Hotărârea nr. 19/2020

.HCL act receptie scara exterioara acces mansarda-bd.Eroilor nr.30

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

prin care se ia act de rece

„închiderepe str


HOTĂRÂRE

pția Ia terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții uctură metalică scară exterioară acces mansardă”

imobil bulevardul Eroilor nr.30

Consiliul Local al Mun

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

Pitești;

-Raportul nr.3005/21.0


cipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


.2020 al Direcției Tehnice;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020,   nr.38

nr.3888/23.01.2020;

-Adresa Poliției Loca

Primăria Municipiului Pitești


83/23.01.2020,   nr.3 886/23.01.2020,   nr.3 887/23.01.2020,


e a Municipiului Pitești nr.9825/06.12.2019 înregistrată la cu nr.60252/06.12.2019.


Văzând prevederile ait.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziții

completările ulterioare,


or art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :


Art.l.Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă” imobil bulevardul otală de 122.385,691ei inclusiv TVA, aprobată de comisia de de recepție nr.8863/11.11.2019 potrivit anexelor nr.l și nr.2.


ff

Eroilor nr.30, cu o valoare recepție prin procesul verbal

Art.2.(l). Inventarul bonurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se mod inventar cu suma de 122.385

(2). Anexele nr.l și 2 fa

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Polii dispozițiile prezentei hotărâr Municipiului Pitești.


fică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de 69 lei inclusiv TVA.

c parte integrantă din prezenta hotărâre.


ia Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire i care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AO '


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CăiMin Călugăru


Pitești,

Nr.19 din 28.01.2020
XUexA Uf | Za A<u_-.z-î-

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

B-dul. Eroilor, nr. 30;Cod poștal: 110052; C1F:2181O425

Tel: 024821(1230,0248222248,0348911; Tel secretariat: 0248224140; Fax:0348430531

Email: t>olitialocalaoitesti(a>yahoo.com:

www, politialocalapitesti.ro

Operator de date cu caracter personal • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) proiectant

constructor

- diriginte de șantier • 5. Secretariatul a fost asigurat de Ing. domeniul/domeniile 2.2, Autorizație nr. 20820; 21339 .

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate. „Lucrări de închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă imobil bulevardul Eroilor nr. 30, Pitești, județul Argeș”.

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 105.077,00 lei cu TVA și de 88.300,00 lei fără TVA..

  • 6.6. Perioada de garanție: 36 luni.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

- Nu este cazul

 • 7. In urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:


 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Vizualizarea construcției, prezentarea cârtii tehnice, prezentarea referatului dirigintelui de șantier, proiectantilor de specialitate, prezentarea adeverinței ISC nr.DO_2019_331180/07.11.2019, respectiv prezentarea certificatului de performanta energetica.

|CONFORM

I Nume/Ptenur

| Semnătura..-.!


9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:


Organizarea activitatii privind urmărirea comportării in exploatare â\constr prevederilor legii nr. 10/1995, respectiv normativului P130/99.


 • 10. Prezentul proces-verl

fost încheiat astăzi 11.11.2pl9 în 3 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni: Nu este cazul


bal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu


Comisia de recepțife

Pro ar) -î n +- r* ■


Membri:

DRĂGUȚ Marius


Alți participanți:

Proiectant:

Executant:J9rjt! ui argeș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

.              pitești

L. .?eAV>CIUl QE URBAN,SM

"9* CONSTRUIRE! NESCHIMBARt

WA <L

Lh WU.—Z5L_ A&f.g/.gy

POLIȚIA LOCALĂ


ROMÂNIACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI poLiția locală a municipiului pitești


B-dul. Eroilor, nr. 30;Cod poștal: 110052; CIF:21810425

Tel: 0248210230,0248222248, 0348911; Tel secretariat: 0248224140; Fax:034843053 1


E-mail: politialocalapitesti@yahoo.com; www.politialocalapitesti.ro


Operator de date cu caracter personal


ANEXA nr.2


INVENTARUL obiectivului de investiții

închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă

Nr.crt.

Denurr

ire capitol cheltuieli

Valoarețlei,inclusiv TVA)

1

Lucrări de proiectare

14.994,00

2.

Execuție lucrări

105.076,94

3.

Dirigenție de șantier

1.785,00

4.

Taxe ISC

529,75

TOTAL

122.385,69

SefServiciu Financiar Contabilitate

Întreținere

Macarie Georgeta


^ef Serviciu Achiziții,Logistică

l •         Administrativ,Arhiva

Ciurescu Ion