Hotărârea nr. 191/2020

HCL PUD Demolare constructii C1, C2, C3 Calea Campulung nr.1D

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Plânului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Demolare construcții CI, C2, C3, extindere, modificare și schimbare destinație din hală și spații comerciale în Săli de evenimente (pentru corp C4)” pe terenul situat în municipiul Pitești, Calea Câmpulung nr. 1D

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul de informare si consultare a publicului nr. 3196 din 21.01.2020;

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr.l 08 din 04.05.2020;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 09 din 04.05.2020;

 • - Raportul Direcției Arhițect-Șef nr. 19642 din 04.05.2020;

  - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28118/2020, nr. 28119/2020, nr. 28122/2020;


Văzând prevederile art. 1 29 alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin.(l) și art. 56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești.

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Demolare construcții Cl, C2, C3, extindere, modificare și schimbare destinație din hală și spații comerciale în Săli de evenimente (pentru corp C4)” pe terenul situat în municipiul Pitești, Calea Câmpulung nr. 1D, pe terenul în suprafață de 3976 m2, proprietatea S.C. ART DACH SRL S.R.L. cu sediul în Pitești, Calea Câmpulung nr.lD, potrivit anexe i care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Raportul de informare; si consultare a publicului nr. 3196 din 21.01.2020 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1);

 • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

 • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • Art .2. ArhitectuLȘef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, ctre va fi comunicată acestora, precum și solicitantei S.C. ART DACH S.R.L. cu sediul în Pitești, Calea Câmpulung nr. 1D, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NJarfana-Tatiana Preduț

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăim Câlueăru

Pitești,

Nr. 191 din 25.06.2020