : Clasa I

 • * Echipare cu surșă luminoasă tip LED de mare putere

 • * temperatura de culoare: Tc = 4000K

 • * indicele de redate al culorilor: Ra>80

 • ■ Detalierea componentelor se regăsește în fișele tehnice

Probe Tehnologice și Teste

La executarea lucrăriloit de construcții se vor respecta următoarele acte normative:

Norme Generale dș Protecție a Muncii elaborate de M.M.P.S. și M.S. în anul 1996;

Norme Specifice de Protecția Muncii pentru Transportul și Distribuția Energiei Electrice din anul 2007.

Regulament privind Protecția și Igiena Muncii în Construcții aprobate cu ord.9/N/15.03.1993 de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

La lucrările aflate în aproprierea instalațiilor sub tensiune se va stabili un program de lucru împreună cu centrul de rețele electrice, care pe lângă că va scoate instalațiile de sub tensiune, va da și indicațiile privind executarea lucrărilor.

în întreaga perioadă depunere în funcțiune și exploatare de probă se întocmește de către unitatea de exploatare și constructor un grafic desfășurător pe părți ale obiectivului energetic, cu precizarea tuturor operațiunilor, măsurilor de protecție și probelor ce se efectuează

Punerea in funcțiune a istalațiilor se va realiza după ce s-au efectuat toate măsurătorile și incercanle prevăzute de NORMATIVUL DE VERIFICĂRI. ÎNCERCĂRI și PROBE PRIVIND MONTAJUL, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE Șl DAREA ÎN EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE

Deoarece aceste lucrâr sunt in zona de circulație frecventă, se vor asigura condițiile de evitare a accidentelor de circuli ție

Personalul va folosi toate mijloacele de protecție a muncii prevăzule în Normele specifice de protecție a muncii penlru transportul si distnbcitisraiefigiei electrice - 6512007.

încercările și măsurătorile se execută conform prevederilor normativului PE 116/1994 și indicațiilor furnizorului pentru cablurile de legătură și pentru echipament.

După incercări se in ocmesc buletine de verificare pentru fiecare probă, sau grupă de probe, din care să rezulte certitudinea respectării sau nerespectării valorilor de control stabilite de PE 116, sau prin (instrucțiunile furnizorului,

Principalii indicatori tehnigo-economici aferenți obiectivului de investiții

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

a) Valoarea totală a investiției este de: 451.019,28 lei la care se adaugă tva în valoare de 86.341,48 lei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

Nr. de aparate de ilum nat înlocuite: 140 buc;

Nr. brațe de prindere înlocuite: 0 buc;

Nr. de stâlpi înlocuiți : 0 ;

Nr. aparate de iluminat montate suplimentar față de ce există: 0 buc;

Nr. de brațe de prindere noi: 0 buc;

 • c) Indicatori de operare șine impact:

Creșterea numărului de aparate de iluminat cu min.: 0%;

Scăderea consumului ge energie electrică cu min.: 70%.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:

Durata estimată după semnarea contractului de lucrări este de 3 luni.

 • 5. CONCLUZII

Ținând cont de factorii de mai sus, constatăm că în varianta propusă se reduce consumul de energii electrică cu cca. 70 % .

Ținând cont de factorii de mai sus, constatăm ca varianta propusă va avea cel mai mare impact posibil raportat la situalia existentă si la soluțiile disponibile pe piață si va îndeplini standardele și normativelle în,vigoare, aplicate sistemelor de iluminat public.

Recomandăm montarea corpurilor de iluminat cu LED de 100 W - cu un flux luminos de 13000 Lm pe bulevradul qare face parte din prezentul obiectiv de investitii .

Fondurile necesare implementării prezentului obiectiv de investiții vor fi din surse propriiObiectivul: Modernizare secțiuni iluminat stradal Bulevardul Nicolae Balcescu- Etapa I

Beneficiar: UAT PITEȘTI

Devizul: Instalații Electrice

Executant: SC LEDTRADING SRl|

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

11.06.2020

SECȚIUNE

A TEHNICA

SECȚIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul pe lucrări

UM

Cantitatea

Prețui unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

W2F02 A#

Lampa Led 100w, 300p-k

buc

140

700

98000.00

Material:

700

98000.00

Manopera:

0

0.00

Utilaj:

o

0.00

Transport:

0

0.00

2

W2F06

B#

Demontat corpuri exist&r led 1OOw pe Dispozitiv a corpurilor de iluminat pe fiind format din: 1 carja n simple montat cu PRB-Ji

te si montat Lampa n carja pt. fixarea stâlp, dispozitivul lare cu 2 brățări 5-

buc

140

705

98700.00

Material:

120

16800.00

Manopera:

470

65800.00

Utilaj:

115

16100.00

Transport:

0

0.00

3

W2F0F 1 -asim

Controller, sistem telerrle instalare plus configurări.

_L

nagement Esave:

buc

140

878

122920.00

Material:

330

46200.00

Manopera:

470

65800.00

Utilaj:

78

10920.00

Transport:

0

0.00

4

W2F0F I asim

Senzor PIR detectare niscare ; instalare plus configurare

buc

140

153

21420.00

Material:

58

8120.00

Manopera:

75

10500.00’

Utilaj:

201

2800.00

Transport:

0

o.oo’

5

W2F0F 1-asim

Senzor radar, monitorizf plus configurare

re trafic: instalare . .

buc

6

1542

9252.00

Material:

675

4050.00

Manopera:

800

4800.00

Utilaj:

67

402.00

Transport:

0

0.00

6

W2K12

Al-asim

Gateway monitorizare- ir monitorizare

-stalare Plus

buc

1

7976

7976.00

Material:

3856

3856.00

Manopera:

4000

4000.00

Utilaj:

120

120.00

Transport:

0

0.00

7

W2K12

Ai asim

Ministalie Meteo

buc

1

9468

9468.00

Material:

4320

4320.00

Manopera:

5000

5000.00

Utilaj

148

148.00

Transport:

0

0.00

Mate

rial

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

181

346.00

155900.00

30490.00

0.00

367736.00

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Matei

ial

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția

2.25

0

3519.00

o

o

3519.00

Mater

ial

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1813’

46.00

159419.00

30490.00

0.00

371255.00

Cheltuieli

3%

11167.65

Profit

5%

19171.13

Total General fara TVA

401593.78

TVA [19%)

76302.82

TOTAL GENERAL (Lei)

477896.60

riMtTAWt V lE 0T1ADlNG 5 H L

llMMilwe (Muriri

Bene lici.it

M MtJJ’K । ii’ 'i 1

Deviz ■ . ener.J

;d ftbiccih ti Iu

rd imrMifil F utili îm csriiii’

1

SlraiMji |H L-pusa

Mooiric un: si.c i ii v ii.omisa r

î \IHI III1H \RBI I.MCOI.AL BA IC i S(T- ETAPA 1

M In

i VjHJinifLM dpiiiiirl.i- p -i il «i :i r-i !■ ■ L’(« «r de chdîuick

' ... . . \

1 \ 5

V.i!nu:rc;i cu TVA

Ui >s

Ri A

l{i

1

-*

. 4

5

। upik»hd l 1 hvfluie /vnlir ■iMr ctl-.i ■; .htl-i .njrci.Ui

rcnulm                                                                    ।

11

( WHincrcA terciuita i

iirt*!

niift

Offl

r j

.■‘'nik,iLd«țTL-j iwiiuiiJi

1F ll(J

1 -'II________

('MXi

HI Ki

।. ।

IXrniitfiji

n.Wl

0 00

1 22

1 ncr.:ri<e teecu

D Htl

o.m

l) '.IO

1 J

Vkiui o pcmni puirccfon^diulu ;i italntcrcu îVJCH.ilui Li sl.liuTi înrlmh'i

II (XI

(1IXJ

O.Oll

1 4

< v luicli pcnini îcIcvisreiipîiHLkîiu HîiiilJntar

u c'm

O.LK)

îiH;tl C'jpiliil '

rilli

II <HI

nuri

Inpil.iltil 2 CMiuicrlt penurii îimbuimcj iHililătt'.oi neve

iiic «.ibiceli’i ului de invc'tfFtn

2 r

l'helwidi pcnini i^n> rLj JUtiliCfltflar nu.        unic * .ili.nl

fW

n un

0 00

hital cu pilnl J

C<M1

0 00

000

• . 1         1 1 lunii pi- I<               1 li ș -r. 1-.: |_-| 1 •’ r.-hit-L

.11

Siudii

1M1II

C1«J

■i;n

2 1 1

de iwn

IJIX)

bun

OtUl

J t 2

i1..ir-41 f-iiibJ irrp._u.lnl iiniprii n-idiijlii

llllll

o .

I) IKj

i 1 .1

Ataj mimIii jbpcciikL-

HUI

0.1K1

HUI

■ 2

1    5irii‘.-!r..iii--. imn ■?! diciiiucli p» ir.i

uliîineicj ik d1»acwJnjrr '■i uwimzaM»

UKkJ W

lUDI».

; ’.. un

u

1 ■■i'.it mre । ...

000

(IflD

II Hf

J 4

i l-l' !ii. ,r : •       '■!- "■ ■■■1 Uliu l .:l!L 1 'V L<:        1

.m J iui chcrgeiK

oon

0 00

i'ix.i

1>.

1‘»mrflJt e

J-.tlillHlib

'.l.ljll.flll

44,0111.1.11

JS 1

1 r-nj de prniLVJqre

411X1

1100

(l.&O

i ■»

Sl udiu Je prdly/ul'iliUHu

l« HI

HUI

IH»

.15 .1

Siudiul de lir/uhiliMt; dni-nnieni:>iie Jc .1. , l. . I ■           - .■ n .■ ■,.■!.■ i .!.■■ V

yencral

■ 1111

IM HI

t) tMi

: j 4

Oicumenuiuk tehnica nissgsstft in veiJcr®

■ ’b’i ■ ii -ni ■■ li MTiiruflII l i'f

1(.,l

II IH 1

4.1011
j j<

Vc*fi|'iv!iUr,i tehnica.......i- । protiMluli i

.ii lv. -.I 1 .kl.l' I. ‘ ,'c lAi’iJllîii.’

5diiJD 1 «J

950.011

3.S jf.

I'ruivvi tchnpc ți detn.li de excit |iv

12 lllltnMl

1, .xi in

•S llii' ■ ■

j.ft.

Cir siiM/itir;i pi-rcilm ■ ■■ dr JicliB/il'ir

11JW

<MHI

(J.CM1

IZ

iin-HilhinfA

V.UH

h.liu

II.IH)

i 7 1

dc pinHi-i perunj nhirvtHiii'

I-’ f. .:-V llf

IHIH

llljll

.17 2

V.c.uwl htvnckii

<irij

। ■■ mi

■ T<

■ ■ ! . i i..      .■■ irl ie . Il ■■■ 1.'. ■

lltln

noo

o.yii

5.H.

Vi Urma ic Imn ia

-MliMI.iW

“hlI.I'U

4.'{.U.0i)

J» 1

A^iuivrtlă tehnici din curieu ptnteEtafflului'|

1 LU ini

JSi ’

-r -Ml .1

Jts i r

|X peftirid.i Jc e\e.'ci;ie n kivrtnlor

IHHI

1. UI

11OQ

1K ■

pv rii nulpiucu --<i muții hi la 1..1,.. le inchiM' in prpiii;uniil dc cnnrrcil ui lihrrflfilnr 1       ur.fv_ avizai de cUrț insptcn«r.iii»l de

Stai iii t un mu ici 11

MIM 1X1

'tKUi HI

? ■■.$() f ■

.1 :* 2

IhriumiL* de țmiiier                          ।

2.’Uin,i.in

ist) no

2 }f<IHrt

1 ului titpilni 3

42JhJiLUII

“.9SU.UU

Iii 1. ISil.Wi

i ;r.i:i.-l l rin.:ui eh penirv ti-esii:,t>!,■ hiu;>

4 1

C.M*MruL-|H >1 Jii.Mal.T ji

<1 r Ji 1

l ■ lll

0.00

42

Sknii_ij tifri.i-L- fiditpartieaW te ■ . K" ■ 111; le

l.llțî '■

57 ?" S.".

34-. X7| 6Ci

4 J

l idț 5/       >.'ll p->r < nv ul-.Hidii’.’ ix’      .1

Iji          Ii;i.-I. . ,|..- ... .. li.’ I. l I|

IN,5.'5iiiI

riwt25(*i

44

.. h ■ ni . ;■.■           ...<■.

loiiL-iiiwijlc cwe iui Ui^esili'i lipiriic| ț echipufitenie de iranspuri

t) tiu

1)00

noo

4 5

Un lin

îHtfJ

O.UO

IHM'

4 <■

Aliivc iwtw^>r-ik'

11 IU)

<11*1

u.oo

1 -»|;il cupir-'l 4

4ll|jlJ.7«

477.SVG.6I)

L'-4=Tu.iiiul Mie vhx'iiiivii

5 1

1. iifiisu/iin.* de janticr

1 ■«4|<|ll

t9f)0E>

1 I'XJ.HJ

î l l

1 . .-ari i-.’ ci .cinici 11 -i ■ j i ui iJdiX iie iiri.liiiz.fii .J - , «i r-

î HI l-l’

........

1 l-|. r

5 12

tiu.’ lui/i L-.'in-..'nr-bn/.i’ 1 .jiUh'-i.i'lii

11 lll>

PUI

II lll

5 2

1. ciiihiiiiw. wrtr. lu'tCn emili! crcditiiiin

2 jifj 56

1.57 S2

2X67 ’S

: i

< c-n                si             ■.!..■ jlCrcme

creditului h.siiLii liiijiiiniojii.'

UHU

J M,

* 22

1 .it.i .1 Icrei ui* Is1 rvjiinj ca, h,- n i li. i,i lucrSrJk'rdvamMriMii

1 un? tr

O.flO

2.1 NT 07

52 A

,.'.■..' ■ IS ■ nu 1 . .•!■• .1 >1 ■ ji în ilineniibirt.i Ier il.wi ului ifrtuiUBttt >■ p. 1 Ir . mi ■ 1 ■■ iLlJri1!' .■ ■■    1 u-lii

■ "1 ?“'■

IHH?

■li ■ 5.)

■ .

;                                                    < -J-...-I                        1 l

inAjmtkw -1

li iu:

IHHt

nw

52 5

1 a., pLiiiu ..-.flIui r.i/,.- .. .Hi»niii- -1 .hiwfu^hj de ewhitmrc dcMiiniain:

1 In 1

Fii.

bft.i

3J

Cîiciiuicli duersc >1 nq'ieviViec

4,tlt5 ’M

• ■

4.77S97

j 4

1 lieliuu'l' pcititu uifînmute 4 ■^blicriati;

11 flfj

GLIM

U.UCJ

1 ii.d t j pihi 1 5

-.425 5n

l.l.lltl.ss

12.4.)' »1

( apunli.il r> llielitutdi pentru puihc                ItfMr

6 1

Prejiilired ptttxwîuîui Jc en'.,. l.ne

<jn<|

il.OII

G 00

fc2

l‘i. ■ -1 ’in■ nfiCc ‘.-i 1 eMu

IM

Oft)

11 un

liii.il.hpili 1 ।

INHI

HM

o.un

. >i m \ i r< m

■ 5. O.F Ui

B5.W rin

5.in,901<44

Din cant V - Mi l 2 * 1 l 4 - 2 ■ l l ■ i 2 ■ ' i

1 >1 5‘ij 7S

?fr <10 82

j           l“7,.WM.i>