Hotărârea nr. 193/2020

HCL neexercitare drept preemtiune Casa Tampeanu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercit area dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului-apartament, situat în municipiul Pitești, Str. Victoriei nr.38, județul Argeș, înscris în cartea funciară nr.86184-Cl-U2, monument istoric “Casa Tâmpeanu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.25456/10.06.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiiloir de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

  • -Adresa nr.272 din 26.05.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.23540/27.05.2020;

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art. 1737 din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune ia achiziționarea imobilului-apartament, situat în Pitești, Str. Victoriei nr.38, imobil în suprafață utilă de 34 mp., format din două dormitoare și dependințe, înscris în cartea funciară nr.86184-Cl-U2, proprietatea doamnei Grigorescu Roxana Me.ria, imobil ce face parte din monumentul istoric cu codul AG-II-m-B-13460, denumit Casa Tâmpeanu, conform Listei monumentelor istorice aprobată prin OMCC nr.2314/2004 cu modificările ulterioare.

(2). Datele de identif care ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Direcției Județene pentru Cultură Argeș, cu sediul în Piața Vasile Milea nr.l, jud. Argeș, precum și doamnei Grigorescu Roxana Maria, domiciliată în Pitești, str. Victoriei nr.38, jud. Argeș, de către Secretarul General al Municipiu'ui Pitești.

PREȘEDJNTE DE ȘEDINȚĂ, Ma^-fană-Tatiana'Preduț

Pitești,

Nr. 193 din 25.06.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRET ARiGENERAL, Andrei-Cățălin CălueăruStr. victoriei, rc 39 ’

N,< cadastral al


Iul de proprietate.,.


VlâtorîK Mc. 38 Ț ?Mwn. Pitești, Jud- Arge*.


,L ■ ■ -     ,r-      -          .-* '

Nunele executantului

SC ATLAS-SURVEY
035-*“ o,50
3|§       0,35-


RECAPmiLATB


L, •


Nr. încăpere


Total

TOTAL


Denunlre încăpere

Dorrtltor Hol Magazie


(np>

IUI

6.38

1.86


suprafața utila


oeria B Nr.160OFICIUL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE. Jud. ARGEȘ.


O FICIU L J U DEȚ £ A MOE CAD AS£ ?•. J

Recejp'ttoflff«.i^^fâ.i,EC6pTloNAT

CO HS1L lE-K...............‘


Data'. 31,07.2003Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila Cmp>

l

2

Magazie Dormitor

2.56

11.62

Total si

• TOTAL

jpraFata utila

14.18

14.18