Hotărârea nr. 192/2020

HCL solutionare cereri condominii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerilor de soluționare a cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit in ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 26624/16.06.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

-Procesul-verbal nr. 26622/16.06.2020 al Comisiei pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii;

Văzând prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de


condominii;


în temeiul dispozițiilor! art. 196 alin. (1) Iii. ’’a” din Codul administrativ, modificările

și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă propunerile privind soluționarea cererilor de atestare pentru administrarea de condominii a persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Comisia pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și persoanelor menționate în anexa la prezenta hotărâre, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘED+NTE DE ȘEDINȚĂ, Măria na-Tari ana Preduț c

/ Contrasemnează pentru legalitate: J/ SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălifi Călugării^

Pitești,

Nr. 192 din 25.06.2020

Anexa la H.C.L. nr. 132 OC lc±o

Tabel nominal cu persoanele atestate pentru administrarea de condominii

Nr.

crt

Numele și prenumele solicitantului

Num

ăr cerere

Domiciliul

1

Mladin Ion

18550/23.04.2020

Pitești,

2

Stoica Liviu-Ioan

25890/11 06.2020 |

Pitești,

3

Zamfir Lcnuța

25034/05 06.2020

Pitești,