Hotărârea nr. 188/2020

HCL PUZ strada Capitan Ion Cutui nr.13

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pentru „Schimbat e funcțiune din zonă industrială în zonă rezidențială - locuințe cu regim mic de înălțime și fun ițiuni complementare”, pe terenurile situate în municipiul Pitești, straqa Căpitan Ion Cuțui nr. 13, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești:

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 4484 din 29.01.2020;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 09 din 11.05.2020;

  • * Avizul Arhitect-Șef nr. 10 din 11.05.2020;

  • - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect-Șef nr. 20692 din 12.05.2020.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(6) lit. ”c” din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 25 alin. (1) și ait. 56 alin.(l) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, pentru „Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă rezidențială - locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare”, pe erenurile situate în municipiul Pitești, strada Căpitan Ion Cuțui nr. 13, județul Argeș, în suprafață totală de 1.903 m2, deținute de S.C. N1COMARSAM IDEAL S.R.L, cu sediul în județul Arees. municiniul Pitești, str. Profesor Ion Ancelese.u nr. 15,                      cu domiciliul

în Pitești                                                             și                   cu domiciliul în Pitești,

potriVit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 4484/29.01.2020 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (I);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicata acestora, precum și solicitanților S.C. NICOMARSAM IDEAL S.R.L, cu sediul în județul Argeș, municipiul Pitești, str. Profesor Ion Angelesou nr. 15,                        cu domiciliul în Pitești,

și                 cu domiciliul în Pitești

de către Secretarul Genera! al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marișjfii-Țațțian^ Țreduț

Pitești,

Nr. 188 din 25.06.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căt-^iin Călnaări