Hotărârea nr. 183/2020

HCL receptie la terminarea lucrarilor Reabilitare str. Trivale tronson III

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: REABILITARE STRADA TRIVALE - TRONSON III

Consiliul Local ai Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.24626/03.06.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile Eirt.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilojr art.l 96 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Trivale - tronson III” din municipiul Pitești, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23175/26.05.2020 și cu o valoare totală de 1.457.061,671ei inclusiv TVA, potrivit Anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi coțnunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Preduț ^Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă^n Călueăru

Pitești, Nr. 183 din 25.06.2020

,^’XX    . /

/■../"> ■      2T.^-^Z‘

Investitor

Municipiul Pitești

Md ’L.X


Aprob Admiterea/ Respingerea Primar

'. CONSTANTIN CORNEL IONICĂ

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.-25Rf. din 1 L91.^0

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției REABILITARE STRADA TRIVALE- tronson III, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 24904 din 28.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și SC Cdnstructii Drumuri si Lucrări de Arta SRL.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: str. Trivale, Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadastral/număr topografic: teren aparținând domeniului public, nr. cadastral 94644.

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 810, eliberată de Primăria

Municipiului Pitești la data de 25.10.2019, cu valabilitate până la data de 11.11.2021.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 20.05.2020 până la data dci-kv'..(•.... .■.v/xf'fiind formată din:

Președinte:        Gava Maria, Șef Serviciul Investiții

Membri:          Dumitru Mihada, Inspector Serviciul Investiții

Călugăreștii Mărgărit, Inspector Serviciul Investiții


Ene Camelia, Inspector Serviciul Investiții

Georgescu (pătălina, Inspector Serviciul Investiții

Reprezentant ISC Argeș: Inspector în construcții Colan Carmen Marilena.

 • 4. Au mai fost prezenți:

Pârvu Paudelea- Proiectant SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL;

Pîrvu Mihai Răzvan- Director|SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL.

 • 5. Secretariatul a fost asigurati de d-1 Aldea Ionel Sebastian- Administrator PFA

 • - diriginte de șantier autorizat în domeniul Drumuri, poduri, tunde, piste de aviație, transport pe cablu- de interes național, Autorizație nr. 21430/08.05.2011.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Proiectul tehnic aferent obiectivului “Reabilitare strada Trivale- tronson III” a fost elaborat de SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL.

Lucrările au fost executate de către SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL și au constat în reabilitarea sistemului rutier carosabil, amenajarea de trotuare noi, piste de biciclete precum și asigurarea scurgerii apelor, pe o lungime de 785 de metri începând de la Schitul Trivale până la intersecția cu DJ 703E.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL.

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere a! prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: NU IESTE CAZUL.

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista dHn anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: NU ESTE CAZUL.

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor ^xecutate este de: -1.160.162,66 Ici fără TVA (C lM), respectiv 1.380.593,56 lei cu TVA.

 • 6.6. Perioada de garanție: 48 de [luni.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constaltă că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publici competente care a emis autorizația de construirc/desființare, a!

Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru

Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): NU EjSTE CAZUL;


 • 7. în urma constatărilor (acute, comisia de recepție decide:

[] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției Ia terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Prezentarea Cârtii tehnice a construcției, vizualizarea lucrărilor și prezentarea referatelor întocmite de proiectant și diriginte de șantier, precum și a adeverinței eliberată (le IJC Argeș prin care se confirmă plățile efectuate aferente cotelor prevăzute in Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 9. Comisia de recepție recorhandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, ccjnținând - 3- file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 3 - file, a fost încheiat astăzi 20.05,20201 în - 2 - exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:


Gava Maria, Dumitru Mihaela, Călugărescu Mărgărit, Ene Camelia, Georgescu Cătălina.

Reprezentant ISC Argeș: Inspector Colan Carmen Marilena

Reprezentant proiectant: Ing. Pjârvu Pandelea


, DOMhNIp ȘU&DQMI Nlir

Alți participanți:                              (                                          Semnătură:


AN E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. J?.......din

INVENTARUL obiectivului de investiții: REABILITARE STRADA TRIVALE- TRONSON III

Nr. crt.

Denumire mijloc fi

Clasificație conform HG 2139/2004

Durata normală de funcționare (ani)

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Trivale

(Reabilitare stradă tronson III- de la Schitul Trivale până la intersecția cu DJ 703E)

Proiectare:               54.3^6,13 lei

Dirigenție:              10.500,00 lei

Cote ISC:                6.9^0,97 lei

Lucrări de execuție:   1.385.334,57 lei

1.3.7.2

20

1.457.061,67

TOTAL

1.457.061,67

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,              ȘEF SERVTCU11 INVESTIȚII,

MANUELA CRISTINA RÎCÂ                 MARJA GttA

Rcdl In,-.