Hotărârea nr. 189/2020

HCL PUZ Construire hale depozitare DN 65B km 4+412

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pentru „Construire hale depozitare și servicii”, pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, DN 65B km 4+412, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 5099 din 31.01.2020;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.’lO din 13.05.2020;

  • - Avizul Arhitect-Șef nr. 11 din 14.05.2020;

  • - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect-Șef nr. 21238 din 14.05.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile artl. 129 alin.(6) lit. c) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin.(l) și art. 56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.(l) Se aprobă Plănui Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, pentru „Construire hale depozitare și servicii”, pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, DN 65B km 4+412, județul Argeș, în suprafață de 9417 m2, deținut de S.C. NICOLE ASIST LOGISTIC S.R.L., cu sediul în județul Argeș, DN 65B km 4+412, corp A, etaj I, camera I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 5099/31.01.2020 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani cirge de la data adoptării prezentei hotărâri.

  • (5) Pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, terenul este situat în zona D, potrivit H.C.L. nr. 265/2002 privind încadrarea terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Pitești, pe zone și categorii de folosință.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor aduce Ia îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și societății comerciale NICOLE ASIST LOGISTIC S.R.L., cu sediul în județul Argeș, DN 65B km 4+412, corp etaj I, camera I, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ M^fifian^-Țațiăiia Preduț ~ tontrasemneazâ pentru legalitate; SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălîh Călueăru

Pitești,

Nr. 189 din 25.06.2020