Hotărârea nr. 178/2020

HCL rectificare buget venituri proprii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

  • - Raportul nr. 27273/2020 al Direcției Economice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28118/2020, nr.28119/2020, nr.28120/2020, nr.28121/2020, nr.28122/2020;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cumodificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 3 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 05 „Taxe și alte venituri în învățământ”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 3 mii lei la capitolul capitolul 65.10 „învățământ“, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetului Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 46/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 47/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de cățre Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Predut

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR ^ENE^AL, Anrl-'i:-r*‘»"" ^‘^ ’găru

Pitești, Nr. 178 din 25.06.2010

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. /t’c? din<^5Tc?£? .2020

Rectificarea


ugetului Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2020

- mii lei •

Denumirea indicatorilor

Clasificară bugetară

Program

2020

din care;

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3

3

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10

05

3

3

Cheltuieli - Total, din care;

3

3

L      ___Alte cheltuieli_________

65.10___

04

02

20

20.30

.3

____3