Hotărârea nr. 187/2020

HCL predare catre Ministerul Lucrarilor Publica Construire Sala sport Zinca

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind predarea cătrfe Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

"Construire Sală de sport școlară, proiect pilot, Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu” din municipiul Pitești, str. Egalității nr. 34, județul Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare peritru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 26635/16.06 2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. ”c„ din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr, 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

In temeiul dispozițiilor ^rt. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

l HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predareâ către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții rC.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 2.100 mp, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexă la prezenta, din totalul suprafeței de 8.160 mp ai terenului situat în municipiul Pitești strada Egalității nr. 34, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, identificat potrivit Cărții Fpnciare nr. 84679, nr. topo 84679, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Construire Sală de sport școlară, proiect pilot, Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu” din municipiul Pitești, str. Egalității nr. 34, județul Argeș".

Art.2. Amplasamentul prevăzut la alin. (1) este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

Art.S. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora precum și „C.N.I. S.A.” de către Secretarul General al Municipiului pitești.


pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căuuin Călueăr

Pitești,

Nr. 187 din 25.06.2020