Hotărârea nr. 185/2020

HCL receptie Reabilitare strada Banu Maracine

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Bana Mărăcine”

Consiliul Local all Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr.25788/11.06.2020 al Direcției Tehnice;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121 Z2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Banu Mărăcine” cu o valoare totală de 642.776,241ei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.21249/14.05.2020, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.l.(1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.                    I

 • (5) Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


nează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugării

Pitești, Nr. 185 din 25.06.2020Investitor

Municipiul Pitești


4HW pe- (

HCI. Z?2. [Sectei-1 ob Admiterea/ Respingerea

Primar

Constantin Cornel Ionică

PROCESA ERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nt.      .......din .....

privind execuția lucrărilor de cuiisliliiuțij aferente investiției "Reabilitare strada Banu Mărăcine", lucrări executate iii cadrul Couliactului nr, 43205 din 17.09.2919, încheiat între Municipiul Pitești și Asocierea SC COMESAD DRUMURI SRL - Lider de asociere ți SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUT IERA SRL A soc iul, prii. i i dem3 asociat SC COMESAD D RU MURI SRL. 1. [mobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: strada Bani Mărăcine, mun Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadasLrab'număr lopogiafîc - teren aparținând domeniului public, conf. HGR NR.447 din 16.05.2002; 2. Lucrările au tos; executate în baza : Autorizației de construire nr 936, eliberata de Primăria Municipiului Pitești la data de 09.12.20 19, tu v ala Ud nare până la dam: 09.12.2020.

 • 3, Cumisîa de recepție șLa desfășurat activitatea ......./.Ă.. z/cFjfe........-.?..C/.‘..........................

fiind formată din:

Președinte. Tava Maria, Șef Servlciullri vest iții

Membri:          Diacon o : il a. ispector Serviciul Investiții

Stoian Robert-Ionuț, Șef Serviciul Tehnic

Ene Camelia, Inspector Serviciul Investiții

I 1 -| , , fi ‘

Georgescu Cătălitța, Inspector Serviciul Investiții

Reprezentant ISC Argeș: -

 • 4..Au mai fost orezenti: (nume și prenume, calitatea, semnătura): ...........                    .'A...     [. 5.'.. Proiectant S C. Centrul de proiectare și consultanță rutieră S.R.L. .............................:.?A E?. 'i. .X i r.. â. Executant S.C. Comesad Drumuri S.R.L.

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de                        - P.F.A. Aldea Ionel Sebastian - diriginte de șantier

autorizat în domeniul/domeniile: 3.1, Autorizație nr. 00021430.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului ^Reabilitare strada Banu Mărăcine" a fost elaborat de S.C. Centrul de proiectare și consultanță rutieră S.R.L., iar execuția de către S.C. Comesad Drumuri S.R.L., lucrările constând în extinderi si reparații locale în carosabil, amenajare sistem rutier și parcări, asfaltare și amenajare trotuare, ridicare cămine ia cotă;

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal:...................

K'|, r ■ -*               f. IȚI iri I.-              r,T ' îl ■             '"

punct de vedere a] prevenirii ș) aî «trin țerii incendiilor cuprinse in lista din anexa nr. 2 (a prezentul proces-verbal:

 • 6.4. J fjcrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 în prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu por ti înlăturate și tare prin natura Iar implică nereal izjirea uncia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertizei tehnice, reproiectSri, rcfacet de lucrări și altele: ........"77..........

 • 6.5, Valoarea finală a lucrărilor execulhte este de: 516.225,49 lei fără TVA

fi 6 Perioada de garanție: 48 de luni

 • 6,7. Alte constatări, inclusiv ca urmam a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putui examina ncmijlocil ......trucția, se constată că lucrările nu respectă autorizația 'c construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autor zația de con struine/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții -1 S.C al direcțiilor județene pentru "v'fiu7’T>irerfim pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectorii loi județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc,): Nu este cazul;

7 în urma i             făcute, comisia de recepție decide: Jd,admiterea recepției la terminarea lucrărilor

| ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

S C.'irn;scr '•e ^c-n'rt' motrvțiflzâ deci; im luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de

ricctant șî diriginte de șantier;

9 Cnm'MS dr r(‘r’rm:i- recomandă uarea tirmătOafelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si

Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 - file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 2 - file, a fost încheiat astăzi 14.05.2020, în - 2 - exemplare.

11. Alte mențiuni.....................777.........y.............................

Comisia de recepție:

Semnătura:Semnătura:


Președinte:       Gava Maria

Membri:         Diaconu Gabriela,

Stoian Robert-Ionuț Ene Camelia, Georgescu Cătălina.

Reprezentant ISC Argeș:

Alți participanți:

Proiectant: S.C. Centrul de proiectare și Consultanță rutieră S.R.L.

Executant: S.C. Comesad Drumuri S.R.L.


A N E X A nr. 2 La Hotărârea Consiliului Local Nr. ..1 ÂrL..... din Â.P.vLQ.......

INVENTARUL obiectivului de investiții

"Reabilitare strada Bana Mărăcine”

Nr. crt.

Denumire rrfijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Banu Mărăcine:

Proiectare: 19.680,56 lei

Lucrări de execuție: 615.498,3

Dirigenție de șantier: 4.500,00

Cote ISC: 3.097,35 lei

3 lei ei

1.3.7.2

20

642.776,24

TOTAL

■'■§4^776,24


ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MANUELAXTRTSTINA RÎCÂ

ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, MARJA GAVA


Redactat

Insp '■'ansrtr.o ■‘■''cgcscii