JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pricind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.27140/18.06.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codi completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Florian Barbu, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lina și Gheorghe Bau, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Marin Brichiuș, domiciliată în municipiul PLești,                                      pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica și Gheorghe Burciu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                        pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Florea Catană, domiciliată în municipiul Pitești,                                        pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Valeriu Dorobanțu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                        pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gina și lon-Constantin Grijulescu, domiciliată în țnunicipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Bălașa și Ion Uinca, domiciliată în municipiul Pitești.                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Viorica și Ilie lordache, domiciliată în municipiul Pitefști,                                 pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurica și Ion Iriminescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Ion Miliare, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucia și Manea Mincă, domiciliată în municipiul Pitești,                         pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acortdă Diploma de fidelitate familiei Maria și Mihail-Alexandru Olaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                 pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Marin Pițigoi, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Alexandru Prună, domiciliată în municipiul Pitești,                                                        pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Odeta și Alexandru Rădulescu, domiciliată în municipiul Pitești

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Stanca și Ilie State, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elisabeta și Ștefan Surcel, domiciliată în municipiul Pitești,                                pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acoidă Diploma de fidelitate familiei Maria și Gheorghe Șerban, domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Ilie Tudor, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.22. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Preduț


Contrasemneazăpentru legalitate: SECRET A rt GENERAL, A n d rei-CătllijlFCă lu gă r u