Hotărârea nr. 18/2020

.HCL act receptie Combatere alunecari str.Mioarei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


prin care se ia act de rec

w


HOTĂRÂRE

epția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

Combatere alunecări de teren strada Mioarei”


Consiliul Local al Mur icipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare

-Raportul nr. 3004/21.01.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor

nr.3 882/23.01.2020,      nr.38

nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile ar:.


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 83/23.01.2020,     nr.3886/23.01.2020,     nr.3887/23.01.2020,


.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Ia act de recepții

alunecări de teren strada Mioci

comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 56052/15.11.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Modificările

contabilă a Primăriei Municipii lui Pitești.

 • (2) . Inventarul bunuri

nr.447/2002, se modifică potrii 596.181,48 lei inclusiv TVA.

 • (3) . Bunurile care fac

Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) . Bunurile prevăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) . Anexele nr.l și 2 :'ac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnn


a la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Combatere rei” cu o valoare totală de 596.181,48 lei inclusiv TVA, aprobată de


ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența


or de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR it prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar cu suma de


obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului


că, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


A W

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, li Ion Mate


1)

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătJlin Călusăru


Pitești,

Nr.18 din 28.01.2020


INVESTITOR

Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


■<X2oeo


PROCES-VERBAL DE I Nr.


' Data r .■ '-x

./< Aprob Primar

| CONSTANTIN CORNEL IONICĂ Semnătură


ni


RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ;S...din.....


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: de teren str. Mioarei”, lucrări execv

MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.


: „ Combatere alunecări

tate în cadrul Contractului nr.34849 din 25.07.2019, încheiat între


1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


- adresa administrativă : stradaMioaiei


- număr cadastral/număr topographic


:53271


- număr carte funciară : 53271 UAT


Pitești


2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 865, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 11.11.2019, cu val abilitate până la data: 11.11.2021.


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de: 15.11.2019, conform dispoziție nr. 1025/2019 fiind formată din:


Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat: - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII publică care i-a desemnat


GAVA MARJA

Membri: (nume și prenume, autoritatea


DIACONU GABRIELA


INSPECTOR


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


MĂRGĂRIT CĂLUGĂRESCU - INSPECTOR


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


CAMELIA ENE


INSPECTOR


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


STOIAN ROBERT - IONUȚ


- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

- S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.

 • - EXECUTANT - S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.

 • - SPECIALIST ÎN DOMENIU -

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de ing.                        - diriginte de șantier autorizat în

domeniul/domeniile : 2.2, 3.1,5.3, 6. Autorizație nr. 20820, 21339.

 • 6. Constatările comisiei de recepție l i terminarea lucrărilor:

  „ Combatere alunecări de teren str. Mioare?'


  • 6.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru:

a fost întocmit de S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L., lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C- construcții de importanță normală.

proiectat coincide cu traeul existent al străzii actuale, lucrările


Suprafața de teren este situată în municipiul Pitești, carter Găvana, aparținînd domeniului public, stradă care este administrată de către Primăria Pitești. Suprafața ocupată este de circa 200 mp (zona 1 + zona 2) din care terenuri intravilane 250 mp. Traseul desfașurîndu-se strict în limitele domeniului public și al fisei cadastrale nr,.97573. S-au executat lucrări de refacere terasament pe strada afectată de cedarea terenului(circa 9 m lungime), refacerea corpului străzii pe circa 40 m lungime și refacerea sistemului de preluare ape pe suprafețe provenite din precipitații ( montare rigole acoperite, montare guri de scurgere, refacere cămin pluvial, refacere racorduri și legături înte conducte.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE OlZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări,

  refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL


 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 497.094,351ei fără TVA / 591.542,28 lei cu TVA, din care (C+M 497.094,35 lei fără TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
sia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminare^ lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 15.11.2019 , în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție:

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat: GAVA MARJA              - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII

Membri: (nume și prenume, autoritatea, publică care i-a desemnat

DIACONU GABRIELA       - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

MĂRGĂRIT CĂLUGÂRESCU - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI CAMELIA ENE             - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

STOIAN ROBERT - IONUȚ - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

- specialist ăn domei

SECRETAR-

PROIECTANT -

EXECUTANT -


-S


S.C. CONSTRUCT S


C. INFRA CONSULTING S.fcL

JSTRUCT 'tȚ


ITEEL MARKET S.R.L


S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L. ,

A N E X A nr. 2 La Hotărârea Consiliului Local


INVENTARUL

obiectivului de investiții « Combatere alunecări de teren strada Mioarei »

Nr. crt.

Denumire m

jloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Mioarei - Combatere

Proiectare: 24.990,00 lei

Lucrări de execuție: 566.5

Dirigenție de șantier: 4.16

Avize: 474,20 lei

alunecări de teren-.

52,28 lei

5,00 lei

1.3.7

20

596.181,48

TOTAL

596.181,48

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA RÎCĂ

ȘEF SERVIC1™ ’NVESTIȚII, MARINA VA


Burcă