Hotărârea nr. 190/2020

HCL PUD Construire locuinte colective strada Victoriei nr. 48, 52-52A, 54

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire ansamblu locuințe colective, comerț și servicii, extindere și remodeiare clădire în timpul execuției reabilitare monument, împrejmuire teren ” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei nr. 48, 52-52A, 54

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 52735 din 30.10.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 07 din 23.04.2020;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 08 din 23.04.2020;

  • - Raportul Direcției Arhitect-Șef nr. 19521 din 04.05.2020.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr. 28630/2020, nr. 28122/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(6) lit. c) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin.(l) și art. 56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza|administrativ-teritorială a municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire ansamblu locuințe colective, comerț și servicii, extindere și remodeiare clădire în timpul execuției reabilitare monument, împrejmu re teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 48, 52-52A, 54, pe terenul în suprafață de 4277 m2, proprietatea S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L. și S.C. MAIA VICTORIEI RESIDENCE S.R.L., cu sediul în Pitești, strada Prelungirea Doaga. nr.8, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare si consultare a publicului nr. 52735 din 30.10.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urb;mism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. ArhitectuLȘef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantelor S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L. și S.C. MAIA VICTORIEI RESIDENCE S.R.L., cu sediul în Pitești, strada Prelungirea Doaga nr.8, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă^i Călnaăru

Pitești,

Nr. 190 din 25.06.2020