Hotărârea nr. 182/2020

HCL modificare HCL nr. 412-2019 organigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 412/12.12.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

    Pitești;

    *   7


  • - Raportul nr. 25850/11.06.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

  • - Adresa nr. 3977/10.06.2020 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 25724/10.06.2020;

Văzând prevederile arț. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziții or art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2| la H.C.L. nr. 412/12.12.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare, se rdodifică în sensul că o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gracul profesional debutant din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente - Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție se transformă în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent.

Art.II. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana/Tatiana Preduț

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-CĂtănn Călueăru

Pitești

Nr. 182 din 25.06.2020