Hotărârea nr. 186/2020

HCL receptie Reabilitare terasa imobil Casa Cartii

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabiițtare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de apjrobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr.267150/16.06.2020 al Direcției Tehnice;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art.297 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările șp completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Ia act ce recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții” cu o valoare totală de 243.467,93 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.25864/11.06.2020, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2.

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau în administrare la Centrul Cultural Pitești.

 • (4) Bunurile prejvăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Centrului Cultural Pitești.

 • (5) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art .3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, alin

Pitești, Nr. 186 din 25.06.2020


INVESTITOR

Municipiul Pitești


INVESTITOR A HCC --'

pe baza acestui proces verbal

aprob Admiterea / Respingerea

Data :

Aprob Primar : CONSTANTIN CORNEL IONICĂ

Semnătură

PROCES-VERBALJJ^^EPTrE LAT^^IN^^ LUCRĂRILOR

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 53990 din 05.11.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. TOP ROOF DESIGN S.R.L.

 • 1. [mobilul care face obiectul investiț ei se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrative : strada Calea Craiovei, nr.2 , bl.Gl, municipiul Pitești.

 • - număr cadastral/număr topographic : 59683

 • - număr carte funciară : 59683 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 940, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 11.12.2019, cu valabilitate până la data: 11.12.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășura^ activitatea în data de: 11.06.2020, conform dispoziție nr. 1205/2019 fiind formată din:

Președinte: cu drept de vot (nume și brenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

GAVA MAR1A -            - ȘEF SERVICIU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri; (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMELIA ENE              - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

MARINACHE DUINU NICOLETA - [INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI OPRESCU MARIOARA        - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

MĂRGĂRIT CĂLUGĂRESCU - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)


- REPREZENTANT I.S.C. -


■IA - M.D.R.T. - I.S.C.


- PROIECTANT - S.C. SILVORA TEIRA SRL


- EXECUTANT - S.C. TOP ROOF DESIGN S.R.L.


DIRIGINTE DE SALT ‘.JT .NR. 00022C37


5. Secretariatul a fost asigurat de domeniul/domeniile :Construcții civilei.


dirigRff^1|W^


, industriale, agricole șLmmiere!


n

rcrări tehnico -


edilitare și rețele de apă și canalizare, Autorizație nr. 00022037/05.08.2011

 • 6. Constatările comisiei de recepție |a terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru: „ Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții” a fost întocmit de S.C. SILVORA TERA S.R.L., lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria B- construcții de importanță deosebită.

Clădirea Casa Cărții este situate în Pitești, Calea Craiovei, nr.2, județul Argeș, și aparține domeniului public al orașului Pitești și este în administrarea Primăriei Pitești.

Soluția se concretizează în instalarea ținui stâlp de beton armat, așezat pe o fundație locală de beton armat (bloc și cuzinet). Stâlpul va fi continuat și de la etajul 1 la etajul 2, pe lângă balcon.

Fundația va avea dimensiuni reduse de 80x80 cm dar va fi coborâtă până la cota la care nu se vor mai întâlni umpluturi. Operațiile care s-au executat: desfacerea și refacerea hidroizolației la terasă, executarea unui stâlp de beton armat tip lamelă, inclusive fundația pentru susținere, refacere tencuieli.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv ce e rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile nrevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectăii, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 129.404,62 lei fără TVA/153.991,50 lei cu TVA, din care (C+M 129.404.621ei Iară TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNț.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmâre a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru culturăZDirecției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................-NU jESTE CAZUL • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin Vizulalizarea lucrărilor, prezentarea cărții tehnice a construcției, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC. Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile autorizației de construire, documentație de execuție și D.S. încheiată pe parcursul execuției lucrărilor, a reglementărilor tehnice în vigoare și cu resopectarea exigențelor esențiale.

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi : 11.06.2020 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

GAVA MARJA               - ȘEF SERVICIU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMELIA ENE              - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

MARINACHE DUINU NICOLETA - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

OPRESCU MARIOARA

MĂRGĂRIT CĂLUGÂRESCU

REPREZENTANT I.S.C.


INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTIAN EX A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. .....din          .....


INVENTARUL obiectivului de investiții „Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții”


Nr. crt.

Denumire mijlof: fix

Clasific ație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Casa Cărții

Proiectare DALI

Proiect tehnic și execuție lucrări

Dirigenție de șantier

Cote ISC

50.000,00

189.691,50

3.000,00

776,43

1.6.4

10

243.467,93

TOTAL Reabilitai^ terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

—243^467,93ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA ^RÎCĂ

:                         Q .

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARTA CAVA