JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

I HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Lojcal al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul dle aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


Municipiului Pitești;

-Raportul nr.24773/04.06.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele colmisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2Q20,    nr.28119/2020,   nr.28120/2020,    nr.28121/2020,

nr.28122/2020;

Văzând prevederile art.123 alin.(l) din Codul Administrativ, cu modificările și completăr le ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și complețările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț se alege președinte de ședință pentru luna iulie 2020.

Art.2. Doamna consilier Stanciu Alexandrina se alege președinte de ședință pentru luna august 2020.

Art.3. Domnul consilier Tudosoiu Dumitru se alege președinte de ședință pentru luna septembrie 2020.

Art.4. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre doamnei consilier Stanciu Alexandrina și domnilor consilieri Sofianu Narcis-Ionuț și Tudosoiu Dumitru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MarJa naVTatiana Pred ut

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătiuin Călugării

Pitești,

Nr. 179 din 25.06.2020