Hotărârea nr. 184/2020

HCL Documentatie avizare Reamplasare conducta termoficare Piata Primariei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reamplasare conductă termoficare, Piața Primăriei”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedereț

-Referatul de ^probare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.26719/16.06.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr .28122/2020;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările qlterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reamplasare conductă termofîcare, Piața Primăriei” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 516.164,69 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mariaua-Tatiana Preduț


/Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR^GENERAL, Andrei-Cătălin Căliigăru

Pitești,

Nr. 184 din 25.06.2020